Provided by: po4a_0.34-2_all bug

NOM

    po4a-translate - retorna un fitxer po al format de documentaciA~X

SINOPSI

    po4a-translate -f <fmt> -m <principal.doc> -p <XX.po> -l <XX.doc>

    (XX.doc A~Xs la sortida, tots els altres sA~Xn l’entrada)

DESCRIPCIA~X

    L’objectiu del projecte po4a (po per a tot) A~Xs facilitar la
    traducciA~X (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant
    les eines de gettext en A~ rees on no eren d’esperar, com ara en la
    documentaciA~X.

    El guiA~X "po4a-translate" estA~ a cA~ rrec de convertir la
    traducciA~X (que s’ha fet en un fitxer po) altre cop cap al format de
    documentaciA~X. El fitxer "po" proporcionat ha de ser la traducciA~X
    del fitxer "pot" que havia produA~Xt po4a-gettextize(1).

OPCIONS

    -f, --format
      Tipus de format de la documentaciA~X que vol tractar. Utilitzi
      l’opciA~X --help-format per veure el llistat de formats
      disponibles.

    -a, --addendum
      Afegeix un fitxer al fitxer resultant (per posar el nom del
      traductor o una secciA~X "Sobre aquesta traducciA~X", per exemple).
      La primera lA~nia del fitxer a insertar ha de ser una capA~Xalera
      de PO4A indicant on s’ha d’afegir (consulti la secciA~X Com afegir
      text addicional que no A~Xs traducciA~X a po4a(7)).

    -A, --addendum-charset
      Joc de carA~ cters dels annexos. Tingueu en compte que tots els
      annexos han d’estar en el mateix joc de carA~ cters.

    -m, --master
      Fitxer que contA~X el document principal a traduir.

    -M, --master-charset
      Joc de caracters del fitxer que contA~X el document a traduir.

    -l, --localized
      Fitxer on s’haurA~ d’escriure el document localitzat (traduA~Xt).

    -L, --localized-charset
      Joc de caracters del fitxer que contA~X el document localitzat.

    -p, --po
      Fitxer del quan s’ha de llegir el catA~ leg de missatges.

    -o, --option
      Extra option(s) to pass to the format plugin. Specify each option
      in the ’name=value’ format. See the documentation of each plugin
      for more information about the valid options and their meanings.

    -k, --keep
      MA~nim llindar del percentatge de traducciA~X per mantenir (A~Xs a
      dir, escriure) el fitxer resultant (per defecte: 80). A~Xs a dir,
      per defecte, els fitxers han d’estar traduA~Xts com a mA~nim en un
      80% per poder ser escrits.

    -w, --width
      Columna a la que s’ha de justificar el fitxer resultant.

    -h, --help
      Mostra un breu missatge d’ajuda.

    --help-format
      Llista els formats de documentaciA~X reconeguts per po4a.

    -V, --version
      Mostra la versiA~X dels guions i acaba.

    -v, --verbose
      Incrementa el nivell d’informaciA~X del programa.

    -d, --debug
      Mostra alguna informaciA~X de depuraciA~X.

Afegint contingut (a part de la traducciA~X) als fitxers generats

    Per afegir algun contingut extra al document generat a part del quA~X
    hagueu traduA~Xt (com ara el nom del traductor, o una secciA~X "sobre
    aquesta traducciA~X"), heu d’utilitzar l’opciA~X "--addendum".

    La primera lA~nia de l’apA~Xndix ha de ser una capA~Xalera que indiqui
    en quin punt del document s’ha d’insertar (pot ser abans o desprA~Xs
    d’una part indicada del document). La resta del fitxer s’afegirA~ al
    fitxer resultant sense cap mena de processat.

    Tingueu en compte que si po4a-translate no aconsegueix afegir algun
    dels fitxers donats, descartarA~ la traducciA~X completa (perquA~X el
    fitxer faltant pot ser el que indiqui l’autor, cosa que evitaria que
    els usuaris poguessin contactar amb ell per informar-lo d’errors en la
    traducciA~X).

    La capA~Xalera tA~X una sintaxi forA~Xa rA~gida. Per a mA~Xs
    informaciA~X sobre com utilitzar aquesta caracterA~stica i com
    funciona, consulti la pA~ gina de manual de po4a(7).

CONSULTEU TAMBA~X

    po4a(7), po4a-gettextize(1), po4a-updatepo(1), po4a-normalize(1).

AUTORS

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TRADUCCIA~X

    Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CA~XPIA I LLICA~XNCIA

    Copyright 2002, 2003, 2004 per SPI, inc.

    Aquest programa A~Xs programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).