Provided by: wesnoth-core_1.4.7-4_i386 bug
 

NOM

    wesnoth - La batalla per Wesnoth, un joc d'estrategia fant?stica per
    tandes
 

SINOPSIS

    wesnoth [OPCIONS] [RUTA_ALS_DATOS]
 

DESCRIPCI?

    La batalla per Wesnoth es un joc d'estrategia fant?stica per tandes.
 
    Derrote a tots els l?ders enemics usant un conjunt equilibrat de
    tropes, tenint cuitat d'administrar els seus recursos d'or i aldees.
    Cada unitat t? els seus propis punts forts i d?bils; per a guanyar,
    desplegue les seues forces de la millor manera posible, mentres evita
    que el seu enemic fa?a lo mateix. Segon les unitats van guanyant expe-
    riencia, adquirixen noves habilitats i se tornen m?s poderoses. Jugue
    en la seua propia llengua i prove la seua habilitat contra un sabut
    adversari controlat pel ordinador, o ?na's a la gran comunitat de
    jugadors en ll?nea de Wesnoth. Cree les seues propies unitats personal-
    isades, escenaris o campanyas i compartix-les ab atres.
 

OPCIONS

    --bpp n?mero
        estableix el valor de BitsPerPixel. Per eixemple: --bpp 32
 
    --compress archiu d'entrada archiu d'eixida
        comprimix un archiu de partida guardada (archiu d'entrada) que
        est? en format WML de texto a un format WML binari (archiu
        d'eixida).
 
    -d, --debug
        mostra informaci? extra de depuraci? i activa opcions adicionals
        en la ll?nea de ?rdens dins del joc (veja el wiki  en
        http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode per a m?s informaci?
        sobre la ll?nea d'?rdens).
 
    --decompress archiu_d'entrada archiu_d'eixida
        descomprimix un archiu de partida guardada (archiu d'entrada)
        que est? en format WML binari a un format WML de texto (archiu
        d'eixida).
 
    -f, --fullscreen
        eixecuta el joc en modo de pantalla completa.
 
    --fps mostra el n?mero de quadres per segon als que s'est? eixecutant
        el joc actualment, en un rac? de la pantalla.
 
    --gunzip archiu_d'entrada.gz
        Descomprimix un archiu que deur?a estar en format gzip i ho
        almacena sense el sufix .gz. El infile.gz ser? eliminat.
 
    --gzip archiu_d'entrada
        comprimix un  archiu  en  format  gzip,  ho  guarda  com
        archiu_d'entrada.gz i elimina archiu_d'entrada.
 
    -h, --help
        mostra un resum de les opcions de ll?nea d'?rdens en la eixida
        est?ndart, i finalisa.
 
    --load partida_guardada
        carrega un archiu de partida guardada des del  directori
        est?ndart de jocs guardats.
 
    --log-level=domain1,domain2,...
        estableix el nivell de gravetat dels dominis de depuraci?. all
        pot usar-se per a seleccionar tots els dominis.  Nivells
        disponibles: error,warning, info, debug. Per defecte s'usar? el
        nivell error.
 
    --logdomains
        Bolca una llista de tots els dominis de registre i finalisa.
 
    --max-fps
        el n?mero de quadres per segon que el joc pot mostrar, el valor
        deur?a estar entre 1 i 1000, per defecte ?s 50.
 
    --multiplayer
        eixecuta un joc multijugador. Existixen opcions adicionals que
        poden usar-se junt ab --multiplayer com s'explica m?s avall.
 
    --nocache
        deshabilita el cache de datos de joc.
 
    --nosound
        eixecuta el joc sense sons ni m?sica.
 
    --path mostra el nom del directori de datos de joc i finalisa.
 
    -r XxY, --resolution XxY
        estableix la resoluci? de la pantalla. Per eixemple: -r 800x600
 
    -t, --test
        eixecuta el joc en un escenari de prova chicotet.
 
    -v, --version
        mostra el n?mero de versi? i finalisa.
 
    -w, --windowed
        eixecuta el joc en una finestra.
 
    --no-delay
        eixecuta el joc sense retarts per a fer una prova de rendiment
        gr?fic. A?? s'activa autom?ticament ab --nogui.
 
    --nogui
        eixecuta el joc sense l'interfa? gr?fic. Ha d'apar?ixer abans de
        --multiplayer per a que tinga l'efecte desijat.
 
    --exit-at-end
        finalisa una volta que s'ha completat l'escenari, sense mostrar
        un di?lec de victoria o derrota que requerix que l'usuari pulse
        en Aceptar. A?? s'usa tamb? per a proves de rendiment automati-
        sades.
    Les opcions multijugador espec?fiques de bando esten marcades ab num-
    ber. number ha de reemplasar-se per un n?mero de bando. Habitualment
    ?s 1 ? 2 pero depend del n?mero de jugadors posibles en l'escenari
    triat.
 
    --algorithmn?mero=valor
        selecciona un algoritme distint de l'habitual per a ser usat pel
        controlador d'IA d'este bando. Els valors disponibles son:
        idle_ai i sample_ai.
 
    --controllern?mero=valor
        selecciona el controlador per a este bando.  Els  valors
        disponibles son: hum? i ai.
 
    --era=valor
        use esta opci? per a jugar en la era seleccionada en conte de la
        era per defecte (denominada Per defecte). La era se selecciona
        usant un n?mero de identificaci? (id). Les eres se describen en
        l'archiu data/multiplayer/eras.cfg.
 
    --parmn?mero=nom:valor
        estableix par?metros adicionals per a este bando. Este par?metro
        depend de les opcions usades ab --controller i --algorithm.
        Nom?s deur?a ser ?til a la gent que esta disenyant la seua
        propia IA. (no esta encara documentat completament)
 
    --scenario=valor
        selecciona un escenari multijugador per id. El id d'escenari per
        defecte ?s multiplayer_Les_Terres_Lliures.
 
    --siden?mero=valor
        selecciona una facci? de la era actual per a este bando. La
        facci?n se selecciona usant un identificador num?ric (id). Les
        faccions se describixen en l'archiu data/multiplayer.cfg.
 
    --turns=valor
        estableix el n?mero de tandes per al escenari triat. Per defecte
        ?s 50.
 
    Eixemple per a posar a prova la teua propia IA contra la IA per defecte
    sense iniciar l'Interfa? Gr?fic d'Usuari:
        wesnoth --nogui --multiplayer --controller1=ai --controller2=ai
        --algorithm2=python_ai
        --parm2=python_script:py/my_own_python_ai.py
 

AUTOR

    Escrit per David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Editat per Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> i
    Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Esta p?gina de manual va ser escrita inicialment per Cyril Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Visite la p?gina web oficial: http://www.wesnoth.org/
 

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    A?? ?s Software Lliure; este software est? llicenciat baix la GPL
    versi? 2, segon ha segut publicada per la Free Software Foundation. No
    existix CAP garant?a; ni incl?s per al SEU ?S COMERCIAL o ADECUACI? A
    UN PROP?SIT PARTICULAR.
    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)