Provided by: wesnoth-editor_1.4.7-4_i386 bug
 

NOM

    wesnoth_editor - Editor de mapes de La batalla per Wesnoth
 

SINOPSIS

    wesnoth_editor [OPCIONS] [MAPA]
 

DESCRIPCI?

    Editor de mapes de la batalla per Wesnoth.
 

OPCIONS

    --bpp n?mero
        estableix el valor de BitsPerPixel. Per eixemple: --bpp 32
 
    --datadir
        selecciona el directori de datos a usar.
 
    -f, --fullscreen
        eixecuta l'editor en modo de pantalla completa.
 
    -h, --help
        mostra les opcions de ll?nea d'?rdens.
 
    --log-level=domain1,domain2,...
        estableix el nivell de gravetat dels dominis de depuraci?. all
        pot usar-se per a seleccionar tots els dominis.  Nivells
        disponibles: error,warning, info, debug. Per defecte s'usar? el
        nivell error.
 
    --logdomains
        Bolca una llista de tots els dominis de registre i finalisa.
 
    --path mostra el nom del directori de datos de joc i finalisa.
 
    -r XxY, --resolution XxY
        estableix la resoluci? de la pantalla. Per eixemple: -r 800x600
 
    -v, --version
        mostra el n?mero de versi? i finalisa.
 
    -w, --windowed
        eixecuta el joc en una finestra.
 

AUTOR

    Escrit per David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Editat per Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net> i ott <ott@gaon.net>.
    Esta p?gina de manual va ser escrita inicialment per Cyril Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Visite la p?gina web oficial: http://www.wesnoth.org/
 

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    A?? ?s Software Lliure; este software est? llicenciat baix la GPL
    versi? 2, segon ha segut publicada per la Free Software Foundation. No
    existix CAP garant?a; ni incl?s per al SEU ?S COMERCIAL o ADECUACI? A
    UN PROP?SIT PARTICULAR.
    wesnoth(6), wesnothd(6)