Provided by: wesnoth-server_1.4.7-4_i386 bug
 

NOM

    wesnothd - Dimoni per a joc en ret multijugador de la batalla per Wes-
    noth
 

SINOPSIS

    wesnothd [-dv] [-c ruta] [-p port] [-t n?mero] [-T n?mero]
    wesnothd -V
 

DESCRIPCI?

    Manages Battle for Wesnoth multiplayer games. See http://www.wes-
    noth.org/wiki/ServerAdministration on what commands the server accepts
    via the wesnoth client (/query ...) or the fifo.
 

OPCIONS

    -c ruta, --config ruta
        indica a wesnothd on trobar l'archiu de configuraci? que deu
        usar. Veja la secci? SERVER CONFIG m?s avall per a coneixer la
        sintaxis. Pots recarregar la configuraci? enviant SIGHUP al pro-
        ces del servidor.
 
    -d, --daemon
        eixecuta wesnothd com dimoni.
 
    -h, --help
        mostra les opcions de ll?nea d'?rdens.
 
    --log-level=domain1,domain2,...
        estableix el nivell de gravetat dels dominis de depuraci?. all
        pot usar-se per a seleccionar tots els dominis.  Nivells
        disponibles: error,warning, info, debug. Per defecte el nivell
        error es usat i el nivell info per al domini server.
 
    -p port, --port port
        conecta al servidor al port especificat. Si no s'especifica
        ning?n port, s'usar? el port 15000.
 
    -t n?mero, --threads n?mero
        estableix el n?mero m?xim de fils efectius en espera per a la
        entrada i eixida de ret a n (per defecte: 5, m?xim: 30).
 
    -T n?mero, --max-threads n?mero
        estableix el n?mero m?xim de fils efectius que es crear?n, si
        s'estableix a 0 no haur? ning?n ll?mit (per defecte: 0).
 
    -V, --version
        mostra el n?mero de versi? i finalisa.
 
    -v, --verbose
        activa el registre de depuraci?
  La sintaxis general es:
    [etiqueta]
 
        clau="valor"
 
        clau="valor,valor,..."
 
    [/etiqueta]
 
  Claus globals:
    ban_save_file
        Full or relative path to a (gzip compressed) file that the
        server can read and write. Bans will be saved to this file and
        read again on server start.
 
    connections_allowed
        El n?mero m?xim de conexions permesses des de la mateixa IP. 0
        significa infinit. (per defecte: 5)
 
    disallow_names
        Noms o renoms que no esten permessos pel servidor. `*' i `?'
        poden usar-se com comod?. Veja glob(7) per a m?s detalles. Els
        valors per defecte (usats si no s'especifica  res)  son:
        *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
 
    fifo_path
        The path to the fifo you can echo server commands into (same as
        /query ... from wesnoth). If not specified defaults to the com-
        pile-time  specified  path  (default:  /var/run/socket/wes-
        nothd/socket).
 
    max_messages
        El n?mero de mensages permessos en un periode de temps definit
        per messages_time_period. (per defecte: 4)
 
    messages_time_period
        El periode de temps (en segons) usat per a detectar una inun-
        daci? de mensages. (per defecte: 10 segons)
 
    motd  El mensage del dia.
 
    passwd La contrasenya utilisada per a obtindre privilegis d'admin-
        istrador. Habitualment comen?a per `admin '.
 
    restart_command
        The command that the server uses to start a new server process
        via the `restart' command. (Can only be issued via the fifo.)
 
    versions_accepted
        Una llista separada per comes de cadenas de versi? que ser?n
        admitides pel servidor. `*' i `?' poden usar-se com comod?. (per
        defecte es la versi? de wesnoth correspondent)
        Eixemple:  versions_accepted="*" acepta qualsevol cadena de
        versi?.
 
  Etiquetes globals:
    [redirect] Una etiqueta per a especificar un servidor al que es rediri-
    gir?n certes versions de clients.
 
        host  La direcci? del servidor cap al que es far? la redi-
           recci?.
 
        port  El port al que es far? la conexi?.
 
        version
           Una llista separada per comas de les versions a rediri-
           gir. S'usa la mateixa sintaxis  que  per  a  ver-
           sions_accepted respecte als comodins.
 
    [ban_time] A tag to define convenient keywords for temporary ban time
    lengths.
 
        name  The name used to reference the ban time.
 
        time  The  time  length  definition.  The  format  is:
           %d[%s[%d%s[...]]] where %s is s (seconds), m (minutes), h
           (hours), D (days), M (months) or Y (years) and %d is a
           number.  If no time modifier is given minutes (m) are
           assumed. Example: time="1D12h30m" results in a ban time
           of 1 day, 12 hours and 30 minutes.
 
    [proxy] Una etiqueta per a indicar al servidor que act?e de proxy i
    reenv?e les peticions dels clients conectats al servidor especificat.
    Acepta les mateixes claus que [redirect].
 

AUTOR

    Escrit per David White <davidnwhite@verizon.net>. Editat per Nils Kne-
    uper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> i Soliton <soli-
    ton.de@gmail.com>.  Esta p?gina de manual va ser escrita inicialment
    per Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Visite la p?gina web oficial: http://www.wesnoth.org/
 

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    A?? ?s Software Lliure; este software est? llicenciat baix la GPL
    versi? 2, segon ha segut publicada per la Free Software Foundation. No
    existix CAP garant?a; ni incl?s per al SEU ?S COMERCIAL o ADECUACI? A
    UN PROP?SIT PARTICULAR.
    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)