Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    ar - tvoří nové archívy (knihovny funkcí .a - pozn. překl.), mění
    jejich obsah a rozbaluje je na jednotlivé soubory

SYNTAXE

    ar [-X32_64] [-]p[mod [relpos] [poet]] archv [len...]

POPIS

    The GNU program ar tvoří nové archívy, mění jejich obsah a rozbaluje je
    na jednotlivé soubory.  Archv je jeden soubor, jenž obsahuje více
    jiných souborů ve struktuře, která umožňuje získat jednotlivé původní
    soubory (těm říkáme lenov archívu).

    Obsah původního souboru, jeho přístupová práva, časové příznaky,
    vlastník a skupina je zaznamenána v archívu a může být opět nastavena
    při rozbalování.

    GNU ar umí spravovat archívy, jejichž členové mají libovolnou délku
    jména; ovšem s přihlédnutím na nastavení ar ve vašem systému může být
    délka jmen členů omezena (kvůli přenositelnosti archívů na ostatní
    programové nástroje). Pokud takové omezení existuje, limit často bývá
    15 znaků (typické pro a.out formáty) nebo 16 (typické pro coff
    formáty).

    ar je počítán mezi binární nástroje, protože archívy jsou užívány
    zejména jako knihovny obsahující obecně potřebné podprogramy.

    ar vytvoří rejstřík symbolů definovaných v alokační tabulce objektových
    modulů v archívu, pokud zadáme přepínač s. Jakmile je takový rejstřík
    jednou vytvořen, bude aktualizován vždy, když ar provede nějakou změnu
    v obsahu archívu (kromě aktualizační operace q).  Rejstřík v archívu
    zrychlí linkování knihovny a dovolí podprogramům v knihovně, aby se
    navzájem volaly bez ohledu na jejich umístění v archívu.

    Můžete použít nm -s nebo nm --print-armap k vypsání tohoto rejstříku.
    Pokud archív neobsahuje rejstřík, může být zavolána jiná forma ar,
    zvaná ranlib, která pouze přidá rejstřík k archívu.

    GNU ar je kompatibilní se dvěma různými přístupy. jeho aktivitu je
    možné ovládat pomocí voleb příkazového řádku, jako v různých variantách
    ar v Unixových systémech; nebo, pokud je určena  jediná  volba
    příkazového řádku -M, je možné jej ovládat skriptem předaným přes
    standardní vstup, stejně jako "knihovnický" program MRI.

VOLBY

    GNU ar vám umožňuje zadat v prvním parametru příkazové řádky kód
    operace p a příznaky modifikátorů mod v libovolném pořadí.

    Pokud chcete, může první parametr příkazové řádky začínat pomlčkou.

    Klíčové písmeno p určuje, jaká operace se provede; může to být cokoliv
    z následujících možností, ale musíte uvést pouze jednu z nich:

    d  Sma (delete) moduly z archívu. Moduly ke smazání jsou určeny jako
      len...; archív zůstane beze změny, pokud nezadáte žádné soubory.

      Když zadáte modifikátor v, ar bude vypisovat moduly, které jsou
      smazávány.

    m  Tato operace se používá k pemstn (move) členů archívu.

      Pořadí členů v archívu může mít vliv na to, jak budou linkovány
      programy, jež užívají tuto knihovnu, pokud je nějaký symbol
      definován ve více než jednom členu.

      Pokud nepoužijete žádné modifikátory s operací "m", každý člen
      uvedený v parametru len bude přesunut na konec archívu; můžete
      uvést modifikátory a, b nebo i, abyste je přesunuli na určené
      místo.

    p  Vype (Print) určené členy (jejich obsah - pozn. překl.) archívu
      na standardní výstup. Pokud užijete modifikátor v, ukáže se jméno
      modulu před jeho vypsáním na standardní výstup.

      Pokud neuvedete žádné leny, budou vypsány všechny z archívu.

    q  Rychl pidn (Quick append); přidá len... na konec archvu, bez
      kontroly přepisu.

      Modifikátory a, b a i nemaj vliv na tuto operaci; novější členové
      jsou vždy přidáni na konec archívu.

      Modifikátor v způsobí, že ar vypisuje seznam přidávaných souborů.

      Protože smysl této operace tkví v její rychlosti, rejstřík symbolů
      archívu není aktualizován, i když už existuje; můžete použít ar s
      nebo ranlib, aby byly nové údaje zaneseny do rejstříku symbolů.

      Nicméně již příliš mnoho systémů předpokládá, že rychlé přidání
      rejstřík zaktualizuje, takže GNU ar implementuje q jako synonymum
      pro r.

    r  Vloží soubory len... do archvu (s pepsnm (replacement)). Tato
      operace se liší od q v tom, že každý člen archívu, jehož jméno
      souhlasí se jménem nově přidávaného člena, bude smazán.

      Pokud  jeden  ze  souborů  vyjmenovaných v parametru len...
      neexistuje, ar vypíše chybovou hlášku a nechá existující členy
      archívu s odpovídajícím jménem v původním stavu.

      Jako výchozí jsou novější členové přidáváni na konec archívu;
      můžete použít jeden z modifikátorů a, b nebo i jako žádost o
      uložení na jiné místo, určené relativně vzhledem k nějakému
      existujícímu členu archívu.

      Modifikátor v u této operace způsobí, že pro každý přidaný soubor
      bude na výstup vypsána jedna řádka s jedním z písmen a nebo r, jež
      informují, zda byl soubor přidán (appended) (žádný starý člen nebyl
      vymazán) nebo přepsán (replaced).

    t  Zobrazí tabulku souborů, které obsahuje archv nebo ty soubory ze
      seznamu len..., které jsou v archívu. Běžně jsou zobrazeny pouze
      jména členů; pokud chcete vidět také přístupová práva, čas,
      vlastníka, skupinu a velikost, můžete použít modifikátor v.

      Pokud není uveden žádný len, budou vypsány všechny soubory
      archívu.

      Pokud je v archívu (řekněme b.a) více souborů stejného jména
      (řekněme fie), ar t b.a fie vypíše pouze první výskyt; chcete-li
      vidět všechny, musíte požádat o celkový výpis---v našem případě ar
      t b.a.

    x  Rozbaluje (extract) členy (vyjmenované v parametru member) z
      archívu.  U této operace můžete užít modifikátor v, aby ar
      vypisoval jména vybalovaných souborů.

      Pokud neuvedete žádné leny, budou rozbaleny všechny, které archív
      obsahuje.

    Plno modifikátorů (mod) může okamžitě následovat klíčové písmeno p, aby
    upřesnily chování operace:

    a  Přidej nový soubor za (after) existujícího člena archívu.  Pokud
      použijete modifikátor a, musí být uvedeno jméno existujícího člena
      jako parametr relpos, před určením archvu.

    b  Přidej nový soubor ped (before) existujícího člena archívu. Pokud
      použijete modifikátor b, musí být uvedeno jméno existujícího člena
      jako parametr relpos, před určením archvu. (stejné jako i).

    c  Vytvo (Create) archív. Určený archv je vytvořen vždy, když
      neexistuje a vy ho chcete měnit. Ale budete varováni, pokud pomocí
      tohoto modifikátoru neupozorníte, že očekáváte jeho vytvoření.

    f  Zkrácení jmen archívu. GNU ar normálně přijímá jména libovolné
      délky.  Tak mohou vzniknout archívy, jež nejsou v některých
      systémech přenositelné na původní ar. Pokud je tohle váš případ,
      můžete použít modifikátor f, aby jména souborů byla při ukládání do
      archívu patřičně zkrácena.

    i  Přidej nový soubor ped existujícího člena  archívu.  Pokud
      použijete modifikátor i, musí být uvedeno jméno existujícího člena
      jako parametr relpos, před určením archvu. (stejné jako b).

    l  Tento modifikátor bude přijmut, ale nepoužit.

    N  Používá parametr poet. Používá se v  případě  vícenásobných
      stejnojmenných položek v archívu. Rozbalí nebo smaže poet instancí
      daného jména ze souboru.

    o  Zachovej pvodn (original) datum členů při rozbalování. Pokud
      tento modifikátor neužijete, rozbalené soubory dostanou časové
      razítko odpovídající času rozbalení.

    P  Použij úplnou cestu při porovnávání souborů v archívu.  GNU ar
      neumí vytvořit archív s úplnou cestou (takové archívy nejsou v
      souladu s normou POSIX), ale jiné programy pro tvorbu archívů ano.
      Tato volba způsobí, že GNU ar bude porovnávat názvy souborů za
      použití úplné cesty, což se může hodit při rozbalování jediného
      souboru z archívu vytvořeného jiným programem.

    s  Vytvoř rejstřík archívu nebo aktualizuj existující rejstřík, i když
      nebyly provedeny žádné změny archívu. Tento modifikátor můžete
      použít s libovolnou operací, nebo samostatně (jako klíčové písmeno
      operace - pozn. překl.). Spuštění ar s na archív má stejný účinek,
      jako použití ranlib.

    S  Nevytvářej  tabulku symbolů archívu. To může urychlit tvorbu
      rozsáhlé knihovny, pokud probíhá v několika krocích. Výsledný
      archív není možné použít s linkerem.  Aby bylo možno vytvořit
      tabulku symbolů, je nutné při posledním spuštění ar vypustit
      modifikátor S nebo na archiv spustit ranlib.

    u  Normálně vloží ar r... do archívu všechny vyjmenované soubory.
      Chcete-li vložit pouze ty, které jsou novější než existující
      členové stejného jména, použijte tento modifikátor. Modifikátor u
      je povolen pouze při operaci r (replace). Konkrétně, kombinace qu
      není  povolená, protože kontrola časových razítek by zatratila
      výhodu rychlosti operace q.

    v  Tento modifikátor vyvolá informativnj (verbose) verzi operace.
      Mnoho operací zobrazuje dodatečné informace, jako třeba jména
      zpracovávaných souborů, pokud přidáte modifikátor v.

    V  Tento modifikátor ukáže číslo verze programu ar.

    Pro zachování kompatibility s AIX ignoruje ar počáteční volbu -X32_64.
    Chování dané touto volbou je pro GNU ar výchozí. ar nepodporuje žádné
    další -X volby; zejména nepodporuje -X32, která je výchozí pro ar v
    AIX.

    @soubor
      Čte volby příkazové řádky ze souboru. Načtené volby jsou vloženy na
      místo původní volby @soubor. Pokud soubor neexistuje nebo nelze
      číst, bude volba brána doslovně a nebude odstraněna.

      Volby v souboru jsou odděleny bílými znaky. Bílý znak může být
      obsažen ve volbě, pokud je volba ohraničena jednoduchými nebo
      dvojitými uvozovkami.  Je možné použít jakýkoliv znak (včetně
      zpětného lomítka), když před něj napíšeme zpětné lomítko. Soubor
      může obsahovat další volby @soubor; každá taková volba bude
      zpracována rekurzivně.

Další informace

    nm(1), ranlib(1) a položky v Info pro binutils.

KOPÍROVÁNÍ

    Následující informace musí být zachovány v původní podobě

    Copyright (c) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
    under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or
    any later version published by the Free Software Foundation; with no
    Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover
    Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU
    Free Documentation License".