Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    at, batch, atq, atrm - umisťuje do fronty, zobrazuje či maže úlohy
    určené pro pozdější provedení

POUŽITÍ

    at [-V] [-q fronta] [-f soubor] [-mldbv] ČAS
    at -c loha [loha...]
    atq [-V] [-q fronta]
    atrm [-V] loha [loha...]
    batch [-V] [-q fronta] [-f soubor] [-mv] [ČAS]

POPIS

    at a batch načítají ze standardního vstupu nebo daného souboru příkazy,
    které mají být provedeny později za použití /bin/sh.

    at   provádí příkazy v určeném čase.

    atq   vypisuje  uživatelovy  čekající úlohy, kromě situace, kdy
        uživatelem je superuživatel; v tom případě se vypíší úlohy
        všech uživatelů. Formát řádků výstupu (každá úloha na jeden
        řádek) je: Číslo úlohy, datum, hodina, fronta a uživatelské
        jméno.

    atrm  maže úlohy označené jejich číslem.

    batch  provádí příkazy, když to zátěž systému dovolí; jinými slovy,
        když průměrná zátěž klesne pod 0.8, nebo hodnotu určenou při
        vyvolání příkazu atd.

    At dovoluje dosti složité určení času, přesahující standard POSIX.2.
    Přijímá časy v podobě HH:MM, aby spustil úlohu v určitém čase (pokud
    čas již uplynul, předpokládá se následující den). Lze také zadat
    midnight (půlnoc), noon (poledne) nebo teatime (16 hod) nebo také čas
    doplněný AM nebo PM pro spuštění dopoledne nebo odpoledne. Lze také
    zadat den, ve kterém se úloha spustí tak, že se zadá datum v podobě
    název měsíce den s volitelným rok nebo zadáním data v podobě MMDDYY
    nebo MM/DD/YY nebo DD.MM.YY. Zadání data mus odpovídat specifikaci
    denní doby.  Lze také zadat časy jako now (nyní) + poet asovch
    jednotek, kde časové jednotky mohou být minuty, hodiny, dny nebo týdny
    a lze zadat programu at, aby spustil úlohu dnes tak, že se za čas
    připíše today nebo aby ji spustil zítra připsáním tomorrow.

    Například, aby se úloha spustila za tři dny v 16 hodin, lze zadat at
    4pm + 3 days, aby se spustila v 10:00 31. července at 10am Jul 31 a pro
    spuštění úlohy v 1:00 zítra, at 1am tomorrow.

    Přesný   popis   časové   specifikace   lze   nalézt   v
    /usr/share/doc/at/timespec.

    Pro oba programy at a batch se příkazy načtou ze standardního vstupu
    nebo souboru určeného s přepínačem -f a jsou provedeny.  Pracovní
    adresář, proměnné prostředí (kromě proměnných TERM, DISPLAY a _) a
    umask jsou uchovány z času vyvolání. Příkaz at - nebo batch - vyvolaný
    ze su(1) shellu si zachovají aktuální ID uživatele. Pokud program
    zapíše něco na standardní výstup nebo standardní chybový výstup, zašlou
    se tyto poštou uživateli.  Pošta se zasílá výchozím MTA (obvykle
    /usr/sbin/sendmail). Pokud se at spustí ze su(1) shellu, pošta přijde
    majiteli login shellu.

    Superuživatel může používat tyto příkazy kdykoliv. Pro jiné uživatele
    se povolení pro použití at určuje soubory /etc/at.allow a /etc/at.deny.

    Pokud soubor /etc/at.allow existuje, mohou příkaz at používat jen
    uživatelé, kteří jsou v něm uvedeni.

    Pokud /etc/at.allow neexistuje, zkontroluje se /etc/at.deny a každý
    uživatel, který v něm není uveden, smí příkaz at použít.

    Pokud neexistuje ani jeden z těchto souborů, smí používat příkaz at jen
    superuživatel.

    Prázdný soubor /etc/at.deny znamená, že každý uživatel smí používat
    tyto příkazy, což je standardní nastavení.

VOLBY

    -V   vypíše na standardní chybový výstup číslo verze.

    -q fronta
        použije určenou frontu.  Označení fronty sestává z jednoho
        písmene; platná označení fronty sahají od a do z. a A do Z.
        Fronta a je přednastavená pro at a fronta b pro batch. Fronty
        s vyššími písmeny běží se zvýšeným nice. Speciální fronta "="
        je rezervována pro aktuálně bežící úlohy.

    Pokud je úloha vložená do fronty označené velkým písmenem, je s ní
    naloženo, jako by byla v tom čase vložena do batch. Jakmile nastane
    zadaný čas, budou platit pravidla pro zpracování batch týkající se
    zátěže. Pokud se k atq zadá konkrétní fronta, zobrazí pouze úlohy
    čekající v této frontě.

    -m   Zašle poštou oznámení o ukončení úlohy, i když úloha nemá žádný
        výstup.

    -f soubor
        Načte úlohu ze souboru soubor místo ze standardního vstupu.

    -l   Alias pro atq.

    -d   Alias pro atrm.

    -v   Zobrazí čas, kdy se úloha provede před jejím přečtením.

    Zobrazený čas bude ve formátu "Thu Feb 20 14:50:00 1997".

    -c   vypíše úlohy z příkazové řádky na standardní výstup.

SOUBORY

    /var/spool/cron/atjobs
    /var/spool/cron/atspool
    /proc/loadavg
    /var/run/utmp
    /etc/at.allow
    /etc/at.deny

DALŠÍ INFORMACE

    cron(1), nice(1), sh(1), umask(2), atd(8).

CHYBY

    Správné fungování příkazu batch pro Linux závisí na přítomnosti
    adresáře typu proc připojeného do adresáře /proc.

    Pokud není soubor /var/run/utmp dostupný nebo je poškozený, nebo
    pokud uživatel není přihlášený v okamžiku spuštění at, pošta se
    zašle uživateli nalezenému v proměnné prostředí LOGNAME.  Pokud
    tato není definována nebo je prázdná, předpokládá se aktuální
    uživatelské ID.

    At a batch v současné implementaci nejsou vhodné,  pokud
    uživatelé soupeří o zdroje. Pokud je toto váš případ, můžete
    chtít zvážit jiný dávkový systém, například nqs.

AUTOR

    At byl z většiny napsán Thomasem  Koenigem,  ig25@rz.uni-
    karlsruhe.de.