Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    chmod - změní přístupová práva k souborům

SYNTAXE

    chmod [volby] prva soubor...

    Volby POSIX: [-R] [--]

    GNU určení práv: [--reference=referencni_soubor]

    Volby GNU (nejkratší verze): [-cfvR] [--help] [--version] [--]

POPIS

    Příkaz chmod změní přístupová práva zadaných soubor podle parametru
    prva, který může být zadán buď pomocí symbolického zápisu změn nebo
    osmičkovým číslem udávajícím bitově nová práva.

    Formát symbolického zápisu změn práv je
    `[ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]'.

    Může  být  zadáno  více symbolických operací oddělených čárkami.
    Kombinace písmen `ugoa' na začátku každého symbolického zápisu určuje,
    jaká kategorie práv má být změněna: `u' jsou práva vlastníka (user),
    `g' práva ostatních členů skupiny souboru (group), `o' práva ostatních
    uživatelů (others) a `a' práva všech uživatelů (all). Není-li zadáno
    žádné z těchto písmen, bude výsledek stejný, jako kdyby bylo zadáno
    `a', ale nebudou změněny bity nastavené v umask.

    Operátor `+' způsobí přidání zadaných práv ke stávajícím právům
    souboru, `-' odebrání zadaných práv, `=' způsobí nastavení zadaných
    práv.

    Písmena `rwxXstugo' udávají nová práva pro zadanou kategorii: `r' je
    právo čtení (read), `w' zápisu (write), `x' právo provádění programu
    nebo přístupu do adresáře (execute), `X' je totéž jako `x', ale
    nastavuje se pouze souborům, které pro některou kategorii už právo `x'
    mají, a adresářům. `s' je právo setuid nebo setgid (běžící program bude
    mít oprávnění svého vlastníka nebo skupiny, nikoli uživatele, který jej
    spustil) a `t' sticky bit . Písmena `u', `g' a `o' znamenají převzetí
    stávajících práv vlastníka, skupiny vlastníků souboru nebo ostatních.
    (Takže `chmod g-s soubor' odstraní set-group-ID bit, `chmod ug+s
    soubor' nastaví bity set-user-ID a set-group-ID, zatímco `chmod o+s
    soubor' neudělá nic.)

    Název `sticky bit' je odvozem od jeho původního významu: podržet text
    programu ve swapu. Dnes, pokud je nastaven pro adresář, znamená, že
    pouze vlastník souboru a vlastník tohoto adresáře může odstranit soubor
    z adresáře. (To je běžně používáno u adresářů jako /tmp, které mají
    povolen zápis pro všechny.)

    Číselné zadání práv je tvořeno jednou až čtyřmi osmičkovými (0-7)
    číslicemi (pokud je číslic méně než čtyři, doplní se zleva nuly).
    Číslice jsou získány sečtením bitů s hodnotami 4, 2 a 1. První číslice
    má význam set-user-ID (4), set-group-ID (2) a sticky (1). Druhá číslice
    má význam práv pro vlastníka, 4 je čtení, 2 zápis, 1 provádění; třetí
    číslice stejných práv pro skupinu, čtvrtá pro ostatní.

    Příkaz chmod nemění práva symbolických odkazů, protože systémové volání
    chmod změnu jejich práv neumožňuje. To ale nevadí, protože práva
    symbolických odkazů nejsou nikdy brána v potaz. Při použití příkazu
    chmod na symbolický odkaz se změní práva souboru, na který odkaz
    ukazuje. Při rekurzivním procházení adresářů příkaz chmod symbolické
    odkazy ignoruje.

VOLBY POSIX

    -R   Rekurzivně mění práva adresářů a jejich obsahu.

    --   Konec seznamu voleb.

DOPLŇUJÍCÍ POPIS GNU

    Rozšíření  GNU  (nové  ve  fileutils  4.0)  umožňuje  použít
    --reference=referencni_soubor jako popis práv: stejná práva jako má
    referencni_soubor.

VOLBY GNU

    -c, --changes
       Vypisuje hlášení o souborech, jejichž práva se právě mění.

    -f, --silent, --quiet
       Nevypisuje chybová hlášení o souborech, jejichž práva nemohou
       být změněna.

    -v, --verbose
       Vypisuje hlášení o všech souborech, i když se jejich práva
       nemění.

    -R, --recursive
       Rekurzivně mění práva adresářů a jejich obsahu.

STANDARDNÍ VOLBY GNU

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnné LANG, LC_ALL, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý význam.  V
    systému splňujícím standard XSI má NLSPATH obvyklý význam.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2  vyžaduje  pouze  volbu  -R. Ostatní volby nemusejí být
    přenositelné. Tento standard nepopisuje bit 't'. Tento  standard
    neurčuje, zda chmod musí být důsledný tím, že vymaže nebo odmítne
    nastavit bity set-user-ID nebo set-group-ID, např. pokud jsou vymazány
    všechny bity provádění, nebo zda chmod vůbec bere v úvahu bit `s'.

NESTANDARDNÍ PRÁVA

    Výše bylo zmíněno použití bitu `t' u adresářů. Některé systémy
    přiřazují jinak bezvýznamovým kombinacím bitů práv speciální význam.
    Například v Linuxu, stejně jako u System V (viz System V Interface
    Definition (SVID) Verze 3), znamená set-group-ID bit u souborů bez
    práva provádění skupinou, že je soubor označen pro povinné zamykání.
    Podrobnosti     jsou     uvedeny     v      souboru
    /usr/src/linux/Documentation/mandatory.txt.

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje chmod z balíčku fileutils-4.0; jiné verze se
    mohou lehce lišit.

DALŠÍ INFORMACE

    chattr(1), chown(1), install(1), chmod(2), stat(2), umask(2)