Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    chown - změní vyjmenovaným souborům vlastníka, případně i skupinu

SYNTAXE

    chown [volby] uivatel[:skupina] soubor...

    Volby POSIX: [-R] [--]

    Volby   GNU   (nejkratší   verze):  [-cfhvR]  [--dereference]
    [--reference=referencni_soubor] [--help] [--version] [--]

POPIS

    Příkaz chown změní vlastníka (případně i skupinu) zadaných soubor.
    Vlastník nebo skupina je zadán prvním parametrem, který není volbou.
    Pokud je zadáno pouze uživatelské jméno nebo číslo, bude změněn pouze
    vlastník. Pokud je za označením uživatele dvojtečka následovaná (bez
    mezer) jménem nebo číslem skupiny, bude změněna i skupina.

PODROBNOSTI PRO GNU

    GNU verze povoluje tečku místo dvojtečky (po vzoru BSD).  [To
    neumožňuje POSIX, protože tečka je platným znakem jména uživatele.]
    Pokud je za označením uživatele pouze dvojtečka nebo tečka, bude
    souboru nastaven jako vlastník zadaný uživatel a jako skupina jeho
    přihlašovací skupina. Pokud je zadána pouze dvojtečka nebo tečka a
    označení skupiny, bude změněna pouze skupina. V tom případě se chown
    chová jako příkaz chgrp.

VOLBY POSIX

    -R   Rekurzivně mění vlastníky adresářů a jejich obsahu.

    --   Konec seznamu voleb.

VOLBY GNU

    -c, --changes
       Podrobně vypisuje soubory, jejichž vlastnictví se právě mění.

    -f, --silent, --quiet
       Nevypisuje chybová hlášení o souborech, jejichž vlastnictví
       nemůže být změněno.

    -h, --no-dereference
       Pracuje přímo se symbolickými odkazy, nikoliv s objekty, na
       které ukazují. Tato volba je přístupná pouze pokud je k
       dispozici systémové volání lchown.

    -v, --verbose
       Podrobně vypisuje hlášení o všech souborech.

    -R, --recursive
       Rekurzivně změní skupinu vlastníků adresářů i jejich obsahu.

    --dereference
       Změní vlastníka objektu, na který ukazuje symbolický odkaz místo
       změny samotného symbolického odkazu. (Nové ve fileutils-4.0.)

    --reference=referencni_soubor
       (New in fileutils 4.0.) Pro soubor nastaví stejného vlastníka,
       jako má referencni_soubor.

STANDARDNÍ VOLBY GNU

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnné LANG, LC_ALL, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý význam.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2 nepovoluje použití tečky jako oddělovače jména uživatele a
    skupiny.

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje chown z balíčku fileutils-4.0; jiné verze se
    mohou lehce lišit.