Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    cp - kopíruje soubory a adresáře

POUŽITÍ

    cp [volby] soubor cesta
    cp [volby] soubor... adres

    Volby POSIX: [-fiprR] [--]

    Další volby POSIX.1-2001: [-HLP]

    Volby pro GNU file-utils 4.0 (nejkratší verze):
    [-abdfilprsuvxPR]    [-S    ppona-zlonho-souboru]    [-V
    {numbered,existing,simple}] [--backup=CONTROL] [--sparse=WHEN] [--help]
    [--version] [--]

    Další volby pro GNU file-utils 4.1 (nejkratší verze):
    [-HLP]    [--copy-contents]    [--no-preserve]   [--reply=HOW]
    [--remove-destination]            [--strip-trailing-slashes]
    [--target-directory=DIR]

POPIS

    cp kopíruje soubory (nebo, volitelně, adresáře). Lze kopírovat jeden
    soubor do zadaného cíle nebo libovolné množství souborů do cílového
    adresáře.

    Pokud je poslední parametr jméno existujícího adresáře, cp bude
    kopírovat zadané soubory pod původními jmény do zadaného adresáře.
    Jinak pokud jsou zadána pouze dvě jména souborů, zkopíruje první soubor
    do druhého. Je chybou, pokud jsou zadána více než dvě jména a poslední
    parametr není adresář.

    (Takže pokud /a je adresář, pak `cp -r /a /b' zkopíruje /a do /b/a a
    /a/x do /b/a/x, jestliže adresář /b již existoval. Pokud předtím
    neexistovalo žádné /b, zkopíruje /a do /b a /a/x do /b/x, ale v
    případě, že existuje soubor /b, selže.)

    Práva souborů a vytvořených adresářů budou stejná jako u původních
    soborů, logicky vynásobená (AND) 0777 a modifikovaná maskou uživatele
    (pokud ovšem nebyla zadána volba -p).  (Ale v průběhu rekurzivního
    kopírování adresářů jsou práva nově vytvářených adresářů logicky
    sečtena (OR) s S_IRWXU (0700), takže je tento proces může číst,
    zapisovat a prohledávat.)

    Pokud je soubor kopírován na sebe, nestane se nic (možná kromě
    chybového hlášení). Když je kopírován na jiný existující soubor, je
    tento otevřen pomocí `open(cesta, O_WRONLY | O_TRUNC)'.  Když je
    kopírován do nového souboru, je tento vytvořen pomocí `open(cesta,
    O_WRONLY | O_CREAT, práva)'. Když toto selže, soubor již existoval a
    byla použita volba -f, cp se pokusí smazat (odstranit odkaz na)
    existující soubor a pokud uspěje, postupuje u nového souboru.

VOLBY POSIX

    POSIX rozeznává čtyři a půl volby:

    -f   Maže existující cílové soubory, pokud je to potřeba. (Viz výše.)

    -i   Bude žádat potvrzení před přepsáním existujících obyčejných
       cílových souborů.  (Vypíše dotaz na stderr a čte odpověď ze
       stdin. Kopíruje jen po souhlasné odpovědi.)

    -p   Zachovává původní atributy souboru -- vlastníka, skupinu, práva
       (včetně set-user-ID a set-group-ID bitů), čas modifikace a čas
       posledního přístupu. Pokud duplikace vlastníka nebo skupiny
       selže, jsou set-user-ID a set-group-ID bity vymazány. (Všimněte
       si, že poté může mít originál a kopie různé časy posledního
       přístupu, protože operace kopírování je přístupem k původnímu
       souboru.)

    -R   Kopíruje adresáře i s obsahem (rekurzívně), včetně správného
       zacházení s jinými než běžnými soubory či adresáři. (Tj. kopie
       FIFO nebo speciálního souboru.)

    -r   Kopíruje adresáře včetně jejich obsahu (rekurzívně). Zacházení s
       jinými objekty než jsou obyčejné soubory a adresáře není
       specifikováno. (Je tedy možné, a vlastně se i doporučuje,
       použít volbu -r jako synonymum pro volbu -R. Nicméně hloupé
       chování, jako u GNU 4.0 verze cp není zakázáno.)

    --   Konec seznamu voleb.

DALŠÍ VOLBY POSIX

    POSIX.1-2001 přidává tři volby, které určují zacházení se symbolickými
    odkazy. Když probíhá nerekurzívní kopírování, jsou sybolické odkazy
    následovány. Při rekurzívním kopírování s volbou -r závisí výsledek na
    implementaci. Při rekurzívním kopírování s volbou -R:

    -H   Následuje  symbolické  odkazy  určené v seznamu parametrů.
       Nenásleduje symbolické odkazy, na které v průběhu kopírování
       narazí. Pouze je jako symbolické odkazy zkopíruje.

    -L   Následuje všechny symbolické odkazy - ty, které jsou uvedeny v
       seznamu parametrů i ty, na které při kopírování narazí.

    -P   Nenásleduje žádné symbolické odkazy, ať už jsou uvedeny v
       seznamu parametrů, nebo narazí-li na ně při kopírování. Pouze je
       jako symbolické odkazy zkopíruje.

    Žádná hodnota není implicitní, požadované chování musí být určeno.

DETAILY PRO GNU

    Soubory jsou zapisovány tak, jak byly prečteny. Výjimky viz volba
    --sparse níže.

    Implicitně `cp' nekopíruje adresáře (viz -r níže).

    cp odmítne zkopírovat soubor na sebe sama s následující výjimkou: pokud
    je zadána volba --force --backup spolu s identickým zdrojem a clem,
    které označují běžný soubor, cp vytvoří záložní soubor, buďto běžný
    nebo číslovaný, což se určí běžným způsobem. To je užitečné pokud
    prostě chcete udělat zálohu existujícího souboru před jeho změnou.

    Implicitně nejsou symbolické odkazy následovány.

GNU VOLBY

    -a, --archive
       Zachovává pokud možno strukturu a atributy původních souborů
       (ale nezachová strukturu adresářů). Totéž jako -dpPR.

    -b   Viz diskuze o zálohování níže.

    --copy-contents (od verze file-utils 4.1)
       Dělá stejnou hloupost jako file-utils 4.0, když  se  při
       rekurzívním kopírování pokouší kopírovat obsah souborů zařízení
       a FIFO. Tuto volbu nikdy nepoužívejte, `cp' s ní totiž může
       zamrznout při čtení FIFO nebo /dev/tty nebo zaplnit cílový disk
       kopírováním /dev/zero.

    -d   Kopíruje symbolické odkazy jako  symbolické  odkazy  místo
       kopírování souborů, na které se odkazují a zachovává pevné
       odkazy mezi kopírovanými zdrojovými soubory.

       U file-utils 4.0 byla dlouhá volba --no-dereference synonymem
       pro -d, u file-utils 4.1 je synonymem pro -P, zatímco -d
       odpovídá volbě --no-dereference --preserve=links.

    -f, --force
       Bez dotazování maže existující cílové soubory, pokud jejich
       otevření pro zápis selže.  (Tedy od file-utils 4.1. Ve file-
       utils  4.0  odpovídala   tato   volba   nové   volbě
       --remove-destination.)

    -H (od file-utils 4.1)
       Viz popis POSIX výše.

    -i, --interactive
       Bude žádat potvrzení před přepsáním existujících obyčejných
       cílových souborů.

    -l, --link
       Vytváří pevné odkazy místo kopírování jiných objektů  než
       adresářů.

    -L, --dereference (od file-utils 4.1)
       Viz popis POSIX výše.

    --no-preserve=ATRIBUTY (od file-utils 4.1)
       Nezachová určené atributy. Viz volba --preserve níže.

    -p, --preserve
       Zachovává původní atributy souboru -- vlastníka, skupinu, práva
       a časové údaje.

    --preserve=ATRIBUTY (od file-utils 4.1)
       ATRIBUTY mohou být jedním z "mode"  (práva),  "ownership"
       (vlastník a skupina), "timestamps" (časové údaje), "links"
       (odkazy), "all" (všechny).

    -P, --no-dereference (od file-utils 4.1)
       Viz popis POSIX výše. Nahrazuje význam volby -P z file-utils
       4.0, která byla synonymem pro --parents. Viz též -d výše.

    --parents (ve file-utils 4.0 také jako -P)
       Jména cílových souborů vytváří tak, že za jméno cílového
       adresáře přidá lomítko a zadané jméno zdrojového souboru. V
       tomto případě musí být poslední parametr příkazu cp jméno
       existujícího adresáře. Například příkaz:
         cp --parents a/b/c existujici_adresar
       kopíruje soubor `a/b/c' do `existujici_adresar/a/b/c' a vytváří
       všechny potřebné adresáře.

    -r   Ve file-utils 4.1: synonymum pro -R.  Ve file-utils 4.0:
       Kopíruje adresáře včetně jejich obsahu (rekurzívně). Všechny
       objekty, které nejsou adresáři nebo symbolickými odkazy (tj.
       FIFO a speciální soubory) kopíruje jako obyčejné soubory. Tohoto
       hloupého  chování  lze ve file-utils 4.1 dosáhnout volbou
       --copy-contents .

    -R, --recursive
       Kopíruje adresáře i s obsahem (rekurzívně).

    --reply=JAK (od file-utils 4.1)
       JAK může být jedním z "yes", "no", "query", tj. odpověď na
       všechny otázky bude buďto yes (ano) nebo no (ne) nebo musí být
       získána od uživatele.

    --remove-destination (od file-utils 4.1)
       Před kopírováním odstraní všechny existující cílové soubory.  U
       file-utils 4.0 k tomu sloužila volba -f.

    --sparse=KDY
       `sparse  file' (řídký soubor) obsahuje `díry' -- sekvence
       nulových bajtů ('\0'), které nezabírají žádné fyzické bloky na
       disku; read(2) je čte jako nulové bajty ('\0'). Tím se dá
       ušetřit místo na disku a zároveň zvýšit rychlost, protože mnoho
       binárních souborů obsahuje spoustu sekvencí nulových bajtů.
       Implicitně cp detekuje díry ve vstupních souborech hrubou
       heuristikou a vytváří odpovídající řídký výstupní soubor.

       Hodnota KDY může být jednou z následujících:

       auto  Implicitní: pokud je vstupní soubor řídký, je řídký i
           výstupní soubor.

       always Výstupní soubor je vždy řídký. To je užitečné, pokud je
           vstupní soubor umístěn na souborovém systému, který
           nepodporuje  řídké  soubory,  ale  souborový  systém
           výstupního souboru je podporuje.

       never Nikdy nevytváří výstupní soubory řídké. Pokud najdete
           uplatnění pro tuto volbu, dejte nám vědět.

    --strip-trailing-slashes (od file-utils 4.1)
       Odstraní všechna koncová lomítka ze všech zdrojových argumentů.
       (Tím může dojít ke změně interpretace v případě symbolického
       odkazu na adresář.)

    -s, --symbolic-link
       Místo kopírování objektů, které nejsou  adresáři,  vytváří
       symbolické odkazy. V tomto případě musí být všechny zdrojové
       soubory zadány absolutní cestou (začínající `/'), pokud cílové
       soubory  nejsou v aktuálním adresáři. Na systémech, které
       nepodporují symbolické odkazy, způsobí tato volba chybu.

    -S   Přípona zálohy, viz níže.

    --target-directory=ADRESAR (od file-utils 4.1)
       Určí cílový adresář. Určeno pro použití s xargs(1), jako třeba
       "ls | xargs cp --target-directory=../d".

    -u, --update
       Nekopíruje ne-adresáře, které v cílovém adresáři už existují a
       mají stejný nebo novější čas poslední změny.

    -v, --verbose
       Vypisuje všechna jména před kopírováním.

    -x, --one-file-system
       Nebude kopírovat podadresáře, které jsou na jiném svazku než
       adresář, ve kterém kopírování začalo.

GNU VOLBY PRO ZÁLOHOVÁNÍ

    GNU verze programů jako cp, mv, ln, install a patch vytvářejí zálohu
    souborů, které mají být přepsány, změněny nebo smazány, pokud je to
    požadováno, což se dává najevo volbou -b. Způsob jejich pojmenování je
    určen volbou -V . Pokud má být jméno záložního souboru složeno ze
    jména souboru doplněného o příponu, je přípona určena volbou -S .

    -b, --backup
       Vytváří záložní kopie souborů, které by byly přepsány nebo
       smazány.

    --backup=CONTROL
       (od fileutils-4.1.)

    -S ppona, --suffix=ppona
       Přidá pponu ke každému vytvořenému záložnímu souboru. Má
       přednost  před  nastavením  pomocí  proměnné  prostředí
       SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Pokud není zadáno ani jedno, bude použita
       přípona `~'.

    -V METODA, --version-control=METODA
       Určí, jakým způsobem jsou pojmenovány záložní soubory. Argument
       METODA může být `numbered' (nebo  `t')  (tj.  číslovaný),
       `existing' (nebo `nil') (stávající název) nebo `never' (nebo
       `simple').  Má přednost před  nastavením  pomocí  proměnné
       prostředí VERSION_CONTROL. Pokud není nastaveno VERSION_CONTROL
       ani tato volba, bude implicitní druh zálohování `existing'.
       Možné hodnoty proměnné prostředí VERSION_CONTROL a argumentu
       této volby jsou stejné jako u proměnné `version-control' Emacsu.
       Platné METODY jsou (jsou dovoleny i rozlišitelné zkratky):

       t, numbered
           Vždy vytváří číslované zálohy.

       nil, existing
           Vytváří číslované zálohy pro soubory, které je již mají,
           obyčejné zálohy pro ostatní.

       never, simple
           Vždy dělá jednoduché zálohy.

STANDARDNÍ GNU VOLBY

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnné LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý
    význam. V GNU verzi  ovládají  proměnné  SIMPLE_BACKUP_SUFFIX  a
    VERSION_CONTROL způsob pojmenování záložních souborů, jak je popsáno
    výše.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje příkaz cp z balíčku fileutils-4.1; jiné verze se
    mohou lehce lišit.