Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    diff - najde rozdíly mezi dvěma soubory

POUŽITÍ

    diff [volby] ze-souboru do-souboru

POPIS

    V nejjednodušším případě program diff porovnává obsahy souborů ze-
    souboru a do-souboru.  Jméno souboru - znamená text  čtený  ze
    standardního vstupu. Jako zvláštní případ diff - - porovná kopii
    standardního vstupu samu se sebou.

    Pokud je ze souboru adresářem a do-souboru nikoliv, diff porovnává
    soubor v ze-souboru jehož jméno je stejné jako do-souboru, a naopak.
    Soubor, který není adresářem, však nesmí být -.

    Pokud jsou oba ze-souboru a do-souboru adresáři, program diff porovnává
    odpovídající soubory v obou adresářích, v abecedním pořadí; toto
    porovnávání není rekurzivní, ledaže je použita  volba  -r  nebo
    --recursive.  Program diff nikdy neporovnává skutečný obsah adresáře,
    jako by to byl soubor. Soubor, který je úplně určený nemůže být
    standardní vstup, protože standardní vstup je bezejmenný a zápis
    ``soubor se stejným jménem'' se na tento případ nevztahuje.  Volby
    programu diff začínají znakem -, takže za běžných okolností ze-souboru
    a do-souboru nemohou začínat na -. Nicméně argumenty uvedené za --
    jsou považovány za jména souborů i v případě, že začínají na -.

  Volby
    Následuje souhrn všech voleb, které GNU diff akceptuje. Většina voleb
    má dvě rovnocenná jména; první jako jediné písmeno, kterému předchází -
    a druhé - dlouhé jméno, kterému předchází --. Více jednopísmenných
    voleb (pokud nevyžadují argument) může být spojeno do jednoho slova:
    -ac je rovnocenné zápisu -a -c. Dlouhá jména voleb mohou být zkrácena
    na jakýkoliv jedinečný začátek svého jména. Hranaté závorky ([ a ])
    označují že volba může být doplněna argumentem.

    -poet Zobrazí poet (celé číslo) řádků kontextu. Tato volba sama o
       sobě neurčuje výstupní formát a projeví se jen v kombinaci s -c
       nebo -u.  Tato volba je zastaralá. Aby mohl program patch
       správně fungovat, potřebuje obvykle nejméně dva řádky kontextu.

    -a   Považuje všechny soubory za textové a porovnává je řádek po
       řádku, i když textové nejsou.

    -b   Ignoruje změny v objemu white space.

    -B   Ignoruje změny, které pouze vloží nebo vypustí prázdné řádky.

    --brief
       Pouze oznámí, zda se soubory liší, bez podrobností o změnách.

    -c   Použije kontextový výstupní formát.

    -C dk
    --context[=dk]
       Použije kontextový výstupní formát se zobrazením zadaného počtu
       dk (celé číslo) kontextu. Není-li počet dk určen, jsou
       zobrazeny tři.  Aby mohl program patch správně  fungovat,
       potřebuje obvykle nejméně dva řádky kontextu.

    --changed-group-format=formt
       Použije formt k vypsání skupiny řádek, obsahující lišící se
       řádky z obou souborů ve tvaru if-then-else.

    -d   Změní algoritmus tak, že může najít i menší sadu změn. Program
       diff se tak zpomalí (někdy výrazně).

    -D jmno
       Způsobí výstup ve spojeném formátu if-then-else, v závislosti na
       jmnu makra preprocesoru.

    -e
    --ed  Vzniklý výstup je validním skriptem programu ed.

    --exclude=vzor
       Při porovnávání adresářů ignoruje soubory a podadresáře, jejichž
       basenames odpovídají tomuto vzoru.

    --exclude-from=soubor
       Při porovnávání adresářů ignoruje soubory a podadresáře, jejichž
       basenames odpovídají jakémukoliv vzoru obsaženému v souboru.

    --expand-tabs
       Ve výstupu převede tabulátory na mezery, aby zachoval zarovnání
       tabulátorů ze vstupních souborů

    -f   Výstup zhruba připomíná skript programu ed, ale obsahuje změny v
       pořadí, v jakém se v souboru objevují.

    -F regulrn_vraz
       Při použití kontextového nebo sjednoceného formátu ukazuje pro
       každý soubor změn tu část z předcházejícího řádku, která
       odpovídá regulrnmu_vrazu.

    --forward-ed
       Výstup zhruba připomíná skript programu ed, ale obsahuje změny v
       pořadí, v jakém se v souboru objevují.

    -h   Tato volba nemá v současnosti žádný význam, je přítomna pro
       kompatibilitu s Unixem.

    -H   Používá heuristiku pro urychlení práce s velkými soubory, které
       obsahují mnoho rozptýlených malých změn.

    --horizon-lines=n
       Nezahazuje posledních n řádků společného prefixu a prvních n
       řádků společnéhu suffixu.

    -i   Ignoruje změny ve velikosti písmen; Považuje malá a velká
       písmena za rovnocenná.

    -I regulrn_vraz
       Ignoruje změny, které pouze vloží nebo smažou řádky odpovídající
       regulrnmu_vrazu.

    --ifdef=jmno
       Způsobí výstup ve spojeném formátu if-then-else, v závislosti na
       jmnu makra preprocesoru.

    --ignore-all-space
       Při porovnávání řádků ignoruje white space.

    --ignore-blank-lines
       Ignoruje změny, které pouze vloží nebo smažou prázdné řádky.

    --ignore-case
       Ignoruje změny ve velikosti písmen; Považuje malá a velká
       písmena za rovnocenná.

    --ignore-matching-lines=regexp
       Ignoruje změny, které pouze vloží nebo smažou řádky odpovídající
       regulrnmu_vrazu.

    --ignore-space-change
       Ignoruje změny v objemu white space.

    --initial-tab
       U normálního nebo kontextového formátu vypíše před textem na
       řádce místo mezery tabulátor. Díky  tomu  bude  zarovnání
       tabulátorů na řádce vypadat normálně.

    -l   Zpracuje výstup programem pr, aby jej rozdělil na stránky.

    -L label
    --label=label
       Použije label namísto jména souboru v hlavičkách kontextového a
       sjednoceného formátu.

    --left-column
       V případě formátu "side by side" vypíše u dvou společných řádků
       pouze levý sloupec.

    --line-format=formt
       Použije formt pro vypsání všech vstupních řádků ve formátu if-
       then-else.

    --minimal
       Změní algoritmus tak, že může najít i menší sadu změn. Program
       diff se tak zpomalí (někdy výrazně).

    -n   Výstupem jsou rozdíly ve formátu RCS; podobně jako´s volbou -f,
       ale každý příkaz určuje počet dotčených řádků.

    -N
    --new-file
       Při porovnávání adresářů, je-li soubor obsažen pouze v jednom z
       nich, je v tom druhém považován za existující a prázdný.

    --new-group-format=formt
       Použije format pro vypsání skupiny řádků ze druhého souboru ve
       formátu if-then-else.

    --new-line-format=formt
       Použije formt pro vypsání řádky ze druhého souboru ve formátu
       if-then-else.

    --old-group-format=formt
       Použije formt pro vypsání skupiny řádků z prtvního souboru ve
       formátu if-then-else.

    --old-line-format=formt
       Použije formt pro vypsání řádky z prvního souboru ve formátu
       if-then-else.

    -p   Ukáže, v jaké funkci jazyka C je každá změna.

    -P   Při porovnávání adresářů, je-li soubor obsažen pouze v druhém z
       nich, je v tom prvním považován za existující a prázdný.

    --paginate
       Zpracuje výstup programem pr, aby jej rozdělil na stránky.

    -q   Pouze oznámí, zda se soubory liší, bez podrobností o změnách.

    -r   Při porovnávání adresářů jsou rekurzivně prohledávány všechny
       nalezené podadresáře.

    --rcs Výstupem jsou rozdíly ve formátu RCS; podobně jako´s volbou -f,
       ale každý příkaz určuje počet dotčených řádků.

    --recursive
       Při porovnávání adresářů jsou rekurzivně prohledávány všechny
       nalezené podadresáře.

    --report-identical-files
    -s   Pokud jsou dva sobory shodné, oznámí to.

    -S soubor
       Při porovnávání adresářů začne souborem soubor. To se používá
       pro obnovení přerušeného porovnávání.

    --sdiff-merge-assist
       Vypíše další informace pro pomoc programu sdiff. Program sdiff
       používá tuto volbu, když spouští program diff. Tato volba není
       míněna pro přímé používání uživateli.

    --show-c-function
       Ukáže, v jaké funkci jazyka C je každá změna.

    --show-function-line=regulrn_vraz
       Při použití kontextového nebo sjednoceného formátu ukazuje pro
       každý soubor změn tu část z předcházejícího řádku, která
       odpovídá regulrnmu_vrazu.

    --side-by-side
       Použije výstupní formát "side by side".

    --speed-large-files
       Používá heuristiku pro urychlení práce s velkými soubory, které
       obsahují mnoho rozptýlených malých změn.

    --starting-file=soubor
       Při porovnávání adresářů začne souborem soubor. To se používá
       pro obnovení přerušeného porovnávání.

    --suppress-common-lines
       Při použití formátu "side by side" netiskne shodné řádky.

    -t   Ve výstupu převede tabulátory na mezery, aby zachoval zarovnání
       tabulátorů ze vstupních souborů.

    -T   U normálního nebo kontextového formátu vypíše před textem na
       řádce místo mezery tabulátor. Díky  tomu  bude  zarovnání
       tabulátorů na řádce vypadat normálně.

    --text Považuje všechny soubory za textové a porovnává je řádek po
       řádku, i když textové nejsou.

    -u   Použije sjednocený výstupní formát.

    --unchanged-group-format=formt
       Použije format k vypsání skupiny řádků společné oběma souborům
       ve formátu if-then-else.

    --unchanged-line-format=formt
       Použije formt k vypsání řádku společného oběma souborům ve
       formátu if-then-else.

    --unidirectional-new-file
       Při porovnávání adresářů, je-li soubor obsažen pouze v druhém z
       nich, je v tom prvním považován za existující a prázdný.

    -U poet
    --unified[=poet]
       Použije sjednocený formát výstupu se zobrazením určeného potu
       (celé číslo) řádků kontextu nebo tří řádků, pokud nebyl poet
       určen.  Aby mohl program patch správně fungovat, potřebuje
       obvykle nejméně dva řádky kontextu.

    -v
    --version
       Vypíše číslo verze programu diff.

    -w   Při porovnávání řádků ignoruje white space.

    -W sloupc
    --width=sloupc
       Při použití formátu "side by side" použije jako šířku výstupu
       zadaný počet sloupc.

    -x vzor
       Při porovnávání adresářů ignoruje soubory a podadresáře, jejichž
       basenames odpovídají vzoru.

    -X soubor
       Při porovnávání adresářů ignoruje soubory a podadresáře, jejichž
       basenames odpovídají jakémukoliv vzoru obsaženému v souboru.

    -y   Použije výstupní formát "side by side"

DALŠÍ INFORMACE

    cmp(1), comm(1), diff3(1), ed(1), patch(1), pr(1), sdiff(1).

DIAGNOSTIKA

    Návratový kód 0 znamená, že nebyly nalezeny žádné rozdíly, 1 znamená,
    že rozdíly nalezeny byly a 2 znamená problémy.