Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    du - odhaduje využití diskového prostoru

SYNTAXE

    du [volby] [soubor...]

    Volby POSIX: [-askx] [--]

    Volby GNU (nejkratší verze): [-abcDhHklLmsSxX] [--block-size=velikost]
    [--exclude=vzor] [--max-depth=n] [--help] [--version] [--]

POPIS

    Příkaz du vypisuje množství diskového prostoru zabraného každým z
    parametrů soubor a každým jeho podadresářem. Zabraný diskový prostor
    zde znamená místo využité hierarchií souborů ležící pod zadaným
    umístěním.

    Není-li zadán žádný argument, vypíše du zabraný prostor v aktuálním
    adresáři.

PODROBNOSTI PRO POSIX

    Výstup je implicitně v 512 bajtových jednotkách, pokud není použita
    volba -k.

PODROBNOSTI PRO GNU

    Výstup je implicitně v 1024 bajtových jednotkách (pokud nejsou jednotky
    zvoleny), pokud není nastavena proměnná prostředí POSIXLY_CORRECT; v
    tom případě platí standard POSIX.

VOLBY POSIX

    -a   Vypisuje i údaje o jednotlivých souborech, nejen o celých
       adresářích.

    -k   Používá jednotky o velikosti 1024 bajtů místo implicitních 512
       bajtů.

    -s   Vypíše využití místa jen pro zadané argumenty, nikoliv pro
       jejich podadresáře.

    -x   Počítá pouze místo zabrané na stejném zařízení jako je zadaný
       argument.

    --   Konec seznamu voleb.

Volby GNU

    -a, --all
       Vypisuje i údaje o jednotlivých souborech, nejen o adresářích.

    -b, --bytes
       Vypisuje velikosti v bajtech.

    --block-size=velikost
       Vypisuje údaje v jednotkách o velikosti velikost. (Nové ve
       fileutils-4.0.)

    -c, --total
       Na konci výpisu vypíše celkový součet prostoru zabraného všemi
       argumenty.  Je  možné použít pro zjištění celkového místa
       zabraného určenými soubory nebo adresáři.

    -D, --dereference-args
       Sleduje symbolické odkazy, které jsou zadány jako parametry
       příkazu.  Neovlivňuje zpracování ostatních symbolických odkazů.
       Užitečné pro zjištění místa zabraného adresáři jako je např.
       /usr/tmp, které jsou často symbolickými odkazy.

    --exclude=vzor
       Při  procházení  vynechá  podadresáře  nebo soubory, které
       odpovídají vzoru. vzor může být jakýkoliv standardní glob vzor
       z Bourne shellu. (Nové ve fileutils-4.0.)

    -h, --human-readable
       Přidá ke každému údaji o velikosti písmeno, jako např. M pro
       binární megabajty.

    -H, --si
       Stejné jako -h, ale použijí se oficiální jednotky SI units (s
       násobky 1000 namísto 1024, takže M znamená 1000000 namísto
       1048576). (Nové ve fileutils-4.0.)

    -k, --kilobytes
       Vypisuje údaje v KiB (binární kilobajt, 1024 bajtů)

    -l, --count-links
       Počítá velikosti všech souborů, i když se jedná o znovu počítané
       pevné odkazy.

    -L, --dereference
       Sleduje symbolické odkazy (započítává prostor obsazený soubory
       nebo adresáři, na které ukazují symbolické odkazy,  místo
       prostoru obsazeného pouhým odkazem).

    -m, --megabytes
       Vypíše velikosti v MiB (binární megabajt, 1048576 bajtů).

    --max-depth=n
       Vypíše údaje jen pro adresáře (nebo soubory, je-li zadána volba
       -a ), které jsou na n nebo vyšší úrovni pod zadaným parametrem;
       --max-depth=0 má stejný význam jako volba -s. (Nové ve file-
       utils-4.0.)

    -s, --summarize
       Vypisuje pouze celkové součty pro každý parametr.

    -S, --separate-dirs
       Počítá velikost každého adresáře zvlášť, bez prostoru obsazeného
       podadresáři.

    -x, --one-file-system
       Vynechá adresáře, které jsou na jiném svazku, než na tom, na
       kterém se hledání pro příslušný parametr začalo.

    -X file, --exclude-from=soubor
       Podobné --exclude, ale vzory pro vyloučení jsou načteny ze
       zadaného souboru. Na každé řádce je vždy jen jeden vzor. Pokud
       je soubor určen jako `-', jsou vzory čteny ze standardního
       vstupu. (Nové vefileutils-4.0.)

STANDARDNÍ VOLBY GNU

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

CHYBY

    V důsledku chyby v HP-UX, se na BSD systémech vypisuje pro soubory
    připojené pomocí NFS ze systémů HP-UX polovina správné hodnoty.
    Naopak, příkaz du na HP-UX systémech vypisuje dvojnásobek správných
    hodnot pro soubory připojené pomocí NFS z BSD systémů.

PROSTŘEDÍ

    Proměnná prostředí POSIXLY_CORRECT určuje použitou jednotku. Pokud
    není nastavena a proměnná prostředí BLOCKSIZE má hodnotu začínající na
    `human', chová se stejně jako při volbě -h, pokud ovšem není zadána
    volba -k nebo -m. Proměnné LANG, LC_ALL, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají
    obvyklý význam.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje du z balíčku fileutils-4.0; jiné verze se mohou
    lehce lišit.