Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    grep, egrep, fgrep - tiskne řádky, které odpovídají zadanému vzoru

PŘEHLED

    grep [volby] VZOR [SOUBOR...]
    grep [volby] [-e VZOR | -f SOUBOR] [SOUBOR...]

POPIS

    Grep prohledává zadaný vstup SOUBOR (nebo standardní vstup, pokud
    nejsou zadány žádné soubory nebo je zadán soubor -) a hledá řádky
    obsahující zadaný VZOR.  Ve výchozím nastavení grep vypisuje řádky,
    které vzoru odpovídají.

    Dostupné jsou navíc dvě varianty programu - egrep a fgrep.  Chování
    programu egrep je stejné jako grep -E, chování programu fgrep je stejné
    jako grep -F.

VOLBY

    -A POET, --after-context=POET
       Tiskni POET řádků, které následují po platném (odpovídajícím)
       řádku.  Mezi souvislé platné výsledky vkládá řádky obsahující
       --.

    -a, --text
       Pracuj s binárním souborem jako by to byl text; ekvivalentní k
       volbě --binary-files=text.

    -B POET, --before-context=POET
       Tiskni POET řádků které předcházejí platnému řádku. Mezi
       souvislé platné výsledky vkládá řádky obsahující --.

    -C POET, --context=POET
       Tiskni POET řádků ke každému platnému řádku.  Mezi souvislé
       platné výsledky vkládá řádky obsahující --.

    -b, --byte-offset
       Tiskni offset bajtu ve vstupním souboru před každým řádkem
       výstupu.

    --binary-files=TYP
       Jestliže podle prvních několika bajtů obsahuje soubor binární
       data, předpokládej, že je typu TYP. Výchozím nastavením TYP je
       binary a grep standardně vypíše buď jednořádkovou zprávu, že
       binární soubor odpovídá, nebo žádnou zprávu pokud neodpovídá.
       Jestliže je TYP without-match, grep předpokládá, že binární
       soubory neodpovídají; je to stejné jako volba -I. Jestliže je
       TYP text, grep zpracovává binární soubor, jako by to byl text;
       stejné jako volba -a.  Pozor: grep --binary-files=text může
       způsobit, že se budou vypisovat nesmyslné binární znaky, což
       může mít nepříjemné vedlejší účinky pokud je výstupem terminál a
       ovladač terminálu začne některé znaky  interpretovat  jako
       příkazy.

    --colour[=KDY], --color[=KDY]
       Obklopí platný řetězec značkou z proměnné prostředí GREP_COLOR.
       KDY může být `never', `always' nebo `auto'

    -c, --count
       Potlač normální výstup; místo toho napiš počet odpovídajících
       řádků pro každý vstupní soubor. S volbou -v, --invert-match
       (viz níže), počítej neodpovídající řádky.

    -D AKCE, --devices=AKCE
       Pokud je vstupním souborem zařízení, FIFO nebo socket, použij
       AKCI k jeho zpracování. Výchozím nastavením AKCE je read, to
       znamená, že zařízení se čtou jako by to byly běžné soubory.
       Jestliže AKCE je skip, zařízení se mlčky přeskočí.

    -d AKCE, --directories=AKCE
       Pokud  je  vstupním souborem adresář, použij AKCI k jeho
       zpracování. Výchozím nastavením AKCE je read, to znamená, že
       adresáře se čtou jako by to byly běžné soubory. Jestliže AKCE
       je skip, adresáře se mlčky přeskočí. Jestliže AKCE je recurse,
       grep čte rekurzivně všechny soubory v každém adresáři; je to
       stejné jako volba -r.

    -E, --extended-regexp
       Považuj VRAZ za rozšířený regulární výraz (viz níže).

    -e VRAZ, --regexp=VRAZ
       Jako vzor použij  VRAZ;  užitečné  pro  zachování  vzorů
       začínajících -.

    -F, --fixed-strings
       Považuj VRAZ za seznam pevných řetězců oddělených znaky konce
       řádku, ze kterých může odpovídat kterýkoliv. -P, --perl-regexp
       Považuj VRAZ za regulární výraz Perlu.

    -f SOUBOR, --file=SOUBOR
       Načte vzory ze souboru SOUBOR, na každém řádku jeden. Prázdný
       soubor obsahuje nula vzorů a tedy neodpovídá ničemu.

    -G, --basic-regexp
       Považuj VRAZ za základní regulární výraz (viz níže). Toto je
       výchozí nastavení.

    -H, --with-filename
       Tiskni jméno souboru pro každou shodu.

    -h, --no-filename
       Potlač vkládání jmen souborů do výstupu při prohledávání více
       souborů.

    --help Vytiskni stručnou nápovědu.

    -I   Zpracuj binární soubor jako by neobsahoval shody; to je stejné
       jako volba --binary-files=without-match.

    -i, --ignore-case
       Nerozlišuj velká a malá písmena ve VRAZU ani ve vstupních
       souborech.

    -L, --files-without-match
       Potlač normální výstup; místo toho tiskni jméno každého souboru,
       ze kterého by se jinak žádný výstup netiskl. Prohledávání skončí
       s první shodou.

    -l, --files-with-matches
       Potlač normální výstup; místo toho tiskni jméno každého souboru,
       ze kterého by se jinak tiskl nějaký výstup. Prohledávání skončí
       s první shodou.

    -m POET, --max-count=POET
       Přestaň číst soubor po dosažení POTU odpovídajících řádků. Je-
       li vstupem standardní vstup z obyčejného souboru, a je vytištěno
       POET odpovídajících řádků, grep zajistí, že standardní vstup
       bude před ukončením nastaven právě po posledním odpovídajícím
       řádku, bez ohledu na přítomnost následujících řádků kontextu.
       Tak je možné, aby volající proces hledání obnovil. Když grep po
       dosažení POTU odpovídajících řádků zastaví, vypíše  řádky
       kontextu, které následují.  Pokud je zároveň použita volba -c
       nebo --count, program grep nevypíše více shod než je POET.
       Pokud je zároveň použita volba -v nebo --invert-match program,
       grep skončí po vypsání POTU neodpovídajících řádků.

    --mmap Pokud je to možné, použij systémové volání mmap(2) ke čtení
       vstupních dat, místo výchozího read(2). V některých případech
       může --mmap zlepšit výkon. Na druhou stranu --mmap může způsobit
       nedefinované chování (včetně core dump), jestliže se vstupní
       soubor za běhu programu grep zmenší nebo pokud nastane chyba
       vstupu/výstupu.

    -n, --line-number
       Před každý řádek výstupu přidej jeho číslo v příslušném vstupním
       souboru.

    -o, --only-matching
       Vypisuj jen tu část odpovídajícího řádku, která je odpovídá
       VZORU.

    --label=LABEL
       Zobrazuj  vstup  pocházející ze standardního vstupu jakoby
       pocházel ze souboru LABEL. To je zvláště užitečné pro nástroje
       jako je zgrep, např. gzip -cd foo.gz |grep --label=foo něco

    --line-buffering
       Použij line buffering, může negativně ovlivnit výkon.

    -q, --quiet, --silent
       Tiše; potlač normální výstup. Prohledávání skončí s první
       shodou, s návratovou hodnotou nula, i když byla detekována
       nějaká chyba.  Viz také volba -s nebo --no-messages uvedená
       dále.

    -R, -r, --recursive
       Rekurzivně načti všechny soubory v každém adresáři; to je stejné
       jako volba -d recurse.

     --include=VZOR
       Rekurzivně  procházej  adresáře,  prohledávej pouze soubory
       odpovídající VZORU.

     --exclude=VZOR
       Rekurzivně procházej adresáře, přeskoč soubory odpovídající
       VZORU.

    -s, --no-messages
       Potlač  chybové  hlášky  o neexistujících nebo nečitelných
       souborech. Poznámka o přenositelnosti: na rozdíl od GNU grepu,
       tradiční grep neodpovídal specifikaci POSIX.2, protože neměl
       volbu -q a jeho volba -s se chovala jako volba -q GNU grepu.
       Shellové skripty které mají být přenositelné na tradiční grep,
       by se měly voleb -q a -s vyvarovat a přesměrovat místo toho
       výstup do /dev/null.

    -U, --binary
       Pracuj se soubory jako s binárními. Normálně typ souboru pod MS-
       DOS a MS-Windows určuje grep tak, že se podívá na prvních 32KB
       dat přečtených ze souboru. Když grep rozhodne, že soubor je
       textový, vynechá z původního obsahu znaky CR (aby nepřestaly
       správně fungovat regulární výrazy obsahující ^ a $ ). Uvedením
       volby -U se toto pravidlo ruší a všechny soubory se předají
       porovnávacímu mechanismu doslovně. Pokud obsahuje soubor text s
       páry CR/LF na koncích řádků, způsobí to, že některé regulární
       výrazy přestanou fungovat. Tato volba nemá žádný účinek na
       platformách jiných než MS-DOS a MS-Windows.

    -u, --unix-byte-offsets
       Hlásit offsety jako v Unixu. Tento přepínač zajistí, že grep
       bude tisknout offsety bajtů jako by soubor byl textový soubor v
       Unixu, tedy bez znaků CR. To znamená, že výsledky grep budou
       stejné jako v systému Unix. Tato volba nemá žádný efekt bez
       současného použití volby -b; také nemá efekt na platformách
       jiných než MS-DOS a MS-Windows.

    -V, --version
       Vytiskni verzi programu grep na chybový výstup. Verze by měla
       být uvedena ve všech hlášeních chyb (viz níže).

    -v, --invert-match
       Převrať význam shody - vyberou  se  řádky,  které  vzoru
       neodpovídají.

    -w, --word-regexp
       Vyber jen řádky ve kterých se shoduje celé samostatné slovo.
       Odpovídající řetězec musí být buď na začátku řádku nebo mít před
       sebou znak který se nebere jako součást slova. Podobně musí
       řetězec být buď na konci řádku nebo za ním musí následovat znak
       který se nebere jako součást slova. Znaky které se považují za
       části slov jsou písmena, číslice a podtržítko.

    -x, --line-regexp
       Vyber jen shody zahrnující celý řádek.

    -y   Zastaralá alternativa pro -i.

    -Z, --null
       Vytiskni nulový bajt (znak ASCII NUL) místo znaku, který
       normálně následuje po jménech souborů. Například grep -lZ píše
       nulový bajt po každém názvu souboru místo obvyklého znaku konce
       řádku. Tato volba zajistí jednoznačnost výstupu i v případě, že
       názvy souborů obsahují neobvyklé znaky jako znaky konce řádku.
       Tuto volbu lze použít pro příkazy jako find -print0, perl -0,
       sort -z a xargs -0, ke zpracování libovolných jmen souborů
       včetně těch, které obsahují znaky konce řádku.

REGULÁRNÍ VÝRAZY

    Regulární výraz je vzor, který popisuje množinu řetězců. Regulární
    výrazy se píší (podobně jako aritmetické výrazy) pomocí různých
    operátorů, které dávají dohromady menší výrazy.

    Grep zná dvě různé verze syntaxe pro regulární výrazy: "základní" a
    "rozšířené." Pro GNU grep není v těchto dvou verzích žádný rozdíl co se
    týče funkčnosti. V jiných implementacích jsou základní regulární výrazy
    slabší. Následující popis platí pro rozšířené regulární výrazy; rozdíly
    pro základní regulární výrazy jsou uvedeny na konci.

    Základním stavebním kamenem jsou regulární výrazy, které odpovídají
    jedinému znaku. Většina znaků, včetně všech písmen a číslic, jsou samy
    o sobě regulárními výrazy, které se shodují samy se sebou. Kterýkoli
    metaznak se zvláštním významem může být uveden ve svém původním významu
    tak, že se před něj napíše zpětné lomítko.

    Seznam znaků v [ a ] odpovídá jakémukoli jednotlivému znaku ze seznamu;
    když je prvním znakem seznamu stříška ^, potom seznam odpovídá
    jakémukoli znaku který v seznamu nen.  Například regulární výraz
    [0123456789] odpovídá jedné libovolné číslici. Rozsah znaků  lze
    specifikovat prvním a posledním znakem, oddělenými pomlčkou. Odpovídá
    jednomu znaku, který je mezi uvedenými dvěma znaky včetně, za použití
    řazení a znakové sady podle locale. Např. ve výchozím locale C je
    [a-d] ekvivalentní zápisu [abcd]. V mnoha locale jsou znaky tříděny
    slovníkově a typicky v nich [a-d] není ekvivalentní [abcd]; může být
    např. ekvivalentní [aBbCcDd]. Pro použití tradiční interpretace těchto
    výrazů je možné použít C locale nastavením proměnné prostředí LC_ALL na
    hodnotu C. Jsou také přednastaveny některé skupiny znaků: [:alnum:],
    [:alpha:],  [:cntrl:], [:digit:], [:graph:], [:lower:], [:print:],
    [:punct:], [:space:], [:upper:] a [:xdigit:] jsou postupně písmena a
    číslice, písmena, kontrolní znaky, číslice, obrázkové znaky, malá
    písmena, tisknutelné znaky, interpunkční znaménka, mezery,  velká
    písmena a číslice šestnáctkové soustavy.  Například [[:alnum:]] je
    stejné jako [0-9A-Za-z], až na to, že druhý vzor závisí na C locale
    kódování znaků ASCII, zatímco první je nezávislý na locale i znakové
    sadě (závorky v názvech skupin jsou součástí jejich symbolických jmen a
    musí  být uvedené uvnitř závorek uzavírajících seznam).  Většina
    metaznaků ztrácí v seznamech svůj zvláštní význam. K přidání znaku ] do
    seznamu stačí uvést ho jako první. Podobně znak ^ stačí uvést na jiném
    než prvním místě. Konečně znak - se uvede jako poslední.

    Tečka . odpovídá jednomu libovolnému znaku. Znak \w je synonymem pro
    [[:alnum:]] a \W je synonymem pro [^[:alnum]].

    Stříška ^ a znak dolaru $ jsou metaznaky, které odpovídají prázdnému
    řetězci na začátku, resp. na konci řádku. Symboly \< a \> označují
    prázdné řetězce na začátku, resp. na konci slova. Symbol \b odpovídá
    prázdnému řetězci na hranici slova a \B odpovídá prázdnému řetězci
    který nen na hranici slova.

    Regulární výraz může mít za sebou jeden z opakovacích operátorů:
    ?   Předcházející položka je volitelná a obsažená nejvýše jednou
       (tj. jednou nebo ani jednou).
    *   Předcházející položka je volitelná a obsažená v libovolném počtu
       (tj. nula- nebo vícekrát).
    +   Předcházející položka je obsažena jednou nebo vícekrát.
    {n}  Předcházející položka je obsažena právě n krát.
    {n,}  Předcházející položka je obsažena n nebo vícekrát.
    {n,m} Předcházející položka je obsažena alespoň n krát, ale ne více
       než m krát.

    Dva regulární výrazy se dají přímo spojit; výsledný regulární výraz
    odpovídá libovolnému řetězci vzniklému spojením dvou jiných, které
    odpovídají původním dvěma regulárním výrazům.

    Dva regulární výrazy lze složit pevným operátorem |; výsledný regulární
    výraz odpovídá řetězci, který se shoduje s kterýmkoliv z uvedených
    regulárních výrazů.

    Opakování má přednost před spojením, které má zase přednost před
    střídáním. Celý podvýraz stačí uzavřít do závorek aby se tato přednost
    zrušila.

    Zpětný odkaz \n, kde n je číslice, odpovídá podřetězci, který byl
    předtím  porovnáván a vyhodnocen jako shodný s n-tým podvýrazem
    odděleným závorkami od zbytku regulárního výrazu.

    V základních regulárních výrazech ztrácejí metaznaky ?, +, {, |, (, a )
    své zvláštní významy; místo nich se dají použít verze se zpětným
    lomítkem \?, \+, \{, \|, \(, a \).

    Tradiční egrep nepodporoval metaznak { a některé implementace egrep
    místo toho podporovaly \{. Přenositelné skripty by tedy neměly { ve
    vzorech pro egrep používat a místo toho k porovnání se znakem {
    používat seznam s jediným znakem [{].

    GNU egrep se snaží tradiční způsob použití podporovat tak, že { nebere
    jako metaznak, pokud by měl být začátkem chybné specifikace rozsahu.
    Například příkaz egrep '{1' hledá dvouznakový řetězec {1 místo toho,
    aby hlásil chybu syntaxe v regulárním výrazu.  POSIX.2 dovoluje toto
    chování jako rozšíření, ale přenositelné skripty by na něj neměly
    spoléhat.

PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ

    Hování grepu je ovlivněno následujícími proměnnými prostředí:

    Locale LC_foo je určeno prozkoumáním proměnných prostředí LC_ALL,
    LC_foo, LANG, v uvedeném pořadí. První z nich, která je nastavená,
    určí locale. Například pokud není nastavena LC_ALL, ale LC_MESSAGES je
    nastavena na pt_BR, je pro LC_MESSAGES locale použita brazilská
    portugalština. C locale je použito pouze tehdy, když není nastavena
    žádná z těchto proměnných prostředí nebo pokud není nainstalován
    katalog locale nebo pokud byl grep zkompilován bez podpory národních
    jazyků (NLS).

    GREP_OPTIONS
       Tato proměnná nastavuje výchozí volby, které se přidají na
       začátek dalších dodatečných voleb. Například kdyby GREP_OPTIONS
       bylo '--binary-files=without-match --directories=skip', grep by
       se choval, jako kdyby volby --binary-files=without-match a
       --directories=skip  byly uvedené před ostatními dodatečnými
       volbami. Nastavení voleb jsou oddělená bílými znaky (např.
       mezerami nebo tabulátory). Zpětné lomítko escapuje znaky, takže
       jej lze použít pro volbu obsahující bílé znaky nebo zpětná
       lomítka.

    GREP_COLOR
       Určuje značku pro zvýrazňování.

    LC_ALL, LC_COLLATE, LANG
       Tyto proměnné nastavují locale LC_COLLATE, které určuje řazení
       používané při interpretaci výrazů s rozsahy jako [a-z].

    LC_ALL, LC_CTYPE, LANG
       Tyto proměnné nastavují locale LC_CTYPE, které určuje typy
       znaků, např. které znaky jsou bílé znaky.

    LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG
       Tyto proměnné nastavují locale LC_MESSAGES určující jazyk,
       kterým bude grep tisknout hlášení.  Výchozí C locale používá
       americkou angličtinu.

    POSIXLY_CORRECT
       Pokud je nastaveno, grep se chová podle požadavků POSIX.2; jinak
       se grep chová více jako ostatní programy GNU. POSIX.2 vyžaduje,
       aby volby následující za jmény souborů byly brány už jen jako
       jména souborů; normálně se takové volby přesunou na začátek
       seznamu parametrů a berou se jako volby. POSIX.2 dále vyžaduje
       aby se neznámé volby pokládaly za "ilegální", ale protože nejsou
       tak úplně protizákonné, normálně se prohlásí za "invalidní".
       POSIXLY_CORRECT také ruší _N_GNU_nonoption_argv_flags_ popsané
       dále.

    _N_GNU_nonoption_argv_flags_
       (Zde N je číslo procesu grep). Jestliže hodnota i-tého znaku
       této proměnné je 1, neber i-tý parametr grep jako volbu, i kdyby
       to vypadalo, že to volba je. Shell může dát tuto proměnnou do
       prostředí pro každý příkaz který spouští, aby určil, které
       parametry jsou výsledkem rozvinutí jmen souborů "žolíkovými"
       znaky (* a ?) a nemají být brány jako volby. Toho chování je
       možné  jen s knihovnou GNU C a jen když není nastaveno
       POSIXLY_CORRECT.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

    Normálně je výstupní hodnota 0, když jsou nalezeny shody nebo 1 když
    žádné nalezeny nejsou. Výstupní hodnota je 2, pokud došlo k chybě,
    ledaže byla použita volba -q nebo --quiet nebo --silent a byla nalezena
    odpovídající řádka.

CHYBY

    Hlášení o chybách posílejte na bug-grep@gnu.org (anglicky). Velké
    počty opakování v konstrukci {m,n} můžou vést k tomu, že grep použije
    dost paměti. Navíc některé jiné neobvyklé regulární výrazy mají
    exponenciální nároky na čas a prostor a mohou způsobit, že grep
    spotřebuje všechnu paměť.

    Zpětné odkazy jsou velmi pomalé a doba jejich zpracování může růst
    exponenciálně.