Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    gs - Ghostscript (interpretr a prohlížeč jazyka PostScript a PDF)

POUŽITÍ

    gs [ volby ] [ soubory ] ... (Unix, VMS)
    gswin32c [ volby ] [ soubory ] ... (MS Windows)
    gswin32 [ volby ] [ soubory ] ... (MS Windows 3.1)
    gsos2 [ volby ] [ soubory ] ... (OS/2)

POPIS

    Příkaz gs (gswin32c, gswin32, gsos2) vyvolá Ghostscript, interpreter
    jazyka Adobe Systems' PostScript(tm) a Portable Document Format (PDF).
    gs čte  "soubory" jeden po druhém a spouští je jako Ghostscript
    programy.  Poté čte ještě navíc ze standardního vstupu (obvykle
    klávesnice) a každý řádek interpretuje samostatně.  Interpretr se
    ukončí, pokud narazí na příkaz "quit" (ať už v některém ze souborů nebo
    ze standardního vstupu), na konci souboru, nebo přijme-li signál
    přerušení (jako například při stisknutí Control-C na klávesnici).

    Interpretr rozlišuje mnoho přepínačů, z nichž některé jsou popsány
    níže.  Jejich úplný popis je obsažen v uživatelské dokumentaci.
    Přepínače se mohou objevit kdekoli na příkazové řádce a ovlivní všechny
    soubory, které jsou jmenovány za nimi. Vyvoláním programu Ghostscript
    s přepínačem -h nebo -? se získá výpis několika užitečných přepínačů,
    všech zařízení, která ovládá daná verze programu a nastavení cest, na
    kterých jsou hledány fonty.  V systému Unix také zobrazí umístění
    podrobné dokumentace.

    Ghostscript může být zkompilován tak, aby spolupracoval s množstvím
    výstupních zařízení.  Pro  zobrazení  všech  výstupních  zařízení
    podporovaných aktuálním sestavením programu, spusťte "gs -h". Pokud
    není zadáno jméno konkrétního zařízení, Ghostscript otevře první z nich
    a směruje na něj výstup, takže pokud je na první pozici to zařízení,
    které chcete použít, zadejte příkaz

      gs soubor.ps

    Dostupná zařízení je také možné zjistit přímo z programu Ghostscript:
    spuštěním Ghostscriptu a zadáním

      devicenames ==

    ale první zařízení z takto získaného seznamu nemusí být výchozí
    zařízení, které zjistíte pomocí "gs -h".  Zadání určitého zařízení
    "AbcXyz"  jako výchozího výstupního zařízení se provede přidáním
    přepínače

      -sDEVICE=AbcXyz

    Například pro výstup na tiskárnu Epson je možné použít příkazu

      gs -sDEVICE=epson soubor.ps

    Přepínač  "-sDEVICE="  musí  předcházet  prvnímu  výskytu  jména
    zpracovávaného souboru a jedině jeho první použití má nějaký účinek.

    Je možné také specifikovat výchozí zařízení pomocí proměnné prostředí
    GS_DEVICE. Pořadí priorit těchto alternativ je od nejvyšší do nejnížší
    takovéto (Ghostscript používá zařízení s nejvyšší prioritou v seznamu):

    Některé tiskárny umí tisknout v různých rozlišeních (hustotách tisku).
    K výběru rozlišení takové tiskárny se používá přepínač "-r":

      gs -sDEVICE=<zařízení> -r<xres>x<yres>

    Například na devítijehličkové Epson kompatibilní tiskárně je možné
    získat mód s nejnižší hustotou (nejrychlejší mód) pomocí

      gs -sDEVICE=epson -r60x72

    a mód s nejvyšší hustotou (nejlepší výstupní kvalita) za použití

      gs -sDEVICE=epson -r240x72.

    Pokud je jako výstupní zařízení vybrána tiskárna, Ghostscript také
    umožňuje zvolit, kam se má poslat výstup -- v systémech na bázi Unixu
    obvykle do dočasného souboru.  K přesměrování výstupu do souboru
    "něco.xyz", se použije přepínač

      -sOutputFile=něco.xyz

    Někdy je potřeba tisknout jednotlivé strany odděleně. To je možné
    udělat pomocí přesměrování výstupu do řady  souborů  "něco1.xyz,
    něco2.xyz, ..." pomocí přepínače "-sOutputFile=" s parametrem "%d" v
    šabloně pro jméno souboru:

      -sOutputFile=něco%d.xyz

    Každý výsledný soubor bude obsahovat jednu stranu výstupu a soubory
    budou očíslovány popořadě. "%d" je zde standartní formátovací značka
    funkce printf. Je možné také použít jiné její varianty jako např.
    "%02d".

    V Unixových systémech a MS Windows je také možné přesměrovat výstup do
    roury. Například lze výstup přes rouru směrovat do programu "lpr"
    (který jej na mnoha Unixových systémech předá tiskárně), pomocí
    přepínače

      -sOutputFile=%pipe%lpr

    V MS Windows musejí být znaky '%' zdvojeny, aby je neměnil interpretr
    příkazového řádku.

    Také je možné výstup směrovat na standardní výstup přepínačem

      -sOutputFile=-
    nebo
        -sOutputFile=%stdout%

    V takovém případě je nutné použít zároveň přepínač -q, aby Ghostscript
    nevypisoval zprávy na standardní výstup.

    K volbě určité velikosti papíru se z příkazové řádky používá přepínač

      -sPAPERSIZE=<známá_velikost_papíru>

    například

      -sPAPERSIZE=a4
    nebo
      -sPAPERSIZE=legal

    Ghostscript umí rozeznává většinu ISO a US velikostí papíru. Další
    informace jsou v uživatelské dokumentaci nebo v inicializačním souboru
    "gs_statd.ps".

    Ghostscript umí mnoho dalších věcí než jen tisk nebo prohlížení souborů
    formátu PostScript nebo PDF.  Například, pokud je potřeba zjistit
    velikost ohraničujícího obdélníku nějakého souboru formátu PostScript
    (nebo EPS), nabízí program Ghostscript speciální "zařízení", které
    nedělá nic jiného, než že vypíše tuto informaci.

    Například použití s jedním vzorovým souborem dodávaným v balíku
    Ghostscript,

      gs -sDEVICE=bbox golfer.ps

    vypíše toto:

      %%BoundingBox: 0 25 583 732
      %%HiResBoundingBox: 0.808497 25.009496 582.994503 731.809445

PŘEPÍNAČE

    -- soubor arg1 ...
       Použije další argument jako jméno souboru obvyklým způsobem, ale
       všechny následující argumenty (i když mají syntaxi přepínačů)
       vezme a definuje jméno "ARGUMENTS" v "userdict" (nikoli v
       "systemdict") jako pole řetězců s jednotlivými argumenty.  To
       provede ještě  před spuštěním daného souboru. Po zpracování
       souboru se Ghostscript ukončí.

    -Djmno=token
    -djmno=token
       Definuje "jméno" v "systemdict" podle dané definice. Token musí
       být právě jeden token (jak je definováno operátorem "token") a
       nesmí obsahovat žádné prázdné znaky (mezery, tabelátory ...).

    -Djmno
    -djmno
       Definuje "jméno" v "systemdict" s hodnotou=null.

    -Sjmno=etzec
    -sjmno=etzec
       Definuje "jméno" v "systemdict" s daným řetězcem jako hodnotou.
       Toto se liši od -d.  Například -djméno=35 je stejné jako
       takováto část programu
          /jméno 35 def
       zatímco -sname=35 představuje
          /jméno (35) def

    -q   Tichý start: potlačí obvyklé počáteční zprávy. Je stejné jako
       -dQUIET.

    -gslo1xslo2
       Stejné  jako  -dDEVICEWIDTH=slo1  a -dDEVICEHEIGHT=slo2.
       Slouží jako podpora zařízení (jako např. X11 windows), která
       požadují (nebo povolují) nastavení šírky a výšky.

    -rslo
    -rslo1xslo2
       Stejné     jako     -dDEVICEXRESOLUTION=slo1     a
       -dDEVICEYRESOLUTION=slo2.  Slouží  jako  podpora  takových
       zařízení jako např. tiskárny, které podporují vícero rozlišení v
       ose X a Y. Pokud je zadáno jen jedno číslo, bude použito pro
       nastavení rozlišení v obou směrech, X i Y.

    -Iadrese
       Přídá dvojtečkou oddělený seznam adresářů na začátek seznamu
       cest pro soubory knihoven.

    -   Toto není skutečný přepínač, ale značí pro GhostScript, že
       standartní vstup přichází ze souboru nebo roury a není tedy
       interaktivně zadáván z příkazové  řádky.  Ghostscript  čte
       standartní vstup, dokud nedosáhne konce souboru a zpracovává jej
       jako každý jiný soubor. Poté pokračuje se zpracováním ostatních
       parametrů zadaných z příkzové řádky. Když jsou všechny parametry
       zpracovány, Ghostscript se ukončí a nepřepíná se už do svého
       interaktivního módu.

    Standartní inicializační soubor "gs_init.ps" nastaví "systemdict" pouze
    pro čtení, takže hodnoty klíčů definované pomocí -D, -d, -S nebo -s
    nemohou být změněny (přestože mohou být samozřejmě nahrazeny definicemi
    v "userdict" nebo jiných slovnících)

SPECIÁLNÍ JMÉNA

    -dDISKFONTS
       Způsobí, že definice jednotlivých znaků se budou nahrávat z
       disku a to teprve tehdy, kdy bude zaznamenán první takový znak.
       (Normálně Ghostscript nahraje tvary všech znaků, když nahrává
       font.)  To může dovolit nahrát více fontů do operační paměti za
       cenu pomalejšího renderingu.

    -dNOCACHE
       Zakáže používání vyrovnávací paměťi pro znaky. Užitečné pouze
       pro ladění a odstraňování chyb.

    -dNOBIND
       Zakáže operátor "bind". Užitečné pouze pro ladění a odstraňování
       chyb.

    -dNODISPLAY
       Potlačí normální inicializaci výstupního zařízení.  Užitečné
       pouze pro ladění a odstraňování chyb.

    -dNOPAUSE
       Zakáže čekání na konci každé strany. To může být žádoucí v
       aplikacích kde jiný program řídí Ghostscript.

    -dNOPLATFONTS
       Zakáže použití fontů nabízených danou platformou (například X
       Windows).  To může být vhodné, pokud fonty dané platformy
       vypadají příliš odlišně než fonty s nastavitelnou velikostí.

    -dSAFER
       Zakáže operátory "deletefile" a "renamefile"  a  schopnost
       otevírat soubory v jakémkoli jiném módu než jen pro čtení. To
       může být žádoucí pro citlivá prostředí a úlohy, kde musí být
       zamezeno špatně napsaným nebo zlým PostScriptovým programům
       měnit nebo mazat důležité soubory.

    -dWRITESYSTEMDICT
       Nechá práva na zápis do "systemdict". To je nezbytné když se
       spouští zvláštní programy jako například font2c a pcharstr,
       které musí překonat  normální  ochranu  přístupových  práv
       PostScriptu.

    -sDEVICE=zazen
       Vybere jiné počáteční výstupní zařízení, jak bylo popsáno výše.

    -sOutputFile=soubor
       Vybere výstupní soubor (nebo rouru) pro počáteční výstupní
       zařízení, jak bylo výše popsáno.

SOUBORY

    Umístění mnoha souborů potřebných pro správný běh programu Ghostscript
    bylo zakompilováno přímo do kódu programu. V systému Unix se nacházejí
    zpravidla v /usr/local, ale ve vašem systému tomu může být jinak. V
    systému DOS jsou obvykle umístěny v C:\GS, ale mohou být i jinde,
    zvláště  jestli  byl  Ghostscript instalován s programem GSview.
    Spuštěním "gs -h" je možné zjistit umístění dokumentace programu
    Ghostscript ve vašem systému, která obsahuje více podrobností.

    /usr/local/share/ghostscript/#.##/*
       Inicializační soubory, pomůcky a základní definice fontů

    /usr/local/share/ghostscript/fonts/*
       Další definice fontů

    /usr/local/share/ghostscript/#.##/examples/*
       Ukázkové soubory používající Ghostscript

    /usr/local/share/ghostscript/#.##/doc/*
       Rozličné soubory dokumentací

INICIALIZAČNÍ SOUBORY

    Když vyhledává inicializační soubory "gs_*.ps", soubory vztahující se k
    fontům nebo soubor pro operátor "run", Ghostscript se nejprve pokusí
    otevřít tyto soubory pod zadaným jménem v aktuálním pracovním adresáři
    (pokud nebyl zadán žádný adresář).  Při neuspěchu a pokud soubor
    neudává určitý adresář nebo disk (tzn. v Unixových systémech neobsahuje
    "/" nebo neobsahuje "\" v systémech MS Windows), zkouší Ghostscript
    adresáře v tomto pořadí:

    1. adresáře udané přepínači -I z příkazové řádky (pokud byly nějaké
      zadány)

    2. adresáře udané v proměnné prostředí GS_LIB (pokud je nastavena)

    3. adresáře udané makrem GS_LIB_DEFAULT v souboru makefile v době
      kompilace programu GhostScript. Když byl gs kompilován pro systém
      Unix,   makro   GS_LIB_DEFAULT   má   obvykle   hodnotu
      "/usr/local/share/ghostscript/#.##:/usr/local/share/ghostscript/fonts"
      kde "#.##" představuje číslo verze programu Ghostscript.

    Každý z těchto parametrů (GS_LIB_DEFAULT, GS_LIB i parametr -I) může
    být buď jeden adresář, anebo seznam adresářů oddělených znakem ":".

PROSTŘEDÍ

    GS_OPTIONS
       Řetězec voleb, které se mají zpracovat před volbami z příkazové
       řádky.

    GS_DEVICE
       Používá se k zadání výstupního zařízení.

    GS_FONTPATH
       Cesty na kterých se mají hledat fonty.

    GS_LIB Cesty, na kterých se mají hledat inicializační soubory a fonty.

    TEMP  Kam se mají ukládat dočasné soubory.

X RESOURCES

    Ghostscript používá následující resources pod jménem "Ghostscript":

    borderWidth
       Šířka okraje udaná v bodech (default = 1).

    borderColor
       Jméno barvy okraje (default = black).

    geometry
       Velikost okna a jeho umístění, WxH+X+Y (default je NULL).

    xResolution
       Počet bodů v ose x na jeden palec (default je vypočítán z
       WidthOfScreen a WidthMMOfScreen).

    yResolution
       Počet bodů v ose x na jeden palec (default je vypočítán z
       HeightOfScreen a HeightMMOfScreen).

    useBackingPixmap
       Rozhodne, jestli je použit backing store na uložení původního
       obsahu okna (default = true).

    Kompletní seznam resources je obsažen v uživatelské dokumentaci.
    Nastavení těchto parametrů se v Unixových systémech provádí přidáním do
    souboru, jako je např. "~/.Xresources", v následujícím tvaru:

        Ghostscript*geometry:  612x792-0+0
        Ghostscript*xResolution: 72
        Ghostscript*yResolution: 72

    Poté je potřeba vmísit tato nastavení do X server's resource database:

        % xrdb -merge ~/.Xresources

DALŠÍ INFORMACE

    Různé soubory dokumentace programu Ghostscript (viz výše), zvláště
    soubor Use.htm.

CHYBY

    Sledujte Usenet news group comp.lang.postscript.

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavními udržovateli programu Ghostscript. Russell J. Lang, gsview at
    ghostgum.com.au, je autorem většiny MS Windows kódu Ghostscriptu.