Provided by: ion3_20080825-1_i386 bug

NÁZEV

    Ion - správce oken systému X11

PŘEHLED

    ion3 [volby]

POPIS

    Ion je dlaždicový správce oken se záložkami navržený pro klávesnicové
    uživatele.

VOLBY

    -display počítač:displej.obrazovka
       X displej, který se má spravovat

    -conffile soubor
       Konfigurační soubor, který se má použít

    -searchdir adresář
       Adresář, ve kterém se budou hledat konfigurační soubory a
       ostatní skripty

    -oneroot
       Na X serverech s více obrazovkami (ne-Xinerama) bude spravovat
       pouze výchozí obrazovku (kořenové okno). (Tedy ne všechny, které
       byly zadány v parametru -display nebo v proměnné DISPLAY.)

    -session název_sezení
       Nastaví název sezení. Tato volba ovlivní, kam se uloží pracovní
       plochy a ostatní soubory. Pokud není nastavená, použije se
       ~/.ion3/session_name.

    -help Zobrazí nápovědu k příkazovým parametrům

    -version
       Zobrazí verzi

    -about Zobrazí informace o programu (verze, autor, copyright)

Základní pojetí

    Tato sekce přináší přehled typů objektů, které se objevují na X
    displeji spravovaném Ionem. To je nezbytné pro pochopení operací s
    objekty a pro pochopení, proč jsou různá klávesová přiřazení dostupná
    jen u některých objektů. Podrobnější popis nutný pro psaní vlastních
    přizpůsobení naleznete na webových stránkách Ionu.

    Nejvyššími  objekty  jsou  obrazovky,  které  odpovídají fyzickým
    obrazovkám. Obrazovky obsahují pracovní plochy (což je něco jako
    skupiny) a klientská okna v celoobrazovkovém režimu. V jeden okamžik
    může být na obrazovce zobrazen právě jeden takový objekt.

    Pracovní plochy mohou obsahovat dlaždice a odpojené/plovoucí rámy.
    Dlaždice obsahují rámy tak, aby bezezbytku vyplnily (vydláždily) celou
    obrazovku, a případně stavový řádek a dok. Podobně jako obrazovky
    obsahují i rámy další objekty, ale v tomto případě již jde většinou o
    skupiny klientských oken. Po většinu času bývají  rámy  jedinou
    viditelnou částí Ionu - volitelně mohou mít kolem sebe orámování a pro
    každého potomka zobrazují záložku.

    Další viditelnou částí jsou dotazy. Nejde o nic jiného než obdélníky,
    které se objeví ve spodní části rámů nebo obrazovek vždy, když se Ion
    ptá na nějakou informaci (třeba název okna pro připojení, nebo název
    programu, který se má spustit). Většina dotazů podporuje doplňování
    klávesou tab.

PŘIŘAZENÍ

    Toto jsou výchozí přiřazení klávesových zkratek. Přiřazení modifikátoru
    (Mod1) závisí na systému. Na PCčkách s XFree86 bude nejspíš navázán na
    levou klávesu Alt (Alt_L). Na Sunech je obvykle namapován na klávesy s
    diamanty (Meta_L, Meta_R). Konkrétní přiřazení zjistíte programem
    xmodmap(1).

    Řetězec v hranatých závorkách určuje modul, jehož konfigurační soubor
    definuje toto přiřazení.

  Globální přiřazení
    Mod1+1, Mod1+2, Mod1+3, Mod1+4, Mod1+5, Mod1+6, Mod1+7, Mod1+8, Mod1+9,
    Mod1+0
       Přepne se na n-tý objekt (pracovní plochu, celoobrazovkové okno)
       na aktuální obrazovce.

    Mod1+comma, Mod1+period
       Přepne se na další/předchozí objekt v aktuální obrazovce.

    Mod1+K K
       Přejde do prvního regionu vyžadujícího pozornost nebo  do
       předchozího aktivního.

    Mod1+K T
       Vyčistí všechny značky.

    Mod1+Shift+1, Mod1+Shift+2
       U víceobrazovkového nastavení přejde na n-tou obrazovku.

    Mod1+Shift+comma, Mod1+Shift+period
       Ve  víceobrazovkovém  nastavení  přejde  na další/předchozí
       obrazovku.

    Mod1+F9
       Vytvoří novou pracovní plochu vybraného typu.

    F12, Button3 stisk
       Zobrazí hlavní menu.

    Button2 stisk
       Zobrazí menu se seznamem oken.

    Mod1+Tab
       Cykluje vpřed.

    Mod1+K Tab
       Cykluje vzad.

    Mod1+K R
       Pokud je to možné, přesune zaměřený objekt nahoru.

  Přiřazení pro práci s rámy a obrazovkami
    Mod1+C Zavře aktuální objekt.

  Přiřazení pro práci se všemi rámy
    Mod1+K H, Mod1+K V
       Maximalizuje rám horizontálně/vertikálně.

    Button3 stisk
       Zobrazí kontextové menu.

    Mod1+R Zahájí režim přesunu/změny velikosti.

    Button1 kliknutí na tab, Button2 kliknutí na tab
       Přepne rám, aby zobrazoval objekt určený záložkou.

    Button1 tažení na border, Mod1+Button3 tažení
       Změní velikost rámu.

    Mod1+Button1 tažení
       Přesune rám.

    Button1 tažení na tab, Button2 tažení na tab
       Přesune objekty mezi rámy pomocí tažení za záložku.

  Přiřazení pro práci s nejvyššími rámy (ne s dočasnými) a obrazovkami
    Mod1+T Přepne označení aktuálního objektu.

    F1   Zeptá se na manuálovou stánku, kterou má zobrazit.

    Mod1+F1
       Zobrazí manuálovou stránku Ionu.

    F2   Spustí emulátor terminálu.

    F3   Zeptá se na příkaz, který má spustit.

    Mod1+F3
       Zeptá se na lua kód, který má vykonat.

    F4   Zeptá se na jméno počítače, ke kterému se má připojit pomocí
       SSH.

    F5   Zeptá se na soubor, který chcete upravit.

    F6   Zeptá se na soubor, který chcete zobrazit.

    F9   Zeptá se na pracovní plochu, na kterou má přejít, nebo ji
       vytvořit.

    Mod1+G Dotáže se na klientské okno, do něhož má přejít.

    Mod1+M Zobrazí kontextové menu.

    Mod1+K D
       Odpojí nebo znovu připojí objekt z/do původního umístění.

  Přiřazení pro práci s nejvyššími rámy (ne s dočasnými)
    Mod1+A Dotáže se na klientské okno, které má připojit.

    Mod1+K 1, Mod1+K 2, Mod1+K 3, Mod1+K 4, Mod1+K 5, Mod1+K 6, Mod1+K 7,
    Mod1+K 8, Mod1+K 9, Mod1+K 0
       Přepne se do n-tého objektu v rámu.

    Mod1+K N, Mod1+K P
       Přepne se na další/předchozí objekt v rámu.

    Mod1+K comma, Mod1+K period
       Přesune objekt v rámu vlevo/vpravo.

    Mod1+K H, Mod1+K V
       Maximalizuje rám horizontálně/vertikálně.

    Mod1+K A
       Připojí označené objekty k tomuto rámu.

  Přiřazení pro práci s plovoucími/odpojenými rámy
    Button1 dvojité kliknutí na tab
       Přepne stínový režim

    Button1 stisk na tab, Button1 stisk na border, Mod1+Button1 kliknutí
       Přesune rám do popředí.

    Mod1+Button3 kliknutí
       Přesune rám do pozadí

    Button1 tažení na tab
       Přesune rám.

    Mod1+K B
       Změní rám na dlaždice (pokud zatím dlaždice na pracovní ploše
       neexistují).

  Přiřazení pro dlaždicové plochy a rámy [mod_tiling]
    Mod1+S Rozpůlí rám vertikálně.

    Mod1+P, Mod1+N, Mod1+Tab, Mod1+K Tab
       Přejde do rámu nad/pod/vpravo/vlevo od aktuálního rámu.

    Mod1+K S
       Rozpůlí rám horizontálně.

    Mod1+K X
       Zničí aktuální rám.

  Přiřazení pro klientská okna
    Mod1+L Postrčí klientské okno. To může pomoci některým programům, které
       mají problémy se změnou velikosti.

    Mod1+K C
       Ukončí klienta vlastnícího klientské okno.

    Mod1+K Q
       Pošle následující stisk klávesy klientskému oknu.  Některé
       programy to implicitně nepovolují.

    Mod1+Return
       Přepne skupinu klientského okna do celoobrazovkového režimu.

  Přiřazení pro přesun/změnu velikosti
    Escape Zruší režim změny velikosti.

    Return Ukončí režim změny velikosti.

    Left, Right, Up, Down, F, B, P, N
       Roste v zadaném směru.

    Shift+Left,  Shift+Right,  Shift+Up, Shift+Down, Shift+F, Shift+B,
    Shift+P, Shift+N
       Zmenšuje v zadaném směru.

    Mod1+Left, Mod1+Right, Mod1+Up, Mod1+Down, Mod1+F, Mod1+B, Mod1+P,
    Mod1+N
       Posune se v zadaném směru.

  Přiřazení pro informační zprávy a dotazy [mod_query]
    Escape, Control+G, Control+C
       Zavře okno s dotazem/zprávou, aniž by se spustily svázané akce..

    Control+U, Control+V, Page_Up, Page_Down
       Roluje zprávu nebo seznam dokončení nahoru/dolů.

  Přiřazení pro úpravu dotazů [mod_query]
    Tyto jsou podobné jako v textovém editoru joe(1). Vyjmutí, kopírování
    a vložení sice pracují mírně konvenčněji, ale klávesy jsou shodné.

    Control+F, Control+B, Right, Left
       Posune se o znak vpřed/vzad.

    Control+E, Control+A, End, Home
       Skočí na konec/začátek.

    Control+X, Control+Z
       Přeskočí slovo dopředu/dozadu.

    Control+D, Delete
       Smaže následující znak.

    BackSpace, Control+H
       Smaže předchozí znak.

    Control+W, Control+O
       Smaže slovo před/za kurzorem.

    Control+J
       Smaže text do konce řádky.

    Control+Y
       Smaže celý řádek.

    Control+T
       Transponuje znaky.

    Control+P, Control+N, Up, Down, Control+Up, Control+Down
       Vybere další/předchozí (odpovídající) položku historie.

    Button2 kliknutí, Control+K C
       Vloží ze schránky.

    Control+K B
       Nastaví značku/začátek výběru.

    Control+K Y
       Vyjme výběr.

    Control+K K
       Zkopíruje výběr.

    Control+K G
       Smaže značku/zruší výběr.

    Tab, Shift+Tab, Control+Tab
       Zkusí doplnit zadaný text nebo bude cyklovat mezi možnostmi.

    Control+R, Control+S
       Doplní z historie.

    Control+M, Return, KP_Enter
       Zavře dotaz a spustí svázanou akci.

  Přiřazení pro menu [mod_menu]
    Escape, Control+G, Control+C, Left
       Zavře menu.

    Return, KP_Enter, Control+M, Right
       Aktivuje vybranou položku v menu.

    Control+N, Control+P, Up, Down
       V menu vybere další/předchozí položku.

    BackSpace
       Vymaže buffer pro dopředné hledání v menu.

SOUBORY A ADRESÁŘE

    /etc/X11/ion3/cfg_ion.lua
       Hlavní systémový konfigurační soubor

    /etc/X11/ion3/cfg_*.lua
       Ostatní konfigurační soubory

    /etc/X11/ion3/look_*.lua
       Soubory nastavující barevné schéma

    ~/.ion3/
       Uživatelské konfigurační soubory

    ~/.ion3/cfg_ion.lua
       Hlavní uživatelský konfigurační soubor (přepisuje systémové
       nastavení)

VIZ TAKÉ

    Domovská stránka Ionu http://iki.fi/tuomov/ion/

    Dokument "Configuring and extending Ion3 with Lua" k nalezení tamtéž.

    /usr/share/doc/ion3/

    X(7x), pwm3(1), joe(1)

AUTOR

    Ion napsal Tuomo Valkonen <tuomov at iki.fi>.

PŘEKLAD

    Do češtiny přeložil Miroslav Kuře <kurem at debian.cz>.

                                    ION(1)