Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    ln - vytvoří odkazy na soubory

SYNTAXE

    ln [volby] zdroj [cl]
    ln [volby] zdroj... adres

    Volby POSIX: [-f] [--]

    Volby  GNU (nekratší verze): [-bdfinsvF] [-S ppona-zlohy] [-V
    {numbered,existing,simple}] [--help] [--version] [--]

POPIS

    V Unixi existují dva druhy `odkazů', které se obvykle nazývají pevný
    odkaz (hard link) a symbolický odkaz (soft link, symbolic link nebo
    symlink). Pevný odkaz je jen názvem pro soubor.  (A soubor může mít
    několik názvů). Soubor je vymazán z disku až poté, co je vymazán jeho
    poslední název. Počet názvů vypíše ls(1).  neexistuje nic  jako
    `původní' název: všechny názvy mají stejný význam. Obvykle, ale nikoliv
    nutně, se všechny názvy nacházejí ve stejném souborovém systému jako
    obsah souboru.)

    Symbolický odkaz je něco úplně jiného: je to malý speciální soubor,
    který obsahuje cestu. Symbolické odkazy tedy mohou ukazovat na soubory
    v  jiných  souborových systémech (třeba NFS připojené z různých
    počítačů), a nemusí ukazovat na skutečně existující soubory. Když je k
    symbolickému odkazu přistupováno (systémovým voláním open(2) nebo
    stat(2) ), je odkaz na symbolický odkaz nahrazen jádrem operačního
    systému odkazem na soubor určený cestou. (Nicméně příkazy rm(1) a
    unlink(2) odstraní symbolický odkaz, nikoliv soubor na který ukazují.
    Zvláštní systémová volání lstat(2) a readlink(2) čtou stav symbolického
    odkazu a souboru na který ukazuje. U mnoha dalších systémových volání
    není pevně dáno /a existují i odlišnosti mezi operačními systémy/, zda
    se pracuje nad symbolickým odkazem nebo nad souborem na který ukazuje.)

    ln vytváří odkazy na soubory.  Implicitně vytváří pevné odkazy; s
    volbou -s vytváří symbolické odkazy.

    Pokud je zadáno pouze jedno jméno souboru, ln vytvoří odkaz na tento
    soubor v aktuálním adresáři. Jméno tohoto symbolického odkazu je stejné
    jako jméno souboru na který ukazuje. (Toto je GNU rozšíření.)  Jinak,
    pokud je poslední parametr jméno existujícího adresáře ln vytvoří v
    tomto adresáři odkazy na každý z vyjmenovaných zdrojovch souborů.
    Jména těchto symbolických odkazů jsou stejná jako jména zdrojovch
    souborů. (Pozor ale na volbu --no-dereference popsanou níže.)  Jinak,
    pokud jsou zadána jen dvě jména, vytvoří ln odkaz z cle na zdroj. Je
    chybou, pokud jsou uvedena více než dvě jména a poslední není jméno
    existujícího adresáře.

    Implicitně ln neruší existující soubory ani existující symbolické
    odkazy. (Takže může být použit pro účely zamykání: skončí úspěšně jen
    pokud cl ještě neexistoval.) Ale může k tomu být přinucen použitím
    volby -f.

    Pokud je u některé existující implementace vůbec možné vytvořit pevný
    odkaz na adresář, může to udělat pouze superuživatel (root). POSIX
    zakazuje, aby systémové volání link(2) a program ln vytvářeli pevné
    odkazy na adresáře (ale nezakazuje, aby pevné odkazy překračovaly
    hranice souborového systému).

VOLBY POSIX

    -f   Maže existující cílové soubory.

    --   Konec seznamu voleb.

VOLBY GNU

    -d, -F, --directory
       Umožní superuživateli vytvářet pevné odkazy na adresáře.

    -f, --force
       Maže existující cílové soubory.

    -i, --interactive
       Bude žádat potvrzení před smazáním  existujících  cílových
       souborů.

    -n, --no-dereference
       Pokud zadaný cíl je symbolickým odkazem na adresář, bude
       považovat cíl za normální soubor.

       Pokud je zadaný cíl skutečným adresářem (nikoliv symbolický
       odkaz na adresář), je výsledek jednoznačný. Odkaz je vytvořen v
       zadaném adresáři. Ale pokud je zadaný cíl symbolickým odkazem
       na  adresář,  jsou  dva způsoby, jak zpracovat uživatelův
       požadavek. ln může považovat cíl jako normální adresář a
       vytvořit v něm odkaz. Nebo obráceně, může považovat cíl za ne-
       adresář. V tom případě ln musí symbolický odkaz smazat nebo
       zazálohovat před vytvořením nového odkazu. Implicitně je cíl
       tvořený symbolickým odkazem na adresář považován za adresář.

    -s, --symbolic
       Vytváří symbolické odkazy místo pevných. Na systémech, které
       nepodporují symbolické odkazy, skončí chybovým hlášením.

    -v, --verbose
       Vypisuje všechna jména souborů před vytvořením odkazu.

GNU VOLBY PRO ZÁLOHOVÁNÍ

    GNU verze programů jako cp, mv, ln, install a patch vytvářejí zálohu
    souborů, které mají být přepsány, změněny nebo smazány, pokud je to
    požadováno, což se dává najevo volbou -b. Způsob jejich pojmenování je
    určen volbou -V . Pokud má být jméno záložního souboru složeno ze
    jména souboru doplněného o příponu, je přípona určena volbou -S .

    -b, --backup
       Vytváří záložní kopie souborů, které by byly přepsány nebo
       smazány.

    -S ppona, --suffix=ppona
       Přidá pponu ke každému vytvořenému záložnímu souboru. Má
       přednost  před  nastavením  pomocí  proměnné  prostředí
       SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Pokud není zadáno ani jedno, bude použita
       přípona `~'.

    -V METODA, --version-control=METODA
       Určí, jakým způsobem jsou pojmenovány záložní soubory. Argument
       METODA může být `numbered' (nebo  `t')  (tj.  číslovaný),
       `existing' (nebo `nil') (stávající název) nebo `never' (nebo
       `simple').  Má přednost před  nastavením  pomocí  proměnné
       prostředí VERSION_CONTROL. Pokud není nastaveno VERSION_CONTROL
       ani tato volba, bude implicitní druh zálohování `existing'.
       Možné hodnoty proměnné prostředí VERSION_CONTROL a argumentu
       této volby jsou stejné jako u proměnné `version-control' Emacsu.
       Platné METODY jsou (jsou dovoleny i rozlišitelné zkratky):

       t, numbered
           Vždy vytváří číslované zálohy.

       nil, existing
           Vytváří číslované zálohy pro soubory, které je již mají,
           obyčejné zálohy pro ostatní.

       never, simple
           Vždy dělá jednoduché zálohy.

STANDARDNÍ GNU VOLBY

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnné LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý
    význam.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2. Nicméně POSIX.2 (1996) se nezabývá symbolickými odkazy.
    Symbolické odkazy zavedlo BSD a neexistují v System V release 3 (a
    starších) systémech.

DALŠÍ INFORMACE

    ls(1), rm(1), link(2), lstat(2), open(2),  readlink(2),  stat(2),
    unlink(2)

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje příkaz ln z balíčku fileutils-4.0; jiné verze se
    mohou lehce lišit.