Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    lynx - prohlížeč pro World Wide Web

SYNTAXE

    Lynx [volby] [cesta nebo URL]

    "lynx -help" zobrazí úplný seznam dostupných voleb.

POPIS

    Lynx je plnohodnotný klient pro World Wide Web (WWW) pro uživatele
    používající textová zobrazovací zařízení s adresovatelným kurzorem
    (například terminály vt100, jejich emulátory pro PC či Mac, nebo
    cokoliv jiného "curses-orientovaného"). Zobrazuje dokumenty ve formátu
    HTML s odkazy na soubory na lokálním systému, stejně jako soubory na
    vzdálených systémech s Gopher, HTTP, FTP, WAIS nebo NNTP serverem.
    Současné verze Lynxu existují pro Unix a VMS.

    Lynx může být používán k přístupu k informacím na WWW nebo k vytváření
    informačních systémů zaměřených na lokální provoz. Lynx byl například
    použit k vybudování několika univerzitních informačních systémů (CWIS -
    Campus Wide Information Systems). Lynx může být použit na vybudování
    systémů izolovaných na samostatné lokální síti.

VOLBY

    Po spuštění Lynx načte lokální soubor nebo vzdálené URL zadané na
    příkazové řádce. Nápovědu v používání URL získáte takto: stiskněte "?"
    nebo "h" když máte Lynx spuštěný. Pak následujte link s názvem "Help on
    URLs."

    -   Pokud je '-' zadáno jako jediný argument, Lynx očekává volby na
       standardním vstupu. To dovoluje použít potenciálně velmi dlouhý
       příkaz, který se využije například s volbami -get_data nebo
       -post_data (viz níže).

    -anonymous
       udává, že prohlížeč běží na anonymní účet.

    -auth=ID:PASSWD
       nastavuje ověřovací identitu a heslo pro chráněné dokumenty
       načítané při spuštění.

    -base Na začátek HTML výstupů při použití voleb -source a -mime_header
       přidá komentář o požadovaném URL a BASE tag.

    -book použije  stránku  se  záložkami jako počáteční. Implicitní
       počáteční stránka nebo stránka uvedená na příkazovém řádku je
       stále nastavena jako hlavní stránka (pro příkaz "na hlavní
       stránku") a bude použita, pokud je stránka se  záložkami
       nepřístupná nebo prázdná.

    -buried_news
       zapíná prohledávání článků v diskusních skupinách pro skryté
       odkazy a mění je na odkazy v diskusní skupině. Tato volba není
       doporučena,  protože e-mailové adresy uzavřené do lomených
       závorek budou převedeny na falešné odkazy ve skupině a zprávy
       kódované pomocí uuencode mohou být zničeny.

    -cache=POET
       nastavuje POČET dokumentů udržovaných v cache (implicitně 10).

    -case prohledávání řetězců rozlišuje malá a velká písmena.

    -cfgR=SOUBOR
       použije konfigurační SOUBOR místo implicitního lynx.cfg .

    -child skončí při stisku levé šipky na počátečním souboru a zakáže
       ukládání na disk.

    -cookies
       zapíná reakci na hlavičky cookies.

    -crawl pokud je navíc zadáno -traversal, uloží každou stránku do
       souboru. spolu s -dump formátuje výstup jako -traversal, ale na
       standardní výstup.

    -display=DISPLAY
       nastaví proměnnou DISPLAY pro vzdáleně spouštěné X programy.

    -dump vypíše formátovaný výstup implicitního nebo zadaného dokumentu
       na standardní výstup. Používá se tímto způsobem: lynx -dump
       http://www.nyu.edu/pages/wsn/subir/lynx.html .

    -editor=EDITOR
       zapíná editovací mód příslušného editoru (vi, ed, emacs, atd.)

    -emacskeys
       zapíná pohyb klávesami jako v editoru emacs.

    -enable_scrollback
       zapíná  chování  kompatibilní  se  scrollovacími  klávesami
       komunikačních programů (může být nekompatibilní s některými
       verzemi curses).

    -error_file=SOUBOR
       specifikuje SOUBOR, kam bude Lynx ukládat hlášení o přístupových
       kódech HTTP.

    -fileversions
       zahrne všechny verze souborů ve výpisu adresáře lokálního
       systému VMS.

    -force_html
       počáteční soubor bude interpretován jako HTML dokument.

    -from zapíná přenos hlaviček From.

    -ftp  zakazuje přístup k ftp.

    -get_data
       posílá formulářová data ze standardního vstupu metodou GET a
       zahodí výsledky.

    -head posílá požadavek HEAD pro získání hlaviček MIME.

    -help vypíše hlášení o používání syntaxe příkazu lynx.

    -historical
       přepíná používání '>' a '-->' jako zakončení komentářů.

    -homepage=URL
       nastaví domovskou stránku různou od počáteční stránky.

    -image_links
       zapíná vložení odkazů pro všechny obrázky.

    -index=URL
       nastavuje uvedené URL jako implicitní indexový soubor.

    -link=SLO
       udává první ČÍSLO, které bude použito pro soubory lnk#.dat z
       výstupu volby -crawl .

    -localhost
       zneplatní URL, která ukazují na vzdálené počítače.

    -locexec
       povolí pouze provádění programů z lokálních souborů (pokud bylo
       povoleno při kompilaci).

    -mime_header
       zobrazí MIME hlavičku  stahovaného dokumentu spolu s jeho
       zdrojovým textem.

    -minimal
       přepíná parsing minimálních/platných komentářů.

    -newschunksize=POET
       počet hlaviček článků ve výpisu diskusních skupin.

    -newsmaxchunk=POET
       maximální počet článků ve výpisech před shluknutím.

    -nobrowse
       zakáže prohlížení adresářů.

    -noexec
       zakáže provádění lokálních programů. (Implicitně zapnuto)

    -nofilereferer
       vypne přenos Referer hlaviček pro URL dokumentu.

    -nofrom
       vypne přenos From hlaviček.

    -nolist
       vypíná seznam linků v dumpech.

    -nolog zakáže posílání chybových zpráv vlastníkům dokumentů.

    -nopause
       vypíná vynucená čekání na hlášení na stavové řádce.

    -noprint
       zakáže tiskové funkce.

    -noredir
       chrání před automatickým přesměrováním prohlížeče;  místo něj
       vypíše hlášení s odkazem na nové URL.

    -noreferer
       vypne přenos Referer hlaviček.

    -nosocks
       vypíná používání SOCKS proxy u Lynxu s podporou SOCKS.

    -nostatus
       zakáže stahování hlášení o stavu.

    -number_links
       zapíná číslování řádek.

    -popup přepíná zobrazování jednovýběrových voleb SELECT - buď jako
       popup okna, nebo jako sady rádiových knoflíků.

    -post_data
       zašle formulářová data ze standardního vstupu metodou POST a
       zahodí výsledky.

    -print zapíná funkce pro tisk (standardně zapnuto).

    -pseudo_inlines
       zobrazuje pseudo-popisy pro vložené obrázky bez popisu (ALT).

    -raw  zapíná implicitní nastavení přenosu 8-bitových znaků nebo módu
       CJK pro kódování počátečního dokumentu.

    -realm povoluje přístup jen k URL uvedeným na příkazovém řádku.

    -reload
       při načítání (pouze prvního) dokumentu nepoužije proxy server.

    -restrictions=[volba][,volba][,volba] ...
       nastavuje seznam zakázaných služeb. Následující seznam  se
       vypíše, pokud nejsou zadány žádné volby.

       all - zakazuje vše.

       bookmark - zakazuje měnit umístění souboru s bookmarky.

       bookmark_exec  - zakazuje spouštět programy přes soubor s
       bookmarky.

       change_exec_perms - zakazuje měnit  přístupová  práva  pro
       spouštění souborů ( u adresářů je však stále povoleno ), pokud
       je povolena správa lokálních souborů.

       default - stejné jako volba na příkazovém řádku -anonymous.
       Zakazuje  implicitní  služby  pro anonymní uživatele. Nyní
       nastaveno  na  vše  kromě:  inside_telnet,  outside_telnet,
       inside_news,   inside_ftp,   outside_ftp,   inside_rlogin,
       outside_rlogin, jump, mail a goto. Implicitní hodnoty se dají
       nastavit v userdefs.h .

       dired support - zakazuje správu lokálních souborů.

       disk_save - zakazuje stahování binárních souborů na disk v menu
       Download.

       download - zakazuje stahování souborů v menu Download.

       editor - zakazuje editaci.

       exec - zakazuje provádění skriptů.

       exec_frozen.  - nedovoluje uživateli změny ve volbě local
       execution.

       file_url - zakazuje používání G)oto , bookmarků, nebo odkazů ze
       vzdálených dokumentů pro lokální soubory.

       goto - zakáže používat příkaz "g" (goto = jdi na).

       inside_ftp - zakáže používat ftp pro uživatele přistupující z
       vaší domény (potřebuje utmp pro rozlišování).

       inside_news - zakáže posílat příspěvky do USENETu (news) pro
       uživatele přistupující z vaší domény (potřebuje utmp  pro
       rozlišování).

       inside_rlogin - zakáže rlogin pro uživatele přistupující z vaší
       domény (potřebuje utmp pro rozlišování).

       inside_telnet - zakáže telnet pro uživatele přistupující z vaší
       domény (potřebuje utmp pro rozlišování).

       jump - zakáže používat příkaz "j" (jump = skok).

       mail - zakáže posílání mailů.

       multibook - nedovolí používat více bookmarkových souborů.

       news_post - zakáže posílat příspěvky do USENETu (news).

       options_save - znemožní ukládat nastavení do souboru .lynxrc.

       outside_ftp - zakáže používat ftp pro uživatele přistupující z
       vnějších domén (potřebuje utmp pro rozlišování).

       outside_news - zakáže posílat příspěvky do USENETu (news) pro
       uživatele přistupující z vnějších domén (potřebuje utmp pro
       rozlišování).

       outside_rlogin - zakáže rlogin pro uživatele přistupující z
       vnějších domén (potřebuje utmp pro rozlišování).

       outside_telnet - zakáže telnet pro uživatele přistupující z
       vnějších domén (potřebuje utmp pro rozlišování).

       print - zakáže většinu tiskových funkcí.

       shell - zakáže shellové escape sekvence a spouštění programů
       (lynxexec, lynxprog ) .

       suspend - zakáže pozastavení (pomocí CTRL-Z) a následný návrat
       do shellu.

       telnet_port - nedovolí uvést port u telnetu.

       useragent - zakáže modifikaci hlavičky User-Agent.

    -resubmit_posts
       přinutí znovuodeslat formulář metodou POST, pokud dokument,
       který byl navrácen je požadován příkazem PREV_DOC, nebo pomocí
       seznamu historie.

    -rlogin
       vypíná rozpoznávání rlogin příkazů.

    -selective
       vyžaduje .www_browsable soubor pro prohlížení adresářů.

    -show_cursor
       Pokud je povoleno, kurzor nebude skryt v pravém horním rohu,
       namísto toho bude umístěn na počátku právě vybraného odkazu.
       show_cursor je standardní nastavení pro systémy, které nemají
       FANCY_CURSES,  toto může být změněno v userdefs.h nebo v
       lynx.cfg. Přepínač na příkazové řádce  přepíná  implicitní
       nastavení.

    -source
       chová se stejně jako dump, ale výstup je zdrojový HTML text
       namísto formátovaného textu.

    -startfile_ok
       počáteční soubor nemusí být stahován přes HTTP (i při použití
       volby -validate) .

    -telnet
       vypne rozpoznávání příkazů pro telnet.

    -term=TERM
       řekne Lynxu, jaký typ terminálu má používat. (Může se hodit,
       pokud se Lynx například připojí ke vzdálenému TCP/IP portu,
       který spustí skript, který spustí další Lynx).

    -trace zapíná WWW trasování.

    -traversal
       prolézá všechny HTTP odkazy odvozené z počátečního souboru.
       Pokud je použito společně s -crawl, každý odkaz, který začíná
       stejným řetězcem jako počáteční soubor, je zapsán do souboru,
       který se může použít  jako  index.  Více  informací  viz
       CRAWL.announce.

    -underscore
       zapíná používání _podtržítkového_ formátu ve výpisu.

    -validate
       přijímá pouze HTTP URL (pro ověřování platnosti). Kompletní
       bezpečnostní omezení jsou také implementovány.

    -version
       vytiskne číslo verze.

    -vikeys
       zapíná pohyb klávesami jako v editoru vi.

PŘÍKAZY

    o Klávesy Šipka nahoru a Šipka nahoru skáčí po hypertextových odkazech.
    o Klávesy Šipka vpravo nebo Enter sledují vybraný hypertextový link.
    o Klávesa Šipka vlevo vrací o dokument zpět.
    o Nápovědu a popis kláves získáte po stisknutí "h" nebo "?" .

POZNÁMKY

    Tohle je Lynx verze 2.7.1 pro Unix/VMS.

    Pokud chcete přispět k dalšímu vývoji Lynxu, přihlašte se do naší
    konference. Pošlete dopis na e-mailovou adresu <majordomo@sig.net> s
    jedinou řádkou "subscribe lynx-dev" v těle dopisu.

    Zašlete hlášení o chybách, vaše připomínky, poznámky a návrhy na adresu
    <lynx-dev@sig.net> po přihlášení.

    Odhlásíte se posláním e-mailu na adresu <majordomo@sig.net> s jedinou
    řádkou "unsubscribe lynx-dev" v těle dopisu. Neposílejte tyto dopisy do
    vlastní konference (lynx-dev).

PŘIPOMENUTÍ

    Lynx používá kód z mnoha zdrojů. Nejpůvodnější verze Lynxu používala
    kód Earla Fogela z Computing Services z Univerzity v Saskatchewan,
    který implementoval HYPERREZ v prostředí UNIXu. HYPERREZ byl vyvinut
    Nielem Larsonem z think.com a sloužil jako vzor pro rané verze Lynxu.
    Tyto verze také používaly knihovny z UNIXových  gopher  klientů
    vyvinutých na Univerzitě v Minnesotě, a pozdější verze Lynxu závisejí
    na kódu z knihovny WWW klienta vyvinutého Timem Bernes-Lee a WWW
    komunitou. Zvláštní dík patří také Foteovi Macridovi, který je autorem
    portu Lynxu na VMS, a který z větší části vyvíjel nebo vývoj
    organizoval od odchodu Lou Montulliho a Garreta Blytheho z Kansaské
    Univerzity v létě 1994 až do současného vydání verze 2.7.1, a každému
    na síti, kdo přispěl k vývoji Lynxu buď přímo (pomocí patchů,
    komentářů, nebo hlášení chyb) nebo nepřímo (inspirací a vývojem jiných
    systémů).

AUTOŘI

    Lou  Montulli, Garrett Blythe, Craig Lavender,  Michael  Grobe,
    Charles Rezac
    Academic Computing Services
    University of Kansas
    Lawrence, Kansas 66047

    Foteos Macrides
    Worcester Foundation for Biomedical Research
    Shrewsbury, Massachusetts 01545

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/