Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    mv - přesunuje (přejmenovává) soubory

SYNTAXE

    mv [volba...] zdroj cl
    mv [volba...] zdroj... cl

    Volby POSIX: [-fi] [--]

    Volby  GNU  (nejkratší  verze):  [-bfiuv]  [-S  ppona]  [-V
    {numbered,existing,simple}] [--help] [--version] [--]

POPIS

    Příkaz mv přesunuje nebo přejmenovává soubory nebo adresáře.

    Pokud je poslední parametr jméno existujícího adresáře, mv přemístí
    zadané soubory pod původními jmény do zadaného adresáře. Jinak pokud
    jsou zadána pouze dvě jména, přejmenuje první soubor na druhý. Je
    chybou, pokud jsou zadána více než dvě jména a poslední parametr není
    adresář.

    Takže `mv /a/x/y /b' přejmenuje soubor /a/x/y na /b/y, pokud /b byl již
    existujícím adresářem, v opačném případě jej přejmenuje na /b.

    Řekněme, že přesouváme zadaný soubor do cle. Pokud cl existuje a je
    buďto použita volba -i anebo není možné zapisovat do cle, standardní
    vstup je terminál a zároveň nebyla použita volba -f, bude příkaz mv
    žádat potvrzení před přepsáním souboru. Otázku vypíše na stderr a
    odpověď čte ze stdin. Pokud není odpověď kladná, je soubor přeskočen.

    Pokud je zdroj a cl na stejném souborovém systému, zůstává soubor
    stejný (změní se jen jméno; vlastník, práva a časové údaje zůstávají
    nezměněny).  Pokud jsou na různých souborových systémech, je zdrojový
    soubor zkopírován a potom smazán. mv zkopíruje čas poslední změny, čas
    posdledního přístupu, uid, gid a práva, je-li to možné.  Pokud
    kopírování uid a/nebo gid selže, jsou bity set-user-ID a set-group-ID
    kopie vymazány.

VOLBY POSIX

    -f   Nežádá potvrzení od uživatele.

    -i   Bude žádat potvrzení, pokud cl existuje. (Pokud jsou zadány
       obě volby -f a -i, platí ta, která je uvedena naposled.)

    --   Konec seznamu voleb.

PODROBNOSTI PRO GNU

    Implementace GNU (ve fileutils-3.16) je chybná, protože mv může mezi
    různými souborovými systémy přemísťovat pouze obyčejné soubory.

VOLBY GNU

    -f, --force
       Maže existující cílové soubory a nežádá potvrzení od uživatele.

    -i, --interactive
       Bude žádat potvrzení před přepsáním jednotlivých  cílových
       souborů. Pokud není odpověď kladná, je soubor přeskočen.

    -u, --update
       Nepřemísťuje ne-adresáře, které v cílovém adresáři už existují a
       mají stejný nebo novější čas poslední změny.

    -v, --verbose
       Vypisuje všechna jména před přemístěním.

GNU VOLBY PRO ZÁLOHOVÁNÍ

    GNU verze programů jako cp, mv, ln, install a patch vytvářejí zálohu
    souborů, které mají být přepsány, změněny nebo smazány, pokud je to
    požadováno, což se dává najevo volbou -b. Způsob jejich pojmenování je
    určen volbou -V .  Pokud má být jméno záložního souboru složeno ze
    jména souboru doplněného o příponu, je přípona určena volbou -S .

    -b, --backup
       Vytváří záložní kopie souborů, které by byly přepsány nebo
       smazány.

    -S ppona, --suffix=ppona
       Přidá pponu ke každému vytvořenému záložnímu souboru. Má
       přednost  před  nastavením  pomocí  proměnné  prostředí
       SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Pokud není zadáno ani jedno, bude použita
       přípona `~'.

    -V METODA, --version-control=METODA
       Určí, jakým způsobem jsou pojmenovány záložní soubory. Argument
       METODA  může  být  `numbered' (nebo `t') (tj. číslovaný),
       `existing' (nebo `nil') (stávající název) nebo `never' (nebo
       `simple').  Má  přednost  před nastavením pomocí proměnné
       prostředí VERSION_CONTROL. Pokud není nastaveno VERSION_CONTROL
       ani tato volba, bude implicitní druh zálohování `existing'.
       Možné hodnoty proměnné prostředí VERSION_CONTROL a argumentu
       této volby jsou stejné jako u proměnné `version-control' Emacsu.
       Platné METODY jsou (jsou dovoleny i rozlišitelné zkratky):

       t, numbered
           Vždy vytváří číslované zálohy.

       nil, existing
           Vytváří číslované zálohy pro soubory, které je již mají,
           obyčejné zálohy pro ostatní.

       never, simple
           Vždy dělá jednoduché zálohy.

STANDARDNÍ GNU VOLBY

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnné LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý
    význam.  V  GNU  verzi  ovládají proměnné SIMPLE_BACKUP_SUFFIX a
    VERSION_CONTROL způsob pojmenování záložních souborů, jak je popsáno
    výše.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2, s výjimkou toho, že hierarchie adresářů nemohou být přesouvány
    mezi různými souborovými systémy.

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje příkaz mv z balíčku fileutils-4.0; jiné verze se
    mohou lehce lišit.