Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    ssh - secure shell klient (program pro remote login)

POUŽITÍ

    ssh [-l pihlaovac_jmno] počítač [pkaz]

    ssh  [-a] [-c idea|blowfish|des|3des|arcfour|none] [-e escape_znak]
    [-i soubor_identit] [-l pihlaovac_jmno] [-n] [-k] [-V] [-o volba]
    [-p port] [-q] [-P] [-t] [-v] [-x] [-C] [-L port:pota:vzdlport]
    [-R port:pota:vzdlport] pota [pkaz]

POPIS

    Příkaz ssh (secure shell, bezpečný shell) slouží pro přihlašování na
    vzdálené počítače a pro spouštění příkazů na vzdálených počítačích. Je
    navržen jako náhrada příkazů rlogin a rsh a umožňuje bezpečnou
    zašifrovanou  komunikaci mezi dvěma nedůvěryhodnými počítači přes
    nezabezpečenou síť. Umožňuje také forwardování X11 spojení  nebo
    libovolných TCP/IP portů bezpečným kanálem.

    Program ssh slouží k připojení a přihlášení uživatele na zadaný
    pota. Uživatel musí prokázat svoji identitu na tomto vzdáleném
    stroji použitím jedné z následujících autentizačních metod:

    První metoda je převzata z protokolu rsh/rlogin; normálně nebývá ssh
    serverem povolena, protože představuje ohrožení jeho bezpečnosti.
    Pokud je počítač, z něhož se uživatel hlásí, uveden v souboru
    /etc/hosts.equiv nebo /etc/ssh/shosts.equiv na vzdáleném stroji, a
    přihlašovací jména jsou na obou stranách stejná, uživateli je okamžitě
    povoleno přihlášení. Stejně funguje, jestliže uživatel má ve svém
    domovském adresáři na vzdáleném stroji soubor .rhosts nebo .shosts, v
    němž je řádek tvořený jménem klientského stroje, mezerou a jménem
    uživatele na klientském počítači.

    Druhá (preferovaná) autentizační metoda používá soubor rhosts nebo
    hosts.equiv ve spojení s RSA autentizací počítače. To znamená, že
    přihlášení bude možné, jestliže by bylo povoleno podle souborů .rhosts,
    .shosts, /etc/hosts.equiv, nebo /etc/ssh/shosts.equiv, a zároveň server
    zná a zkontroluje klíč klientského počítače (viz $HOME/.ssh/known_hosts
    a /etc/ssh/ssh_known_hosts v části SOUBORY). Tato autentizační metoda
    uzavírá bezpečnostní díry využívající IP spoofingu, DNS spoofingu a
    routing spoofingu. [Poznámka pro správce: /etc/hosts.equiv, .rhosts, a
    protokol rlogin/rsh obecně jsou ze své podstaty nebezpečné a pokud je
    požadována bezpečnost, musí být zakázány.]

    Jako třetí autentizační metodu používá ssh autentizaci založenou na
    RSA.  Toto schéma je založeno na šifrování s veřejným klíčem, což je
    šifrovací systém, v němž jsou pro šifrování a dešifrování použity dva
    různé klíče, přičemž ze šifrovacího klíče nelze odvodit dešifrovací
    klíč. Jedním z těchto systémů je RSA. Myšlenka je taková, že si každý
    uživatel pro účely autentizace vytvoří dvojici klíčů; jeden veřejný a
    druhý soukromý. Server zná veřejný klíč, soukromý klíč zná pouze
    uživatel.  Soubor $HOME/.ssh/authorized_keys obsahuje seznam veřejných
    klíčů, které je možné použít pro přihlášení.  Když se uživatel
    přihlásí, program ssh oznámí serveru, kterou dvojici klíčů chce použít
    pro autentizaci. Server zkontroluje, zdali mu je daný klíč známý, a
    pokud  ano,  pošle  uživateli  (přesněji ssh programu spuštěnému
    uživatelem) výzvu -- náhodné číslo, zašifrované uživatelovým veřejným
    klíčem. Výzva může být dešifrována pouze použitím odpovídajícího
    soukromého klíče. Uživatelův klient dešifrováním výzvy prokáže, že zná
    soukromý klíč, aniž by jej prozradil serveru.

    Program  ssh  implementuje RSA autentizační protokol automaticky.
    Uživatel vytvoří svůj pár RSA klíčů spuštěním programu ssh-keygen(1).
    Ten uloží soukromý klíč do souboru .ssh/identity a veřejný klíč do
    souboru .ssh/identity.pub v uživatelově domovském adresáři. Uživatel
    potom musí přidat obsah souboru identity.pub do .ssh/authorized_keys ve
    svém domovském adresáři na vzdáleném stroji (soubor authorized_keys
    odpovídá konvenčnímu souboru .rhosts a obsahuje jeden klíč na každém
    řádku -- jeho řádky mohou být velmi dlouhé). Poté se uživatel může
    přihlašovat bez zadávání přihlašovacího hesla. RSA autentizace je
    mnohem bezpečnější než autentizace pomocí souboru rhosts. Soubor s
    uživatelovým soukromým klíčem je chráněn právy v operačním systému Unix
    (neúčinné jako ochrana před superuživatelem) a navíc přístupovým heslem
    (passphrase).

    Nejpříjemnější  způsob  použití  RSA  autentizace  je s použitím
    autentizačního agenta. Podrobnější informace viz ssh-agent(1).

    Jako čtvrtou autentizační metodu program ssh podporuje autentizaci
    uživatele pomocí TIS autentizačního serveru authsrv(8). V některých
    případech není vhodné, aby byla uživatelská jména v TIS databázi shodná
    se jmény lokálních uživatelů. Může k tomu například dojít, pokud se
    uživatel autentizuje pomocí karty smartcard nebo Digipass. V tomto
    případě je v databázi jako uživatelské jméno obvykle uvedeno sériové
    číslo autentizačního zařízení. Mapování mezi jmény v TIS databázi a
    uživatelskými jmény zajišťuje soubor /etc/ssh/sshd_tis.map. Jestliže
    tento soubor neexistuje, nebo v něm uživatel není uveden, předpokládá
    se, že obě jména jsou shodná.

    Jestliže všechny autentizační metody selžou, ssh se zeptá uživatele na
    přihlašovací heslo. Heslo je posláno na vzdálený počítač pro obvyklé
    ověření.  Nicméně protože veškerá komunikace je šifrovaná, nelze
    odposlechem provozu v síti přihlašovací heslo zjistit.

    Jestliže byla uživatelova identita serverem akceptována, server buď
    provede zadaný příkaz, nebo zajistí přihlášení uživatele a spustí pro
    něj normální shell. Přitom veškerá komunikace se vzdáleným počítačem je
    automaticky šifrována.

    Jestliže byl vytvořen pseudoterminál (pro normální login session), může
    uživatel zadáním "~." ukončit spojení, zadáním "~^Z" suspendovat ssh,
    zadáním "~#" vypsat všechna forwardovaná spojení, a pokud se session
    čekáním na ukončení forwardovaného X11 nebo TCP/IP spojení zablokuje,
    může být převedena do pozadí zadání "~&" (nesmí být použito, dokud je
    aktivní uživatelský shell, protože by mohlo dojít k jeho zamrznutí).
    Všechny dostupné escape posloupnosti lze vypsat pomocí "~?".

    Aby byl escape znak interpretován jako speciální, musí být použit na
    začátku session nebo po znaku konec řádku (newline). Samotný znak vlnka
    je nutné vkládat zdvojený "~~" (nebo následovaný jiným znakem než je
    popsáno výše). V konfiguračním souboru nebo volbou v příkazovém řádku
    lze escape znak změnit.

    Pokud nebyl alokován žádný pseudoterminál, session bude transparentní a
    může být použita pro spolehlivý přenos binárních dat. Na většině
    systemů nastavení escape znaku na ``none'' také způsobí, že session
    bude transparentní i při použití tty.

    Session skončí, pokud skončí příkaz nebo shell na vzdáleném stroji a
    spojení není používáno žádnými X11 a TCP/IP spojeními. Návratový kód
    vzdáleného programu je vrácen jako návratový kód příkazu ssh.

    Jestliže uživatel používá X11, je nastavena proměnná prostředí DISPLAY
    tak, jako kdyby program komunikoval s X serverem na stejném stroji (tj.
    na ssh serveru). Číslo displeje však bude větší než nula, protože se
    nejedná o skutečný X server na ssh serveru, ale pouze o "proxy" X
    server, který zajišťuje forwardování X11 spojení bezpečným kanálem
    vytvořeným programem ssh na skutečný X server běžící na stejném stroji
    jako ssh klient. Aby vše fungovalo, jak je zde popsáno, uživatel nesmí
    ručně  nastavovat  proměnnou  prostředí DISPLAY.  Pro konfiguraci
    forwardování X11 spojení lze použít parametry na příkazovém řádku nebo
    v konfiguračním souboru.

    Program ssh umožňuje automatické nastavování Xauthority dat na serveru.
    K tomuto účelu vygeneruje náhodné autorizační cookie, uloží jej v
    souboru Xauthority na serveru, a zajistí, že všechna forwardovaná
    spojení ponesou toto cookie a při otevření spojení jej nahradí
    opravdovým cookie. Skutečné autentizační cookie není nikdy posíláno na
    server (a žádné cookies nejsou nikdy posílány nezašifrovaně).

    Jestliže uživatel používá autentizačního agenta, spojení s agentem bude
    automaticky forwardováno na vzdálenou stranu, pokud to není zakázáno
    volbou na příkazovém řádku nebo v konfiguračním souboru.

    Forwardování libovolného TCP/IP spojení přes bezpečný kanál může být
    vyžádáno buď z příkazového řádku nebo v konfiguračním souboru. Jednou
    z možných aplikací TCP/IP forwardingu  je  bezpečné  spojení  s
    elektronickou peněženkou; druhou je zajištění průchodu firewallem.

    Program ssh umí automaticky udržovat a používat databázi obsahující RSA
    identifikace všechny počítačů, se kterými dosud komunikoval.  Databáze
    je uložena v souboru .ssh/known_hosts v uživatelově domovském adresáři.
    Pro kontrolu je používán i soubor /etc/ssh/ssh_known_hosts.  Při
    nastavení volby StrictHostKeyChecking na "no" budou jakékoli nové
    počítače automaticky přidány do uživatelského souboru. Jestliže se
    změní identifikace počítače, ssh na to upozorní a zakáže autentizaci
    přihlašovacím heslem, aby se  zabránilo  trojským  koním  získat
    uživatelovo přihlašovací heslo.  Dalším účelem tohoto mechanismu je
    zabránění útokům typu man-in-the-middle, který by jinak mohl být použit
    na obejití šifrování. Volba StrictHostKeyChecking (viz dále) může být
    použita na zabránění přihlášení na stroje, jejichž klíč není známý nebo
    byl změněn.

VOLBY

    -a   Zakáže  forwardování  spojení  s autentizačním agentem.  V
       konfiguračním souboru lze nastavit i pro jednotlivé počítače.

    -c idea|des|3des|blowfish|arcfour|none
       Vybere šifru použitou pro šifrování session.  Implicitně je
       použita šifra idea, která je pokládána za bezpečnou. des je
       sice standard pro šifrování dat, ale s dostatečným technickým
       zázemím (kterým mohou disponovat vlády, velké korporace a velké
       kriminální organizace) jej lze rozluštit. 3des (triple-des) je
       trojice šifrování-dešifrování-šifrování se třemi různými klíči.
       Je pravděpodobně bezpečnější než DES.  Pokud některý z konců
       nepodporuje šifru IDEA, je implicitně použita šifra 3des.
       blowfish je šifrovací algoritmus objevený Brucem Schneierem.
       Používá 128 bitový klíč. arcfour je algoritmus publikovaný v
       roce 1995 v Usenet News. Věří se, že je stejně silný jako šifra
       RC4 od RSA Data Security (RC4 je ochranná značka firmy RSA Data
       Security).  V současnosti  je  to  nejrychlejší  používaný
       algoritmus.  none zcela zakáže šifrování; je určeno pouze pro
       ladící účely, není bezpečné.

    -e ch|^ch|none
       Nastaví escape znak pro session používající pty (implicitně: ~).
       Escape znak je rozpoznán pouze na začátku řádku. Escape znak
       následovaný znakem tečka (.) uzavře spojení, následovaný znakem
       control-Z suspenduje spojení, a následovaný sebou samým pošle
       jeden escape znak. Nastavení znaku na 'none' zakáže jakékoli
       escape znaky a způsobí, že spojení bude plně transparentní.

    -f   Požaduje,  aby  ssh  po  provedení autentizace a zahájení
       forwardování přešel do pozadí. Tato volba je vhodná, pokud
       uživatel chce, aby ssh běžel v pozadí, ale ssh bude ještě ptát
       na přihlašovací nebo přístupová hesla. Může být vhodná také ve
       skriptech. Implikuje volbu -n. Doporučený způsob pro start X11
       programů na vzdáleném počítači je "ssh -f počítač xterm".

    -i soubor_identit
       Udává jméno soubor, z něhož se čtou identity (soukromé klíče)
       pro RSA autentizaci. Implicitně je .ssh/identity v uživatelově
       domovském adresáři. V konfiguračním souboru může být zadáno více
       souborů identit, pro každý počítač jeden. Lze použít více voleb
       -i.

    -k   Zakáže forwardování kerberos tiketů.  V konfiguračním souboru
       lze nastavit i pro jednotlivé počítače.

    -l login_name
       Určuje uživatelské jméno na přihlášení vzdáleném počítači. V
       konfiguračním souboru lze nastavit i pro jednotlivé počítače.

    -n   Přesměruje stdin na /dev/null (zabraňuje čtení ze stdin).  Musí
       být použito, jestliže je ssh spuštěn na pozadí. Obvyklým trikem
       je použít tuto volbu pro spuštění X11 programů na vzdáleném
       stroji. Příkaz "ssh -n shadows.cs.hut.fi emacs &" odstartuje
       emacs na shadows.cs.hut.fi, a X11 spojení bude automaticky
       forwardováno přes zašifrovaný kanál. Program ssh bude spuštěn
       na pozadí. (Toto nebude fungovat jestliže ssh se bude ptát na
       přihlašovací nebo přístupové heslo; pak je třeba použít volbu
       -f.)

    -o 'volba'
       Může být použito pro zadání voleb ve formátu použitém v
       konfiguračním souboru. Lze použít pro zadání parametrů, pro
       které neexistuje žádná volba v příkazovém řádku. Volba má stejný
       formát jako řádka v konfiguračním souboru.

    -p port
       Port,  na  který  se  připojit na vzdáleném počítači.  V
       konfiguračním souboru lze nastavit i pro jednotlivé počítače.

    -q   Tichý režim. Potlačí výpis varování a diagnostických zpráv. Jsou
       vypisovány pouze fatální chyby.

    -P   Použije neprivilegovaný port. S touto volbou nelze použít
       autentizaci pomocí rhosts nebo rsarhosts, ale může být použito
       na překonání některých firewallů, které nedovolují používat
       privilegované zdrojové porty.

    -t   Vynutí přidělení pseudo-tty. Může být použito pro provádění
       libovolného obrazovkově orientovaného programu na vzdáleném
       stroji, což může být velmi užitečné například pro programy
       ovládané pomocí menu.

    -v   Upovídaný režim. Způsobí, že program ssh bude vypisovat ladící
       zprávy o své činnosti. Lze použít při ladění spojení a při
       autentizačních a konfiguračních problémech.

    -V   Vypíše pouze číslo verze a skončí.

    -g   Povolí vzdáleným strojům připojování na lokální forwardované
       porty. Implicitně se může na tyto porty připojovat pouze
       localhost.

    -x   Zakáže X11 forwardování. V konfiguračním souboru lze nastavit i
       pro jednotlivé počítače.

    -C   Bude komprimovat všechna data (včetně stdin, stdout, stderr, a
       dat  pro  forwardované X11 a TCP/IP spojení). Komprimační
       algoritmus je týž jako v programu gzip. Úroveň komprese může být
       zadána volbou CompressionLevel volba (viz dále). Komprese je
       žádoucí na modemových linkách a pro jiná pomalá spojení, ale
       přes rychlou síť bude zpomalovat činnost. Implicitní hodnota
       může být nastavenu pro jednotlivé počítače v konfiguračním
       souboru; viz volba Compress dále.

    -L port:pota:vzdlport
       Určuje, že zadaný port na lokálním počítači (tj. ssh klientovi)
       má být forwardován přes bezpečný kanál na ssh server a z něj má
       být navazováno TCP spojení na zadaný vzdálený počítač a port.
       Alokuje soket, který bude naslouchat na zadaném portu na
       lokálním počítači, a kdykoli bude vytvořeno spojení na tento
       port, bude forwardováno přes bezpečný kanál, a ze vzdáleného
       stroje  bude navázáno spojení na zadaný počítač:vzdálport.
       Forwardování portu může být také nastaveno v konfiguračním
       souboru. Privilegované port může forwardovat pouze root.

    -R port:pota:vzdlport
       Určuje, že zadaný port na vzdáleném počítači (tj. serveru) má
       být forwardován na lokální počítač a odtud na další zadaný
       počítač a port. Alokuje soket, který bude naslouchat na zadaném
       portu na vzdálené straně, a kdykoli je navázáno spojení na tento
       port, spojení bude forwardováno přes bezpečný kanál na lokální
       stroj,  a  z  něj  bude  navázáno  spojení  na  zadaný
       počítač:vzdálport.  Forwardování  portů může být zadáno v
       konfiguračním  souboru.  Privilegované  porty  mohou  být
       forwardovány pouze při přihlášení jako root na vzdáleném stroji.

KONFIGURAČNÍ SOUBORY

    Program ssh získává konfigurační informace postupně z následujících
    zdrojů (v uvedeném pořadí): volby v příkazovém řádku, uživatelský
    konfigurační soubor ($HOME/.ssh/config), a hlavní konfigurační soubor
    (/etc/ssh/ssh_config) pro celý počítač. Pro každý parameter bude
    použita první získaná hodnota.  Konfigurační soubory obsahují sekce
    uvozené řádkem "Host", a každá sekce platí pouze pro počítače, které
    vyhovují jednomu ze vzorků zadaných v řádku "Host". Jméno počítače se
    porovnává v tom tvaru, v jakém je uvedeno na příkazovém řádku.

    Protože se použije první získaná hodnota pro každý parameter, musí být
    na začátku souboru hodnoty specifické pro jednotlivé počítače, a obecné
    implicitní hodnoty na konci.

    Konfigurační soubor má následující formát:

       Prázdné řádky a řádky začínající znakem '#' jsou komentáře.

       Ostatní  řádky  mají formát "klíčové-slovo argumenty" nebo
       "klíčové-slovo = argumenty". V konfiguračních souborech se
       rozlišují malá a velká písmena, ale v klíčových slovech nikoli.

    Host  Omezuje následující deklarace (až po další řádek s klíčovým
       slovem Host) pouze pro počítače, které vyhovují jednomu ze
       vzorků zadaných za klíčovým slovem. Vzorky mohou obsahovat
       žolíkové znaky '*' a '?'. Vzorek '*' vyhovuje všem počítačům.
       Vzorek se porovnává s parametrem hostname zadaným v příkazovém
       řádku  (t.j.,  jméno  není konvertováno na kanonické před
       porovnáním se vzorkem).

    BatchMode
       Je-li nastaveno na "yes", program se nebude ptát na přístupové
       nebo přihlašovací heslo. Vhodné pro skripty a jiné dávkové
       úlohy, kde není žádný uživatel, který by zadal přihlašovací
       heslo. Argument musí být "yes" nebo "no".

    Cipher Určuje druh šifry použité pro šifrování session. V současnosti
       jsou podporovány šifry idea, des, 3des, blowfish, arcfour, a
       none.  Implicitní je "idea" (nebo "3des" jestliže "idea" není
       podporována oběma stroji). Použití "none" (bez šifrování) je
       určeno pouze pro účely ladění, a výsledné spojení není bezpečné.

    ClearAllForwardings
       Po načtení všech konfiguračních souborů a zpracování příkazového
       řádku  zruší  veškeré  forwardování. Lze použít pro zákaz
       forwardování uvedených v konfiguračním souboru při navazování
       druhého spojení na počítač, který má forwardování nastaveno v
       konfiguračním souboru.  Program scp nastavuje  tuto  volbu
       implicitně na "on", takže i kdyby forwardování bylo vyžádáno v
       konfiguračním souboru, k chybě nedojde.

    Compression
       Určuje, zda použít kompresi. Argument musí být "yes" nebo "no".

    CompressionLevel
       Určuje úroveň komprese, je-li povolena. Argument musí být celé
       číslo od 1 (nízká komprese, největší rychlost) do 9 (největší
       komprese, nejnižší rychlost). Implicitní úroveň, vhodná pro
       většinu aplikací, je 6. Hodnota má stejný význam jako v programu
       GNU gzip.

    ConnectionAttempts
       Určuje počet pokusů o spojení, které se provedou (s opakováním
       po sekundě), než ssh použije rsh nebo ukončením programu ssh.
       Argument musí být celé číslo. Vhodné pro použití ve skriptech,
       pokud se ne vždy podaří navázat spojení.

    EscapeChar
       Nastaví escape znak (implicitně ~). Escape znak může být také
       nastaven na příkazovém řádku. Argument musí být jediný znak (aby
       bylo spojení transparentní pro binární data), je třeba použít
       hodnotu ``none''.

    FallBackToRsh
       Pokud se nepodaří navázat spojení pomocí ssh a spojení bude
       odmítnuto (protože na vzdáleném počítači neběží sshd), použije
       se automaticky rsh (přitom se vypíše varování, že komunikace
       nebude šifrovaná). Argument musí být "yes" nebo "no".

    ForwardAgent
       Určuje, zda spojení s autentizačním agentem (pokud existuje) má
       být forwardováno na vzdálený stroj. Argument musí být "yes" nebo
       "no".

    ForwardX11
       Určuje, zda X11 spojení má být automaticky přesměrováno přes
       bezpečný kanál a nastavena proměnné prostředí DISPLAY. Argument
       musí být "yes" nebo "no".

    GatewayPorts
       Určuje, že také vzdálené stroje se mohou připojovat na lokálně
       forwardované porty. Argument musí být "yes" nebo "no".

    GlobalKnownHostsFile
       Definuje, jaký soubor použít místo /etc/ssh/ssh_known_hosts.

    HostName
       Definuje skutečné jméno vzdáleného počítače. Umožňuje používání
       přezdívek nebo zkratek pro jména počítačů. Implicitně je jméno
       počítače shodné se jménem zadaný v příkazovém řádku. Jsou
       povoleny i numerické IP adresy (jak i příkazovém řádku, tak jako
       argument HostName).

    IdentityFile
       Definuje soubor, ze kterého se čte uživatelova RSA autentizační
       identita (implicitně .ssh/identity v uživatelově  domovském
       adresáři).  Navíc budou pro autentizaci použity i všechny
       identity známé autentizačnímu agentu. Ve jméně souboru lze
       použít znak vlnka pro označení uživatelova domovského adresáře.
       Konfigurační soubory mohou obsahovat více identit; tyto identity
       budou zkoušeny postupně.

    KeepAlive
       Určuje, zda systém má posílat protistraně udržovací zprávy
       (keepalive messages). Tyto zprávy umožňují zjistit přerušení
       spojení nebo havárii jednoho ze strojů. Ovšem i při dočasném
       přerušení komunikace bude spojení ukončeno. Řadě lidí se toto
       chování nelíbí, je však vhodné při dávkovém zpracování.

       Implicitní hodnota je "yes" (posílat udržovací zprávy), takže
       klient bude informován, pokud dojde k přerušení spojení nebo
       havárii vzdáleného počítače.

       Pro zákaz zasílání udržovacích zpráv musí být nastaveno "no" jak
       v konfiguraci serveru, tak klienta.

    KerberosAuthentication
       Určuje, zda má být použita autentizace Kerberos V5.

    KerberosTgtPassing
       Určuje, zda má být Kerberos V5 TGT forwardováno na server.

    LocalForward
       Určuje, že TCP/IP port na lokálním stroji má být forwardován
       přes bezpečný kanál na vzdálený stroj a odtud na další zadaný
       počítač:port. První argument musí být číslo portu,  druhý
       počítač:port. Lze zadat více forwardování a další forwardování
       mohou být zadána v příkazovém řádku. Privilegované porty může
       forwardovat pouze root.

    NumberOfPasswordPrompts
       Určuje počet výzev na zadání přihlašovacího hesla. Argument musí
       být celé číslo. Pamatujte, že také server omezuje počet pokusů
       (implicitně na 5), takže nastavení tohoto parametru na větší
       hodnotu nemá význam. Implicitní hodnota je 1.

    PasswordAuthentication
       Určuje, zda použít autentizaci přihlašovacím heslem.  Argument
       musí být "yes" nebo "no".

    PasswordPromptHost
       Určuje, zda ve výzvě k zadání hesla má být obsaženo jméno
       vzdáleného stroje. Argument musí být "yes" nebo "no".

    PasswordPromptLogin
       Určuje, zda ve výzvě k zadání hesla má být obsaženo přihlašovací
       jméno na vzdáleném počítači. Argument musí být "yes" nebo "no".

    Port  Určuje číslo portu pro  připojení  na  vzdálený  počítač.
       Implicitně 22.

    ProxyCommand
       Definuje, jaký příkaz použít pro připojení na server. Příkazový
       řetězec může pokračovat do konce řádku, a bude prováděn shellem
       /bin/sh. V příkazovém řetězci bude %h nahrazeno jménem počítače,
       ke kterému se má připojovat a %p číslem portu. Příkaz může být v
       zásadě cokoli, ale musí číst z stdin a zapisovat na stdout.
       Musí se připojit na sshd server běžící na nějakém stroji, nebo
       někde provést "sshd -i". Správa klíčů počítačů bude prováděna
       užitím HostName počítače, ke kterému se připojuje (implicitně na
       jméno zadané uživatelem).

       Pamatujte, že ssh může být také zkonfigurováno pro podporu SOCKS
       systémů používajících --s-socks4 nebo --s-socks5 konfigurační
       volbu při překladu.

    RemoteForward
       Požaduje, aby zadaný TCP/IP port na vzdáleném stroji byl přes
       bezpečný kanál forwardován na lokální počítač, na kterém vyvolá
       TCP spojení na další zadaný počítač:port. První argument musí
       být číslo portu na vzdáleném stroji, druhý argument libovolný
       počítač:port. Lze zadat více než jedno forwardování a další
       mohou být zadána z příkazového řádku. Privilegované porty může
       forwardovat pouze root.

    RhostsAuthentication
       Určuje, zda zkoušet autentizaci založenou na souborech rhosts.
       Pamatujte, že tato deklarace ovlivní pouze stranu klienta a nemá
       žádný efekt na bezpečnost. Zákaz rhosts autentizace může snížit
       dobu autentizace při pomalém spojení, když rhosts autentizace
       není použita. Většina serverů nedovoluje RhostsAuthentication,
       protože není bezpečná (viz RhostsRSAAuthentication). Argument
       této volby musí být "yes" nebo "no".

    RhostsRSAAuthentication
       Určuje, zda zkoušet autentizaci založenou na souborech rhosts s
       RSA autentizací počítačů, což bývá na většině uzlů primární
       autentizační metoda. Argument musí být "yes" nebo "no".

    RSAAuthentication
       Určuje, zda zkoušet RSA autentizaci. Argument musí být "yes"
       nebo "no". RSA autentizace může být použita, pokud existuje
       soubor identity, nebo běží autentizační agent.

    StrictHostKeyChecking
       Jestliže  je tento příznak nastaven na "yes", ssh nebude
       automaticky  přidávat  klíče   počítačů   do   souboru
       $HOME/.ssh/known_hosts, a odmítne požadavek na připojení k
       počítači, jehož klíč byl změněn.  Toto nastavení poskytuje
       maximální ochranu proti útokům typu trojského koně. Nicméně
       pokud není nainstalován aktuální soubor /etc/ssh/ssh_known_hosts
       obsahující klíče všech počítačů, na něž se často připojujete, je
       tato volba nepříjemná, protože nutí uživatele, aby všechny nové
       počítače přidával ručně. Kompromisem je nastavení na "ask", kdy
       budou nové klíče počítačů přidávány automaticky poté,  co
       uživatel potvrdí že to opravdu chce. Jestliže je tato volba
       nastavena na "no", potom budou nové klíče počítačů přidávány do
       souboru  $HOME/.ssh/known_hosts automaticky bez potvrzování.
       Klíče známých počítačů budou ověřovány automaticky ve všech
       případech.

       Argument musí být "yes", "no" nebo "ask".

    TISAuthentication
       Určuje, zda zkoušet TIS autentizaci. Argument této volby musí
       být "yes" nebo "no".

    UsePrivilegedPort
       Určuje, zda při připojování na  vzdálený  počítač  použít
       privilegovaný port. Jestliže je povolena autentizace založená na
       rhosts nebo rsarhosts, je implicitní hodnota je "yes".

    User  Definuje uživatelské jméno na vzdáleném stroji. Lze použít,
       pokud má uživatel na různých strojích různá uživatelská jména.
       Odstraňuje problémy s nutností zadávání uživatelského jména na
       příkazovém řádku.

    UserKnownHostsFile
       Určuje, který soubor použít místo $HOME/.ssh/known_hosts.

    UseRsh Určuje, že pro přihlašování na tento počítač musí být použit
       nebezpečný protokol rlogin/rsh. Je možné, že počítač vůbec
       nepodporuje ssh protocol. Způsobí, že ssh okamžitě vyvolá rsh.
       Je-li zadána tato volba, budou všechny ostatní volby (kromě
       HostName) ignorovány. Argument musí být "yes" nebo "no".

    XAuthLocation
       Určuje cestu k programu xauth.

PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ

    Program ssh normálně nastavuje následující proměnné prostředí:

    DISPLAY
       Proměnná prostředí DISPLAY označuje umístění X11 serveru. Je
       automaticky nastavena programem ssh, tak že obsahuje hodnotu ve
       tvaru "hostname:n", kde hostname označuje počítač, kde běží
       shell, a n je celé číslo >= 1. Ssh používá tuto speciální
       hodnotu pro forwardování X11 spojení přes bezpečný kanál.
       Uživatel normálně nesmí ručně nastavovat proměnnou DISPLAY,
       protože pak by X11 spojení bylo nebezpečný (a bude vyžadovat,
       aby uživatel ručně kopíroval jakékoli požadované autorizační
       cookies).

    HOME  Bude nastavena na cestu do uživatelova domovského adresáře.

    LOGNAME
       Synonymum pro USER; nastavuje se pro kompatibilitu se systémy,
       které používají tuto proměnnou.

    MAIL  Bude nastavena na jméno uživatelova mailboxu.

    PATH  Bude nastavena na implicitní PATH zadanou při překladu programu
       ssh, nebo na některých systémech definovanou v /etc/environment
       nebo /etc/default/login.

    SSH_AUTH_SOCK
       Jestliže existuje, bude nastavena na jméno (včetně cesty) unix-
       domain soketu použitého pro komunikaci s autentizačním agentem
       (nebo jeho lokálním zástupcem).

    SSH_CLIENT
       Identifikuje klientský konec spojení. Tato proměnná obsahuje tři
       hodnoty  oddělené mezerou: IP adresu klienta, číslo portu
       klienta, a číslo portu serveru.

    SSH_ORIGINAL_COMMAND
       Bude obsahovat původní příkazový řádek, jestliže je spuštěn
       zadaný příkaz. Může být použita pro získání argumentů apod. z
       opačného konce.

    SSH_TTY
       Bude nastavena na jméno tty (včetně cesty) spojeného s aktuálním
       shellem nebo příkazem. Jestliže aktuální session nemá žádné tty,
       proměnná nebude nastavena.

    TZ   Proměnná timezone bude nastavena, aby označovala  aktuální
       časovou zónu, pokud byla nastavena při spuštění démona (tj.,
       démon předává hodnota na nové spojení).

    USER  Bude nastavena na jméno přihlášeného uživatele.

    Navíc příkaz ssh čte soubor /etc/environment a $HOME/.ssh/environment,
    a přidává řádky tvaru PROMNN=hodnota do prostředí. Některé systémy
    mohou mít další mechanismy pro nastavování prostředí, jako soubor
    /etc/default/login na systému Solaris.

SOUBORY

    $HOME/.ssh/known_hosts
       Obsahuje klíče všech počítačů, na které se uživatel přihlásil (a
       které nejsou v /etc/ssh/ssh_known_hosts). Viz manuálová stránka
       k sshd.

    $HOME/.ssh/random_seed
       Použit jako hnízdo pro  generátor náhodných čísel. Soubor
       obsahuje senzitivní data a proto musí mít práva read/write pro
       uživatele a žádná práva pro ostatní. Tento soubor je vytvořen
       při prvním spuštění programu a je automaticky aktualizován.
       Uživatel nikdy nemusí číst nebo modifikovat tento soubor ručně.

    $HOME/.ssh/identity
       Obsahuje RSA autentizační identitu uživatele. Tento soubor
       obsahuje senzitivní data a musí být čitelný uživatelem, ale
       nedostupný pro ostatní. Při  generování  klíče  je  možné
       specifikovat přístupové heslo. Přístupové heslo bude použito na
       zašifrování senzitivní části tohoto souboru použitím šifry IDEA.

    $HOME/.ssh/identity.pub
       Obsahuje veřejný klíč pro autentizaci (veřejnou část souboru
       identity v podobě čitelné člověkem). Obsah tohoto souboru musí
       být přidán do $HOME/.ssh/authorized_keys na všech strojích, na
       které se chcete přihlašovat s použitím RSA autentizace. Soubor
       neobsahuje citlivá data a může (ale nemusí) být čitelný pro
       kohokoli. Tento soubor není nikdy použit automaticky a není
       nezbytný; je použit pouze pro snazší práci uživatele.

    $HOME/.ssh/config
       Konfigurační soubor pro jednotlivé uživatele. Jeho formát je
       popsán výše. Soubor je používán ssh klientem. Obvykle neobsahuje
       jakákoli citlivé informace, ale doporučená práva jsou read/write
       pro uživatele, a žádná pro ostatní.

    $HOME/.ssh/authorized_keys
       Obsahuje seznam RSA klíčů, které mohou být  použity  pro
       přihlašování tohoto uživatele. Jeho formát je popsán v manuálové
       stránce programu sshd.  V nejjednodušším případě je formát
       stejný jako formát .pub identity souboru (to jest každý řádek
       obsahuje počet bitů v modulu veřejný exponent, modulus, a
       komentářové pole, oddělené mezerami). Tento soubor neobsahuje
       zvláště citlivé informace, ale doporučená práva jsou read/write
       pro uživatele, a žádná práva pro ostatní.

    /etc/ssh/ssh_known_hosts
       Seznam známých klíčů počítačů pro celý systém. Tento soubor musí
       být připraven správcem systému tak, aby obsahoval veřejné klíče
       všech počítačů v organizaci. Soubor musí být čitelný pro
       všechny. Soubor obsahuje veřejné klíče, jeden na řádku, v
       následujícím  formátu (pole jsou oddělena mezerami): jméno
       počítače, počet bitů v modulu, veřejný exponent, modulus, a
       nepovinný komentář. Používají-li se různá jména pro týž stroj,
       musí být v souboru uvedena všechna jeho jména oddělená čárkami.
       Formát je popsán na sshd manuálové stránce.

       Program sshd používá kanonické jméno počítače (vrácené domain
       name servery)  pro  verifikaci  klientských  počítačů  při
       přihlašování;  ostatní  jména  jsou  potřeba  protože  ssh
       nekonvertuje uživatelem zadané jméno na kanonické jméno před
       kontrolou klíče, aby osoba, která má přístup k domain name
       serveru, nemohla mást autentizaci počítačů.

    /etc/ssh/ssh_config
       Konfigurační soubor pro celý systém (pro všechny uživatele).
       Tento soubor poskytuje implicitní hodnoty, pro parametry, které
       nejsou zadány v uživatelově konfiguračním souboru, a  pro
       uživatele, kteří nemají konfigurační soubor. Tento soubor musí
       být čitelný pro všechny.

    $HOME/.rhosts
       Tento soubor je použit pro .rhosts autentizaci. Obsahuje seznam
       dvojic počítač/uživatel, pro které je povoleno přihlášení.
       (Pamatujte, že tento soubor je také používán programy rlogin a
       rsh, díky kterým je použití tohoto souboru nebezpečné.) Každý
       řádek v tomto souboru obsahuje jméno počítače (v kanonické formě
       vrácené domain name serverem) a jméno uživatele na tomto
       počítači, oddělené mezerou. Tento soubor musí být vlastněný
       uživatelem,  a nesmí mít právo zápisu pro nikoho jiného.
       Doporučená práva jsou read/write pro uživatele a žádná pro
       ostatní.

       Pamatujte, že implicitně má být sshd instalován tak, že požaduje
       úspěšnou RSA autentizaci počítače před .rhosts autentizací.
       Jestliže  server nemá klíč klientského počítače v souboru
       /etc/ssh/ssh_known_hosts, může uživatel uložit klíč do souboru
       $HOME/.ssh/known_hosts.  Nejsnazší způsob, jak toho dosáhnout,
       je spojit se zpět ze serveru na klienta pomocí ssh; tím se klíč
       počítače automaticky přidá do souboru $HOME/.ssh/known_hosts.

    $HOME/.shosts
       Tento soubor se používá přesně stejným způsobem jako .rhosts.
       Jeho účelem je umožnit rhosts autentizaci pro ssh, aniž by bylo
       povoleno přihlášení pomocí rlogin nebo rsh.

    /etc/hosts.equiv
       Tento soubor se používá při autentizaci pomocí souboru .rhosts.
       Obsahuje kanonická jména počítačů, na každém řádku jeden (formát
       je  detailně  popsán  na  manuálové  stránce  programu
       sshd).Jestližejeklientskýpočítačnalezenvtomto  souboru,   je
       automaticky povolené přihlášení, pokud je jméno uživatele na
       serveru i klientu stejné. Navíc je normálně nutná úspěšná RSA
       autentizace počítače. Tento soubor musí zapisovatelný pouze
       uživatelem root.

    /etc/ssh/shosts.equiv
       Tento soubor je zpracováván přesně jako /etc/hosts.equiv.  Může
       být užitečný na povolení přihlášení pomocí ssh, ale nikoli pro
       rsh/rlogin.

    /etc/ssh/sshrc
       Příkazy v tomto souboru budou provedeny programem ssh po
       přihlášení uživatele, ale před provedením uživatelova shellu
       (nebo příkaz). Viz manuálová stránka sshd pro další informace.

    $HOME/.ssh/rc
       Příkazy v tomto souboru budou provedeny programem ssh po
       přihlášení uživatele, ale před provedením uživatelova shellu
       (nebo příkaz). Viz manuálová stránka sshd pro další informace.

INSTALACE

    Program ssh je normálně instalován jako setuid root. Práva uživatele
    root potřebuje pouze pro autentizaci pomocí souboru rhosts (vyžaduje,
    aby spojení přicházelo z privilegovaného portu, a alokování takového
    portu vyžaduje práva uživatele root).  Také musí být schopen číst
    soubor /etc/ssh/ssh_host_key pro RSA autentizaci počítačů. Program ssh
    lze použít bez oprávnění uživatele root, ale autentizace pomocí souboru
    rhosts bude zakázána. Program ssh se vzdá jakýchkoli zvláštních práv
    bezprostředně po navázání spojení se vzdáleným počítačem.

    Byla vynaložena značná práce, aby byl program ssh bezpečný. Nicméně
    pokud objevíte bezpečnostní problém, oznamte to prosím ihned na <ssh-
    bugs@cs.hut.fi>.

AUTOR

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

    Informace o nových verzích, mailing listech, a podobně můžete nalézt na
    domovské WWW stránce programu ssh na http://www.cs.hut.fi/ssh.

VIZ TAKÉ

    sshd(8), ssh-keygen(1), ssh-agent(1), ssh-add(1), scp(1), make-ssh-
    known-hosts(1), rlogin(1), rsh(1), telnet(1)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/