Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    time - změří čas vykonání příkazu nebo vypíše využití zdrojů

SYNOPSIS

    time [volby] pkaz [argumenty...]

POPIS

    Příkaz time spustí zadaný program pkaz s uvedenými argumenty. Když
    pkaz skončí, time vypíše na standardní chybový vystup zprávu se
    časovými statistikami o běhu programu. Tyto statistiky se skládají z
    (i) skutečného uběhnutého času od spuštění do ukončení, (ii) CPU času
    uživatele  (součet hodnot tms_utime a tms_cutime ze struct tms,
    navrácené voláním times(2)), a (iii) CPU času systému (součet hodnot
    tms_stime a tms_cstime ze struct tms navrácené voláním times(2)).

VOLBY

    -p   Pokud je locale nastaveno na POSIX, použije tradiční přesný
       formát

         "real %f\nuser %f\nsys %f\n"

       (s čísly v sekundách) kde počet desetinných míst ve výstupu pro
       %f není určen, ale dostačuje k vyjádření přesnosti systému
       (clock tick accuracy) a je nejméně jedno.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

    Pokud byl pkaz spuštěn, je návratovou hodnotou návratová hodnota
    pkazu. V opačném případě je to 127, pokud pkaz nebyl nalezen, 126,
    pokud byl nalezen, ale nemohl být spuštěn a další nenulová hodnota
    (1-125), pokud se pokazilo něco jiného.

PROSTŘEDÍ

    Jsou použity proměnné LANG, LC_ALL, LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_NUMERIC,
    NLSPATH, a PATH. Ta poslední slouží k nalezení pkazu.  Ostatní
    slouží k nastavení textu a formátování výstupu.

DALŠÍ INFORMACE

    times(2)

VERZE GNU

    Následuje popis GNU verze 1.7 programu time. Bez ohledu na název
    utility obsahuje její výstup spoustu užitečných informací, nejen o
    využitém času, ale i o dalších zdrojích jako pamět, I/O a IPC volání
    (kde je to možné). Výstup je formátován pomocí formátovacího řetězce,
    který může být určen volbou -f nebo proměnnou prostředí TIME .

    Výchozí hodnota formátovacího řetězce je

      %Uuser %Ssystem %Eelapsed %PCPU (%Xtext+%Ddata %Mmax)k
      %Iinputs+%Ooutputs (%Fmajor+%Rminor)pagefaults %Wswaps

    Pokud je použita volba -p, je použit (přenositelný) výstupní formát:

      real %e
      user %U
      sys %S

  Formátovací řetězec
    Formát je interpretován způsobem obvyklým z printf. Obyčejné znaky
    jsou použity přímo, tabulátor, nový řádek a zpětné lomítko jsou
    escapovány pomocí \t, \n a \\, znak % je reprezentován jako %%,
    samostatně označuje převod. Program time vždy sám přidá závěrečný
    konec řádku.  The conversions follow. Jsou podporovány všechny, které
    používá tcsh(1).

    Čas

    %E   Skutečný uplynulý čas ([hodiny:]minuty:sekundy).

    %e   (Není v tcsh.) Skutečný uplynulý čas (v sekundách).

    %S   Celkový počet sekund CPU, které proces strávil v módu jádra.

    %U   Celkový počet sekund CPU, které proces strávil v uživatelském
       módu.

    %P   Procentní podíl z CPU, který proces dostal, spočtený jako (%U +
       %S) / %E.

    Pamět

    %M   Maximální velikost fyzické paměti využité procesem, dosažená za
       jeho běhu, v kilobajtech.

    %t   (Není v tcsh.) Průměrná fyzické paměti využité procesem, v
       kilobajtech.

    %K   Průměrné celkové (data+zásobník+text) využití paměti procesem, v
       kilobajtech.

    %D   Průměrná  velikost  odsdíleného  prostoru  dat  procesu, v
       kilobajtech.

    %p   (Není v tcsh.) Průměrná velikost odsdíleného prostoru zásobníku
       procesu, v kilobajtech.

    %X   Průměrná velikost odsdíleného prostoru textu, v kilobajtech.

    %Z   (Není v tcsh.) Velikost stránky systému, v bajtech. Toto je
       systémová konstanta, která se mezi systémy liší.

    %F   Počet závažných stránkovacích chyb, ke kterým došlo při běhu
       procesu.  To jsou případy, kdy musela být stránka načtena z
       disku.

    %R   Počet podružných stránkovacích chyb.  To jsou chyby stránek,
       které nejsou platné, ale ještě nebyly zabrány jinými virtuálními
       stránkami. Tudíž data ve stránce jsou stále platná, ale tabulky
       systému musejí být aktualizovány.

    %W   Kolikrát byl proces odstránkován z paměti.

    %c   Kolikrát proces nedobrovolně změnil kontext (protože vypršel
       přidělený čas).

    %w   Počet čekání: kolikrát program dobrovolně změnil kontext, např.
       při čekání na dokončení I/O operace.

    I/O

    %I   Number of file system inputs by the process.

    %O   Number of file system outputs by the process.

    %r   Počet zpráv socketů přijatých procesem.

    %s   Počet zpráv socketů odeslaných procesem.

    %k   Počet signálů doručených procesu.

    %C   (Není v tcsh.) Jméno a argumenty příkazové řádky časovaného
       příkazu.

    %x   (Není v tcsh.) Návratová hodnota příkazu.

  Volby GNU
    -f FORMT, --format=FORMT
       Určuje výstupní formát, má přednost před určením  formátu
       proměnnou prostředí TIME.

    -p, --portability
       Použije přenositený výstupní formát.

    -o SOUBOR, --output=SOUBOR
       Neposílá výsledek na stderr, ale pepe uren soubor.

    -a, --append
       (Použito společně s -o.) Nepřepíše soubor, připojí výsledek k
       němu.

    -v, --verbose
       Ukecaný výstup obsahující vše, o čem program ví.

  Standardní volby GNU
    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    -V, --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

CHYBY

    Některé zdroje nejsou v některých verzích Unixu měřeny, takže některé
    hodnoty mohou být nahlášeny jako nuly.  Současný výběr byl z velké
    části inspirován daty, které poskytují verze 4.2 nebo 4.3BSD.

    GNU time ve verzi 1.7 ještě není lokalizován. Tudíž neimplementuje
    požadavky POSIX.

    Proměnná prostředí TIME byla vybrána špatně. Není nezvyklé, že systémy
    jako autoconf(1) nebo make(1) používají proměnnou prostředí s názvem
    programu k určení utility, která má být použita.  Použití proměnných
    jako MORE nebo TIME pro volby programů (namísto úplných cest k
    programům) často způsobuje potíže.

    To, že -o přepisuje místo připojení se zdá být jako nepříliš štastné
    řešení. (Tj. volba -a by měla být výchozí.)

    Nápady a hlášení chyb v GNU time posílejte na
    bug-utils@prep.ai.mit.edu
    Prosím uvedte verzi programu time, kterou získáte spuštěním
    time --version
    a operační systém a použitý překladač C.

DALŠÍ INFORMACE

    tcsh(1), times(2), wait3(2)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.

                25.listopadu 2007            TIME(1)