Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

NAME

    top - Sledování procesu na CPU

SYNOPSIS

    top [-] [d delay] [p pid] [q] [c] [C] [S] [s] [i] [n iter] [b]

POPIS

    top poskytuje pohled na zatížení procesoru v reálném čase. Zobrazuje
    výčet úloh, které nejvíce zatěžují procesor a  může  poskytnout
    interaktivní rozhraní pro manipulaci s nimi. Může úlohy třídit podle
    využití procesoru, paměti nebo délky běhu úlohy.  top může být
    nastavován  lépe  než standardní top z balíčku procps.  Většina
    vlastností může být vybrána interaktivním příkazem nebo specifikováním
    vlastnosti v osobním nebo globálním konfiguračním souboru. Dále se
    dozvíte více.

VOLBY NA PŘÍKAZOVÉ ŘÁDCE

    d  Určuje dobu mezi obnovením obrazovky. To můžete změnit pomocí s
      interaktivního příkazu.

    p  sledovat jen procesy se zadaným id. Tato značka může být použita
      až dvacetkrát. Tato volba je není dostupná interaktivně ani nemůže
      být vložena do konfiguračního souboru.

    q  V tomto případě top bude obnovovat bez prodlevy. Pokud má
      spouštějící superuživatelská práva, top poběží s maximální možnou
      prioritou.

    S  Určuje sčítací mód, kde každá úloha je vypisována s procesorovým
      časem který strvila vetn svch mrtvch potomk. Je to jako -S
      volba v ps(1). Podívejte se níže na interaktivní příkaz S.

    s  Spustí top v bezpečnostním režimu.  Tím vypnete potenciálně
      nebezpečné interaktivní příkazy (viz níže). Zabezpečený top je
      ideální k ponechání běhu na obyčejném terminálu.

    i  Spustí top s ignorováním nečinných a mrtvých úloh. Podívejte se na
      interaktivní příkaz i uvedený níže.

    C  zobrazí celkové zatížení CPU navíc k jednotlivým CPU. Tato volba
      připadá v úvahu na SMP systémech.

    c  zobrazí příkazovou řádku místo pouze příkazového jména. Výchozí
      chování bylo změno protože se jeví užitečnější.

    n  Počet zobrazení. Zobrazí se tolikrát kolik určuje číslo a pak se
      zavře.

    b  Dávkový mód. Užitečné pro posílání výstupu top do jiných programů
      nebo souboru. V tomto módu, top nebude akceptován vstup z
      příkazové  řádky.  Poběží  dokud  neproběhne počet zobrazení
      deklarovaný parametrem n nebo není zabit. Výstup je obyčejný text
      použitelný pro omezený terminál.

POPIS POLÍ

    top  zobrazuje mnoho informací o stavu procesoru.  Obrazovka je
    implicitně obnovována každých 5 vteřin, což lze změnit pomocí parametru
    d na příkazové řádce nebo interaktivním příkazem s.

    uptime
      Tato řádka ukazuje čas, který systém běží a tři průměrná zatížení
      systému. Průměrná zatížení je průměrný počet běžících úloh během
      posledních 1, 5 a 15 minut. Tato řádka je vlastně výstup programu
      uptime(1). Uptime může být přepínán interaktivním l příkazem.

    processes
      Celkový počet úloh běžících v čase poslední aktualizace. Je dále
      rozdělena na počty úloh běžících, spících, zastavených nebo
      zombie. Úlohy a stavy zobrazované mohou  být  přepínány  t
      interaktivním příkazem.

    CPU states
      Ukazuje  procenta  procesorového času v uživatelském režimu,
      systémovém režimu, nice úlohy na pozadí (niced task) a nečinné
      úlohy (nice úlohy jsou jen ty které mají hodnotu nice zápornou).
      Čas strávený v úlohách na pozadí je započítáván i do uživatelského
      nebo systémového času, takže součet bude vyšší než 100%. Úlohy a
      zobrazované stavy mohou být přepínány interaktivním příkazem t.

    Mem Statistika použití paměti, celková paměť, volná paměť, použitá
      paměť, sdílená paměť, a paměť použitá pro fronty. Obrazovka
      informací o paměti může být přepínána m interaktivním příkazem.

    Swap Statistika odkládacího místa, celkový odkládací prostor, volné
      odkládací místo, a použité odkládací místo.  Toto a Mem jsou
      vlastně výstupy programu free(1).

    PID ID procesu u každé úlohy.

    PPID ID rodičovského procesu u každé úlohy.

    UID Uživatelské ID u vlastníka úlohy.

    USER Uživatelské jméno vlastníka úlohy.

    PRI Priorita úlohy.

    NI  Nice je hodnota úlohy. Záporné hodnoty nice jsou vyšší priority.

    SIZE Velikost kódu úlohy, dat a zásobníku v kilobytech.

    TSIZE
      Velikost kódu úlohy. Dává podivné hodnoty pro procesy jádra a ELF
      procesy.

    DSIZE
      Velikost data + zásobníky. Dává špatné hodnoty o ELF procesech.

    TRS Text resident size.

    SWAP Velikost části úlohy odložená v odkládacím prostoru.

    D  Velikost stránek paměti označených jako špinavé.

    LC  Naposledy použitý procesor (Ten se čas od času mění a není to
      chyba; Linux úmyslně používá nízkou přesnost. Také si uvědomte, že
      samotný fakt, že spouštíte top sníží přesnost údajů a může
      způsobit, že procesy budou častěji měnit CPU, kvůli zvýšeným
      požadavkům na čas CPU).

    RSS Celkové množství fyzické paměti použité úlohou v kilobytech. Pro
      ELF procesy jsou zde započítány použité stránky knihoven, pro
      a.out procesy ne.

    SHARE
      Množství sdílené paměti použité úlohou.

    STAT Stav úlohy. Stav je buď S pro spící, D nepřerušitelně spící, R pro
      běžící, Z pro zombie, nebo T pro stopnuté nebo trasované. Tyto
      stavy  jsou modifikovány uvozujícím znakem < pro procesy s
      negativní hodnotou nice, N pro procesy s positivní hodnotou nice,
      W pro procesy odložené (nefunguje správně pro procesy jádra).

    WCHAN
      Záleží  na  dostupnosti  /boot/psdatabase  nebo  mapy  jádra
      /boot/System.map. Ukazuje adresu nebo jméno funkce jádra ve které
      úloha spí.

    TIME Celkový čas procesoru spotřebovaný úlohou od jejího startu. Pokud
      je nastaven sčítací mód, je to včetně potomků, kteří zemřeli.
      Můžete  nastavit sčítací mód S pomocí příkazové řádky nebo
      přepnutím interaktivním příkazem S.  Záhlaví bude změněno na
      CTIME.

    %CPU Podíl úlohy na procesorovém času od poslední obnovy obrazovky,
      vyjádřeno jako procenta z celkového procesorového času na každý
      procesor.

    %MEM Podíl na využití fyzické paměti v procentech.

    COMMAND
      Příkazové jméno úlohy, které bude ustřihnuto pokud se nevejde na
      zobrazovaný řádek. Úlohy v paměti mají plné příkazové jméno, ale
      odložené úlohy mají pouze jméno programu v závorkách (například
      "[getty]").

    A, WP
      tyto políčka z kmem top nejsou podporována.

INTERAKTIVNÍ PŘÍKAZY

    Za běhu programu top lze použít několika funkčních kláves.  Některé
    jsou nefunkční pokud byla při spuštění použita volba -s.

    space
      Okamžité obnovení obrazovky.

    ^L  Vymaže a znovu vykreslí obrazovku.

    h or ?
      Zobrazí nápovědu s výčtem příkazů, stavem zabezpečení a sčítacích
      módů.

    k  Posílání signálů procesům. Budete dotázáni na PID úlohy a signál,
      který ji má být poslán. Pro ukončení úlohy pošlete signál 15
      (SIGTERM), nejsilnější je signál 9 (SIGKILL). Implicitní je stejně
      jako pro příkaz kill(1), signál 15 (SIGTERM). Tento příkaz není k
      dispozici v zabezpečeném režimu.

    i  Přepínání zobrazení všech nebo jen běžících procesů.

    I  Přepínání mezi Solaris (CPU procenta rozdělená celkovým počtem
      procesorů) a Irix (CPU procenta počítaná jen množstvím času)
      pohledy. Tento přepínač funguje pouze na SMP systémech.

    n or #
      Počet procesů k zobrazení. Vložená hodnota určuje maximální počet
      zobrazených procesů na obrazovce, který je závislý také na
      velikosti okna. Pokud vložíte hodnotu nula (0), top ukáže tolik
      procesů, kolik se jich vejde na obrazovku (výchozí nastavení).

    q  Ukončení programu top.

    r  Změna hodnoty nice. Budete dotázáni na PID úlohy a novou hodnotu.
      Vložení kladného čísla způsobí, že proces dostane zápornou hodnotu
      a ztratí prioritu. Pokud je program top spuštěn uživatelem root,
      mohou být vložena i záporná čísla, která slouží ke zvýšení
      priority. Implicitní hodnota je 10. Tento příkaz není dostupný v
      bezpečnostním režimu.

    S  Přepíná sčítací módy, je to ekvivalent příkazu ps -S, který
      způsobí, že čas CPU bude včetně nefunkčních potomků procesu. Pro
      některé programy (jako jsou kompilátory, které pracují rozdělením
      do mnoha oddělených úloh) normální mód ukáže, že jsou méně náročné
      než doopravdy jsou. Pro ostatní programy (například shelly nebo
      init, je implicitní chování správné. Zkuste sčítací mód pro
      alternativní pohled na využití CPU.

    s  Změna prodlevy mezi obnovením výpisu procesů (ve vteřinách).
      Zlomkové hodnoty budou zaokrouhleny dolů na mikrosekundy. Hodnota
      0 znamená neustálé obnovování. Výchozí hodnota je 5 sekund. Mějte
      na paměti, že nízké hodnoty způsobí nečitelnost údajů a způsobí
      velké zatížení počítače.  Tento  příkaz  není  dostupný  v
      bezpečnostním režimu.

    f or F
      Přidání polí nebo odebrání polí z obrazovky (viz dále).

    o or O
      Změní pořadí zobrazovaných polí (viz dále).

    l  Zobrazí nebo skryje informace o průměrném zatížení a délce běhu
      systému.

    m  Zobrazí nebo skryje informace o paměti.

    t  Zobrazí nebo skryje informace o procesech a stavu procesoru.

    c  Zobrazí nebo skryje celý příkazovém řádek.

    N  Seřadí úlohy podle čísla PID.

    A  Seřadí úlohy podle stáří (nejmladší napřed).

    P  Seřadí úlohy podle zatěžování procesoru (default).

    M  Seřadí úlohy podle velikosti obsazené paměti.

    T  Seřadí úlohy podle času / sčítaného času.

    W  Zapíše aktuální nastavení do ~/.toprc. Toto je doporučený způsob
      ukládání konfiguračního souboru.

POLE A POŘADÍ OBRAZOVKY

    Po zmáčknutí f, F, o nebo O uvidíte obrazovku ukazující pořadí políček
    na první řádce a krátký popis obsahu pole. Pořadí polí v řetězci
    používá  následující  syntaxi:  když  je písmeno v poli řetězců
    korespondující k polem velké, pole bude zobrazeno. To je navíc
    indikován hvězdičkou v popředí popisu pole. Pořadí polí souhlasí s
    pořadím písmen v řetězci.  Z obrazovky výběru polí můžete změnit
    zobrazení polí stiskem příslušného tlačítka. Z další obrazovky můžete
    přesunout pole doleva stiskem příslušného velkého písmena resp. doprava
    stiskem malého písmena.

Konfigurační soubory

    Top čte svou výchozí konfiguraci ze dvou souborů, /etc/toprc a
    ~/.toprc. Globální konfigurační soubor může být použit k omezení
    použití bezpečnostního režimu neprivilegovaným uživatelům. Pokud je
    potřeba, soubor může obsahovat 's' ke specifikování bezpečnostního
    režimu a číslo d (2<=d<=9) pro výchozí prodlevu v sekundách na jednom
    řádku. Osobní konfigurační soubor obsahuje dvě řádky. První řádek
    pojímá malá a velká písmena ke specifikování polí a v jakém pořadí
    budou zobrazena. Tato písmena odpovídají písmenům pro výběr polí a
    výběr pořadí, která se používají v top. Protože to není příliš názorné,
    je doporučeno vybrat pole a pořadí v běžícím top procesech a uložit
    stav  pomocí  interaktivního  příkazu W.  Druhý řádek je mnohem
    zajímavější (a důležitější). Obsahuje další nastavení. Pokud jste
    uložili konfiguraci v bezpečnostním režimu, je nutné odstranit písmeno
    malé 's' z druhého řádku souboru ~/.toprc, jinak se bezpečnostní režim
    vždy znovu zapne.  Čísla určují prodlevu mezi obnoveními, velké 'S'
    sčítací mód, malé 'i' pouze aktivní procesy, velké 'I' Irix pohled.
    Jako v interaktivnímu režimu, malé 'm', 'l', a 't' potlačí výpis
    paměti, délky běhu systému resp. procesů a stavech procesoru.  Změna
    třídícího pořadí (podle zatížení CPU) není v současnosti podporována.

POZNÁMKY

    Příkaz top získává informace o procesech ze systému souborů proc,
    pomocí kterého jádro zveřejňuje důležité informace. Tento systém
    souborů musí být připojen do adresáře /proc, jinak příkaz top nebude
    pracovat.

    %CPU ukazuje cpu čas/skutečný čas v procentech v periodě času mezi
    obnoveními. Pro první aktualizaci je použita krátká prodleva a sám top
    obsadí celý procesor. Při dalších aktualizacích již bude top ukazovat
    mnohem přesnější odhady využití CPU.

    SIZE a RSS pole nepočítá stránky tabulek a task_struct procesu, což je
    nejméně 12K paměti která je vždy rezidentní.  SIZE je virtuální
    velikost procesu (kód+data+zásobník).

    Pamatujte, že proces musí skončit, aby jeho čas byl ve sčítacím módu
    připočten rodiči. Přesnější údaje by se daly získat následování každého
    procesu směrem nahoru a sčítáním časů, ale bylo by to náročnější a
    možná i neproveditelné. V každém případě by to byla nekompatibilita s
    příkazu top s příkazem ps.

SOUBORY

    /etc/toprc
    - globální konfigurační soubor.

    ~/.toprc
    - uživatelský konfigurační soubor.

VIZ TAKÉ

    ps(1), free(1), uptime(1), kill(1), renice(1).

CHYBY

    Pokud je okno menší než 70x7, nebude příkaz top zobrazovat informace
    správně. Mnoho polí má stále problémy s ELF procesy.  Obrazovka
    nápovědy není optimalizována pro okna s méně než 25 řádky.

AUTOR

    top  byl  původně napsán Rogerem Binnsem, založeném na Brankově
    Lankesterově <lankeste@fwi.uva.nl>  programu  ps.  Robert  Nation
    <nation@rocket.sanders.lockheed.com> přepsal top tak, aby používal
    souborový systém proc. Vycházel z proc-based ps programu Michaela K.
    Johnsona     <johnsonm@redhat.com>.     Michael    Shields
    <mjshield@nyx.cs.du.edu> udělal mnoho změn, včetně zabezpečení  a
    sčítacích módů a vyčistil kód.  Tim Janik <timj@gtk.org> přidal
    seřazování podle stáří procesů a schopnost sledovat určité procesy před
    id.

    Helmut Geyer <Helmut.Geyer@iwr.uni-heidelberg.de> provedl mnoho změn
    včetně podpory pro konfigurovatelná pole a další nové volby. Dále
    vyčistil kód a použil nový readproc interface.

    Volby "b" a "n" pocházejí od George Bonsera <george@captech.com> pro
    CapTech IT služby.

    Současným maintainerem je Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com>.

    Chyby hlaste na adresu <procps-bugs@redhat.com>.

PŘEKLAD

    Tomáš Řezáč <tomas.rezac@pslib.cz>, alespoň trochu do české češtiny
    upravil Milan Keršláger <kerslage@linux.cz>.

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/