Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    touch - mění časové údaje souborů

SYNTAXE

    B touch [-acm][-r ref_soubor|-t as] [--] soubor...

    Zastaralá verze:
    touch [-acm][kared_as] soubor...

    Verze GNU:
    touch  [-acfm]  [-r  file]  [-t  destkov_as]  [-d  as]
    [--time={atime,access,use,mtime,modify}]          [--date=as]
    [--reference=soubor] [--no-create] [--help] [--version] [--] soubor...

POPIS

    Příkaz touch změní zadaným souborm datum a čas posledního přístupu a
    poslední změny. Tyto časové údaje jsou změněny na aktuální čas, pokud
    nebyla zadána voba -r, v kterémžto případě se změní na časové údaje
    souboru ref_soubor; nebo volba -t, kdy se změní na určený as. Pokud
    není zadaná vozba -a ani -m, jsou změněny oba časové údaje.  Pokud je
    zadaná volba -a nebo -m, změní se čas posledního přístupu, resp.
    poslední změny. Pokud není zadána volba -c, budou soubory, které
    neexistují, vytvořeny (jako prázdné s právy 0666, modifikovanými
    umask).

VOLBY POSIX

    -a   Změní čas posledního přístupu k souboru.

    -c   Nevytvoří soubor.

    -m   Změní čas poslední změny souboru.

    -r ref_soubor
       Použije časové údaje zadaného ref_souboru místo aktuálního času.

    -t as Použije zadanou hodnotu místo aktuálního času. Parametr je
       desítkové číslo ve tvaru
         [[CC]YY]MMDDhhmm[.SS]
       s obvyklým významem (nepovinné století a rok, měsíc, den,
       hodina, minuta a nepovinné sekundy). Pokud není určeno CC,
       předpokládá se rozsah roků 1969-2068. Pokud není určeno SS, má
       hodnmotu 0. Může být zadáno v rozsahu 0-61, takže je možno
       zahrnout přestupné sekundy. Výsledkem je čas pro časovou zónu
       určenou proměnnou prostředí TZ. Je chybou, když je výsledkem čas
       před 1. lednem 1970.

    --   Konec seznamu voleb.

PODROBNOSTI PRO POSIX

    Druhý způsob použití má tu nevýhodu, že není zcela jasné, zda
    kared_as označuje čas nebo soubor. Je považován za čas, když nebyla
    použita volba -r ani -t, jsou určeny alespoň dva parametry a první
    parametr je osmi- nebo desetimístné desítkové celé číslo. Formát
    karedho_asu je MMDDhhmm[yy], kde yy v rozsahu 69-99 označuje rok z
    rozsahu 1969-1999 a nezadan yy určuje aktuální rok. Tato forma je
    zastaralá.

PODROBNOSTI PRO GNU

    Pokud by první zadané jméno souboru bylo platnou hodnotou pro volbu -t
    a není-li volbou -d, -r, nebo -t zadán žádný časový údaj, ani není
    zadán parametr `--', pak bude tento parametr interpretován jako časový
    údaj pro ostatní soubory a nikoli jako jméno souboru.

    Pokud se mění čas posledního přístupu i čas poslední změny souboru,
    může uživatel měnit tyto údaje i u souborů, které nevlastní, ke kterým
    však má právo zápisu. Jinak musí být uživatel vlastníkem souborů.

VOLBY GNU

    -a, --time=atime, --time=access, --time=use
       Změní pouze čas posledního přístupu.

    -c, --no-create
       Nebude vytvářet neexistující soubory.

    -d, --date=as
       Použije zadaný as místo aktuálního času. Datum a časový údaj je
       možné zadat v různých formátech. Může obsahovat názvy měsíců,
       časových zón, údaje `am' (dopoledne), `pm' (odpoledne), atd.

    -f   Ignorován; pro kompatibilitu s BSD verzí příkazu touch(1).

    -m, --time=mtime, --time=modify
       Změní pouze čas poslední změny.

    -r, --reference=soubor
       Použije časové údaje zadaného souboru místo aktuálního času.

    -tMMDDhhmm[[CC]YY][.ss]
       Použije zadanou hodnotu (měsíc, den, hodina, minuta, nepovinné
       století a rok, nepovinné sekundy) místo aktuálního  času.
       Všimněte si, že se jedná o porušení normy POSIX.

STANDARDNÍ GNU VOLBY

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnná TZ je používaná k interpretaci udaných časů.  Proměnné LANG,
    LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý význam.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2 popisuje syntaxi pro parametr volby -t, která se liší od
    implementace GNU.

PŘÍKLAD

    Příkaz `touch foo' vytvoří soubor foo, pokud neexistoval a změní čas
    poslední změny na aktuální čas. Používá se často spolu s make.

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje příkaz touch z balíčku fileutils-4.0; jiné verze
    se mohou lehce lišit.