Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    ls, dir, vdir - vypíše obsah adresářů

SYNTAXE

    ls [volby] [soubor...]
    dir [soubor...]
    vdir [soubor...]

    Volby POSIX: [-CFRacdilqrtu1] [--]

    Volby GNU (nejkratší verze): [-1abcdfghiklmnopqrstuvwxABCDFGHLNQRSUX]
    [-w sloupc] [-T pozic] [-I vzor] [--full-time] [--show-control-chars]
    [--block-size=velikost]
    [--format={long,verbose,commas,across,vertical,single-column}]
    [--sort={none,time,size,extension}]
    [--time={atime,access,use,ctime,status}] [--color[={none,auto,always}]]
    [--help] [--version] [--]

POPIS

    Příkaz ls vypíše nejprve své souborové parametry, které nejsou adresáři
    a potom pro každý adresář z parametru vypíše všechny v něm obsažené
    soubory, které lze vypsat. Pokud nejsou přítomny žádné parametry, které
    nejsou volbami, předpokládá se implicitní parametr `.' (aktuální
    adresář). Volba -d způsobí, že adresáře budou považovány za parametry,
    které nejsou adresáři. Soubor lze vypsat, pokud jeho název nezačíná na
    `.' nebo je zadána volba -a.

    Každý seznam souborů (ne-adresářů; pro každý adresář seznam souborů v
    něm) je zvlášť setříděn podle stanoveného pořadí znaků v aktuálním
    locale.  Pokud je zadána voba -l, je každý seznam uvozen souhrnným
    řádkem, udávajícím celkovou velikost všech souborů v seznamu, měřenou v
    512 bajtových nebo 1024 bajtových blocích.

    Výstup je na to stdout, jeden záznam na řádek, pokud volbou -C vyžádán
    výstup ve více sloupcích. Nicméně při výstupu na  terminál  je
    nedefinováno, zda bude výstup v jednom nebo více sloupcích. je možné
    použít volby -1 a -C k vynucení výstupu v jednom, resp. více sloupcích.

VOLBY POSIX

    -C   Vypisovat soubory do sloupců tříděných svisle.

    -F   Suffix each directory name with `/', each FIFO name with `|',
       and each name of an executable with `*'. Za adresářů připojit
       znak `/', za pojmenované roury (FIFO) připojit `|', a za
       proveditelné soubory znak `*'.

    -R   Rekurzivně vypíše podadresáře.

    -a   Vypíše všechny soubory v adresářích včetně těch, jejichž jména
       začínají tečkou.

    -c   Pro třídění (s -t) nebo výpis (s -l) se použije čas poslední
       změny informací v i-uzlu místo času poslední změny obsahu
       souboru.

    -d   Vypíše informace o adresářích jako o souborech, nevypíše jejich
       obsah.

    -i   Informaci o souboru bude předcházet číslo jeho i-uzlu.

    -l   Vypíše (v jedom sloupci) práva souboru, počet odkazů na soubor,
       jméno vlastníka, skupiny, velikost v bajtech, časový údaj a
       jméno souboru.Používají se 512 bajtové jednotky.

       Typy souborů jsou: - obyčejný soubor, d adresář, b speciální
       blokové zařízení, c speciální znakové zařízení, l symbolický
       odkaz, p fifo, s socket.

       Implicitně je jako časový údaj použit čas poslední změny; volby
       -c a -u slouží k výběru zbývajících možností. Pro speciální
       soubory zařízení je údaj o velikosti obvykle nahrazován hlavním
       a vedlejším číslem zařízení.

    -q   Bude vypisovat otazníky místo netisknutelných znaků ve jménech
       souborů. (To může být implicitní pro výstup na terminál.)

    -r   Výpis bude setříděn v obráceném pořadí.

    -t   Setřídí výpis obsahu adresáře podle časového údaje.

    -u   Pro třídění (s -t) nebo výpis (s -l) bude použit čas posledního
       přístupu místo času poslední změny.

    -1   Bude vypisovat jeden soubor na řádku.

    --   Konec seznamu voleb.

PODROBNOSTI PRO GNU

    Pokud  je standardním výstupem terminál, je výstup ve sloupcích
    setříděných svisle..

    dir (také instalovaný jako d) je ekvivalentní `ls -C -b'; tj. vypisuje
    implicitně  soubory  do  sloupců setříděných svisle.  vdir (také
    instalovaný jako v) je ekvivalentní `ls -l -b'; tj. vypisuje implicitně
    soubory v dlouhém formátu.

VOLBY GNU

    -1, --format=single-column
       Bude vypisovat jeden soubor na řádku. To je implicitní, pokud
       standardní výstup není terminál.

    -a, --all
       Vypíše všechny soubory v adresářích včetně těch, jejichž jména
       začínají tečkou.

    -b, --escape, --quoting-style=escape
       Netisknutelné znaky ve jménech souborů budou vypsány pomocí
       abecedních a osmičkových posloupností se zpětným lomítkem,
       podobných těm, které jsou používány v jazyce C. Tato volba je
       stejná jako -Q, ale jména souborů nemusejí být obklopena
       uvozovkami.

    -c, --time=ctime, --time=status
       Obsah adresářů bude vypsán setříděně podle času poslední změny
       informací v i-uzlu. Při výpisu v dlouhém formátu (-l) se místo
       času poslední změny souboru vypisuje čas poslední změny i-uzlu.

    -d, --directory
       Vypíše adresáře jako soubory, nevypíše jejich obsah.

    -f   Nebude vypisovat obsah adresářů setříděně; výpis bude v pořadí,
       v jakém jsou položky na disku. Totéž jako povolení -a a -U a
       zakázání -l, --color, -s, a -t, pokud byly specifikovány před
       -f.

    -g   Ignorováno; pro kompatibilitu s Unixem.

    -h, --human-readable
       Přidá ke každému údaji o velikosti písmeno, jako např. M pro
       binární megabajty. (Nové ve fileutils-4.0.)

    -i, --inode
       Bude vlevo od názvu souboru vypisovat číslo i-uzlu pro každý
       soubor.

    -k, --kilobytes
       Pokud  jsou vypisovány velikosti souborů, budou uvedeny v
       kilobajtech.

    -l, --format=long, --format=verbose
       Kromě jména souboru se bude vypisovat jeho typ, práva, počet
       pevných odkazů na soubor, jméno vlastníka, skupiny, velikost v
       bajtech a časový údaj (čas poslední změny, pokud nebyl vybrán
       jiný údaj). U souborů, jejichž časový údaj je starší než 6
       měsíců nebo novější než -1 hodina, bude místo hodiny a minuty
       vypsán rok.

       Každému vypsanému adresáři předchází řádek s údaji `Celkem
       blok', kde blok je celkové místo na disku využité všemi
       soubory v tomto adresáři. Implicitně jsou používány 1024 bajtové
       bloky; pokud je nastavena proměnná prostředí POSIXLY_CORRECT,
       použijí se 512 bajtové bloky (pokud není použita volba -k).
       bloky započítávají každý pevný odkaz zvlášť, což někomu nemusí
       vyhovovat.

       Vypsaná práva jsou podobná specifikaci symbolického zápisu, ale
       ls komninuje několik bitů do třetího znaku v každé sadě práv.

       s   Pokud je nastaven set-user-ID nebo set-group-ID bit a
           zároveň odpovídající bit spouštění.

       S   Pokud je nastaven set-user-ID nebo set-group-ID bit, ale
           odpovídající bit spouštění nastaven není.

       t   Pokud je nastaven sticky bit a zárověň spouštění pro
           ostatní.

       T   Pokud je nastaven sticky bit, ale spouštění pro ostatní
           není nastaveno.

       x   Pokud je nastaven bit spouštění a neplatí žádný z výše
           uvedených případů.

       -   V ostatních případech.

    -m, --format=commas
       Bude vypisovat jména souborů po řádcích oddělená čárkami s
       mezerou, po tolika, kolik se jich vejde na řádek.

    -n, --numeric-uid-gid
       Bude vypisovat vlastníka a skupinu (UID a GID) číselně.

    -o   Dlouhý výpis adresářů, ale bez informace o  skupině.  Je
       ekvivalentem --format=long --no-group. Tato volba je zde kvůli
       kompatibilitě s jinými verzemi ls.

    -p, --file-type, --indicator-style=file-type
       Za jména souborů připojí znak indikující typ souboru.  Odpovídá
       volbě  -F,  ale  nejsou  označeny  spustitelné  soubory.
       (fileutils-4.0 vlastně  používají  volbu  --file-type  jako
       --classify.)

    -q, --hide-control-chars
       Bude vypisovat otazníky místo netisknutelných znaků ve jménech
       souborů. Toto je implicitní volba.

    -r, --reverse
       Výpis bude setříděn v obráceném pořadí.

    -s, --size
       Bude vypisovat velikost souborů v 1024 bajtových blocích vlevo
       od  jména  souboru.  Je-li  nastavena  proměnná prostředí
       POSIXLY_CORRECT, bude se velikost souborů vypisovat v 512
       bytových blocích (pokud nebyla použita volba -k).

    -t, --sort=time
       Setřídí  výpis  podle času změny a nikoli podle abecedy.
       Nejnovější soubory budou vypsány první.

    -u, --time=atime, --time=access, --time=use
       Výpis obsahu adresáře bude setříděn podle času posledního
       přístupu místo podle času poslední změny. Při dlouhém formátu
       výpisu se bude vypisovat čas posledního přístupu místo času
       poslední změny.

    -v   Setřídí obsah adresáře podle verze souborů. Názvy souborů totiž
       často obsahují indexy nebo čísla verzí. Standardní třídící
       funkce obvykle nedosáhnou seřazení, které je očekáváno, protože
       srovnávání se děje znak po znaku. Třídění podle verzí tento
       problém řeší a je zvláště užitečné při procházení adresářů,
       které obsahují mnoho souborů s indexy/čísly verzí ve jménu.
       Např.

          > ls -1      > ls -1v
          foo.zml-1.gz   foo.zml-1.gz
          foo.zml-100.gz  foo.zml-12.gz
          foo.zml-12.gz   foo.zml-25.gz
          foo.zml-25.gz   foo.zml-100.gz

       Všimněte si také, že číselné části, kterým předcházejí nuly,
       jsou považovány za zlomky:

          > ls -1      > ls -1v
          abc-1.007.tgz   abc-1.007.tgz
          abc-1.012b.tgz  abc-1.01a.tgz
          abc-1.01a.tgz   abc-1.012b.tgz

       (Nové ve fileutils-4.0.)

    -w, --width sloupc
       Předpokládá, že obrazovka je široká cols sloupců. Implicitní
       hodnotu určuje ovladač terminálu, je-li to možné, jinak je
       použita proměnná prostředí COLUMNS, je-li nastavena; v opačné
       případě je implicitní hodnota 80.

    -x, --format=across, --format=horizontal
       Vypisovat soubory do sloupců tříděných vodorovně.

    -A, --almost-all
       Vypisovat všechny soubory v adresáři kromě `.' a `..'.

    -B, --ignore-backups
       Nevypisovat soubory, jejichž jména končí `~', pokud nejsou
       zadána v příkazovém řádku.

    -C, --format=vertical
       Vypisovat soubory do sloupců tříděných svisle. To je implicitní,
       je-li standardním výstupem terminál. Je to implicitní pro dir a
       d.

    -D, --dired
       Při dlouhém formátu výpisu (-l) vytiskné po hlavním výpisu
       dodatečný řádek:
       //DIRED// BEG1 END1 BEG2 END2 ...

       Kde BEGn a ENDn jsou bezznaménková celá čísla, která označují
       bajtovou pozici začátku a konce každého jména souboru ve
       výstupu. Tak je pro Emacs snadné najít jména souborů, i když
       obsahují neobvyklé znaky, jako např mezeru nebo nový řádek, bez
       složitého hledání.

       Pokud jsou adresáře vypisovány rekurzivně (-R), vytiskne podobný
       řádek po každém podadresáři:
       //SUBDIRED// BEG1 END1 ...

    -F, --classify, --indicator-style=classify
       Za jména souborů připojí znak indikující typ souboru. Pro
       proveditelné soubory znak `*', `/' pro adresáře, `@' pro
       symbolické linky, `|' pro pojmenované roury (FIFO), `=' pro
       sokety, a nic pro normální soubory.

    -G, --no-group
       Ve dlouhých výpisech nebudou uvedeny informace o skupině.

    -H, --si
       Stejné jako -h, ale použijí se oficiální jednotky SI units (s
       násobky 1000 namísto 1024, takže M znamená 1000000 namísto
       1048576). (Nové ve fileutils-4.0.)

    -I, --ignore=vzor
       Nevypíše soubory, jejichž jména odpovídají vzoru shellu vzor
       (není ro regulární výraz), ledaže jsou zadány na příkazovém
       řádku.  Stejně jako v shellu úvodní `.' neodpovídá zástupnému
       znaku (wildcard) na začátku vzoru. Řešení pro slabomyslné root-
       kity:  přidejte  LS_OPTIONS="$LS_OPTIONS  -I  mystuff"  do
       /etc/profile apod., pro ukrytí svých adresářů.

    -L, --dereference
       Vypisovat informace o souborech, na které se odkazují symbolické
       odkazy, místo odkazů samotných.

    -N, --literal
       Bude vypisovat speciální znaky ve jménech souborů tak, jak jsou.

    -Q, --quote-name, --quoting-style=c
       Bude vypisovat jména souborů v uvozovkách a netisknutelné znaky
       bude vypisovat pomocí řídících posloupností, podobně jako v
       jazyce C.

    -R, --recursive
       Vypíše obsah všech adresářů rekurzivně.

    -S, --sort=size
       Výpis obsahu adresářů bude setříděn podle velikosti souborů (od
       největších souborů), nikoli abecedně.

    -T, --tabsize sloupc
       Předpokládá, že každý tabulátor má šířku sloupc. Implicitně je
       to 8 a může být potlačeno proměnnou prostředí TABSIZE, pokud
       není nastaveno POSIXLY_CORRECT.  ls Používá kvůli efektivitě
       tabulátory pro výstup všude, kde je to možné. Pokud sloupc je
       nula, nepoužijí se tabulátory vůbec.

    -U, --sort=none
       Výpis obsahu adresářů nebude setříděn; bude v tom pořadí, v
       jakém jsou položky na disku. (Rozdíl mezi volbami -U a -f je v
       tom, že ta první nezakazuje ani nezapíná jiné volby.) To je
       obzvláště užitečné při výpisu rozsáhlých adresářů, protože
       třídění může znatelně zpomalovat.

    -X, --sort=extension
       Výpis obsahu adresáře bude setříděn abecedně podle přípon (znaků
       za poslední tečkou). Soubory bez přípony budou první.

    --block-size=velikost
       Pro velikosti použije bloky o velikost bajtech. (Nové ve file-
       utils-4.0.)

    --color[=KDY]
       Určuje jestli mají být použity barvy k odlišení typů souborů.
       Barvy jsou určeny proměnnou prostředí LS_COLORS. Pro informace o
       nastavení  této  proměnné viz dircolors(1).  KDY může být
       vynecháno nebo být jedním z:

       none  Nepoužije se žádná barva. toto je implicitní.

       auto  Barvy se použijí, je-li standardním výstupem terminál.

       always Barvy budou použity vždy. Použitím --color bez určení KDY
           odpovídá použití --color=always.

    --full-time
       Data a časy budou vypsány kompletní, nikoli zkrácené, jak je
       obvyklé. Formát je stený jako u implicitního date(1); to není
       možné změnit, ale je možné vypreparovat tento řetězec pomocí
       cut(1) a předat výsledek do `date -d'.

       To je nejužitečnější, protože tento výstup obsahuje sekundy.
       (Unixové  souborové  systémy obsahují časové údaje souborů
       zaokrouhlené na nejbližší sekundu, takže tato volba zobrazí
       veškeré  informace.)  Například pokud máte Makefile, které
       neobnovuje soubory správně.

    --quoting-style=slovo
       Použij styl slovo k uvození vypisovaných jmen.  slovo by mělo
       být jedno z následujících:

       literal
           Jména jsou vypisována tak, jak jsou. To je implicitní
           chování ls.

       shell Jména jsou uvozována pro shell, pokud obsahují metaznaky
           shellu nebo by mohla způsobit nejednoznačný výstup.

       shell-always
           Uvozuje jména pro shell, i když by normálně uvození
           nebolo potřeba.

       c   Uvozuje jména jako pro řetězec jazyka C; je to stejné
           jako volba -Q.

       escape Uvozuje jako s c, ale vynechá uzavření uvozovkami; je to
           stejné jako volba -b.

       Implicitní hodnota pro tuto volbu může být určena proměnnou
       prostředí QUOTING_STYLE. (Viz PROSTŘEDÍ níže.)

    --show-control-chars
       Vypíše netisknutelné znaky ve jménech souborů tak, jak jsou. To
       je implicitní, pokud není výstupem terminál a je použit program
       ls.

STANDARDNÍ VOLBY GNU

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --version

    --   Konec seznamu voleb.

PROSTŘEDÍ

    Proměnná POSIXLY_CORRECT určuje použitou  jednotku.  Pokud  není
    nastavena, určuje početznaků v tabulátoru proměnná TABSIZE. Proměnná
    COLUMNS (když reprezentuje desítkové celé číslo) určuje šířku sloupce
    na výstupu (při použití s volbou -C).  Názvy souborů nesmějí být
    zkracovány, aby se vešly do vícesloupcového výstupu.

    Proměnné LANG, LC_ALL, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý význam.
    Proměnná TZ určuje časovou zónu pročasové řetězce vypisované ls.
    Proměnná LS_COLORS se používá k určení používaných barev.  Proměnná
    LS_OPTIONS určuje implicitní volby.

    Proměnná  QUOTING_STYLE  určuje  implicitní  hodnotu  pro  volbu
    --quoting-style. V současnosti má implicitní hodnotu literal, ale
    autoři varovali, že tato hodnota se může změnit v některé z budoucích
    verzí ls
    na shell.

CHYBY

    V důsledku chyby v HP-UX, se na BSD systémech při použití volby -s
    vypisuje pro soubory připojené pomocí NFS ze systémů HP-UX polovina
    správné hodnoty. Naopak, příkaz ls na HP-UX systémech  vypisuje
    dvojnásobek správných hodnot pro soubory připojené pomocí NFS z BSD
    systémů.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.2

DALŠÍ INFORMACE

    dircolors(1)

POZNÁMKY

    Tato stránka popisuje ls z balíčku fileutils-4.0; jiné verze se mohou
    lehce lišit.