Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    wget - neinteraktivní nástroj k stahování souborů

SYNTAXE

    wget [volba]... [URL]...

POPIS

    GNU Wget je nástroj pro neinteraktivní stahování souborů z WWW.
    Podporuje protokoly HTTP, HTTPS a FTP, i stahování přes HTTP proxy.

    Wget je neinteraktivní program, což znamená, že dovede pracovat na
    pozadí, i když není uživatel přihlášen. Lze tedy spustit program,
    odhlásit se a počkat, až dodělá určenou práci. Naopak většina www
    prohlížečů vyžaduje neustálou přítomnost uživatele, což může být v
    případě přenosu většího množství dat na obtíž.

    Wget umí následovat odkazy z HTML a XHTML stránek a vytvářet lokální
    verze vzdálených serverů tak, že vytvoří přesnou kopii jejich
    adresářové struktury. Tomu se někdy říká ``rekurzívní stahování''.
    Wget přitom respektuje Robot Exclusion Standard (/robots.txt). Wget je
    možné nastavit, aby odkazy ve stažených HTML souborech konvertoval na
    odkazy na lokální soubory pro offline prohlížení.

    Wget byl navržen pro robustnost na pomalých nebo nestabilních sítových
    připojeních; pokud stahování selže kvůli problému v síti, bude to
    zkoušet znovu, dokud jej nestáhne celý. Pokud server podporuje obnovení
    stahování (regetting), požádá jej o obnovení stahování v místě, kde
    předtím skončil.

VOLBY

    Syntaxe voleb

    Protože Wget používá ke zpracování argumentů příkazové řádky GNU
    getopt, má každá volba dlouhou a krátkou formu. Dlouhé se lépe
    pamatují, ale zdržují při psaní. Je možné obě formy libovolně
    kombinovat nebo uvádět volby za argumenty příkazové řádky. Tak je
    možné napsat:

        wget -r --tries=10 http://fly.srk.fer.hr/ -o log

    Mezeru mezi volbou, která akceptuje argument, a argumentem lze
    vypustit. Namísto -o log lze napsat -olog.

    Volby, které argument nevyžadují, je možné sloučit, jako:

        wget -drc <URL>

    To je rovnocenné zápisu:

        wget -d -r -c <URL>

    Protože volby je možné uvést za argumenty, můžete argumenty ukončit s
    --. Tj. následující zápis se pokusí stáhnout URL -x, selhání zapíše do
    log:

        wget -o log -- -x

    Volby, které akceptují seznamy oddělené čárkou respektují konvenci, že
    určení prázdného seznamu vymaže jeho hodnotu. To lze využít pro zrušení
    nastavení z .wgetrc. Například pokud .wgetrc nastavuje
    "exclude_directories" na /cgi-bin, následující příklad je nejprve
    vymaže a potom nastaví na vyloučení /~nobody a /~somebody. Seznamy je
    také možno vymazat ve .wgetrc.

        wget -X '' -X /~nobody,/~somebody

    Většina voleb, které neakceptují argumenty, jsou booleovsk volby,
    protože jejich stav lze zachytit jako ano nebo ne (``booleovskou
    proměnnou''). Například --follow-ftp nastaví Wget, aby následoval FTP
    odkazy z HTML souborů a na druhou stranu --no-glob mu přikazuje
    neprovádět globbing souborů na FTP URLs. Booleovská volba je buďto
    kladn nebo zporn (začínající na --no). Všechny takové volby mají
    některé vlastnosti společné.

    Pokud není řečeno jinak, předpokládá se, že výchozí chování je opačné k
    uvedené volbě. Například z toho, že existuje volba --follow-ftp,
    vyplývá, že výchozím chováním je nenásledovat FTP odkazy z HTML
    stránek.

    Kladné volby mohou být negovány připsáním --no- před název volby;
    Záporné volby mohou být negovány vypuštěním --no-. To se může zdát
    nadbytečným ---pokud je výchozím chováním kladné volby nedělat něco,
    proč potom poskytovat možnost jejího explicitního vypnutí? Protože
    .wgetrc může výchozí chování změnit. Například uvedení "follow_ftp =
    off" ve .wgetrc způsobí, že Wget nebude následovat FTP odkazy a použití
    --no-follow-ftp je jediná možnost, jak z příkazové řádky obnovit
    výchozí nastavení.

    Základní volby

    -V
    --version
      Zobrazí se verze Wget.

    -h
    --help
      Vypíše nápovědu, popisující všechny volby příkazové řádky programu
      Wget.

    -b
    --background
      Okamžitě po spuštění se přepne na pozadí. Pokud není volbou -o
      určen žádný soubor pro výstup, je výstup přesměrován do wget-log.

    -e command
    --execute command
      Spustí se pkaz, jako kdyby to byla část souboru .wgetrc. Příkaz
      vyvolaný touto cestou bude mít přednost před příkazy z .wgetrc.
      Pokud je třeba určit více příkazů, použije se více instancí volby
      -e.

    Logování a volby vstupních souborů

    -o logfile
    --output-file=logfile
      Zapisuj všechny zprávy do logfile. Tyto zprávy jsou normálně
      zapisovány na standardní chybový výstup.

    -a logfile
    --append-output=logfile
      Připoj do logfile. To samé jako -o, ale logfile pouze připojuje,
      starý soubor nesmaže. Pokud logfile neexistuje, vytvoří nový.

    -d
    --debug
      Zapne ladící výstup, tj. různé informace důležité pro vývojáře Wget
      v případě, že nefunguje dle očekávání. Podpora ladícího výstupu je
      k dispozici pouze pokud byla zapnuta při kompilaci. Všimněte si,
      že i když je program zkompilovaný s ladícím výstupem, nevypisuje
      žádné ladící informace, dokud o ně není požádán volbou
      -d.

    -q
    --quiet
      Tichý režim, žádný výstup.

    -v
    --verbose
      Upovídaný výstup, se všemi dostupnými daty. Když je použit běžný
      výstup, upovídanost je standardně nastavena.

    -nv
    --no-verbose
      Vypne upovídanost, aniž by byl zcela tichý (k tomu slouží -q),
      takže jsou tištěna chybová hlášení a základní informace.

    -i soubor
    --input-file=soubor
      Čte URL z přímo ze souboru. Pokud je jako soubor určeno -, čtou se
      URL ze standardního vstupu. (Pro čtení ze souboru, jehož jméno je
      -, použijte ./-)

      Není třeba zadávat žádná URL z příkazové řádky. Pokud jsou zadána
      URL z příkazové řádky i ze souboru, provede se nejdříve stažení
      souboru zadaného z příkazové řádky. Soubor nemusí být dokument typu
      HTML (nic se nestane, když je) ---stačí, když jsou URL vypsány po
      sobě.

      Nicméně, když určíte --force-html, na dokument se bude pohlížet
      jako na HTML. V tomto případě můžou nastat problémy s relativními
      odkazy, což lze vyřešit buď přidáním "<base href="url">" do
      dokumentu nebo blíže určit --base=url v příkazové řádce.

    -F
    --force-html
      Když je použit vstup ze souboru, je soubor považován za HTML. Tato
      možnost povolí získání relativních odkazů z existujících HTML
      souborů na vašem pevném disku přidáním "<base href="url">" do HTML
      nebo použitím volby --base.

    -B URL
    --base=URL
      Přidá URL před relativní odkazy čtené ze souboru určeného volbou
      -i.

    Volby pro stahování

    --bind-address=ADRESA
      When making client TCP/IP connections, bind to ADDRESS on the local
      machine. ADDRESS may be specified as a hostname or IP address.
      This option can be useful if your machine is bound to multiple IPs.

    -t poet
    --tries=poet
      Nastaví počet pokusů na poet. Pro nekonečno zadejte 0 nebo inf.
      Výchozí nastavení je 20 pokusů, s výjimkou závažných chyb jako
      ``connection refused'' nebo ``not found'' (404), u nichž se nové
      pokusy nekonají.

    -O soubor
    --output-document=soubor
      Dokumenty nebudou zapisovány do příslušných souborů, ale všechny
      budou připojeny do jediného souboru se jménem, určeným v parametru.
      Když je jméno souboru určeno jako -, budou dokumenty zapisovány na
      standardní výstup. (Pro zápis do souboru pojmenovaného - použijte
      ./-.)

      Pozor, kombinace s -k je jasně definována pouze pro stahování
      jediného souboru.

    -nc
    --no-clobber
      Pokud je soubor ukládán do stejného adresáře více než jednou,
      závisí chování Wgetu na několika volbách, včetně -nc. V některých
      případech je lokální soubor přepsán (clobbered), jindy je zachován.

      Při spuštění Wgetu bez voleb -N, -nc nebo -r bude při ukládání
      stejného souboru do stejného adresáře původní kopie souboru
      zachována a jeho druhá kopie pojmenována soubor.1. Pokud je tento
      soubor ukládán ještě jednou, je třetí kopie pojmenována soubor.2,
      atd. Pokud je použita volba -nc, je toto chování potlačeno a Wget
      nové kopie souboru odmítne stáhnout. Takže ``"no-clobber"'' ve
      skutečnosti nezabraňuje přepsání, nýbrž ukládání vícenásobných
      verzí.

      Při spuštění Wget s volbou -r, ale bez -N nebo -nc, bude výsledkem
      dalšího stažení souboru přepsání staré kopie novou. Přidáním -nc
      bude původní soubor zachován a nové kopie na serveru budou
      ignorovány.

      Při spuštění Wgetu s -N, ať už s nebo bez -r, bude rozhodnutí, zda
      stáhnout novou kopii, záviset na datech změny a velikostech
      souborů. Volba -nc nesmí být použita.

      Pozor, pokud je použita volba -nc, budou soubory s příponou .html
      nebo .htm nahrány z lokálního disku a zpracovány jako by byly
      staženy z webu.

    -c
    --continue
      Pokračování v příjmu částečně staženého souboru. To se hodí, pokud
      chcete dokončit stahování započaté předchozí instancí Wgetu nebo
      jiným programem. Např.:

          wget -c ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/ls-lR.Z

      Pokud je v aktuálním adresáři soubor s názvem ls-lR.Z, Wget bude
      předpokládat, že se jedná o první část vzdáleného souboru a požádá
      server o pokračování v přenosu od offsetu rovnému délce lokálního
      souboru.

      Všimněte si, že tento parametr není nutné zadávat, pokud pouze
      chcete, aby Wget pokračoval ve stahování souboru po přerušení
      spojení. To je jeho výchozí chování. -c má vliv pouze na obnovení
      stahování započatých ped spuštěním aktuální instance Wgetu, a
      pokud stále ještě jsou k dispozici lokální soubory.

      Bez volby -c by předchozí příklad pouze stáhnul vzdálený soubor
      jako ls-lR.Z.1 a zkrácený soubor ls-lR.Z by nechal být.

      Od verze 1.7 Wget při použití volby -c na neprázdném souboru a v
      případě, že server nepodporuje obnovení stahování, odmítne začít
      stahování od začátku, což by mohlo přemazat dosud získaný obsah.
      Pokud opravdu chcete začít stahovat od začátku, smažte soubor.

      Rovněž od verze 1.7 Wget při použití volby -c na souboru se stejnou
      délkou jako soubor na serveru odmítne soubor stáhnout a vypíše
      vysvětlení. To samé se stane pokud je soubor na serveru menší než
      lokální soubor (pravděpodobně proto, že od posledního pokusu o
      stažení byl soubor na serveru změněn)---protože pokračování nemá
      smysl, ke stažení nedojde.

      Na druhou stranu při použití -c je jakýkoliv soubor, který je na
      serveru větší než soubor lokální, považován za nedokončené
      stahování a bude staženo a připojeno na konec lokálního souboru
      pouze "(délka(vzdálený) - délka(lokální))" bajtů. To se může někdy
      hodit---například při použití wget -c ke stažení pouze nové části
      připojené k souboru dat nebo logu.

      Nicméně pokud je soubor na serveru větší, protože byl zmnn, na
      rozdíl od pouhého pipojen, vznikne pokažený soubor. Wget nemá
      žádnou možnost ověřit, že lokální soubor je skutečně platnou částí
      vzdáleného souboru. Zvláštní pozornost je potřeba při použití -c
      spolu s -r, protože každý soubor bude považován za potenciální
      "nedokončené stahování".

      Dalším případem, kdy dojde s volbou -c k poškození souboru je
      hloupá HTTP proxy vkládající do lokálního souboru řetězec
      ``transfer interrupted''. V budoucnu může být pro tyto případy
      přidána volba ``rollback''.

      Pozor, -c funguje pouze s FTP servery a s HTTP servery, které
      podporují hlavičku "Range".

    --progress=druh
      Vybere druh ukazatele postupu, který má být použit. Platné druhy
      jsou ``dot'' a ``bar''.

      Jako výchozí je nastaven ``bar'' (čárový). Vykresluje ASCII čáru
      postupu (alias ``teploměr''), který ukazuje stav stahování.Pokud
      výstup není TTY, je jako výchozí použit ``dot'' (tečkový).

      Pro přepnutí na ``tečkový'' použijte --progress=dot. Při stahování
      vypisuje na obrazovku tečky; každá tečka reprezentuje fixní objem
      stažených dat.

      Při použití tečkového druhu je též možné nastavit styl určením
      druhu jako dot:styl. Různé styly znamenají různé významy pro jednu
      tečku. Ve výchozím stylu ("default") reprezentuje každá tečka 1 KB,
      v jedné skupině je 10 teček a na řádku je 50 teček. Binární styl
      ("binary") je spíše ``počítačově'' orientován ---8 KB na tečku, 16
      tečkové skupiny a 48 teček na řádek (takže 384 KB na řádek). Styl
      "mega" je vhodný pro stahování obrovských souborů---každá tečka
      reprezentuje 64K, 8 teček ve skupině a 48 teček na řádek (tj. 3 MB
      na řádek).

      Všimněte si, že výchozí styl je možno nastavit příkazem "progress"
      v souboru .wgetrc. Toto nastavení může být z příkazové řádky
      potlačeno, s výjimkou výstupu na jiné zařízení než TTY, v tom
      případě bude ``dot'' upřednostněno před ``bar''. Pro vynucení
      čárového výstupu se použije --progress=bar:force.

    -N
    --timestamping
      Zapne časové označení (timestamping).

    -S
    --server-response
      Vypíše hlavičky odeslané HTTP serverem a odpovědi odeslané FTP
      serverem.

    --spider
      Při spuštění s touto volbou se bude Wget chovat jako Web spider,
      tj. nebude stránky stahovat, jenom kontrolovat, jestli existují.
      Např. je možné použít wget na kontrolu záložek:

          wget --spider --force-html -i bookmarks.html

      Na této funkcionalitě se ještě musí zapracovat, aby se alespoň
      přiblížila skutečným web spiders.

    -T vteřin
    --timeout=vtein
      Nastavení časového limitu sítě na zadaný počet vtein. Je
      ekvivalentní společnému nastavení --dns-timeout, --connect-timeout
      a --read-timeout.

      Kdykoliv probíhá síťová operace, Wget může ověřovat prodlevu a
      operaci přerušit, pokud trvá příliš dlouho. Tak lze zabránit
      zamrznutí nebo nekonečným spojením. Jediným časovým limitem, který
      je jako výchozí nastaven, je 900 vteřin na čtení. Nastavením na 0
      se vyřadí. Výchozí hodnotu je záhodno měnit pouze v případě, že
      skutečně víte, co děláte.

      Všechny volby týkající se časových limitů akceptují hodnoty v
      desítkové soustavě, včetně hodnot pod vteřinu. Např. 0.1 vteřin je
      platnou (ačkoliv nevhodnou) hodnotou. Hodnoty pod vteřinu se hodí
      při testování časů odpovědi serveru nebo latence sítě.

    --dns-timeout=vtein
      Nastaví časový limit pro DNS dotaz na zadaný počet vtein. DNS
      dotazy, které nejsou ve stanoveném čase dokončeny, selžou. Jako
      výchozí není pro DNS dotazy stanoven žádný časový limit nad rámec
      implementace knihovnami systému.

    --connect-timeout=vtein
      Nastaví časový limit na zadaný počet vtein. TCP spojení, která se
      za tu dobu nepodaří sestavit budou přerušena. Jako výchozí není
      pro sestavení spojení stanoven žádný časový limit nad rámec
      implementace knihovnami systému.

    --read-timeout=vtein
      Nastaví časový limit pro čtení (a zápis) na zadaný v počet vtein.
      ``Čas'' v tomto případě znamená neinn as: pokud v jakékoliv fázi
      stahování nejsou přijata žádná data po více než zadaný počet
      vteřin, čtení selže a stahování začne znovu. Tato volba
      neovlivňuje přímo trvání celého stahování.

      Samozřejmě vzdálený server se může rozhodnout ukončit spojení dříve
      než stanoví tato volba. Výchozí hodnotou časového limitu pro čtení
      je 900 vteřin.

    --limit-rate=poet
      Omezí rychlost stahování na poet bajtů za vteřinu. Počet může být
      vyjádřen v bajtech, s příponou k v kilobajtech nebo s příponou m v
      megabajtech. Např. --limit-rate=20k omezí rychlost stahování na
      20KB/s. To se hodí pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete, aby Wget
      zabral celé přenosové pásmo.

      Tato volba umožňuje použít desetiny, obvykle spolu s příponami;
      např. --limit-rate=2.5k je platné nastavení.

      Všimněte si, že Wget implementuje omezování nečinností po určitý
      čas, v případě, že čtení ze sítě trvalo méně nežli je určeno
      limitem. Tato strategie způsobí, že TCP přenos se zpomalí zhruba
      na rychlost danou limitem. Nicméně dosažení rovnováhy může chvíli
      trvat, takže v případě velmi malých souborů to moc dobře nefunguje.

    -w vtein
    --wait=vtein
      Čekat zadaný počet vteřin mezi jednotlivými staženími. Použití
      této volby se doporučuje, protože se tak snižuje zatížení serveru.
      Namísto v sekundách může být určeno v minutách pomocí přípony "m",
      v hodinách s příponou "h" nebo dnech s příponou "d".

      Nastavení velké hodnoty se hodí v případě, že je síť nebo server
      nedostupný, takže Wget může čekat dostatečně dlouho aby se dalo
      očekávat, že bude chyba na síti mezitím opravena.

    --waitretry=vtein
      Pokud nechcete, aby Wget čekal mezi kadm stažením, ale jen mezi
      staženími, která selhala, použijte tuto volbu. Wget použije
      linern stup (linear backoff), tj. čekání 1 vteřinu po prvním
      selhání u souboru, 2 vteřiny po druhém selhání u stejného souboru,
      až po zadaný počet vtein. Tj. hodnota 10 způsobí, že Wget bude
      čekat až (1 + 2 + ... + 10) = 55 vteřin u každého souboru.

      Tato volba je zapnuta jako výchozí v globálním souboru wgetrc.

    --random-wait
      Některé www servery mohou provádět analýzu záznamů za účelem
      identifikace programů jako je Wget hledáním statisticky podobných
      časů mezi požadavky. Tato volba způsobí, že čas mezi požadavky se
      bude pohybovat mezi 0 a 2 * wait vteřinami, kde wait je hodnota
      daná volbou --wait, aby nemohl být Wget identifikován.

      Nedávno byl v článku v publikaci věnované vývoji pro populárního OS
      zveřejněn kód, který tuto analýzu provádí za běhu. Jeho autor
      navrhoval blokování celého C rozsahu, aby programy pro automatické
      stahování byly blokovány i při změně adresy poskytnuté DHCP.

      Volba --random-wait byla tímto zlomyslným návrhem inspirována.

    --no-proxy
      nepoužívat proxy, i pokud je příslušná proměnná prostředí *_proxy
      definována.

      Pro další informace o používání proxy s Wgetem,

    -Q kvta
    --quota=kvta
      Nastaví kvótu pro automatická stahování. Hodnota může být určena v
      bajtech (výchozí), kilobajtech (s příponou k) nebo megabajtech (s
      příponou m).

      Všimněte si, že kvóta nikdy neovlivní stažení jediného souboru.
      Takže pokud napíšete wget -Q10k ftp://wuarchive.wustl.edu/ls-lR.gz,
      stáhne se soubor ls-lR.gz celý. To samé platí i pokud je na
      příkazovém řádku určeno několik URL. Nicméně kvóta platí v případě,
      že se stahuje buďto rekurzivně nebo ze zadaného vstupního souboru.
      Tj. v případě wget -Q2m -i sites bude stahování přerušeno jakmile
      bude převýšena kvóta.

      Zadáním kvóty na 0 nebo inf se kvóta nastaví na nekonečno.

    --no-dns-cache
      Vypne vyrovnávací paměť DNS dotazů. Za normálních okolností si Wget
      pamatuje IP adresy, které získal z DNS, takže nemusí pravidelně
      kontaktovat DNS server pro stejnou (obvykle malou) sadu hostitelů,
      z nichž stahuje. Tato vyrovnávací paměť existuje pouze v paměti a
      nová instance Wgetu musí DNS kontaktovat znovu.

      Nicméně jsou případy, kdy není žádoucí udržovat jména hostitelů ve
      vyrovnávací paměti, a to ani po krátkou dobu. S touto volbou Wget
      pro každé nové spojení použije nový DNS dotaz (přesněji nové volání
      "gethostbyname" nebo "getaddrinfo"). Tato volba neovlivn
      cachování, které může provádět DNS knihovna nebo externí
      vyrovnávací vrstva, jako je třeba NSCD.

      Pokud přesně nerozumíte, k čemu tato volba slouží, pravděpodobně ji
      nepotřebujete.

    --restrict-file-names=reim
      Nastaví, které znaky z URL se mohou objevit v názvech lokálních
      souborů získaných z těchto URL. Znaky, které jsou touto volbou
      zakzny jsou uvozeny, tj- nahraženy %HH, kde HH je hexadecimální
      číslo odpovídající zakázanému znaku.

      Jako výchozí Wget uvozuje znaky, které nejsou platné pro názvy
      souborů operačního systému, stejně jako kontrolní znaky, které jsou
      většinou netisknutelné. Tato volba se hodí pro změnu výchozího
      nastavení v případě, že stahujete na nenativní diskový oddíl nebo
      chcete vypnout uvozování kontrolních znaků.

      Když je režim nastaven na ``unix'', Wget uvozuje znak / a kontrolní
      znaky v rozahu 0--31 a 128--159. To je výchozí nastavení pro Unix-
      like OS'.

      Když je režim nastaven na ``windows'', Wget uvozuje znaky \, |, /,
      :, ?, ", *, <, > a kontrolní znaky v rozsahu 0--31 a 128--159. V
      režimu windows Wget navíc používá + namísto : pro oddělení
      hostitele a portu v názvech lokálních souborů a používá @ namísto ?
      pro oddělení dotazovací části názvu souboru od zbytku. Takže URL,
      které by bylo v unix režimu uloženo jako
      www.xemacs.org:4300/search.pl?input=blah, bude v režimu windows
      uloženo jako www.xemacs.org+4300/search.pl@input=blah. Tento režim
      je na Windows nastaven jako výchozí.

      Pokud k režimu připojíte ,nocontrol, např. unix,nocontrol, bude
      uvozování kontrolních znaků vypnuto. Pro vypnutí uvozování
      kontrolních znaků bez vlivu na výběr OS lze použít
      --restrict-file-names=nocontrol.

    -4
    --inet4-only
    -6
    --inet6-only
      Vynutí připojování k IPv4 nebo IPv6 adresám. S --inet4-only nebo
      -4 se Wget bude připojovat pouze k IPv4 hostitelům, ignorujíc AAAA
      záznamy v DNS a odmítne se připojit k IPv6 adresám určeným v URL.
      Naopak s --inet6-only nebo -6 se Wget bude připojovat pouze k IPv6
      hostitelům a bude ignorovat A záznamy a IPv4 adresy.

      Žádnou z těchto voleb by nemělo být nutné nastavovat ručně. Jako
      výchozí Wget, který IPv6 umí, použije druh adres, určený DNS
      záznamem hostitele. Pokud DNS odpoví IPv4 i IPv6 adresou, Wget je
      postupně zkusí, dokud nenajde tu, ke které se dá připojit. (Také
      viz volba "--prefer-family" popsaná níže.)

      Tyto volby mohou být použity k vynucení užití IPv4 nebo IPv6 adres
      na systémech, které podporují obě možnosti, obvykle za účelem
      ladění nebo řešení rozbité konfigurace sítě. Najednou může být
      použita pouze jedna z voleb --inet6-only a --inet4-only. Pokud
      nebyl Wget zkompilován s podporou IPv6, nejsou tyto volby dostupné.

    --prefer-family=IPv4/IPv6/none
      Je-li na výběr více adres, bude preferovat určený druh adres. Jako
      výchozí jsou preferovány IPv4 adresy.

      Tím se vyhne falešným chybám a pokusům o spojení, při přístupu z
      IPv4 sítí k hostitelům, kteří mají jak IPv6 tak IPv4 záznam.
      Například www.kame.net se překládá na
      2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085 a na 203.178.141.194. Je-li
      preferováno "IPv4", poižije se IPv4 adresa jako první; je-li
      preferováno "IPv6", použije se jako první IPv6 adresa; je-li zadána
      hodnota "none", je pořadí adres vrácených DNS použito beze změny.

      Na rozdíl od -4 a -6 tato volba neomezuje používání na jediný druh
      adres, pouze mění poad, ve kterém je k adresám přistupováno. Také
      si všimněte, že provedená změna pořadí je stabiln---neovlivnuje
      pořadí adres stejného druhu, tj. relativní pořadí všech IPv4 adres
      a všech IPv6 adres zůstává ve všech případech nedotčeno.

    --retry-connrefused
      Považuj ``connection refused'' za dočasnou chybu a zkoušej znovu.
      Normálně Wget pokus o stažení URL vzdá, pokud se k serveru nedokáže
      připojit, protože takové selhání se bere jako znamení, že server
      vůbec neběží a další pokusy by nikam nevedly. Tato volba se hodí k
      zrcadlení nespolehlivých serverů, které na krátké časové úseky
      vypadávají.

    --user=uivatel
    --password=heslo
      Nastaví uivatele a heslo heslo pro stahování přes FTP i HTTP. Tyto
      parametry lze potlačit použitím voleb --ftp-user a --ftp-password
      pro FTP přenosy a --http-user a --http-password pro HTTP přenosy.

    Volby pro adresáře

    -nd
    --no-directories
      Při rekurzivním stahování nevytvářet adresářovou hierarchii.
      Všechny soubory budou uloženy do aktuálního adresáře, bez
      přepisování (pokud existuje více souborů se stejným jménem, jsou
      uloženy s příponami .n).

    -x
    --force-directories
      Opak -nd---vytvoří adresářovou hierarchii, i v případě, že by jinak
      vytvořena nebyla. Např. wget -x http://fly.srk.fer.hr/robots.txt
      uloží stažený soubor do fly.srk.fer.hr/robots.txt.

    -nH
    --no-host-directories
      Nebude vytvářet adresáře začínající názvem hostitele. Jako výchozí
      bude při spuštění Wget s volbou -r http://fly.srk.fer.hr/ vytvořena
      adresářová struktura začínající fly.srk.fer.hr/. Tato volba toto
      chování vypne.

    --protocol-directories
      Použije název protokolu v cestě k lokálnímu souboru. Např. (s
      touto volbou) wget -r http://host bude ukládat do http/host/... a
      ne do host/....

    --cut-dirs=poet
      Bude ignorovat zadaný poet podadresářů. To se hodí pro detailní
      kontrolu nad adresářem, kam se ukládá.

      Viz např. adresář ftp://ftp.xemacs.org/pub/xemacs/. Při jeho
      stažení s -r bude uložen lokálně v ftp.xemacs.org/pub/xemacs/.
      Zatímco volba -nH může odstranit podadresář ftp.xemacs.org/, ale
      pořád zbývá pub/xemacs. Tady se --cut-dirs hodí; způsobí, že Wget
      nebude ``vidět'' poet podadresářů vzdáleného adresáře. Následuje
      několik příkladů fungování volby --cut-dirs.

          No options    -> ftp.xemacs.org/pub/xemacs/
          -nH        -> pub/xemacs/
          -nH --cut-dirs=1 -> xemacs/
          -nH --cut-dirs=2 -> .

          --cut-dirs=1   -> ftp.xemacs.org/xemacs/
          ...

      Pokud je pouze potřeba zbavit se adresářové struktury, lze
      podobného výsledku dosáhnout kombinací -nd a -P. Nicméně narozdíl
      od -nd volba --cut-dirs neruší podadresáře---např. při použití -nH
      --cut-dirs=1 bude podadresář beta/ podle očekávání umístěn do
      xemacs/beta.

    -P prefix
    --directory-prefix=prefix
      Nastaví prefix pro adresáře na prefix. Adres prefix je adresář,
      kam se budou všechny soubory a podadresáře ukládat. Výchozí
      hodnotou je . (aktuální adresář).

    Volby HTTP

    -E
    --html-extension
      Pokud je stažen soubor typu application/xhtml+xml nebo text/html a
      jeho URL nekončí příponou odpovídající regulárnímu výrazu
      \.[Hh][Tt][Mm][Ll]?, způsobí tato volba připojení přípony .html k
      názvu lokálního souboru. To se hodí např. při zrcadlení serveru
      používajícího .asp, když mají být zrcadlené stránky zprostředkovány
      serverem Apache. Nebo také při stahování obsahu, generovaného CGI.
      URL typu http://site.com/article.cgi?25 bude uloženo jako
      article.cgi?25.html.

      Všimněte si, že soubory, jejichž jména byla takto změněna, budou
      při každém dalším zrcadlení stahovány znovu, protože Wget nedokáže
      určit, že lokální soubor X.html odpovídá vzdálenému URL X (protože
      zatím neví, že výstup této URL je typu text/html nebo
      application/xhtml+xml. Zabránit se tomu dá použitím voleb -k a -K,
      takže je originální verze souboru uložena jako X.orig.

    --http-user=uivatel
    --http-password=heslo
      Nastaví uživatele uivatel a heslo heslo pro HTTP server. V
      závislosti na typu výzvy je Wget zakóduje autentizačním schématem
      "basic" (nezabezpečené) nebo "digest".

      Dalším způsobem zadání uživatele a hesla je samotné URL. Obě
      metody odhalí použité heslo každému, kdo by se obtěžoval spustit
      "ps". Tomu lze zabránit uskladněním hesel v .wgetrc nebo .netrc a
      ochranou těchto souborů před ostatními uživateli nastavením práv
      příkazem "chmod". Pokud se jedná o opravdu důležitá hesla,
      nenechávejte je v těch souborech ležet---poté co Wget začal
      stahovat, smažte je.

    --no-cache
      Vypne vyrovnávací paměť na straně serveru - Wget pošle serveru
      příslušnou direktivu (Pragma: no-cache), aby získal vzdálený soubor
      přímo a ne jeho verzi z vyrovnávací paměti. To se zvláště hodí při
      stahování souborů, jejichž zastaralá verze visí ve vyrovnávací
      paměti proxy serveru.

      Používání vyrovnávací paměti je ve výchozím stavu povoleno.

    --no-cookies
      Zakáže používání cookies. Cookies slouží k udržování o stavu na
      serveru. Server pošle klientovi cookie pomocí hlavičky "Set-Cookie"
      a klient touto cookie odpovídá na další dotazy. Protože cookie
      umožňuje vlastníkovi serveru sledovat návštěvníky, může být jejich
      užití považováno za narušování soukromí. Jako výchozí je používání
      cookies povoleno, nicméně skladovn cookies je vypnuto.

    --load-cookies soubor
      Nahraje cookies ze souboru před prvním HTTP stahováním. soubor je
      textový soubor ve formátu původního souboru cookies.txt v Netscape.

      Tato volba je typicky používána v případech zrcadlení serverů,
      které vyžadují přihlášení pro přístup k části nebo celému obsahu.
      Přihlašovací proces obvykle probíhá tak, že web server na základě
      přijatých a ověřených přihlašovacích informací vydá HTTP cookie.
      Tuto cookie potom prohlížeč při přístupu do vyhrazené části posílá
      serveru, čímž prokazuje svou identitu.

      Zrcadlení takového serveru vyžaduje, aby Wget posílal stejné
      cookies, jako posílá váš prohlížeč. Toho se dosáhne volbou
      --load-cookies---prostě se Wgetu předá umístění souboru cookies.txt
      a bude posílat stejné cookies, jako by v dané situaci posílal váš
      prohlížeč. Různé prohlížeče udržují textové cookie soubory na
      různých místech:

      Netscape 4.x.
        Cookies jsou v ~/.netscape/cookies.txt.

      Mozilla a Netscape 6.x.
        Cooki soubor Mozilly se také jmenuje cookies.txt a je umístěn
        někde v ~/.mozilla, v adresáři vašeho profilu. Úplná cesta
        obvykle vypadá podobně jako ~/.mozilla/default/some-weird-
        string/cookies.txt.

      Internet Explorer.
        Pro vytvoření cookie souboru použitelného Wgetem zvolte v menu
        Soubor Import a Expert, Exportovat cookies. Testováno s
        Internet Explorerem 5; Není zaručeno, že bude fungovat s
        dřívějšími verzemi.

      Ostatní prohlížeče.
        Pokud používáte jiný prohlížeč, --load-cookies fungovat pouze v
        případě, že dokážete najít nebo vytvořit cookie soubor ve
        formátu Netscape.

      Pokud není možné použít --load-cookies, je tu ještě jedna
      alternativa. Pokud prohlížeč podporuje ``správu cookie'', je možné
      použít jej pro zobrazení cookies, které jsou používány k přístupu k
      zrcadlenému serveru. Opište si název a hodnotu cookie a ručně
      nařiďte Wgetu, aby je posílal, čímž ``oficiální'' podporu cookies
      obejdete:

          wget --no-cookies --header "Cookie: <název>=<hodnota>"

    --save-cookies soubor
      Před ukončením uloží cookies do souboru. Takto nebudou uloženy
      cookies, které vypršely nebo nemají nastaven čas vypršení (tzv.
      ``session cookies''), viz též --keep-session-cookies.

    --keep-session-cookies
      Pokud je použito, způsobí, že volba --save-cookies bude také
      ukládat session cookies. Ty za normálních okolností ukládány
      nejsou, protože mají být uchovávány pouze v paměti a zapomenuty při
      zavření prohlížeče. Jejich uložení se hodí u serverů, které
      požadují přihlášení nebo návštěvu home page před umožněním přístupu
      na některé stránky. S touto volbou je pro daný server vícero
      spuštění Wgetu považováno za jedinou session prohlížeče.

      Protože formát cookie souboru normálně neobsahuje session cookies,
      Wget je označí časem expirace 0. Volba --load-cookies je rozpozná
      jako session cookies, ale ostatní prohlížeče to může zmást. Také
      si všimněte, že s takto nahranými cookies bude zacházeno jako s
      ostatními session cookies, tj. pokud je má volba --save-cookies
      opět zachovat, je nutné znovu použít --keep-session-cookies.

    --ignore-length
      Některé HTTP servery (resp. CGI programy) bohužel posílají neplatné
      hlavičky "Content-Length", což Wget nesnáší dobře, protože si
      myslí, že dokument nebyl stažen úplně. Příznakem jsou opakované
      pokusy Wgetu o stažení stejného dokumentu, které pokaždé skončí
      hláškou, že (jinka normální) spojení bylo ukončeno na stejném
      bajtu.

      S touto volbou bude Wget hlavičku "Content-Length" ignorovat---
      jako by nikdy neexistovala.

    --header=header-line
      Bude posílat header-line spolu s ostatními hlavičkami v každém HTTP
      požadavku. Dodaná hlavička je poslána tak, jak je, tzn. musí
      obsahovat název a hodnotu oddělené středníkem a nesmí obsahovat
      znak nového řádku.

      Pro definování více hlaviček je možné použít --header vícenásobně.

          wget --header='Accept-Charset: iso-8859-2' \
            --header='Accept-Language: hr'    \
             http://fly.srk.fer.hr/

      Nastavením hodnoty na prázdný řetězec se smažou všechny dříve
      definované hlavičky.

      Od verze 1.10 může být tato volba použita pro přepsání jinak
      automaticky generovaných hlaviček. Následující příkaz instruuje
      Wget, aby se připojil na localhost, ale použil foo.bar v hlavičce
      "Host":

          wget --header="Host: foo.bar" http://localhost/

      Ve verzích před 1.10 takové použití volby --header způsobovalo
      posílání duplicitních hlaviček

    --proxy-user=uivatel
    --proxy-password=heslo
      Nastaví uživatelské jméno uivatel a heslo heslo pro autentizaci na
      proxy serveru. Wget je zakóduje autentikačním schématem "basic".

      I zde platí bezpečnostní ohledy popsané u --http-password.

    --referer=url
      Zahrne do HTTP požadavku hlavičku `Referer: url'. Hodí se pro
      získávání dokumentů zpracovávaných na serveru, který očekává pouze
      stahování interaktivními prohlížeči, a které lze stáhnout v pořádku
      pouze pokud je hlavička Referer nastavena na jednu ze stránek,
      která na ně odkazuje.

    --save-headers
      Uloží hlavičky poslané HTTP serverem do souboru, před jeho současný
      obsah, záznamy jsou odděleny znakem nového řádku.

    -U agent-string
    --user-agent=agent-string
      Bude se HTTP serveru identifikovat jako agent-string.

      HTTP protokol umožňuje klientům identifikovat se pomocí hlavičky
      "User-Agent". Tak je možné odlišit WWW software, obvykle pro
      statistické účely nebo pro sledování porušování protokolu. Wget se
      normálně identifikuje jako Wget/verze, kde verze je aktuální číslo
      verze Wgetu.

      Nicméně některé servery uplatňují politiku výstupu na míru podle
      informací z "User-Agent". Zatímco teoreticky to není tak špatný
      nápad, bývá to zneužíváno servery k odepření informací klientům
      jiným než (historicky) Netscape nebo častěji Microsoft Internet
      Explorer. Tato volba umožňuje změnit řádek "User-Agent" posílaný
      Wgetem. Pokud nevíte, co děláte, nepoužívejte tuto volbu.

      Určením prázdného řetězce pomocí --user-agent="" způsobí, že Wget
      hlavičku "User-Agent" v HTTP požadavcích nepošle vůbec.

    --post-data=etzec
    --post-file=soubor
      Jako metodu pro všechny HTTP požadavky použije POST a určená data
      pošle v těle požadavku. "--post-data" posílá jako data etzec,
      zatímco "--post-file" posílá obsah souboru. Jinak fungují úplně
      stejně.

      Prosím všimněte si, že Wget potřebuje dopředu znát velikost dat.
      Proto musí být argument k "--post-file" obyčejným souborem; zadání
      FIFO nebo něco jako /dev/stdin nebude fungovat. Není jasné, jak
      toto omezení, vlastní pro HTTP/1.0 obejít. Ačkoliv HTTP/1.1 zavádí
      chunked transfer, který nevyžaduje znalost délky požadavku dopředu,
      klient nemůže chunked použít, pokud neví, že hovoří s HTTP/1.1
      serverem. A dokud od něj nezíská odpověď, tak to vědět nemůže, což
      zase vyžaduje, aby byl požadavek dokončen -- problém slepice a
      vejce.

      Pozn.: pokud je Wget po dokončení POST požadavku přesměrován,
      nebude již na novou URL posílat POST. To proto, že URL, která
      zpracovávají POST, často odpoví přesměrováním na obyčejnou stránku,
      která POST nevyžaduje či neakceptuje. Není zcela jasné, jestli je
      toto chování optimální; pokud to nebude fungovat, lze jej v
      budoucnu změnit.

      Následující příklad ukazuje, jak se přihlásit na server pomocí POST
      a poté přistoupit ke stažení požadovaných stránek, které jsou
      přístupné pouze autorizovaným uživatelům:

          # Přihlášení na server; to lze udělat pouze jednou.
          wget --save-cookies cookies.txt \
            --post-data 'user=foo&password=bar' \
            http://server.com/auth.php

          # A teď stáhnout stránku, kterou potřebuji.
          wget --load-cookies cookies.txt \
            -p http://server.com/interesting/article.php

      Pokud server používá ke sledování autentizace uživatelů session
      cookies, nebude tento příklad fungovat, protože --save-cookies je
      neuloží (ani prohlížeče je neuloží) a soubor cookies.txt bude
      prázdný V tom případě pro vynucené ukládání session cookies
      přidejte volbu --keep-session-cookies.

    Volby HTTPS (SSL/TLS)

    Pro podporu šifrovaného HTTP (HTTPS) stahování musí být Wget
    zkompilován a externí SSL knihovnou, což je v současné době OpenSSL.
    Pokud je Wget zkompilován bez podpory SSL, žádná z těchto voleb není
    dostupná.

    --secure-protocol=protokol
      Zvolí, který zabezpečený protokol bude použit. Platné hodnoty jsou
      auto, SSLv2, SSLv3 a TLSv1. Pokud je použito auto, je výběr
      protokolu na knihovně SSL, což se uskuteční posláním SSLv2 pozdravu
      a oznámením podpory SSLv3 a TLSv1. To je výchozí nastavení.

      Určení SSLv2, SSLv3 nebo TLSv1 vynutí použití odpovídajícího
      protokolu. To se hodí při spojení se starými a chybnými
      implementacemi SSL serveru, které OpenSSL neumožňují vybrat správný
      protokol automaticky. Naštěstí jsou takové servery vzácné.

    --no-check-certificate
      Neověřuje certifikát serveru u dostupných certifikačních autorit.
      Také nebude vyžadovat, aby jméno hostitele v URL odpovídalo jménu v
      certifikátu

      Od verze 1.10 je jako výchozí nastaveno ověřování certifikátu
      serveru u známých certifikačních autorit s přerušením SSL handshake
      a zrušením stahování, pokud ověření selže. Ačkoliv je tak dosaženo
      bezpečnějšího stahování, spolupráce s některými servery, které s
      předchozími verzemi fungovaly, nebude fungovat, zvláště pokud
      používají certifikáty podepsané sebou samými, prošlé nebo jinak
      neplatné. Tato volba vynutí ``nezabezpečený'' režim, který změní
      chyby ověření certifikátu na varování a umožní pokračovat.

      Pokud se setkáte s chybami ``certificate verification error'' nebo
      ``common name doesn't match requested host name'', můžete tuto
      volbu použít pro obejití ověřování a pokračování ve stahování.
      Pouvejte tuto volbu pouze pokud jste pesvdeni o autenticit
      serveru nebo pokud je vm opravdu jedno, e m neplatn certifikt.
      Nekontrolovat certifikáty při přenosu důvěrných nebo důležitých dat
      je téměř vždy špatný nápad.

    --certificate=soubor
      Použij klientský certifikát uložený v souboru. to je potřeba pro
      servery, které po klientech, kteří se k nim připojují, požadují
      certifikát. Normálně to požadováno není a tato volba není povinná.

    --certificate-type=typ
      Určí typ klientského certifikátu. Platné hodnoty jsou PEM (výchozí)
      a DER, také známý jako ASN1.

    --private-key=soubor
      Načte privátní klíč ze souboru. Tak je možné poskytnout privátní
      klíč v souboru odděleně od certifikátu.

    --private-key-type=typ
      Určí typ privátního klíče. Povolené hodnoty jsou PEM (výchozí) a
      DER.

    --ca-certificate=soubor
      Použije soubor jako soubor s balíkem certifikačních autorit
      (``CA'') pro ověřování. Certifikáty musejí být ve formátu PEM.

      Bez této volby Wget hledá certifikáty CA na místech určených
      systémem, vybraných při instalaci OpenSSH.

    --ca-directory=adres
      Určí adresář obsahující certifikáty CA ve formátu PEM. Každý soubor
      obsahuje jeden certifikát CA a jméno souboru je založeno na hodnotě
      hashe certifikátu. Toho je docíleno zpracováním adresáře
      certifikátů utilitou "c_rehash", dodávanou s OpenSSL. Volba
      --ca-directory je efektivnější než --ca-certificate v případě, kdy
      je nainstalováno mnoho certifikátů, protože umožňuje Wgetu vybrat
      certifikáty, když jsou potřeba.

      Bez této volby Wget hledá certifikáty CA na místech určených
      systémem, vybraných při instalaci OpenSSH.

    --random-file=soubor
      Použije soubor jako zdroj náhodných dat pro seeding generátoru
      pseudonáhodných čísel na systémech bez /dev/random.

      Na takových systémech knihovna SSL vyžaduje pro svou inicializaci
      externí zdroj náhodnosti. Náhodnost může poskytovat EGD (viz
      --egd-file níže) nebo může být čtena z externího zdroje určeného
      uživatelem. Pokud není tato volba určena, Wget hledá náhodná data
      v $RANDFILE nebo, pokud tato není nastavena, v $HOME/.rnd. Pokud
      ani jedno není dostupné, SSL šifrování nejspíš nebude použitelné.

      Pokud se objevuje chyba ``Could not seed OpenSSL PRNG; disabling
      SSL.'', je třeba dodat náhodná data jednou z popsaných metod.

    --egd-file=soubor
      Použije soubor jako EGD soket. EGD znamená Entropy Gathering
      Daemon, program v uživatelském prostoru, který sbírá data z různých
      nepředpověditelných systémových zdrojů a zpřístupňuje je ostatním
      programům, které je mohou potřebovat. Šifrovací software, jako je
      knihovna SSL, potřebuje zdroje neopakující se náhodnosti, aby mohl
      seed generátor náhodných čísel používaný k tvorbě kryptograficky
      silných klíčů

      OpenSSL umožňuje uživateli zvolit vlastní zdroj entropie pomocí
      proměnné prostředí "RAND_FILE". Pokud není tato proměnná nastavena
      nebo pokud určený soubor neposkytuje dostatek náhodnosti, OpenSSL
      bude číst náhodná data z EGD soketu určeného touto volbou.

      Pokud není tato volba určena (a není použit ekvivalentní příkaz při
      startu), EGD není kontaktováno. EGD není na moderních Unixových
      systémech s podporou /dev/random nutné.

    Volby FTP

    --ftp-user=uivatel
    --ftp-password=heslo
      Nastaví uživatelské jméno uivatel a heslo heslo pro FTP server.
      Bez této volby, nebo odpovídající volby při startu, je jako výchozí
      heslo použito -wget@, normálně používané pro anonymní FTP.

      Další možností pro určení jména a hesla je samotné URL. Obě
      metody odhalí použité heslo každému, kdo by se obtěžoval spustit
      "ps". Tomu lze zabránit uskladněním hesel v .wgetrc nebo .netrc a
      ochranou těchto souborů před ostatními uživateli nastavením práv
      příkazem "chmod". Pokud se jedná o opravdu důležitá hesla,
      nenechávejte je v těch souborech ležet---poté co Wget začal
      stahovat, smažte je.

    --no-remove-listing
      Neodstraňovat dočasné soubory .listing generované při stahování z
      FTP. Obvykle tyto soubory obsahují surové výpisy adresářů získané
      z FTP serverů. Jejich ponechání se může hodit při ladění nebo pokud
      potřebujete mít možnost jednoduše ověřit obsah adresářů na
      vzdáleném serveru (např. pro ověření, že zrcadlo, které
      provozujete, je kompletní).

      Všimněte si, že ačkoliv Wget zapisuje do pevně daného jména
      souboru, nepředstavuje tato vlastnost bezpečností díru ve scénáři,
      kdy by uživatel vytvořil soubor .listing jako symbolický odkaz na
      /etc/passwd apod. a požádal "roota", aby v jeho adresáři spustil
      Wget. V závislosti na použitých volbách Wget buďto odmítne zapsat
      do .listing, čímž operace globbing/recursion/time-stamping selžou
      nebo symbolický odkaz smaže a nahradí opravdovým souborem .listing
      nebo zapíše výpis do souboru .listing.slo.

      Ačkoliv takováto situace nepředstavuje problém, "root" by nikdy
      neměl spouštět Wget v adresáři nedůvěryhodného uživatele. Uživatel
      může udělat něco tak jednoduchého jako odkaz index.html na
      /etc/passwd a požádat "roota", aby spustil Wget s -N nebo -r, takže
      soubor by byl přepsán.

    --no-glob
      Vypne FTP globbing. Globbing znamená používání speciálních znaků
      shellu (olk), jako jsou *, ?, [ a ], pro získání více než
      jednoho souboru ze stejného adresáře najednou, např.:

          wget ftp://gnjilux.srk.fer.hr/*.msg

      Jako výchozí je globbing v případě, že URL obsahuje nějaký
      speciální znak vypnut. Tato volba slouží k permanentnímu zapnutí
      nebo vypnutí globbingu.

      URL lze dát do uvozovek, a tak zabránit expanzi v shellu. Globbing
      způsobí, že Wget bude hledat výpis adresářů, který záleží na
      operačním systému. Proto v současnosti funguje pouze s Unixovými
      FTP servery (a těmi, které emulují výstup Unixového "ls").

    --no-passive-ftp
      Vypne používání pasivnho FTP režimu přenosu. Pasivní FTP požaduje,
      aby se klient připojil k serveru pro sestavení datového spojení.

      Pokud je stroj připojen k Internetu přímo, pasivní i aktivní FTP by
      měly fungovat shodně. Za většinou konfigurací firewallů a NAT má
      pasivní FTP větší šanci fungovat. Nicméně v případě vzácných
      konfigurací firewallů aktivní FTP funguje a pasivní ne. Pokud máte
      podezření, že se jedná o tento případ, použijte tuto volbu nebo
      nastavte "passive_ftp=off" v init souboru.

    --retr-symlinks
      Při rekurzívním stahování FTP adresářů obvykle nejsou v případě
      symbolických odkazů staženy odkazované soubory. Místo toho je v
      lokálním souborovém systému vytvořen odpovídající symbolický odkaz.
      Soubor, na který je odkazováno, není stažen, ledaže na něj při
      rekurzívním stahování Wget narazí a stáhne jej tak jako tak.

      Pokud je ale použito --retr-symlinks, jsou symbolické odkazy
      následovány a soubory, na které odkazují, staženy. V současnosti
      tato volba nezpůsobuje následování odkazů na adresáře a rekurzivní
      stahování v nich, ale v budoucnu by to mělo být doplněno.

      Všimněte si, že když je stahován soubor (ne adresář), který byl
      určen na příkazové řádce, nemá tato volba žádný význam. Symbolické
      odkazy jsou v takovém případě následovány vždy.

    --no-http-keep-alive
      Vypne ``keep-alive'' pro HTTP stahování. Normálně Wget požádá
      server, aby ponechal spojení otevřené, takže při stahování více než
      jednoho dokumentu ze stejného serveru budou staženy v rámci
      stejného TCP spojení. Tak se ušetří čas a zároveň se sníží zátěž
      serveru.

      Tato volba se hodí v případě, kdy z nějakého důvodu, trvalá
      (keep-alive) spojení nefungují, např. díky chybě v serveru nebo
      neschopnosti skriptů na straně serveru vypořádat se se spojeními.

    Volby pro rekurzívní stahování

    -r
    --recursive
      Zapne rekurzívní stahování.

    -l hloubka
    --level=hloubka
      Určí maximální depth rekurze. Výchozí hodnotou je 5.

    --delete-after
      Tato volba způsobí, že Wget smaže každý soubor pot, co jej
      stáhnul. To se hodí pro pre-fetching populárních stránek přes
      proxy, např.:

          wget -r -nd --delete-after http://whatever.com/~popular/page/

      Volby -r znamená rekurzívní stahování a -nd znamená nevytvářet
      adresáře.

      Všimněte si, že --delete-after maže soubory na lokálním počítači.
      Neposílá příkaz DELE vzdáleným FTP serverům. Také si všimněte, že
      když je zadáno --delete-after, je volba --convert-links ignorována,
      takže soubory .orig nejsou vůbec vytvářeny.

    -k
    --convert-links
      Jakmile je stáhnutí dokumentu dokončeno, konvertuje odkazy v něm
      obsažené, aby byly použitelné pro lokální prohlížení. To ovlivňuje
      nejen viditelné hypertextové odkazy, ale každou část dokumentu,
      která odkazuje na externí obsah, jako jsou vložené obrázky, odkazy
      na style sheets, odkazy na ne-HTML obsah atd.

      Každý odkaz bude změněn jedním ze dvou způsobů:

      *  Odkazy na soubory, které Wget stáhnul, budou změněny na
        relativní odkaz ukazující na stažený soubor.

        Příklad: pokud stažený soubor /foo/doc.html odkazuje na
        /bar/img.gif, který byl také stažen, bude odkaz v doc.html
        změněn, aby odkazoval na ../bar/img.gif. Tento druh konverze
        funguje spolehlivě pro libovolnou kombinaci adresářů.

      *  Odkazy na soubory, které Wget nestáhnul, budou změněny tak, aby
        zahrnovaly jméno hostitele a absolutní cestu k umístění, na
        které ukazují.

        Příklad: pokud stažený soubor /foo/doc.html odkazuje na
        /bar/img.gif (nebo na ../bar/img.gif), bude odkaz v doc.html
        změněn, aby ukazoval na http://hostname/bar/img.gif.

      Díky tomu lokální prohlížení spolehlivě funguje: pokud byl soubor
      stažen, odkazuje se na lokální soubor; pokud ne, odkazuje se na
      úplnou Internetovou adresu a ne na nefunkční odkaz. Také je možno
      přesunout celou staženou strukturu do jiného adresáře.

      Všimněte si, že Wget ví, které soubory byly staženy, až na konci
      stahování. Proto je veškerá práce prováděná volbou -k provedena až
      po stažení všech souborů.

    -K
    --backup-converted
      Při konverzi souborů zachová původní verzi s příponou .orig. Má
      vliv na chování podle volby -N.

    -m
    --mirror
      Zapne volby vhodné pro zrcadlení, tj. rekurzi, časové značky,
      nekonečnou hloubku rekurze a uchování výpisů FTP adresářů. Aktuálně
      je ekvivalentní -r -N -l inf --no-remove-listing.

    -p
    --page-requisites
      Tato volba způsobí, že Wget stáhne všechny soubory nezbytné pro
      správné zobrazení dané HTML stránky. To zahrnuje věci jako obrázky,
      zvuky a odkazované stylesheety.

      Normálně nejsou při stahování jediné HTML stránky dokumenty
      nezbytné pro její správné zobrazení stahovány. Volba -r spolu s -l
      může pomoci, ale protože Wget nerozlišuje mezi externími a inline
      dokumenty, obvykle zůstanou tzv. ``leaf documents'', kterým
      potřebné soubory chybí.

      Například dokument 1.html obsahuje tag "<IMG>", který odkazuje na
      1.gif a tag "<A>" odkazující na externí dokument 2.html. Řekněme že
      2.html je podobný, ale jeho obrázek je 2.gif aa odkazuje na 3.html.
      A tak to může jít dál a dál.

      Pokud je spuštěn příkaz:

          wget -r -l 2 http://<site>/1.html

      budou staženy soubory 1.html, 1.gif, 2.html, 2.gif a 3.html. Jak
      vidíte souboru 3.html chybí pro správné zobrazení obrázek 3.gif,
      protože Wget, aby zjistil konec rekurze, jednoduše počítá počet
      skoků (nejvýše 2) od 1.html. Nicméně příkaz:

          wget -r -l 2 -p http://<site>/1.html

      způsobí stažení všech uvedených souborů a soubor 3.gif, který
      3.html vyžaduje. Podobně

          wget -r -l 1 -p http://<site>/1.html

      způsobí stažení 1.html, 1.gif, 2.html a 2.gif. To svádí k
      domněnce, že:

          wget -r -l 0 -p http://<site>/1.html

      stáhne pouze 1.html a 1.gif, ale tak tomu bohužel není, protože -l
      0 je ekvivalentní -l inf---tj. nekonečné rekurzi. Pro stažení
      jediné HTML stránky (případně více, jsou-li určeny na příkazovém
      řádku nebo ve vstupním souboru s URL určeném -i) a všech jejích
      nezbytných součástí prostě vynechejte -r a -l:

          wget -p http://<site>/1.html

      Všimněte si, že Wget se bude chovat, jakoby bylo použito -r, ale
      bude stažena pouze jediná stránka a její nezbytné součásti. Odkazy
      z této stránky nebudou následovány. Pro zajímavost - autor
      dokumentace používá pro stažení jediné stránky včetně všech
      nezbytností (i pokud jsou na různých serverech), aby byla při
      lokálním prohlížení zobrazena bezchybně, ještě několik voleb navíc
      k -p:

          wget -E -H -k -K -p http://<site>/<document>

      Na závěr: je dobré vědět, že Wget považuje za odkaz na externí
      dokument jakékoliv URL určené v tagu "<A>", tagu "<AREA>" nebo tagu
      "<LINK>" s výjimkou "<LINK REL="stylesheet">".

    --strict-comments
      Zapne striktní zpracování HTML komentářů. Výchozím chováním je
      ukončení komentářů při prvním výskytu -->.

      Podle specifikací jsou HTML komentáře vyjádřeny jako SGML
      deklarace. Deklarace je zvláštní značení, které začíná s <! a
      končí s >, jako např. <!DOCTYPE ...>, může obsahovat komentáře mezi
      párem oddělovačů --. HTML komentáře jsou ``prázdné deklarace'',
      SGML deklarace bez jakéhokoliv textu mimo komentář. Tudíž
      <!--foo--> je platný komentář, stejně jako <!--one-- --two-->, ale
      <!--1--2--> už nikoliv.

      Na druhou stranu většina lidí, kteří píší HTML, považují cokoliv
      vymezeného <!-- a --> za komentář, což není úplně to samé.
      Například zápis typu <!------------> je platným komentářem jen
      pokud je počet pomlček násobkem čtyř(!). Pokud není, sahá komentář
      technicky až po další --, což může být až na druhém konci
      dokumentu. Proto mnoho populárních prohlížečů úplně ignoruje
      specifikaci a implementuje to, co uživatelé očekávají: komentáře
      oddělené <!-- a -->.

      Do verze 1.9 interpretoval Wget komentáře striktně, což mělo za
      důsledek chybějící odkazy v mnoha www stránkách, které se v
      prohlížečích zobrazovaly korektně, ale bohužel neobsahovaly
      vyhovující komentáře. Od verze 1.9 včetně se Wget připojil ke
      klientům implementujícím ``naivní' komentáře, končící při prvním
      výskytu -->.

      Pokud chcete z jakéhokoliv důvodu použít striktní zpracování
      komentářů, použijte tuto volbu.

    Volby pro rekurzivní Accept/Reject

    -A acclist --accept acclist
    -R rejlist --reject rejlist
      Čárkou oddělené seznamy přípon souborů nebo vzorů, které mají být
      akceptovány (accept) nebo odmítnuty (reject) (více v @pxref{Types
      of Files}).

    -D seznam-domn
    --domains=seznam-domn
      Určí domény, které mají být následovány. seznam-domn je seznam
      domén oddělovaných čárkou. Všimněte si, že volba -H se tím nezapne.

    --exclude-domains seznam-domn
      Určí domény, které nemají být následovány.

    --follow-ftp
      Následovat FTP odkazy z HTML dokumentů. Bez této volby bude Wget
      všechny FTP odkazy ignorovat.

    --follow-tags=seznam
      Wget má interní tabulku párů HTML tagů / atributů, které bere v
      úvahu při hledání odkazovaných dokumentů během rekurzivního
      stahování. Pokud chce uživatel brát v úvahu pouze podmnožinu
      těchto tagů, měl by je určit touto volbou v seznamu s hodnotami
      oddělenými čárkou.

    --ignore-tags=seznam
      Opak k volbě --follow-tags. Pro přeskočení některých HTML tagů při
      rekurzivním vyhledávání dokumentů ke stažení je zadejte v seznamu s
      hodnotami oddělovanými čárkou.

      Kdysi byla tato volba nejlepší možností pro stažení jediné stránky
      a jejích součástí - v příkazu jako:

          wget --ignore-tags=a,area -H -k -K -r http://<site>/<document>

      Nicméně autor této volby narazil na stránku s tagy typu "<LINK
      REL="home" HREF="/">" a došlo mu, že určení ignorovaných tagů
      nestačí. Člověk prostě nemůže říct Wgetu, aby ignoroval "<LINK>",
      protože potom se nestáhnou stylesheets. Nyní je nejlepší možností
      pro stažení jediné stránky a jejích součástí zvláštní volba
      --page-requisites.

    -H
    --span-hosts
      Při rekurzívním stahování povolí spanning across hosts.

    -L
    --relative
      Bude následovat pouze relativní odkazy. Hodí se pro stažení určité
      homepage bez nerelevantních věcí, i kdyby byly u stejného
      hostitele.

    -I seznam
    --include-directories=seznam
      Určí čárkou oddělovaný seznam adresářů, které mají být při
      stahování následovány (více viz @pxref{Directory-Based Limits}).
      Jednotlivé položky seznamu mohou obsahovat zástupné znaky (žolíky).

    -X seznam
    --exclude-directories=seznam
      Určí čárkou oddělovaný seznam adresářů, které nemají být při
      stahování následovány (více viz @pxref{Directory-Based Limits}).
      Jednotlivé položky seznamu mohou obsahovat zástupné znaky (žolíky).

    -np
    --no-parent
      Při rekurzivním stahování nikdy nevstoupí do rodičovského adresáře.
      To je užitečné, neboť garantuje, že budou staženy pouze soubory pod
      určitou úrovní.

PŘÍKLADY

    Příklady jsou rozděleny do tří sekcí, volně založených na složitosti.

    Jednoduché užití

    o  Řekněme, že potřebujete stáhnout nějaké URL. Prostě napište:

          wget http://fly.srk.fer.hr/

    o  Ale co se stane, je-li připojení pomalé a soubor dlouhý? Spojení
      pravděpodobně více než jednou selže předtím, než bude soubor
      stažen. V tom případě se bude Wget pokoušet stáhnout soubor dokud
      se mu to buďto nepodaří anebo nepřesáhne výchozí počet pokusů (tj.
      20). Počet pokusů se dá jednoduše změnit na 45, aby se zajistilo
      bezpečné stažení:

          wget --tries=45 http://fly.srk.fer.hr/jpg/flyweb.jpg

    o  Nyní necháme Wget pracovat na pozadí a zapisovat postup do
      logovacího souboru log. Psát pořád --tries unavuje, takže použijeme
      -t.

          wget -t 45 -o log http://fly.srk.fer.hr/jpg/flyweb.jpg &

      Ampersand na konci řádku způsobí, že Wget bude pracovat na pozadí.
      Počet pokusů se nastaví na nekonečno volbou -t inf.

    o  Používání FTP je stejně jednoduché. Wget se postará o login a
      heslo.

          wget ftp://gnjilux.srk.fer.hr/welcome.msg

    o  Pokud je zadán adresář, Wget stáhne výpis adresáře, zpracuje jej a
      zkonvertuje do HTML. Zkuste:

          wget ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/
          links index.html

    Pokročilé užití

    o  Máte soubor obsahující URL, která chcete stáhnout? Použijte
      přepínač -i :

          wget -i <soubor>

      Pokud určíte jako jméno souboru -, budou URL čtena ze standardního
      vstupu.

    o  Vytvoř zrcadlo webové stránky GNU, hluboké 5 úrovní, se stejnou
      adresářovou strukturou jako originál, pouze s jedním pokusem na
      každý dokument a činnost zaznamenávej do gnulog:

          wget -r http://www.gnu.org/ -o gnulog

    o  To samé, ale odkazy v HTML souborech změň tak, aby ukazovaly na
      lokální soubory, takže je možné je prohlížet off-line:

          wget --convert-links -r http://www.gnu.org/ -o gnulog

    o  Stáhni pouze jednu HTML stránku, ale zajisti, že jsou staženy
      všechny elementy potřebné pro zobrazení stránky, jako jsou obrázky
      a externí style sheets. Také zajisti, aby odpovídaly odkazy na
      stažené soubory.

          wget -p --convert-links http://www.server.com/dir/page.html

      HTML stránka bude uložena do www.server.com/dir/page.html a
      obrázky, stylesheets, atd. někde pod www.server.com/, v závislosti
      na jejich původním umístění na serveru.

    o  To samé, ale bez adresáře www.server.com/. Ve skutečnosti stejně
      nechci žádný z těch náhodných adresářů serveru ---pouze ulož
      vechny ty soubory do podadresáře download/ v aktuálním adresáři.

          wget -p --convert-links -nH -nd -Pdownload \
            http://www.server.com/dir/page.html

    o  Stáhni index.html z www.lycos.com a ukaž hlavičky serveru:

          wget -S http://www.lycos.com/

    o  Ulož hlavičky serveru se souborem, třeba pro další zpracování.

          wget --save-headers http://www.lycos.com/
          more index.html

    o  Stáhni první dvě úrovně wuarchive.wustl.edu a ulož je do /tmp.

          wget -r -l2 -P/tmp ftp://wuarchive.wustl.edu/

    o  Chcete stáhnout všechny GIFy z adresáře na HTTP serveru. Zkusili
      jste wget http://www.server.com/dir/*.gif, ale to nefungovalo,
      protože stahování z HTTP nepodporuje globbing. V tom případě
      použijte:

          wget -r -l1 --no-parent -A.gif http://www.server.com/dir/

      Delší, ale ve výsledku stejné. -r -l1 znamená rekurzivní stahování
      s maximální hloubkou 1. --no-parent znamená, že odkazy na
      rodičovský adresář se ignorují a -A.gif znamená, že mají být
      staženy pouze soubory GIF files. -A "*.gif" by fungovalo stejně.

    o  Předpokládejme, že jste uprostřed stahování a Wget je přerušen.
      Nyní nechcete znovu stahovat soubory, které už byly staženy.
      Takže:

          wget -nc -r http://www.gnu.org/

    o  Pokud chcete poslat HTTP nebo FTP jméno a heslo, použijte
      odpovídající syntaxi URL.

          wget ftp://hniksic:mojeheslo@unix.server.com/.emacs

      Pozor - takové užití není vhodné v případě víceuživatelských
      systémů, anžto vyjeví heslo každému, kdo použije "ps".

    o  Chcete výstupní dokumenty na standardní výstup a ne do souborů?

          wget -O - http://jagor.srce.hr/ http://www.srce.hr/

      You can also combine the two options and make pipelines to retrieve
      the documents from remote hotlists:

          wget -O - http://cool.list.com/ | wget --force-html -i -

    Velmi pokročilé užití

    o  Pokud chcete udržovat zrcadlo nějaké stránky (nebo FTP
      podadresářů), použijte volbu --mirror (-m), což je zkratka pro -r
      -l inf -N. Můžete do souboru crontab vložit kontrolu serveru každou
      neděli:

          crontab
          0 0 * * 0 wget --mirror http://www.gnu.org/ -o /home/me/weeklog

    o  Navíc ještě chcete konvertovat odkazy na lokální. Ale po přečtení
      tohoto manuálu víte, že konverze odkazů se nesnáší s timestamping,
      takže také chcete, aby Wget udržoval zálohu originálních HTML
      souborů. Wget by se tedy spouštěl podobně jako:

          wget --mirror --convert-links --backup-converted \
            http://www.gnu.org/ -o /home/me/weeklog

    o  Ale lokální prohlížení nefunguje moc dobře, když jsou HTML soubory
      uloženy s příponou jinou než .html, možná proto, že byly poslány
      jako index.cgi. Takže chcete, aby Wget přejmenoval všechny soubory
      poslané s content-type text/html nebo application/xhtml+xml na
      jmno.html.

          wget --mirror --convert-links --backup-converted \
            --html-extension -o /home/me/weeklog    \
            http://www.gnu.org/

      Nebo s použitím menšího množství písmenek:

          wget -m -k -K -E http://www.gnu.org/ -o /home/me/weeklog

SOUBORY

    /usr/local/etc/wgetrc
      Výchozí umístění globlnho startovacího souboru.

    .wgetrc
      Startovací soubor uživatele.

CHYBY

    Chyby v GNU Wgetu prosím oznamujte na <bug-wget@gnu.org>.

    Před zasláním hlášení prosím postupujte podle následujících pravidel.

    1. Ujistěte se, že to, co se děje, je opravdu chyba. Když Wget spadne,
      je to chyba. Pokud se Wget nechová podle dokumentace, je to chyba.
      Pokud se dějí divné věci, ale nejste si jist, jestli to tak má být,
      může to také být chyba.

    2. Zkuste chybu zopakovat za co možná nejjednodušších okolností.
      Např. pokud Wget spadne při stahování wget -rl0 -kKE -t5 -Y0
      http://yoyodyne.com -o /tmp/log, zkuste, jestli lze pád
      reprodukovat a pokud ano, zda k němu dojde při použití menšího
      počtu voleb. Můžete také spustit stahování na stránce, kde spadl,
      pro případ, že by pád způsobovala určitá stránka.

      Také, ačkoliv mne bude obsah vašeho souboru .wgetrc určitě zajímat,
      před tím, než mi jej přiložíte k hlášení, vyzkoušejte, jestli se
      chyba objeví i když jej odstraníte z dosahu. Relevantní části
      .wgetrc přiložte pouze pokud se ukáže, že nastavení .wgetrc mají na
      chybu vliv.

    3. Prosím spusťte Wget s volbou -d a pošlete výsledný výstup (nebo
      jeho relevantní části). Pokud byl Wget zkompilován bez podpory
      ladícího výstupu, překompilujte jej---hledání chyb je tak daleko
      jednodušší.

      Pozn.: Před odesláním se prosím ujistěte, že jsou z ladícího
      výstupu odstraněny veškeré potenciálně citlivé informace. Volba
      "-d" je nijak nevyhledává, ale záznam bude obsahovat téměř úplný
      přepis komunikace Wgetu se serverem, což může zahrnovat hesla a
      části stahovaných dat. Protože chyby jsou veřejně archivovány,
      můžete předpokládat, že všechna chybová hlášení jsou veřejná.

    4. Pokud Wget spadl, zkuste ho spustit v debuggeru, např. "gdb `which
      wget` core" a pro získání backtrace napište "where". To nemusí
      fungovat v případě, že administrátor zakázal soubory core, ale
      neškodí to zkusit.

DALŠÍ INFORMACE

    Zápis v GNU Info pro wget.

AUTOR

    Původně napsal Hrvoje Niksic <hniksic@xemacs.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (c) 1996--2005 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
    under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or
    any later version published by the Free Software Foundation; with the
    Invariant Sections being ``GNU General Public License'' and ``GNU Free
    Documentation License'', with no Front-Cover Texts, and with no Back-
    Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled
    ``GNU Free Documentation License''.