Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

       connect - inicializuj spojení soketu

SYNTAXE

       #include <sys/types.h>
       #include <sys/socket.h>

       int connect(int sockfd, struct sockaddr *serv_addr, int  addrlen );

POPIS

       Parametr sockfd je soket.  Je-li jeho typ SOCK_DGRAM, potom toto volání
       specifikuje, kam má tento soket standardně posílat data.   Tato  adresa
       je  jediným  místem,  odkud  a  kam  budou  přijímány,  resp.  posílány
       datagramy. Je-li typ soketu SOCK_STREAM , potom se toto  volání  pokusí
       navázat spojení s jiným soketem, který je specifikován v serv_addr, což
       je adresa v jmenném prostoru soketu. Každý jmenný prostor  interpretuje
       adresu v serv_addr podle svého. Obvykle se mohou proudové sokety spojit
       pouze jednou; datagramové sokety mohou použít volání connect  vícekrát.
       Datagramové  sokety  mohou  zrušit  asociovaný  soket tak, že se pokusí
       spojit s nějakou neplatnou adresou (nebo s adesou NULL).

NÁVRATOVÁ HODNOTA

       Je-li spojení navázáno, je vrácena 0, jinak -1 a externí proměnná errno
       je příslušně nastavena.

CHYBY

       Tento seznam je pouze všeobecný. Mohou existovat další specifické chyby
       pro použitý jmenný prostor.

       EBADF  Špatný deskriptor.

       EFAULT Adresa soketu je mimo adresový prostor procesu.

       ENOTSOCK
              Deskriptor není platným deskriptorem soketu.

       EISCONN
              Soket je již spojen.

       ECONNREFUSED
              Spojení bylo serverem odmítnuto.

       ETIMEDOUT
              Časový limit pro spojení vypršel.

       ENETUNREACH
              Síť není dosažitelná.

       EADDRINUSE
              Adresa je již používána.

SPLŇUJE STANDARDY

       SVr4, 4.4BSD (volání connect se  poprvé  objevilo  v  BSD  4.2).   SVr4
       dokumentuje  další  chybové  kódy: EADDRNOTAVAIL, EINVAL, EAFNOSUPPORT,
       EALREADY, EINTR, EPROTOTYPE, ENOSR.

DALŠÍ INFORMACE

       accept(2), bind(2), listen(2), socket(2), getsockname(2)

VAROVÁNÍ

       Překlad  je  pravděpodobně  zastaralý.  Pokud  chcete  pomoci  s   jeho
       aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/