Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    getservent, getservbyname, getservbyport, setservent, endservent -
    funkce pro práci s databází služeb

SYNTAXE

    #include <netdb.h>

    struct servent *getservent(void);

    struct servent *getservbyname(const char *name, const char *proto);

    struct servent *getservbyport(int port, const char *proto);

    void setservent(int stayopen);

    void endservent(void);

POPIS

    Funkce getservent() čte další řádek ze souboru /etc/services a vrací
    strukturu servent obsahující pole tohoto záznamu. Soubor /etc/services
    je otevřen, je-li potřeba.

    Funkce  getservbyname()  vrací  strukturu  servent  ze  souboru
    /etc/services, která vyhovuje službě name používající protokol proto.

    Funkce getservbyport() vrací ukazatel na strukturu servent pro záznam,
    který vyhovuje portu port zadanému v síťovém pořadí bajtů a protokolu
    proto.

    Funkce setservent() otevře soubor /etc/services a nastaví ukazovátko na
    jeho začátek. Je-li stayopen nenulové (1), potom soubor nebude mezi
    voláními getservbyname() a getservbyport() uzavřen.

    Funkce endservent() uzavře soubor /etc/services.

    Struktura servent je definována v <netdb.h> následovně:

       struct servent {
           char  *s_name;    /* official service name */
           char  **s_aliases;  /* alias list */
           int   s_port;     /* port number */
           char  *s_proto;    /* protocol to use */
       }

    Prvky struktury servent jsou:

    s_name Oficiální jméno služby.

    s_aliases
       Nulou ukončený seznam aliasů pro službu.

    s_port Číslo portu pro tuto službu. Je reprezentováno v síťovém pořadí
       bajtů.

    s_proto
       Jméno protokolu spojeného s touto službou.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce getservent(), getservbyname() a getservbyport() vrací strukturu
    servent, nebo NULL, nastala-li chyba nebo konec souboru.

SOUBORY

    /etc/services
       databáze služeb

SPLŇUJE STANDARDY

    BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

    getprotoent(3), getnetent(3), services(5)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/