Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    inet_aton,  inet_addr,  inet_network,  inet_ntoa,  inet_makeaddr,
    inet_lnaof, inet_netof - funkce pro manipulace s adresami počítačů

SYNTAXE

    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <arpa/inet.h>

    int inet_aton(const char *cp, struct in_addr *inp);

    unsigned long int inet_addr(const char *cp);

    unsigned long int inet_network(const char *cp);

    char *inet_ntoa(struct in_addr in);

    struct in_addr inet_makeaddr(int net, int host);

    unsigned long int inet_lnaof(struct in_addr in);

    unsigned long int inet_netof(struct in_addr in);

POPIS

    inet_aton() konvertuje adresu počítače v Internetu cp v klasické
    tečkové notaci do binárních dat a uloží ji do struktury, na kterou
    ukazuje inp. inet_aton vrací nenulové číslo, když je adresa platná,
    jinak vrací 0.

    Funkce inet_addr() konvertuje Internetovou adresu cp ve standardní
    tečkové notaci do binární formy. není-li vstupní hodnota platná, je
    vráceno číslo -1. Tato funkce je zastaralým rozhraním k funkci
    inet_aton, popsané výše; je zbytečná, protože -1 je platná adresa
    (255.255.255.255) a funkce inet_aton poskytuje lepší možnosti indikace
    chyby.

    Funkce inet_network() extrahuje číslo sítě z adresy cp, zadané ve
    standardní tečkové notaci. Není-li vstupní hodnota platná, je vrácena
    -1.

    Funkce inet_ntoa() konvertuje Internetovou adresu počítače in do
    řetězce ve standardní tečkové notaci. Návratová hodnota je ukazatel na
    staticky alokovaný řetězec. Další volání stejné funkce by jej mohlo
    přepsat, proto byste jej měli zkopírovat, bude-li jej chtít ještě
    použít.

    Funkce inet_makeaddr() vytvoří Internetovou adresu počítače spojením
    čísla sítě net a lokálního čísla v síti host.

    Funkce inet_lnaof() vrací adresu počítače v síti z Internetové adresy
    in.

    Funkce inet_netof() vrací adresu sítě z Internetové adresy in.

    Struktura in_addr jak je použita v inet_ntoa(), inet_makeaddr(),
    inet_lnoaf() a inet_netof() je definována v netinet/in.h jako:

       struct in_addr {
           unsigned long int s_addr;
       }

    Pozor pořadí bytů na i80x86 je LSB (little endian), ale adresy na
    Internetu jsou v MSB (big endian).

SPLŇUJE STANDARDY

    BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

    gethostbyname(3), getnetent(3), hosts(5), networks(5)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/