Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    siginterrupt - dovoluje signálům přerušovat systémová volání

SYNTAXE

    #include <signal.h>

    int siginterrupt(int sig, int flag);

POPIS

    Funkce siginterrupt() určuje, co se stane, je-li vstupně/výstupní
    systémové volání přerušeno signálem sig. Je-li parametr flag nulový,
    budou systémová volání při příchodu signálu sig restartována. Toto je
    v Linuxu standardní chování. Pokud  je  však  funkcí  signal(2)
    specifikována  nová obslužná funkce signálu, je systémové volání
    signálem přerušeno.

    Je-li parametr flags roven jedné a nebyla-li dosud přenesena žádná
    data, pak systémové volání přerušené signálem sig vrátí -1 a globální
    proměnná errno bude nastavena na EINTR.

    Je-li parametr flags roven jedné a systémové volání je přerušeno ve
    stavu, kdy už byl zahájen přenos dat, bude systémové volání přerušeno a
    vrátí objem dosud přenesených dat.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce siginterrupt() vrací při úspěchu nulu. Je-li zadán neplatný
    signál sig, vrací -1.

CHYBOVÉ HODNOTY

    EINVAL Zadané číslo signálu je neplatné.

SPLŇUJE STANDARDY

    BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

    signal(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                26. února 1997         SIGINTERRUPT(3)