Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    environ - uživatelské prostředí

SYNTAXE

    extern char **environ;

POPIS

    Proměnná  environ  odkazuje na pole řetězců nazývané "prostředí"
    (environment). (Tato proměnná musí být deklarována v uživatelském
    programu.  Pouze v případě, že hlavičkové soubory pocházejí z libc4
    nebo libc5, anebo pocházejí z glibc a zároveň je definováno _GNU_SOURCE
    , je proměnná deklarována v hlavičkovém souboru <unistd.h>). Toto pole
    řetězců je zpřístupněno procesu voláním exec(3) , které spustilo
    proces. Podle konvence mají tyto řetězce tvar "jmno=hodnota". Obvyklé
    případy:

    USER  Jméno přihlášeného uživatele (je používáno některými programy
       odvozenými z BSD).

    LOGNAME
       Jméno přihlášeného uživatele (je používáno některými programy
       odvozenými z System-V).

    HOME  Uživatelův domovský adresář, který je nastaven při přihlášení
       programem login(1) ze souboru hesel passwd(5).

    LANG  Název locale které má být použito pro kategorie locale, pokud
       není nastaveno LC_ALL nebo konkrétnější proměnné prostředí jako
       LC_COLLATE,  LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_MONETARY, LC_NUMERIC,
       LC_TIME, viz locale(5).

    PATH  Seznam adresářů, které sh(1) a mnoho dalších programů používá
       při  hledání souboru u něhož není známa kompletní cesta.
       Jednotlivé adresáře jsou odděleny ':'.  (Podobně se CDPATH
       používá v některých shellech k nalezení cíle pro příkaz změny
       adresáře, man(1) používá MANPATH k nalezení manuálových stránek,
       atd.)

    PWD  Aktuální pracovní adresář. Nastavují jej některé shelly.

    SHELL Cesta k login shellu uživatele.

    TERM  Typ terminálu, pro který má být připraven výstup.

    PAGER Uživatelem preferovaná utilita pro zobrazení textových souborů.

    EDITOR/VISUAL
       Uživatelem preferovaná utilita pro editování textových souborů.

    Další  jména mohou být do prostředí umístěna příkazem export a
    "jméno=hodnota" v sh(1) nebo příkazem setenv v csh(1). Argumenty mohou
    být umístěny do prostředí i při volání funkce exec(3). Program v C
    může manipulovat svým prostředím pomocí funkcí getenv(3), putenv(3),
    setenv(3), a unsetenv(3).

    Chování mnoha programů a knihovních rutin je ovlivněno přítomností nebo
    hodnotou určitých proměnných prostředí. Náhodný výběr:

    Proměnné LANG, LANGUAGE, NLSPATH, LOCPATH, LC_ALL, LC_MESSAGES, atd.
    ovlivňují použití locale, srov. locale(5).

    TMPDIR ovlivňuje prefix cesty u názvů, které vytváří tmpnam(3) a jiné
    rutiny, dočasný adresář, který používá sort(1) a jiné programy, atd.

    LD_LIBRARY_PATH, LD_PRELOAD a další LD_* proměnné ovlivňují chování
    dynamického loaderu/linkeru.

    POSIXLY_CORRECT způsobí, že se určité programy a knihovní rutiny drží
    předpisů POSIX.

    Chování malloc(3) je ovlivněno proměnnými MALLOC_*.

    Proměnná HOSTALIASES obsahuje název souboru, který obsahuje aliasy pro
    použití s gethostbyname(3).

    TZ a TZDIR obsahují informaci o časové zóně, kterou používá tzset(3) a
    tím pádem i funkce jako ctime(3), localtime(3), mktime(3), strftime(3).
    Viz též tzselect(8).

    TERMCAP obsahuje informaci o možnostech terminálu (nebo název souboru
    obsahujícího tuto informaci).

    COLUMNS a LINES sdělují aplikacím velikost okna, bez ohledu na jeho
    skutečnou velikost.

    PRINTER nebo LPDEST mohou určit tiskárnu, která má být použita. Viz
    lpr(1).

    Atd.

Chyby

    Je zde jasné bezpečností riziko. Mnoho systémových příkazů může být
    svedeno k páchání škody uživatelem, který zadal zvláštní hodnoty pro
    IFS nebo LD_LIBRARY_PATH.

    Existuje také riziko kontaminace jmenného prostoru. Programy jako make
    a autoconf umožňují upřednostnit výchozí názvy utilit prostředí podobně
    pojmenovanými proměnnými zapsanými velkými písmeny. Takže se používá
    CC pro výběr požadovaného překladače C (a podobně i MAKE, AR, AS, FC,
    LD, LEX, RM, YACC, atd.).  Nicméně při klasickém použití předává
    takováto proměnná prostředí programu volbu, nikoliv název soboru.
    Takže se používá MORE, LESS, a GZIP. Takovéto použití se pokládá za
    chybu a nové programy by se mu měly vyhýbat. Autoži programu gzip by
    měli zvážit přejmenování volby na GZIP_OPT.

DALŠÍ INFORMACE

    bash(1), csh(1), login(1), sh(1), tcsh(1), execve(2), clearenv(3),
    exec(3), getenv(3), putenv(3), setenv(3), unsetenv(3), locale(5)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.