Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    exports - souborové systémy exportované pomocí NFS

SYTAXE

    /etc/exports

POPIS

    Soubor /etc/exports definuje přístupová práva pro souborové systémy,
    které mohou být exportovány NFS klientům. Je používán jak NFS mount
    démonem, (mountd(8)) tak i NFS server démonem (nfsd(8)).

    Formát souboru je podobný formátu souboru exports na SunOS, přičemž
    definuje některá rozšíření. Každá řádka obsahuje bod připojení (mount
    point) a seznam počítačů či síťových skupin, které mají právo tento
    souborový systém v tomto bodě připojit. Ke každému jménu počítače je
    možno připojit seznam připojovacích parametrů v závorkách. Prázdné
    řádky jsou ignorovány a znak # uvozuje komentář až do konce řádku.

  Základní přepínače
    secure Tento přepínač vyžaduje, aby připojení vycházelo z portu s
       číslem menším než IPPORT_RESERVED (1024). Toto je standardní
       nastavení. Pro jeho změnu zadejte insecure.

    ro   Povoluje přístup pouze pro čtení pro toto připojení. Standardně
       je povolen přístup i pro zápis. Ten je možno explicitně uvést
       pomocí přepínače rw.

    link_relative
       Konvertuje absolutní symbolické odkazy (tj. ty, které začínají
       lomítkem) na relativní přidáním správného počtu ../ na začátek,
       abychom se posunuli z adresáře s odkazem do kořene serveru.
       Tento přepínač má význam pouze tehdy, není-li souborový systém
       připojen jako kořen.

    link_absolute
       Odkazům se ponechává jejich původní význam. Toto je standardní
       nastavení.

  Mapování uživatelských identifikací
    nfsd zakládá kontrolu přístupu k souborům na serveru na uid a gid,
    které je součástí každého NFS RPC požadavku. Logický požadavek, aby
    uživatel přistupoval na soubory na serveru stejně jako na lokální
    vyžaduje, aby uid a gid byla na klientu i serveru totožná. Toto však
    není vždy pravda a někdy je dokonce vyžadováno, aby tomu tak nebylo.

    Velmi často není vhodné, aby uživatel root na jednom počítači byl také
    rootem, když přistupuje na soubory na NFS serveru. Proto se uid 0
    obvykle mapuje na jiné uid zvané anonymní nebo nobody . Tento mód je
    standardní (nazývá se root squashing) a lze jej vypnout pomocí
    no_root_squash.

    Nfsd standardně získává anonymní uid a gid hledáním uživatele nobody v
    souboru /etc/passwd při startování démona. Jestliže jej nenalezne,
    použije -2 (65534) jako uid i gid. Tyto hodnoty mohou být změněny
    pomocí přepínačů anonuid a anongid.

    Navíc nfsd umožňuje nastavit mapování dalších uid a gid na uživatele
    nobody. Mapování všech na nobody lze nastavit přepínačem all_squash.

    Aby bylo možno dynamicky nastavit mapování lokálních a vzdálených uid a
    gid použijte nfsd přepínač map_daemon , který používá UGID RPC
    protokol. Aby vše fungovalo, je třeba spustit ugidd(8) mapovací démon
    na straně klienta.

    Zde je kompletní seznam mapovacích přepínačů:

    root_squash
       Mapuje požadavky uid/gid 0 na anonymní uid/gid. Všimněte si, že
       se to netýká jiných stejně citlivých uživatelů, jako je např.
       bin.

    no_root_squash
       Vypíná root_squash. Obvykle je vhodný pro bezdiskové stanice.

    squash_uids a squash_gids
       Seznam uid/gid, které se mají také mapovat na anonymního
       uživatele. Správný seznam vypadá např. takto:

       squash_uids=0-15,20,25-50

       Obvykle je však tento seznam jednodušší:

       squash_uids=0-100

    all_squash
       Mapuje všechny uživatele na anonymního. Lze jej s výhodou použít
       na NFS-export veřejných FTP stromů či jiných veřejně sdílených
       adresářů.  Vypíná se pomocí no_all_squash, což je standardní
       nastavení.

    map_daemon
       Tento přepínač zapíná dynamické mapování uid a gid. Každý
       požadavek je přeložen do odpovídajícího serverového uid/gid a
       každá odpověď zase  obráceně.  Vyžaduje,  aby  byl  démon
       rpc.ugidd(8) spuštěn na straně klienta. Standardně je nastaveno
       map_identity, které ponechává všechna uid beze změny. Přitom se
       však v každém případě použije nastavení přepínačů sqash, které
       mají přednost.

    anonuid a anongid
       Tyto přepínače explicitně nastavují anonymní uid a gid. Primární
       použití je pro PC/NFS klienty, kde se může každý požadavek
       jevit, jako byl přišel od jediného klienta. Jako příklad uveďme
       export pro /home/joe v příkladech dole, které mapuje každý
       požadavek na uid 150 (o kterém se předpokládá, že patří
       uživateli joe).

PŘÍKLAD

    # příklad souboru /etc/exports
    /        master(rw) trusty(rw,no_root_squash)
    /projects    proj*.local.domain(rw)
    /usr      *.local.domain(ro) @trusted(rw)
    /home/joe    pc001(rw,all_squash,anonuid=150,anongid=100)
    /pub      (ro,insecure,all_squash)

    První řádka exportuje celý souborový systém počítačům master a trusty.
    Navíc, veškerý squashing je vypnut pro klienta trusty. Druhý a třetí
    příklad ukazuje, jak použít zástupné znaky pro jména počítačů a jména
    síťových skupin (to je @trusted). Čtvrtá řádka ukazuje export pro
    klienta PC/NFS (viz výše). Poslední řádka exportuje veřejný FTP adresář
    libovolnému počítači, přičemž všechny požadavky jsou prováděny jako
    uživatel nobody.  Přepínač insecure dovoluje připojit klienty, kteří
    nepoužívají porty rezervované pro NFS.

UPOZORNĚNÍ

    Na rozdíl od jiných implementací NFS serveru tento nfsd démon dovoluje
    exportovat adresář i podadresáře témuž klientovi, např.  /usr a
    /usr/X11R6. V tomto případě se použijí přepínače, které jsou nejblíže.
    Dejme tomu, že klient přistupuje na soubor v /usr/X11R6, pak se uplatní
    přepínače pro /usr/X11R6 .  Toto platí v případě, že jsou tyto
    přepínače definovány maskou nebo pro síťovou skupinu.

SOUBORY

    /etc/exports
       Konfigurační soubor pro nfsd(8).

    /etc/passwd
       Soubor hesel.

DIAGNOSTIKA

    Chyba v tomto souboru je hlášena pomocí syslogd(8) jako úroveň NOTICE
    až DAEMON kdykoli je nfsd(8) nebo mountd(8) spuštěn.

VIZ TÉŽ

    mountd(8), nfsd(8), nfs(5), passwd(5).