Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    proc - pseudo souborový systém informací o procesech

POPIS

    Souborový systém proc je pseudo souborový systém, který je používán
    jako interface k datovým strukturám jádra. Obvykle se připojuje do
    /proc.  Většina jeho obsahu je pouze ke čtení, ale některé soubory
    umožňují změnit proměnné jadra.

    Následující shrnutí rychle provede hierarchií /proc.

    /proc/[slo]
       Pro každý běžící proces existuje číselný podadresář pojmenovaný
       podle  ID  procesu.  Každý podadresář obsahuje následující
       pseudosoubory a adresáře.

    /proc/[slo]/auxv (od 2.6.0-test7)
       Obsahuje informaci o ELF interpretu, která byla procesu při
       spuštění předána. Její formát je jedno unsigned long ID a jedna
       unsigned long hodnota pro každou položku.  Poslední položka
       obsahuje dvě nuly.

    /proc/[slo]/cmdline
       Obsahuje celou příkazovou řádku procesu, pokud nebyl celý proces
       odswapován nebo pokud je zombie. V těchto případech tento
       soubort neobsahuje nic, tj. čtení tohoto souboru vrátí 0 znaků.
       Argumenty příkazové řádky se v tomto souboru objevují jako sada
       řetězců oddělených pomocí null, která je ukončena dalším bajtem
       null po posledním řetězci.

    /proc/[slo]/cwd
       Toto je symbolický odkaz na aktuální pracovní adresář (current
       working directory) procesu.  Např. pro zjištění aktuálního
       pracovního adresáře procesu 20 lze provést:

       cd /proc/20/cwd; /bin/pwd

       Prosím všimněte si, že příkaz pwd je často zabudovaným příkazem
       shellu a nemusí fungovat správně. V bashi lze použít pwd -P. V
       případě vícevláknového procesu, jehož hlavní vlákno již skončilo
       (obvykle voláním pthread_exit(3)), již nebude obsah tohoto
       symbolického odkazu dostupný.

    /proc/[slo]/environ
       Tento soubor obsahuje proměnné prostředí procesu.  Jednotlivé
       údaje jsou odděleny znakem null ('\0') a znaky null mohou být i
       na konci. Takže pro vytištění proměnných prostředí procesu 1 se
       provede:

         (cat /proc/1/environ; echo) | tr "\000" "\n"

       (K čemu je to užitečné popisuje lilo(8) nebo grub(8).)

    /proc/[slo]/exe
       V Linuxu 2.2 a novějším je tento soubor symbolickým odkazem,
       který obsahuje skutečnou cestu ke spuštěnému příkazu.  Tento
       symbolický odkaz lze normálně dereferencovat; při pokusu jej
       otevřít je otevřen spustitelný soubor, na který odkazuje.  Je
       dokonce možné napsat /proc/[slo]/exe a spustit tak další kopii
       stejného spustitelného souboru, který je již spuštěn procesem
       [číslo].  V případě vícevláknového procesu, jehož hlavní vlákno
       již skončilo (obvykle voláním pthread_exit(3)), již nebude obsah
       tohoto symbolického odkazu dostupný.

       V Linuxu do verze 2.0 včetně byl soubor /proc/[number]/exe
       ukazatelem na spuštěný program a vypadaj jako symbolický odkaz.
       Volání readlink(2) na tento soubor v Linuxu 2.0 vracelo řetězec
       ve tvaru:

       [zařízení]:inoda

       Například [0301]:1502 znamená inoda 1502 v zařízení s major
       číšlem 03 (IDE, MFM, a jiné disky) a minor číslem 01 (první
       oddíl prvního disku).

       K nalezení souboru lze použít příkaz find(1) s volbou -inum.

    /proc/[slo]/fd
       Toto je podadresář, který obsahuje pro každý soubor, který
       proces otevřel, jednu položku, pojmenovanou po jeho deskriptoru
       souboru, který je zároveň symbolickým odkazem na onen soubor.
       Tudíž 0 odpovídá standardnímu vstupu, 1 standardnímu výstupu, 2
       standardnímu chybovému výstupu atd.

       V případě vícevláknového procesu, jehož hlavní vlákno již
       skončilo (obvykle voláním pthread_exit(3)), již nebude obsah
       tohoto adresáře dostupný.

       Programy, které vyžadují jméno souboru, ale nedokáží pracovat se
       standardním vstupem anebo ty, které zapisují do souboru, ale
       výstup neposílají na standardní výstup tak mohou být efektivně
       ošáleny, za předpokladu, že -i je přepínač označující vstupní
       soubor a -o je přepínač označující výstupní soubor:

         foobar -i /proc/self/fd/0 -o /proc/self/fd/1 ...

       a máte funkční filtr.

       /proc/self/fd/N je v některých UNIXových a UNIX-like systémech
       zhruba to samé jako /dev/fd/N. Většina Linuxových MAKEDEV
       skriptů ve skutečnosti vytváří /dev/fd jako symbolický odkaz na
       /proc/self/fd.

    /proc/[slo]/maps
       Soubor obsahující aktuálně namapované oblasti paměti a jejich
       přístupová práva.

       Jeho formát je:

    adresa      práva ofset  dev  inoda   cesta
    08048000-08056000 r-xp 00000000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
    08056000-08058000 rw-p 0000d000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
    08058000-0805b000 rwxp 00000000 00:00 0
    40000000-40013000 r-xp 00000000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
    40013000-40015000 rw-p 00012000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
    4001f000-40135000 r-xp 00000000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
    40135000-4013e000 rw-p 00115000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
    4013e000-40142000 rw-p 00000000 00:00 0
    bffff000-c0000000 rwxp 00000000 00:00 0

       kde adresa je obsazený adresový prostor v procesu, práva jsou
       sada práv:

          r = čtení (read)
          w = zápis (write)
          x = spuštění (execute)
          s = sdílení (shared)
          p = soukromý (private) (copy on write)

       ofset  znamená  ofset v souboru/kdekoliv, dev je zařízení
       (major:minor) a inoda je inoda v tomto zařízení. 0 znamená, že s
       oblastí paměti není asociován žádná inoda, což je třeba v
       případě bss.

       V Linuxu 2.0 žádné pole pro cestu neexistuje.

    /proc/[slo]/mem
       tento soubor může být použit pro přístup je stránkám paměti
       procesu pomocí open(2), read(2), a lseek(2).

    /proc/[slo]/root
       Unix a Linux podporují ideu vlastního kořenového adresáře
       souborového systému pro každý proces, nastaveného systémovým
       voláním chroot(2).  Tento soubor je symbolickým odkazem na
       kořenový adresář procesu a chová se stejně jako exe, fd/*, atd.
       V případě vícevláknového procesu, jehož hlavní vlákno již
       skončilo (obvykle voláním pthread_exit(3)), již nebude obsah
       tohoto symbolického odkazu dostupný.

    /proc/[number]/smaps (od Linuxu 2.6.14)
       Tento soubor obsahuje spotřebu paměti pro každé namapování
       procesu. Pro každé namapování jsou přítomny následující řádky:

         08048000-080bc000 r-xp 00000000 03:02 13130   /bin/bash
         Size:        464 kB
         Rss:        424 kB
         Shared_Clean:    424 kB
         Shared_Dirty:     0 kB
         Private_Clean:    0 kB
         Private_Dirty:    0 kB

       První řádek ukazuje stejnou informaci jako je uvedená  v
       namapování  v /proc/[number]/maps.  Zbývající řádky ukazují
       velikost tohoto namapování, velikost namapování, které  je
       aktuálně rezidentní v RAM, počet clean a dirty sdílených stránek
       v namapování a počet clean a dirty privátních stránek v
       namapování.

       Tento soubor je přítomen pouze pokud je zapnuta konfigurační
       volba jádra CONFIG_MMU.

    /proc/[slo]/stat
       Stavová informace o procesu. Používá ji ps(1). Je definována v
       /usr/src/linux/fs/proc/array.c.

       Její položky, v pořadí a formátu určeném ve scanf(3) jsou:

       pid %d ID procesu.

       comm %s
           Jméno spuštěného souboru, v závorkách. Je viditelné i
           pokud je spuštěný soubor odswapován.

       state %c
           Jeden ze znaků "RSDZTW", kde R znamená běžící (running),
           S je přerušitelně spící (sleeping), D znamená čekající v
           nepřerušitelném diskovém spánku, Z je zombie, T znamená
           trasovaný (traced) nebo zastavený (signálem) a W znamená
           swapovaný (paging).

       ppid %d
           ID rodičovského procesu.

       pgrp %d
           ID skupiny procesu daného procesu.

       session %d
           Session ID procesu.

       tty_nr %d
           tty, kterou proces používá.

       tpgid %d
           ID skupiny procesu daného procesu, který momentálně
           vlastní tty, ke které je proces připojen.

       flags %u (%lu před jádrem 2.6.22)
           Slovo obsahující příznaky jádra (flags) procesu. Významy
           jednotlivých bitů jsou uvedeny v definicích PF_* v
           <linux/sched.h>. Podrobnosti závisí na verzi jádra.

       minflt %lu
           Počet méně závažných chyb, kterých se proces dopustil, a
           které si nevyžádaly načtení stránky paměti z disku.

       cminflt %lu
           Počet méně závažných chyb, které  provedli  potomci
           procesu, na které proces čekal.

       majflt %lu
           Počet závažných chyb, kterých se proces dopustil, a které
           si vyžádaly načtení stránky paměti z disku.

       cmajflt %lu
           Počet závažných chyb, které provedli potomci procesu, na
           které proces čekal.

       utime %lu
           Počet jiffies, které tento proces strávil v uživatelském
           módu.

       stime %lu
           Počet jiffies, které tento proces strávil v jaderném
           módu.

       cutime %ld
           Počet jiffies, které potomci tohoto procesu, na které
           proces čekal, strávili v uživatelském módu. (Viz též
           times(2).)

       cstime %ld
           Počet jiffies, které potomci tohoto procesu, na které
           proces čekal, strávili v jaderném módu.

       priority %ld
           Standardní hodnota nice, plus patnáct. Tato hodnota není
           v jádře nikdy záporná.

       nice %ld
           Hodnota nice se pohybuje mezi 19 (nejhodnější) až -19
           (bezohledný vůči ostatním).

       num_threads %ld
           Počet vláken v tomto procesu (od jádra 2.6). Před jádrem
           2.6 bylo toto pole pevně dané jako 0 jako zástupce dříve
           odstraněného pole.

       itrealvalue %ld
           Čas v jednotkách jiffies před odesláním dalšího SIGALRM
           procesu, na základě intervalového časovače. Od jádra
           2.6.17 není toto pole udržováno a je pevně dáno jako 0.

       starttime %llu (bylo %lu před jádrem 2.6)
           Čas v jednotkách jiffies kdy byl proces po spuštění
           systému spuštěn.

       vsize %lu
           Velikost virtuální paměti v bajtech.

       rss %ld
           Resident Set Size: počet stránek, které má proces ve
           fyzické paměti, mínus 3 pro účely správy. Toto jsou pouze
           stránky obsahující text, data nebo stack. Nejsou zahrnuty
           stránky, které byly načteny na základě požadavku nebo
           odswapované stránky.

       rlim %lu
           Aktuální  limit  na rss procesu v bajtech (obvykle
           4294967295 na i386).

       startcode %lu
           Adresa, nad kterou může text programu běžet.

       endcode %lu
           Adresa, pod kterou může text programu běžet.

       startstack %lu
           Adresa začátku stacku.

       kstkesp %lu
           Aktuální hodnota esp (stack pointer), jak je uvedena v
           kernel stack stránce pro proces.

       kstkeip %lu
           Aktuální EIP (instruction pointer).

       signal %lu
           Bitmapa signálů čekajících na zpracování.

       blocked %lu
           Bitmapa blokovaných signálů.

       sigignore %lu
           Bitmapa ignorovaných signálů.

       sigcatch %lu
           Bitmapa zachycených signálů.

       wchan %lu
           Toto je "kanál" ("channel"), ve kterém proces čeká. Je to
           adresa systémového volání a může být nalezena v seznamu
           názvů, pokud je její textový název potřeba. (Pokud máte
           aktuální /etc/psdatabase, tak zkuste ps -l a uvidíte
           položku WCHAN v akci.)

       nswap %lu
           Počet odswapovaných stránek (not maintained).

       cnswap %lu
           Kumulativní nswap pro procesy potomků (not maintained).

       exit_signal %d (od jádra 2.1.22)
           Signál, který se pošle rodiči, když proces zemře.

       processor %d (od jádra 2.2.8)
           Číslo procesoru na kterém byl naposledy spuštěn.

       rt_priority %u (od jádra 2.5.19; bylo %lu před jádrem 2.6.22)
           Real-time     scheduling     priority    (viz
           sched_setscheduler(2)).

       policy %u (od jádra 2.5.19; bylo %lu před jádrem 2.6.22)
           Scheduling policy (viz sched_setscheduler(2)).

       delayacct_blkio_ticks %llu (od jádra 2.6.18)
           Agregovaná zpoždění blokových I/O (měřená v clock ticks
           (setiny vteřiny)).

    /proc/[slo]/statm
       Poskytuje informaci o stavu paměti ve stránkách. Sloupce jsou:

         size    celková velikost programu
         resident  resident set size
         share   sdílené stránky
         text    text (kód)
         lib    knihovna
         data    data/stack
         dt     dirty pages (v Linuxu 2.6 se nepoužívá)

    /proc/[slo]/status
       Poskytuje  většinu  informací  z  /proc/[slo]/stat  a
       /proc/[slo]/statm v lidštějším formátu.

    /proc/[slo]/task (od jádra 2.6.0-test6)
       Adresář obsahující pro každé vlákno procesu jeden podadresář.
       Jména podadresářů jsou číselná ID vlákna (viz) gettid(2)). V
       každém z těchto podadresářů je sada souborů s názvy a obsahem
       jako u adresářů /proc/[slo].  Pro atributy společné všem
       vláknům jsou obsahy všech souborů v podadresářích task/[ID-
       vlkna]  stejné  jako v odpovídajícím souboru rodičovského
       adresáře /proc/[slo] (např. u vícevláknového procesu obsahují
       všchny soubory task/[ID-vlkna]/cwd stejnou hodnotu jako soubor
       /proc/[slo]/cwd v nadřazeném adresáři, jelikož všechna vlákna
       v procesu mají stejný pracovní adresář). U atributů, které se
       pro každé vlákno liší, mohou odpovídající soubory v task/[ID-
       vlkna] obsahovat různé hodnoty (např. položky v souborech
       task/[ID-vlkna]/status se mohou pro každé vlákno lišit).

       V případě vícevláknového procesu, jehož hlavní vlákno již
       skončilo (obvykle voláním pthread_exit(3)), již nebude obsah
       adresáře /proc/[slo]/task dostupný.

    /proc/apm
       Pokud bylo při kompilaci jádra definováno CONFIG_APM, obsahuje
       číslo verze Advanced power managementu a informace o baterii.

    /proc/bus
       Obsahuje podadresáře pro instalované sběrnice.

    /proc/bus/pccard
       Podadresář pro pcmcia zařízení, pokud bylo při kompilaci jádra
       nastaveno CONFIG_PCMCIA.

    /proc/bus/pccard/drivers

    /proc/bus/pci
       Obsahuje různé podadresáře sběrnic a pseudo-soubory obsahující
       informace  o  sběrnicích  pci,  instalovaných zařízeních a
       ovladačích zařízení. Některé z těchto souborů nejsou textové.

    /proc/bus/pci/devices
       Informace o pci zařízeních. Lze k nim přistupovat pomocí
       lspci(8) a setpci(8).

    /proc/cmdline
       Argumenty předané linuxovému jádru při jeho zavedení, často
       pomocí zaváděcího programu jako je třeba lilo(1).

    /proc/cpuinfo
       Toto je sbírka údajů závislých na CPU a systémové architektuře,
       každá podporovaná architektura obsahuje jiné položky. Obvyklými
       položkami jsou processor, který udává počet CPU a bogomips, což
       je systémová konstanta vypočtená při inicializaci jádra. Stroje
       s více jádry (SMP) mají údaje pro každé CPU.

    /proc/devices
       textový seznam hlavních čísel a skupin zařízení. Může být použit
       skripty MAKEDEV pro konzistenci s jádrem.

    /proc/diskstats (od jádra 2.5.69)
       tento soubor obsahuje vstupně-výstupní statistiky pro každé
       diskové zařízení. Další informace jsou uvedeny ve zdrojovém
       souboru jádra Documentation/iostats.txt.

    /proc/dma
       Seznam registrovaných ISA DMA (direct memory access) kanálů,
       které jsou používány.

    /proc/driver
       Prázdný podadresář.

    /proc/execdomains
       List of the execution domains (ABI personalities).

    /proc/fb
       Informace frame bufferu, pokud bylo při  kompilaci  jádra
       definováno CONFIG_FB.

    /proc/filesystems
       Textový seznam souborových systémů podporovaných jádrem, tj.
       zakompilovaných do jádra nebo jejichž jaderné moduly jsou právě
       načteny (Viz též filesystems(5).)  Pokud je souborový systém
       označen "nodev", znamená to, že nevyžaduje, aby bylo připojeno
       blokové zařízení (např. virtuální souborový systém, síťový
       souborový systém).

       Shodou okolností může být používán programem mount(8), pokud
       nebyl zadán žádný souborový systém a nepodařilo se mu určit druh
       souborového systému. V tom případě zkouší souborové systémy
       obsažené v tomto souboru (s výjimkou těch označených "nodev").

    /proc/fs
       Prázdný podadresář.

    /proc/ide
       Tento adresář je přítomen v systémech se sběrnicí ide. Pro každý
       ide kanál a připojené zařízení existuje adresář. Soubory jsou:

         cache       velikost vyrovnávací paměti v KB
         capacity      počet sektorů
         driver       verze ovladače
         geometry      fyzická a logická geometrie
         identify      v šestnáctkové soustavě
         media       druh média
         model       číslo modelu výrobce
         settings      nastavení jednotky
         smart_thresholds  v šestnáctkové soustavě
         smart_values    v šestnáctkové soustavě

       Příkaz hdparm(8) poskytuje přístup k těmto  informacím  v
       přístupnějším formátu.

    /proc/interrupts
       Používá  se  k zaznamenání počtu přerušení pro každé IRQ
       (přinejmenším) architektury i386. Snadno čitelný formát v ASCII.

    /proc/iomem
       I/O mapa paměti v Linuxu 2.4.

    /proc/ioports
       Seznam aktuálně registrovaných oblastí I/O portů, které jsou
       používány.

    /proc/kallsyms (od jádra 2.5.71)
       Obsahuje exportované definice symbolů jádra používané nástroji
       modules(X) k dynamickému odkazování a vázání načítaných modulů.
       V jádře 2.5.47 a dřívějších se podobný soubor s lehce odlišnou
       syntaxí jmenoval ksyms.

    /proc/kcore
       Tento soubor reprezentuje fyzickou paměť systému a je uložen ve
       formátu ELF core.  S tímto pseudo-souborem a nestripovaným
       jádrem (/usr/src/linux/vmlinux) může být GDB použit ke zkoumání
       aktuálního stavu jakékoliv datové struktury jádra.  Celková
       velikost souboru je rovna velikosti fyzické paměti (RAM) plus
       4KB.

    /proc/kmsg
       Tento soubor může být použit místo systémového volání syslog(2)
       ke čtení zpráv jádra. Proces, který chce číst tento soubor, musí
       mít práva superuživatele a tento soubor by měl být čten pouze
       jedním procesem.  Tento soubor by neměl být čten, pokud je
       spuštěn proces syslog, který používá systémové volání syslog(2)
       k zaznamenávání zpráv jádra.

       Informace z tohoto souboru získává program dmesg(8).

    /proc/ksyms (Linux 1.1.23-2.5.47)
       Viz /proc/kallsyms.

    /proc/loadavg
       První tři položky v tomto souboru jsou hodnoty průměrné zátěže
       (load average) udávající počet úkolů (jobs) čekajících ve frontě
       na spuštění (stav R) nebo čekajících na čtení/zápis disku (stav
       D), zprůměrované po 1, 5 a 15 minutách. Jsou to stejné hodnoty,
       jako poskytuje uptime(1) a další programy.  Čtvrté pole se
       skládá ze dvou čísel oddělených lomítkem (/). První představuje
       počet současně vykonávaných entit plánovače jádra (procesů,
       vláken); bude menší nebo rovno počtu CPU. Hodnota za lomítkem
       je počet entit plánovače jádra, aktuálně přítomných v systému.
       Páté pole je PID systémem naposledy vytvořeného procesu.

    /proc/locks
       Tento soubor ukazuje aktuální zámky souborů (file  locks)
       (flock(2) a fcntl(2)) a leases (fcntl(2)).

    /proc/malloc (pouze do jádra 2.2 včetně)
       Tento  soubor je přítomen pouze pokud bylo při kompilaci
       definováno CONFIG_DEBUG_MALLOC.

    /proc/meminfo
       Používá jej free(1) pro informaci o velikosti volné a používané
       paměti (fyzické i swapu) v systému, stejně jako sdílené paměti a
       vyrovnávacích pamětí jádra.

       Používá stejný formát jako free(1), pouze používá bajty místo
       KB.

    /proc/mounts
       Seznam všech souborových systémů aktuálně připojených v systému.
       Formát tohoto souboru je dokumentován v fstab(5).  Od verze
       jádra 2.6.15 je tento soubor pollable: po otevření souboru ke
       čtení způsobí změna v tomto souboru (např. připojení nebo
       odpojení souborového systému) že select(2) označí deskriptor
       souboru jako čitelný a volání poll(2) a epoll_wait(2) označí
       soubor jako mající chybovou podmínku. (pozn. překl. pokud to
       někdo dokážete přeložit, pošlete opravu)

    /proc/modules
       Textový seznam modulů nahraných systémem. Viz též lsmod(8).

    /proc/mtrr
       Memory Type Range Registers.  Podrobnosti jsou uvedeny  v
       /usr/src/linux/Documentation/mtrr.txt.

    /proc/net
       různé pseudo-soubory, které udávají stav některé části síťové
       vrstvy. Tyto soubory obsahují ASCII struktury, a proto je možné
       je číst příkazem cat.  Nicméně standardní příkaz netstat(8)
       poskytuje k těmto souborům čistší přístup.

    /proc/net/arp
       Obsahuje textový výpis ARP tabulky jádra, používané pro překlad
       adres.  Obsahuje dynamicky zjištěné i předprogramované ARP
       položky. Jeho formát je:

    IP adresa   Druh HW  Příznaky HW adresa     Maska  Zařízení
    192.168.0.50  0x1    0x2    00:50:BF:25:68:F3  *   eth0
    192.168.0.250 0x1    0xc    00:00:00:00:00:00  *   eth0

    adresa'
       podle RFC 826. Příznaky jsou interními příznaky ARP struktur
       (tak, jak jsou definovány v /usr/include/linux/if_arp.h) a 'HW
       adresa' je namapování datové vrstvy pro danou IP adresu, pokud
       je známo.

    /proc/net/dev
       Pseudo-soubor dev obsahuje stavové informace síťových zařízení -
       počet přijatých a odeslaných paketů, počet chyb a kolizí a další
       základní statistiky. Používá je program ifconfig(8) pro uvádění
       stavu zařízení. Jeho formát je:

 Inter-|  Receive                        | Transmit
 face |bytes  packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes  packets errs drop fifo colls carrier compressed
   lo: 2776770  11307  0  0  0   0     0     0 2776770  11307  0  0  0   0    0     0
  eth0: 1215645  2751  0  0  0   0     0     0 1782404  4324  0  0  0  427    0     0
  ppp0: 1622270  5552  1  0  0   0     0     0  354130  5669  0  0  0   0    0     0
  tap0:  7714   81  0  0  0   0     0     0   7714   81  0  0  0   0    0     0

    /proc/net/dev_mcast
       Je definován v /usr/src/linux/net/core/dev_mcast.c:
          indx interface_name dmi_u dmi_g dmi_address
          2  eth0      1   0   01005e000001
          3  eth1      1   0   01005e000001
          4  eth2      1   0   01005e000001

    /proc/net/igmp
       Internet  Group  Management  Protocol.  Je  definován  v
       /usr/src/linux/net/core/igmp.c.

    /proc/net/rarp
       Tento soubor používá stejný formát jako soubor arp a obsahuje
       aktuální databázi zpětného mapování, užívanou programem rarp(8)
       k reverznímu vyhledávání adres. Pokud není RARP nakonfigurován v
       jádře, není tento soubor přítomen.

    /proc/net/raw
       Obsahuje výpis tabulky RAW socketů. Většina informací má význam
       pouze pro ladění. Hodnota 'sl' je kernel hash slot pro socket,
       'local_address' je lokální adresa a číslo protokolu. "St"
       znamená interní stav socketu. "tx_queue" a "rx_queue" jsou
       příchozí a odchozí fronty dat vyjádřené jako využití paměti
       jádrem.  Pole "tr", "tm->when" a "rexmits" nejsou v RAW
       používána. Pole "uid" obsahuje platný UID tvůrce socketu.

    /proc/net/snmp
       Tento soubor obsahuje ASCII data potřebná pro řízení informací o
       IP, ICMP, TCP a UDP pro SNMP agenta.

    /proc/net/tcp
       Obsahuje výpis z tabulky TCP socketů. Většina informací má
       význam pouze pro ladění. Hodnota 'sl' je kernel hash slot pro
       socket, 'local_address' je lokální adresa a číslo protokolu.
       "rem_address" je vzdálená adresa a číslo portu (pokud je
       připojen). "St" znamená interní stav socketu. "tx_queue" a
       "rx_queue" jsou příchozí a odchozí fronty dat vyjádřené jako
       využití paměti jádrem.  Pole "tr", "tm->when" a "rexmits"
       obsahují interní informace o stavech socketů jádra a mají význam
       pouze pro ladění.  Pole "uid" obsahuje platný UID tvůrce
       socketu.

    /proc/net/udp
       Obsahuje výpis z tabulky UDP socketů. Většina informací má
       význam pouze pro ladění. Hodnota 'sl' je kernel hash slot pro
       socket, 'local_address' je lokální adresa a číslo  portu.
       "rem_address" je vzdálená adresa a číslo portu (pokud je
       připojen). "St" znamená interní stav socketu. "tx_queue" a
       "rx_queue" jsou příchozí a odchozí fronty dat vyjádřené jako
       využití paměti jádrem. Pole "tr", "tm->when" a "rexmits" nejsou
       RAW používána.  Pole "uid" obsahuje platný UID tvůrce socketu.
       Jeho formát je:

 sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr rexmits tm->when uid
 1: 01642C89:0201 0C642C89:03FF 01 00000000:00000001 01:000071BA 00000000 0
 1: 00000000:0801 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 6F000100 0
 1: 00000000:0201 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0

    /proc/net/unix
       Obsahuje seznam UNIX domain sockets přítomných v systému a
       jejich status. Jeho formát je:
       Num RefCount Protocol Flags  Type St Path
        0: 00000002 00000000 00000000 0001 03
        1: 00000001 00000000 00010000 0001 01 /dev/printer

       které vyjadřují stav socketu. V současnosti je 'Type' vždycky
       '1' (sockety pro Unixové doménové datagramy  ještě  jádro
       nepodporuje). 'St' je interní stav socketu a 'Path' je cesta
       přidělená socketu (pokud je) (bound path).

    /proc/partitions
       Obsahuje hlavní a vedlejší čísla každého oddílu, počet bloků a
       název oddílu.

    /proc/pci
       Výpis všech PCI zařízení nalezených během inicializace jádra,
       spolu s jejich konfigurací.

       tento soubor byl označen jako zastaralý ve prospěch nového /proc
       rozhraní pro PCI (/proc/bus/pci). Stal se voliteným v jádře 2.2
       (dostupný s volbou CONFIG_PCI_OLD_PROC nastavenou při kompilaci
       jádra).  Byl nevolitelně povolen v jádře 2.4. Poté byl v jádře
       2.6 označen  jako  zastaralý  (stále  dostupný  s  volbou
       CONFIG_PCI_LEGACY_PROC) a konečně úplně odstraněn od jádra
       2.6.17.

    /proc/scsi
       Adresář se středněúrovňovým pseudo-souborem scsi a různými
       adresáři nízkoúrovňových SCSI ovladačů, které obsahují jeden
       soubor pro každé SCSI zařízení přítomné v systému; všechny
       obsahují status nějaké části SCSI IO subsystému. Tyto soubory
       obsahují ACSII struktury a pro jejich čtení je tedy možné použít
       cat(1).

       Do  některých  těchto  souborů je také možné zapisovat a
       překonfigurovat tak daný subsystém či vypnout a zapnout některé
       vlastnosti.

    /proc/scsi/scsi
       Výpis všech SCSI zařízení, o kterých jádro ví. Je podobný výpisu
       při zavádění systému. scsi momentálně podporuje pouze příkaz
       add-single-device, který umožňuje uživateli root přidat zařízení
       připojené za chodu do seznamu známých zařízení.

       Příkaz echo 'scsi add-single-device 1 0 5 0' > /proc/scsi/scsi
       způsobí, že hostitel scsi1 bude v SCSI kanálu 0 hledat zařízení
       s ID 5 LUN 0. Pokud je již na této adrese známé zařízení nebo
       adresa není platná, je vrácena chyba.

    /proc/scsi/[nzev_ovladae]
       [nzev_ovladae]  může  být  momentálně NCR53c7xx, aha152x,
       aha1542, aha1740, aic7xxx,  buslogic,  eata_dma,  eata_pio,
       fdomain, in2000, pas16, qlogic, scsi_debug, seagate, t128,
       u15-24f, ultrastore nebo wd7000. Tyto adresáře se objeví pro
       každý ovladač, který zaregistroval alespoň jeden SCSI HBA. Každý
       adresář obsahuje jeden soubor pro každého zaregistrovaného
       hostitele. Každý tento soubor je pojmenován po číslu, které bylo
       hostiteli přiděleno během inicializace.

       Čtením těchto souborů se obvykle zjistí konfigurace ovladače a
       hostitele, statistiky atd.

       Zápis do těchto souborů umožňuje u různých hostitelů různé věci.
       Například příkazy latency a nolatency může root zapnout a
       vypnout kód pro měření latence příkazů v ovladači eata_dma.
       Příkazy lockup a unlock může root ovládat zaseknutí (lockups)
       sběrnice simulované ovladačem scsi_debug.

    /proc/self
       Tento adresář odkazuje na proces, který přistupuje k souborovému
       systému /proc a je shodný s adresářem v /proc pojmenovaném po ID
       tohoto procesu.

    /proc/slabinfo
       Informace o vyrovnávacích pamětech jádra. Od jádra 2.6.16 je
       tento soubor přítomen pouze pokud je zapnuta volba CONFIG_SLAB.
       Sloupce v /proc/slabinfo jsou:

         cache-name
         num-active-objs
         total-objs
         object-size
         num-active-slabs
         total-slabs
         num-pages-per-slab

       Viz slabinfo(5) pro další informace.

    /proc/stat
       statistiky jádra/systému. Liší se podle architektury. Obvyklé
       záznamy zahrnují:

       cpu 3357 0 4313 1362393
           Doba, měřená v jednotkách USER_HZ (1/100 vteřiny na
           většině  architektur),  kterou  systém  strávil  v
           uživatelském režimu, uživatelském  režimu  s  nízkou
           prioritou (nice), systémovém režimu a nečinně. Poslední
           hodnota by se měla rovnat USER_HZ krát druhá hodnota v
           pseudo-souboru uptime.

           V Linuxu 2.6 obsahuje tato řádka tři další sloupce:
           iowait - čas strávený čekáním na dokončení I/O (od
           2.5.41); irq - čas strávený obsluhou přerušení (od
           2.6.0-test4); softirq - čas strávený obsluhou softirqs
           (od 2.6.0-test4).

           Od jádra 2.6.11 existuje osmý sloupec steal - ukradený
           čas, což je čas strávený v jiném operačním systému v
           případě běhu ve virtualizovaném prostředí.

       page 5741 1808
           Počet stránek, které systém odstránkoval na disk a z
           disku.

       swap 1 0
           Počet stránek swapu, které have been brought in and out.

       intr 1462898
           Tato řádka obsahuje počty přerušení obsloužených od
           zavedení systému pro všechna možná systémová přerušení.
           První sloupec je celkový počet obsloužených přerušení;
           každý další sloupec znamená celkový počet pro určité
           přerušení.

       disk_io: (2,0):(31,30,5764,1,2) (3,0):...
           (major,minor):(noinfo,    read_io_ops,   blks_read,
           write_io_ops, blks_written)
           (jen pro Linux 2.4)

       ctxt 115315
           Počet změn kontextu, které systém prodělal.

       btime 769041601
           Čas, kdy byl zaveden systém; v sekundách od začátku
           Epochy (1.leden 1970).

       processes 86031
           Počet forků od zavedení systému.

       procs_running 6
           Počet procesů v runnable state. (Od Linuxu 2.5.45)

       procs_blocked 2
           Počet zablokovaných procesů, které čekají na dokončení
           I/O. (Od Linuxu 2.5.45)

    /proc/swaps
       Využívané oblasti swapu. Viz též swapon(8).

    /proc/sys
       Tento adresář (přítomen od 1.3.57) obsahuje množství souborů a
       podadresářů, které odpovídají proměnným jádra. Tyto proměnné lze
       číst a někdy i měnit prostřednictvím souborového systému proc, a
       systémového  volání  sysctl(2).  V  současnosti  obsahuje
       podadresáře abi, debug, dev, fs, kernel, net, proc, rxrpc,
       sunrpc a vm které obsahují další soubory a podadresáře.

    /proc/sys/abi (od jádra 2.4.10)
       Tento adresář může obsahovat soubory s binárními informacemi
       aplikací.   Podrobnosti   jsou   uvedeny   v   souboru
       Documentation/sysctl/abi.txt ve zdrojovém kódu jádra.

    /proc/sys/debug
       tento adresář může být prázdný.

    /proc/sys/dev
       Tento adresář obsahuje informace specifické pro zařízení (např.
       dev/cdrom/info). V některých systémech může být prázdný.

    /proc/sys/fs
       Obsahuje podadresáře binfmt_misc, inotify a mqueue a soubory
       dentry-state, dir-notify-enable, dquot-nr, file-max, file-nr,
       inode-max, inode-nr, inode-state, lease-break-time,  leases-
       enable, overflowgid, overflowuid, suid_dumpable, super-max a
       super-nr.

    /proc/sys/fs/binfmt_misc
       Dokumentace k souborům v tomto adresáři je ve zdrojových kódech
       jádra v Documentation/binfmt_misc.txt.

    /proc/sys/fs/dentry-state
       Tento  soubor  obsahuje  šest čísel, nr_dentry, nr_unused,
       age_limit (čas v sekundách), want_pages (stránky požadované
       systémem) a dvě dummy hodnoty.  nr_dentry je zřejmě vždy 0.
       nr_unused je zřejmě počet nepoužitých dentries.  age_limit je
       čas v sekundách po kterém mohou být dcache entries reclaimed,
       když dochází paměť a want_pages má nenulovou hodnotu v okamžiku,
       kdy jádro zavolalo shrink_dcache_pages() a dcache ještě není
       vyčištěna.

    /proc/sys/fs/dir-notify-enable
       Tento soubor může být použit pro zakázání nebo povolení rozhraní
       dnotify popsaného v fcntl(2), na celosystémové úrovni. Hodnota
       0 v tomto souboru rozhraní zakáže, hodnota 1 jej povolí.

    /proc/sys/fs/dquot-max
       Tento soubor ukazuje maximální počet cached disk quota entries.
       V některých systémech (2.4) není přítomen. Pokud je počet
       volných cached disk quota entries velmi nízký a v systému je
       najednou přítomno ohromné množství uživatelů, může být vhodné
       tento limit zvýšit.

    /proc/sys/fs/dquot-nr
       Tento soubor ukazuje počet alokovaných disk quota entries a
       počet volných disk quota entries.

    /proc/sys/fs/file-max
       Tento soubor definuje celosystémový limit počtu otevřených
       souborů pro všechny procesy. (Viz též setrlimit(2), který může
       být použit procesem k nastavení limitu na proces, RLIMIT_NOFILE,
       na počet souborů, které může otevřít.) Pokud se objeví spousta
       chybových hlášení, že dochází file handles, zkuste tuto hodnotu
       zvýšit:

       echo 100000 > /proc/sys/fs/file-max

       Konstanta jádra NR_OPEN stanovuje horní limit pro hodnotu,
       kterou je možné vložit do file-max.

       Pokud   zvýšíte   /proc/sys/fs/file-max,   zvyšte   také
       /proc/sys/fs/inode-max  na  3-4  násobek  nové  hodnoty
       /proc/sys/fs/file-max, nebo dojdou inody.

    /proc/sys/fs/file-nr
       Tento soubor (jen ke čtení) udává počet souborů, které jsou
       momentálně otevřeny. Obssahuje tři čísla: počet alokovaných
       file handles, počet volných file handles a maximální počet file
       handles. Jádro alokuje file handles dynamicky, ale potom je již
       neuvolňuje. Pokud je počet alokovaných souborů blízký maximu,
       mělo by být maximum zvýšeno. Pokud je počet volných file handles
       velký,  jednalo  se  o špičku ve využití file handles a
       pravděpodobně není potřeba maximum zvyšovat.

    /proc/sys/fs/inode-max
       tento soubor obsahuje maximální počet in-memory inodes. V
       některých (2.4) systémech nemusí být přítomen. Tato hodnota by
       měla být 3-4 krát větší než hodnota ve file-max, protože stdin,
       stdout a síťové sockety také vyžadují inody pro své ovládání.
       Pokud často docházejí inody, je potřeba tuto hodnotu zvýšit.

    /proc/sys/fs/inode-nr
       Tento soubor obsahuje první dvě hodnoty z inode-state.

    /proc/sys/fs/inode-state
       Tento soubor obsahuje sedm čísel: nr_inodes, nr_free_inodes,
       preshrink a čtyři dummy hodnoty.  nr_inodes je počet inodů,
       které jsou alokovány systémem. Může být lehce vyšší než inode-
       max,  protože  Linux  je  alokuje  po  celých  stránkách.
       nr_free_inodes reprezentuje počet volných inodů.  preshrink je
       nenulová hodnota, když nr_inodes > inode-max a systém potřebuje
       vyčistit seznam inodů namísto alokování dalších.

    /proc/sys/fs/inotify (od Linuxu 2.6.13)
       Tento  adresář   obsahuje   soubory   max_queued_events,
       max_user_instances a max_user_watches, které je možno použít k
       omezení paměti jádra využité rozhraním inotify. Více informací
       viz inotify(7).

    /proc/sys/fs/lease-break-time
       Tento soubor určuje oddechový čas, který dává jádro procesu,
       který holding a file lease (fcntl(2)), poté co mu poslalo
       signál, kterým jej upozorňuje, že další proces čeká na otevření
       souboru. Pokud lease holder does not remove or downgrade the
       lease během tohoto oddechového času, jádro forcibly breaks the
       lease.

    /proc/sys/fs/leases-enable
       tento soubor je možné použít k povolení nebo zakázání file
       leases (fcntl(2)) na celosystémové úrovni. Pokud tento soubor
       obsahuje hodnotu 0, jsou leases zakázány.  Nenulová hodnota
       leases povolí.

    /proc/sys/fs/mqueue (od Linuxu 2.6.6)
       tento  adresář  obsahuje  soubory  msg_max,  msgsize_max a
       queues_max, které kontrolují  zdroje  používané  POSIXovými
       frontami zpráv.

    /proc/sys/fs/mqueue/msg_max
       Tento soubor může být použit k zobrazení nebo změně horní
       hranice pro maximální počet zpráv ve frontě. Více informací viz
       mq_overview(7).

    /proc/sys/fs/overflowgid a /proc/sys/fs/overflowuid
       Tyto soubory umožňují změnit hodnotu pevně daných UID a GID.
       Výchozí hodnota 65534. Některé souborové systémy podporují poze
       16 bitové UID a GID, ačkoliv UID a GID v Linuxu jsou 32 bitové.
       Když je jeden z těchto souborových systémů připojen jako
       zapisovatelný, je každé UID nebo GID, které by překročilo 65535,
       před zápisem na disk přeloženo na stanovenou hodnotu přetečení.

    /proc/sys/fs/suid_dumpable (od Linuxu 2.6.13)
       Hodnota v tomto souboru určuje, zda jsou soubory core dump
       vytvářeny i pro set-user-ID nebo jinak chráněné/poskvrněné
       binárky. Je možné použít tři různé integer hodnoty:

       0 (vchoz) Tradiční (před verzí 2.6.13) chování. Core dump se
       nevytváří pro soubor  s  pozměněnými  vlastnosti  (voláním
       seteuid(2), setgid(2), apod., nebo spuštěním programu s set-
       user-ID nebo set-group-ID) nebo jehož binárka nemá povolena
       práva ke čtení.

       1 ("debug") Core dump je vytvářen u všech souborů, kdykoliv je
       to možné.  Vlastníkem souboru core dump je ID  uživatele
       vypisovaného  procesu  a  neaplikují se žádná bezpečnostní
       opatření. Mělo by se používat jen pro ladění systému. Ptrace
       není kontrolován.

       2 ("suidsafe")  Jakákoliv  binárka, která by za normálních
       okolností nebyla vypsána (viz 0 výše), je vypsána s čitelností
       pouze pro uživatele root.  To umožňuje uživateli soubor core
       dump odstranit, ale nikoliv číst. Z důvodu bezpečnosti se v
       tomto  režimu  soubory core dump vzájemně nepřepisují ani
       nepřepisují jiné soubory.  tento  režim  je  vhodný  pro
       administrátory  pokoušející  se ladit problémy v normálním
       prostředí.

    /proc/sys/fs/super-max
       Tento soubor ovládá maximální počet superbloků a tím i maximální
       počet souborových systémů, které může jádro připojit. super-max
       je nutné zvýšit pouze v případě, že je potřeba připojit více
       souborových systémů, než aktuální hodnota v super-max umožňuje.

    /proc/sys/fs/super-nr
       Tento soubor obsahuje počet právě připojených  souborových
       systémů.

    /proc/sys/kernel
       Tento  adresář  obsahuje soubory acct, cad_pid, cap-bound,
       core_pattern,  core_uses_pid,  ctrl-alt-del,  dentry-state,
       domainname, hotplug, hostname, htab-reclaim (jen PowerPC), java-
       appletviewer  (binfmt_java,  obsolete),   java-interpreter
       (binfmt_java, obsolete), l2cr (jen PowerPC), modprobe, msgmax,
       msgmnb, msgmni, osrelease, ostype, overflowgid, overflowuid,
       panic, panic_on_oops, pid_max, powersave-nap (jen PowerPC),
       printk, pty, random, real-root-dev, reboot-cmd (jen SPARC),
       rtsig-max, rtsig-nr, sem, sg-big-buff, shmall, shmmax, shmmni,
       sysrq, tainted, threads-max, version a zero-paged (jen PowerPC).

    /proc/sys/kernel/acct
       Tento  soubor  obsahuje  tři čísla: highwater, lowwater a
       frequency. Pokud je zapnuto BSD-style process accounting, je
       jeho chování těmito hodnotami ovládáno. Pokud se volné místo na
       souborovém systému, kde sídlí log, sníží pod procento určené
       hodnotou lowwater, accounting se pozastaví. Pokud se volné místo
       dostane nad procento určené hodnotou highwater, accounting se
       obnoví. Frequency určuje, jak často má jádro kontrolovat volné
       místo (v sekundách). Výchozí hodnoty jsou 4, 2 a 30. To znamená
       pozastavit accounting, pokud volné místo představuje <= 2%;
       obnovit jej, pokud volné místo dosáhne >= 4%; informaci o volném
       místě považovat za platnou po 30 sekund.

    /proc/sys/kernel/cap-bound
       Tento soubor obsahuje hodnotu jádra capability bounding set
       (vyjádřeno jako číslo v desítkové soustavě se znaménkem).  Tato
       sada  je  ANDována  s capabilities povolenými procesu při
       execve(2).

    /proc/sys/kernel/core_pattern
       Viz core(5).

    /proc/sys/kernel/core_uses_pid
       Viz core(5).

    /proc/sys/kernel/ctrl-alt-del
       Tento soubor řídí zpracování Ctrl-Alt-Del z klávesnice.  Pokud
       je hodnota v tomto souboru 0, Ctrl-Alt-Del je odchyceno a
       posláno programu init(8) program k  provedení  elegantního
       restartu.  Pokud je tato hodnota > 0, reakce Linuxu bude
       okamžitý reboot, nebude ani provedena synchronizace bufferů.
       Poznámka: když má program (jako třeba dosemu) klávesnici v 'raw'
       režimu, je ctrl-alt-del odchyceno programem ještě dříve než
       dosáhne tty úrovně jádra a je na programu, jak s ním naloží.

    /proc/sys/kernel/hotplug
       Tento soubor obsahuje cestu pro hotplug policy agent. Výchozí
       hodnota v tomto souboru je /sbin/hotplug.

    /proc/sys/kernel/domainname a /proc/sys/kernel/hostname
       mohou být použity pro nastavení NIS/YP domainname a hostname
       počítače naprosto stejným způsobem jako příkazy domainname(1) an
       hostname(1), tj.:

         # echo "darkstar" > /proc/sys/kernel/hostname
         # echo "mydomain" > /proc/sys/kernel/domainname

       má stejný efekt jako

         # hostname "darkstar"
         # domainname "mydomain"

       Všimněte si ale, že darkstar.frop.org má hostname "darkstar" a
       DNS (Internet Domain Name Server) domainname "frop.org", které
       nesmí být zaměňováno s NIS (Network Information Service) nebo YP
       (Yellow Pages) domainname. Tato doménová jména jsou zcela
       odlišná. Podrobná diskuze je uvedena v manuálové  stránce
       hostname(1).

    /proc/sys/kernel/htab-reclaim
       (jen pro PowerPC) Pokud tento soubor obsahuje nenulovou hodnotu,
       je    PowerPC    htab    (viz    soubor    jádra
       Documentation/powerpc/ppc_htab.txt)  vyčištěno  pokaždé, když
       systém narazí na nečinnou smyčku.

    /proc/sys/kernel/l2cr
       (jen pro PowerPC) Tento soubor obsahuje vlajku, která řídí L2
       vyrovnávací paměť desek pro procesor G3. Pokud je 0, je
       vyrovnávací paměť vypnuta. Pokud je nenulová, je zapnuta.

    /proc/sys/kernel/modprobe
       tento soubor obsahuje cestu k zavaděči modulů jádra Výchozí
       hodnotou je /sbin/modprobe.  Tento soubor je přítomen pouze
       pokud je jádro sestaveno s volbou CONFIG_KMOD. It is described
       by the kernel source file Documentation/kmod.txt (only present
       in kernel 2.4 and earlier).

    /proc/sys/kernel/msgmax
       Tento soubor definuje celosystémový limit na maximální počet
       bajtů v jediné zprávě zapsané do System V fronty zpráv.

    /proc/sys/kernel/msgmni
       Tento soubor definuje celosystémový limit počtu identifikátorů
       fronty zpráv. (Tento soubor je přítomen od Linuxu 2.4)

    /proc/sys/kernel/msgmnb
       Tento soubor definuje celosystémový parametr používaný pro
       inicializaci hodnoty msg_qbytes pro následně vytvořené fronty
       zpráv. Hodnota msg_qbytes určuje maximální počet bajtů, které
       mohou být zapsány do fronty zpráv.

    /proc/sys/kernel/ostype a /proc/sys/kernel/osrelease
       Tyto soubory obsahují části řetězců z /proc/version.

    /proc/sys/kernel/overflowgid a /proc/sys/kernel/overflowuid
       Tyto  soubory  duplikují soubory /proc/sys/fs/overflowgid a
       /proc/sys/fs/overflowuid.

    /proc/sys/kernel/panic
       umožňuje čtení/zápis proměnné jádra panic_timeout.  Pokud je
       nulová, bude jádro při panice ve smyčce; pokud je nenulová,
       znamená počet sekund po kterých by jádro mělo samo rebootovat.
       Pokud je použit software watchdog device driver, doporučuje se
       hodnota 60.

    /proc/sys/kernel/panic_on_oops
       Tento soubor (nový v Linuxu 2.5) řídí chování jádra, pokud dojde
       k oops nebo chybě. Pokud tento soubor obsahuje 0, pokusí se
       systém pokračovat. Pokud obsahuje 1, počká systém několik sekund
       (aby měl klogd čas zaznamenat výstup oops) a pak zpanikaří.
       Pokud soubor /proc/sys/kernel/panic také obsahuje nenulovou
       hodnotu, bude počítač rebootován.

    /proc/sys/kernel/pid_max
       Tento soubor (nový v Linuxu 2.5) určuje hodnotu, při které se
       PID přetočí (tj. hodnota v tomto souboru je o jedna větší než
       nejvyšší PID).  Výchozí hodnota pro tento soubor, 32768, má za
       následek stejný rozsah PID jako v předchozích jádrech.  Na 32
       bitových systémech je 32768 maximální hodnotou pid_max. Na 64
       bitových systémech může být pid_max nastaven na jakoukoliv
       hodnotu až do 2^22 (PID_MAX_LIMIT, zhruba 4 milióny).

    /proc/sys/kernel/powersave-nap (pouze pro PowerPC)
       Tento soubor obsahuje vlajku. Pokud je nastavena, Linux-PPC
       použije režim šetření energií

    /proc/sys/kernel/printk
       Čtyři  hodnoty  v  tomto  souboru  jsou  console_loglevel,
       default_message_loglevel,     minimum_console_level    a
       default_console_loglevel.  Tyto  hodnoty  ovlivňují  chování
       printk()  při  tisku nebo záznamu zpráv o chybách.  Více
       informacích o různých úrovních logování uvádí syslog(2). Zprávy
       s prioritou vyšší než console_loglevel budou vytisknuty do
       konsoly.  Zprávy bez zadané priority budou  vytisknuty  s
       prioritou default_message_level.  minimum_console_loglevel je
       minimální  (nejvyšší)  hodnota,  na  kterou  může  být
       console_loglevel nastavena. default_console_loglevel je výchozí
       hodnota pro console_loglevel.

    /proc/sys/kernel/pty (od Linuxu 2.6.4)
       Tento adresář obsahuje dva soubory, která se vztahují k počtu
       pseudoterminálů typu Unix 98 (viz pts(4)) v systému.

    /proc/sys/kernel/pty/max
       Tento soubor definuje maximální počet pseudoterminálů.

    /proc/sys/kernel/pty/nr
       Tento read-only soubor ukazuje, kolik pseudoterminálů je právě
       užíváno.

    /proc/sys/kernel/random
       Tento adresář obsahuje různé parametry pro řízení činnosti
       souboru /dev/random. Více informací uvádí random(4).

    /proc/sys/kernel/real-root-dev
       Tento  soubor  je dokumentován ve zdrojovém souboru jádra
       Documentation/initrd.txt.

    /proc/sys/kernel/reboot-cmd (jen Sparc)
       Tento soubor je zřejmě určen pro předání parametru zavaděči
       SPARC ROM/Flash. Možná mu říká, co dělat po rebootování?

    /proc/sys/kernel/rtsig-max
       (Pouze v jádrech do 2.6.7 včetně; viz setrlimit(2)) Tento soubor
       může být použit k nastavení maximálního počtu  POSIXových
       realtime signálů (ve frontě), které mohou v systému zbývat.

    /proc/sys/kernel/rtsig-nr
       (Pouze v jádrech do 2.6.7 včetně) Tento soubor ukazuje počet
       POSIXových realtime signálů, které jsou právě ve frontě.

    /proc/sys/kernel/sem (od Linuxu 2.4)
       Tento soubor obsahuje 4 čísla, která definují limity pro System
       V IPC semafory. Tyto položky jsou, popořadě:

       SEMMSL Maximální počet semaforů v sadě semaforů.

       SEMMNS Celosystémový limit na počet semaforů ve všech sadách
           semaforů.

       SEMOPM Maximální počet operací, které mohou být určeny voláním
           semop(2).

       SEMMNI Celosystémový limit na maximální počet identifikátorů
           semaforů.

    /proc/sys/kernel/sg-big-buff
       Tento soubor ukazuje velikost bufferu obecného SCSI zařízení
       (sg).  Zatím není možné jej měnit za chodu, ale je možné jej
       měnit při kompilaci úpravou include/scsi/sg.h a změnou hodnoty
       SG_BIG_BUFF. Nicméně nemělo by být nutné tuto hodnotu měnit.

    /proc/sys/kernel/shmall
       Tento soubor obsahuje celosystémový limit na celkový počet
       stránek sdílené paměti System V.

    /proc/sys/kernel/shmmax
       Tento soubor je možné použít pro zjištění a nastavení limitu na
       maximální (System V IPC) velikost segmentu sdílené paměti, který
       může být vytvořen. Jádro nyní podporuje segmenty sdílené paměťi
       až do 1GB. Výchozí hodnota je SHMMAX.

    /proc/sys/kernel/shmmni
       (od Linuxu 2.4 dál) Tento soubor určuje celosystémový maximální
       počet segmentů sdílené paměti System V, které mohou  být
       vytvořeny.

    /proc/sys/kernel/version
       obsahuje řetězec ve tvaru:

       #5 Wed Feb 25 21:49:24 MET 1998

       datum za ním je čas, kdy bylo sestaveno.

    /proc/sys/kernel/zero-paged (pouze pro PowerPC)
       Tento soubor obsahuje vlajku. Pokud je nastavena (nenulová),
       Linux-PPC will pre-zero pages in the idle loop, possibly
       speeding up get_free_pages.

    /proc/sys/net
       Tento adresář obsahuje síťové položky. Vysvětlení k některým
       souborům v tomto adresáři je uvedeno v tcp(7) a ip(7).

    /proc/sys/net/core/somaxconn
       Tento soubor definuje maximální hodnotu pro parametr backlog
       volání listen(2); viz manuálová stránka listen(2).

    /proc/sys/proc
       Tento adresář může být prázdný.

    /proc/sys/sunrpc
       Tento adresář podporuje remote procedure call Sunu pro network
       file system (NFS). V některých systémech není přítomen.

    /proc/sys/vm
       Tento adresář obsahuje soubory pro ladění memory managementu,
       buffer a cache managementu.

    /proc/sys/vm/drop_caches (od Linuxu 2.6.16)
       Zápis do tohoto souboru způsobí, že jádro vyhodí prázdné
       vyrovnávací paměti, dentries a inody z paměti, čímž se paměť
       uvolní.

       K   uvolnění   pagecache   se  použije  echo  1  >
       /proc/sys/vm/drop_caches; k uvolnění dentries a inodů se použije
       echo  2  > /proc/sys/vm/drop_caches; k uvolnění pagecache,
       dentries a inodů se použije echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches.

       Protože toto je nedestruktivní operace a dirty objekty není
       možné uvolnit, měl by uživatel nejprve spustit sync(8).

    /proc/sys/vm/legacy_va_layout (od Linuxu 2.6.9)
       Pokud je nenulový, vypne nový 32 bitový memory-mapping layout;
       jádro použije pro všechny procesy původní (2.4) layout.

    /proc/sys/vm/overcommit_memory
       Tento soubor obsahuje režim kernel virtual memory accounting.
       Hodnoty jsou:
       0: heuristic overcommit (výchozí)
       1: always overcommit, never check
       2: always check, never overcommit
       V režimu 0 nejsou volání mmap(2) s nastaveným MAP_NORESERVE
       kontrolována nikdy a výchozí kontrola je velmi slabá, což
       způsobuje riziko, že bude proces "OOM-killed". V Linuxu 2.4
       jakákoliv nenulová hodnota implikuje režim 1.  V režimu 2
       (dostupný od Linuxu 2.6) je celkový virtuální adresní prostor
       systému omezen na (SS + RAM*(r/100)), kde SS je velikost
       odkládacího prostoru, RAM je velikost fyzické paměti a r je
       obsah souboru /proc/sys/vm/overcommit_ratio.

    /proc/sys/vm/overcommit_ratio
       Viz popis /proc/sys/vm/overcommit_memory.

    /proc/sysvipc
       Podadresář obsahující pseudosoubory msg, sem a shm.  Tyto
       soubory  obsahují  seznam  objektů  System  V Interprocess
       Communication (IPC) (fronty zpráv, semafory a sdílená paměť),
       které jsou aktuálně v systému přítomny, poskytují podobnou
       informaci jako ipcs(1).  Tyto soubory mají záhlaví a jsou
       formátovány (jeden IPC objekt na řádek) pro lepší přehled.
       svipc(7) poskytuje další detaily pro informace obsažené v těchto
       souborech.

    /proc/tty
       Podadresář obsahující pseudosoubory a podadresáře pro ovladače
       tty a line disciplines.

    /proc/uptime
       Tento soubor obsahuje dvě čísla: uptime systému (sekundy) a čas
       strávený nečinností (sekundy).

    /proc/version
       Řetězec identifikující verzi jádra, které právě běží. Zahrnuje
       obsah /proc/sys/kernel/ostype,  /proc/sys/kernel/osrelease  a
       /proc/sys/kernel/version. Například:
      Linux version 1.0.9 (quinlan@phaze) #1 Sat May 14 01:51:54 EDT 1994

    /proc/vmstat (od Linuxu 2.6)
       Tento soubor zobrazuje různé statistiky virtuální paměti.

    /proc/zoneinfo (od Linuxu 2.6.13)
       tento soubor obsahuje informace o paměťových zónách. Hodí se
       při analyzování chování virtuální paměti.

POZNÁMKY

    Mnoho řetězců (např. proměnné prostředí a příkazový řádek) je ve
    vnitřním formátu s podpoložkami oddělenými NULL bajty ('\0'), takže
    mohou být lépe čitelné s užitím od -c nebo tr "\000" "\n". Jako další
    možnost poslouží dobře i echo `cat <file>`. Tato manuálová stránka
    není úplná, může být nepřesná a potřebuje být často doplňována.

Další informace

    cat(1), find(1), free(1), ps(1), tr(1), uptime(1), chroot(2), mmap(2),
    readlink(2),  syslog(2),  slabinfo(5),  hier(7), arp(8), dmesg(8),
    hdparm(8), ifconfig(8),  init(8),  lsmod(8),  lspci(8),  mount(8),
    netstat(8), procinfo(8), route(8)
    /usr/src/linux/Documentation/filesystems/proc.txt

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.