Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    bootparam - Úvod do parametrů pro zavedení jádra Linuxu

POPIS

    Jádro operačního systému Linux akceptuje 'parametry na příkazové řádce'
    neboli 'parametry pro zavedení operačního systému' při startu systému.
    Obecně, takto lze jádru předat informace o hardware, které si jádro
    nemůže zjistit samo nebo aby se předešlo chybné detekci ze strany
    jádra.

    Když se jádro zavádí pomocí BIOSu (například z diskety, kam bylo jádro
    kopírováno příkazem 'cp zImage /dev/fd0'), není žádná možnost zaváděcí
    parametry nastavit. Proto, aby bylo možno tyto parametry specifikovat,
    je nutno použít speciální program, jako je LILO nebo loadlin. Navíc je
    možno zapsat některé parametry přímo do jádra pomocí rdev, viz rdev(8).

    Program LILO (LInux LOader) napsaný  Wernerem  Almesbergerem  je
    nejpoužívanějším zaváděcím programem. Poskytuje možnost zavádět několik
    různých jader a ukládá si své nastavení do textového souboru. (Viz
    lilo(8) a lilo.conf(5).)  LILO umí zavádět DOS, OS/2 Linux, FreeBSD,
    atd., a je poměrně flexibilní.

    Dalším významným zavaděčem je 'LoadLin', což je DOSovský program, který
    umožňuje spustit Linuxové jádro z DOSu (včetně parametrů), přičemž
    předpokládá, že určité prostředky nezbytné pro start jsou dostupné.
    Tento přístup je výhodný, chcete-li startovat Linux z DOSu.

    Toto je také výhodné, jestliže používáte hardware, které je nutno
    nastavit speciálním DOSovým ovladačem před použitím. Obvyklým příkladem
    jsou zvukové karty 'SoundBlaster Compatible', na kterých DOSový ovladač
    nastaví několik interních registrů pro SB kompatibilní režim. Zavedení
    DOSu včetně ovladače a poté zavedení Linuxu loadlinem zabrání resetu
    karty při startu počítače.

  Seznam parametrů
    Příkazová řádka jádra je rozdělena na řetězce (parametry) oddělené
    čárkami, Většina parametrů má tvar:

       jméno[=hodnota_1][,hodnota_2]...[,hodnota_10]

    kde 'jméno' je jednoznačné klíčové slovo, použité pro rozpoznání, pro
    kterou část jádra se případné hodnoty (jsou-li uvedeny), použijí.
    Povšimněte si, že hodnota 10 je skutečným limitem, protože současný kód
    neumí zpracovat více než 10 hodnot oddělených čárkami pro jedno klíčové
    slovo. (Ve zvlášť složitých případech však můžete použít totéž klíčové
    slovo s dalšími parametry, pokud je to podporováno danou setup funkcí
    ovladače.)

    Většinu rozpoznávání lze najít v linux/init/main.c. Jádro nejprve hledá
    speciální parametry jako 'root=', 'nfsroot=', 'nfsaddrs=', 'ro', 'rw',

    Dále pak prochází seznamem setup funkcí (v poli bootsetups), kde
    kontroluje, zda zadaný řetězec (řekněme 'foo') je propojen s funkcí
    ('foo_setup()') pro určitý ovladač či část jádra. Jestliže předáte
    jádru řádek foo=3,4,5,6 tak jádro prohledá pole bootsetups, aby
    zjistilo, zda je řetězec registrován. Jestliže ano, je zavolána funkce
    k 'foo' přidružená (foo_setup()) a jsou jí předány parametry 3, 4, 5 a
    6 tak, jak se objevily na příkazové řádce.

    Cokoli ve tvaru 'foo=bar', co není akceptováno jako parametr, se bude
    interpretovat  jako  proměnná prostředí, která má být nastavena.
    Příkladem budiž použití 'TERM=vt100' jako zaváděcí parametr.

    Všechny parametry, které nebyly použity jádrem, ani nebyly použity pro
    nastavení proměnných prostředí, jsou předány procesu jedna jako jeho
    parametry (tímto procesem je obvykle init). Nejobvyklejším takovým
    parametrem je slovo single, které říká programu init, aby nastavil
    jednouživatelský režim a nespouštěl obvyklé démony. Prohlédněte si
    manuálovou stránku o verzi programu init, který máte instalován, abyste
    získali seznam parametrů, které akceptuje.

Obecné zaváděcí parametry (nespojené s ovladači)

    'init=...'
       Nastavuje příkaz pro proces jedna, který bude spuštěn po
       natažení jádra.  Jestliže není uvedeno (nebo jej nelze najít),
       jádro zkusí nejprve /sbin/init, potom /etc/init, pak /bin/init,
       potom /bin/sh a vyhlásí kernel panic, selže-li i poslední
       varianta.

    'nfsaddrs=...'
       Nastavuje zaváděcí adresu pro nfs na daný řetězec. Je použita
       při zavádění ze sítě (net boot).

    'nfsroot=...'
       Nastavuje jméno nfs kořenu na daný řetězec. Jestliže řetězec
       nezačíná se použije při zavádění ze sítě.

    'no387'
       (Pouze bylo-li definováno  CONFIG_BUGi386.)  Některé  čipy
       koprocesoru i387 mají chybu, která se projeví v chráněném režimu
       procesoru. Například, některé z prvních ULSI-387 mohou kompletně
       zamrznout systém při operacích v pohyblivé řádové čárce. Je-li
       použit parametr 'no387', pak Linux ignoruje koprocesor, i v
       případě, že jej nalezne. V tomto případě je nutno přeložit jádro
       s emulací koprocesoru!

    'no-hlt'
       (Pouze bylo-li definováno CONFIG_BUGi386.)  Některé z prvních
       i486DX-100 mají problémy s instrukcí 'hlt', protože se neumějí
       vrátit do operačního režimu po jejím provedení.  Jestliže
       použijete 'no-hlt' Linux místo instrukce hlt použije nekonečnou
       smyčku a nebude CPU zastavovat. Toto umožňuje použít Linux i
       majitelům takto chybných čipů.

    'root=...'
       Tento parametr říká jádru, které zařízení má být použito jako
       kořenový souborový systém pro zavedení systému. Implicitně se
       tento parametr nastavuje v době překladu jádra jako kořenové
       zařízení, na kterém je jádro překládáno. Na překrytí tohoto
       implicitního nastavení na druhou disketovou jednotku použijte
       'root=/dev/fd1'. (Kořenové zařízení lze nastavit také příkazem
       rdev(8).)

       Kořenové zařízení lze zadat symbolicky nebo číselně. Symbolické
       zadání má tvar /dev/XXYN, kde XX určuje typ zařízení ('hd' pro
       ST-506 kompatibilní harddisk, kde Y je v rozmezí disketu, kde Y
       číslo disketové jednotky -- fd0 bude DOSová jednotka 'A:', fd1
       bude 'B:'), Y je písmeno nebo číslo jednotky a N je (desítkové)
       číslo oblasti na tomto disku (neplatí pro diskety).  Novější
       jádra dovolují mnoho jiných typů (nejvíce pro CDROMy: nfs, ram,
       scd, mcd, cdu535, aztcd, cm206cd, gscd, sbpcd, sonycd a bpcd.
       (Typ nfs určuje síťové zavedení; ram odkazuje na ram disk.)

       Poznamenejme, že tato jména nemají nic společného se zařízeními
       v adresáři /dev; to je jen čirá konvence.

       Komplikovanější a méně přenositelná specifikace  kořenového
       zařízení  sestává  z čísel zařízení major/minor. (Příklad:
       /dev/sda3 má major 8, minor 3, takže

    'ro'"a'rw'
       Parametr 'ro' říká jádru, aby připojilo kořenový souborový
       systém  pouze  pro  čtení, takže může proběhnout kontrola
       konzistence souborového systému (pomocí fsck). Žádný proces
       nemůže na tento souborový systém psát dokud není 'pře-připojen'
       i pro zápis, například příkazem mount(8).)

       Parametr 'rw' říká jádru, aby připojilo kořenový souborový
       systém pro čtení i zápis; toto je implicitní nastavení.

       Parametry rw a ro lze nastavit i pomocí rdev(8).

    'reserve=...'
       Ochrana intervalu V/V adres před testováním. Parametry mají
       tvar:

       reserve=iobase,extent[,iobase,extent]...

       Na některých počítačích je třeba zakázat ovladačům přístup při
       hledání zařízení (auto-probing) do vybraného intervalu adres.
       Tím lze obejít zařízení, které špatně reaguje na automatickou
       detekci, nebo lze zabránit nesprávné detekci či identifikaci,
       nebo dosáhnout například zakázání přístupu na zařízení, které
       nechceme jádrem inicializovat.

       Parametr reserve určuje rozsah V/V adres, který nemá být
       procházen při hledání. Žádný ovladač nesmí na dané adresy
       přistupovat, ledaže by mu tak bylo explicitně řečeno jiným
       zaváděcím parametrem.

       Například parametry:

       reserve=0x300,32 bla=0x300

       říká všem ovladačům, aby, kromě ovladače 'bla', vynechali adresy
       od 0x300 do 0x31f.

    'mem=...'
       Služba BIOSu, daná specifikací PC, je schopna ohlásit nejvýše
       64MB RAM. Linux tuto službu používá, aby při startu systému
       zjistil množství instalované paměti. Jestliže máte více 64MB
       RAM, použijte tento parametr pro  předání  její  skutečné
       velikosti. Hodnotu lze zadat desítkově nebo šestnáctkově (s
       předponou 0x), navíc je možno použít přípony 'k' (* 1024) a 'M'
       (* 1048576). Zde je Linusův komentář k parametru

          Jádro bude akceptovat jakoukoli hodnotu parametru 'mem=xx',
          kterou mu podstrčíte. Jestliže mu zalžete, systém dříve
          nebo později zhavaruje.  Tento parametr určuje nejvyšší
          použitelnou adresu RAM, takže například 'mem=0x1000000'
          znamená, že máte 16MB RAM. Pro počítač s 96MB RAM zadejte
          'mem=0x6000000'.

          POZOR POZOR POZOR: některé počítače používají vršek paměti
          pro BIOS, takže je možné, že nelze adresovat celých 96MB.
          Naopak také může nastat, že RAM překrytá ROM BIOSem se
          mapuje za fyzický konec paměti; pak byste měli poslední
          přístupnou adresu na 96MB+ 384kB. Jestliže řeknete Linuxu,
          že má více paměti, než je skutečnost, systém zhavaruje.
          Možná ne hned, ale nakonec určitě.

       Můžete také použít parametr 'mem=nopentium' k vypnutí 4 MB
       pagetables  pro  jádra nakonfigurovaná pro IA32 systémy s
       procesorem pentium či novějším.

    'panic=N'
       Nastane-li kernel panic, systém se implicitně nebude pokoušet
       znovu startovat, nastavíte-li však tento parametr, pak bude
       jádro znovu startovat po uplynutí N vteřin (je-li N>0). Toto lze
       nastavit také pomocí "echo N > /proc/sys/kernel/panic".

    'reboot=[warm|cold][,[bios|hard]]'
       (Pouze bylo-li definováno CONFIG_BUGi386.) Od verze 2.0.22 je
       reboot implicitně studeným startem. Chcete-li použít starší
       implicitní chování, použijte 'reboot=warm'. (Studený start může
       být vyžadován pro reset nějakého hardware, naproti tomu může
       zničit ještě nezapsaná data z vyrovnávací paměti. Teplý start
       může být rychlejší.) Implicitně je reboot typu hard (řadič
       klávesnice je požádán o vygenerování signálu RESET, nicméně
       existuje nejméně jeden motherboard, kde toto nefunguje. Pak je
       nutno použít variantu 'reboot=bios', která místo toho požádá
       BIOS o reboot.

    'nosmp'"a'maxcpus=N'
       (Pouze je-li definováno  __SMP__.)  Parametr  'nosmp'  či
       'maxcpus=0' zakáže podporu více procesorů; parametr

Parametry pro vývojáře jádra

    'debug'
       Zprávy od jádra jsou posílány démonu klogd a tak mohou být
       zaznamenány  na  disk.  Zprávy  s  prioritou  větší  než
       console_loglevel jsou současně poslány na konzolu. (Definice
       priorit viz <linux/kernel.h>.)  Implicitně je tato proměnná
       nastavena tak, aby zapisovala na disk cokoli důležitějšího než
       jsou trasovací zprávy (debug). Tento parametr způsobí, že budou
       zaznamenány i zprávy s prioritou DEBUG. Toto nastavení lze
       rovněž měnit za běhu systému pomocí parametru pro klogd(8).

    'profile=N'
       Je možno zapnout tzv. kernel profiling, jestliže chceme zjistit,
       kde jádro spotřebovává čas CPU. Profiling je zapnut nastavením
       proměnné prof_shift na nenulovou hodnotu. Toho lze dosáhnout buď
       nastavením CONFIG_PROFILE při překladu jádra nebo parametrem
       'profile='. Povšimněte si, že hodnota prof_shift bude buďto
       zadaná   hodnota   nebo   hodnota  proměnné  prostředí
       CONFIG_PROFILE_SHIFT (je-li nastavena) nebo implicitně 2. Význam
       této hodnoty je přesnost takového počítání: každý takt (pokud je
       CPU aktivní v jádře) zvětšuje počítadlo:

       profile[address >> prof_shift]++;

       Neupravenou informaci o profilingu lze za běhu získat čtením
       /proc/profile.  Pro  porozumění této informaci lze použít
       například readprofile.c.  Zápis do  /proc/profile  vynuluje
       počítadla.

    'swap=N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8'
       Nastaví  parametry pro algoritmy swapu (virtuální paměťi).
       Hodnoty jsou přiřazeny po řadě jako max_page_age, page_advance,
       page_decline,    page_initial_age,    age_cluster_fract,
       age_cluster_min, pageout_weight, bufferout_weight. Využitelné
       jen pro vývojáře nebo testery jádra.

    'buff=N1,N2,N3,N4,N5,N6'
       Nastaví parametry pro vyrovnávací paměť jádra. Hodnoty jsou
       přiřazeny po řadě jako max_buff_age, buff_advance, buff_decline,
       buff_initial_age, bufferout_weight, buffermem_grace. Využitelné
       jen pro vývojáře nebo testery jádra.

Parametry pro využití ramdisku

    (Pouze je-li jádro přeloženo s CONFIG_BLK_DEV_RAM.) Obecně není dobrý
    nápad používat ramdisk pod Linuxem -- systém umí využít volnou paměť
    daleko efektivněji. Na druhou stranu při startu (nebo při vytváření
    zaváděcích disket) bývá výhodné nahrát obsah diskety do ramdisku. Dále
    muže být vyžadováno, aby některé moduly byly nahrány do jádra předtím,
    než se poprvé přistoupí na hlavní disk.

    Ve verzi jádra 1.3.48 se významně změnila implementace ramdisku.
    Předtím byla paměť alokována staticky (jako parametr 'ramdisk=N'; toto
    lze nastavit při překladu nebo pomocí rdev(8).) Nyní používá ramdisk
    vyrovnávací paměť a jeho velikost se mění podle potřeby.  Pro
    podrobnější informace (např. jak použít rdev(8) v rámci nového chování
    ramdisku) viz /usr/src/linux/Documentation/ramdisk.txt.

    Jsou zde čtyři parametry, dvě logické hodnoty a dvě celá čísla.

    'load_ramdisk=N'
       Jestliže je N=1, nahraj ramdisk, jestliže N=0, nenahrávej jej
       (toto je implicitní nastavení).

    'prompt_ramdisk=N'
       Pro N=1, jádro požádá o vložení diskety (implicitní nastavení).
       Pro N=0 jádro o nic nežádá. (tento parametr není nikdy potřeba)

    'ramdisk_size=N'"nebo(zastaralé)'ramdisk=N'
       Nastaví maximální velikost ramdisku(ů) na N kB. Implicitně 4096
       (4 MB).

    'ramdisk_start=N'
       Nastaví číslo počátečního bloku (offset na disketě odkud bude
       ramdisk nahráván) na N. Toto má význam například pokud tatáž
       disketa obsahuje jak jádro tak ramdisk.

    'noinitrd'
       (Pouze  je-li  jádro  přeloženo  s  CONFIG_BLK_DEV_RAM  a
       CONFIG_BLK_DEV_INITRD.) Nyní je možno přeložit jádro s podporou
       initrd. Jestliže je tato varianta povolena, při startu systému
       se nahraje jak jádro tak iniciální ramdisk, který jádro poté
       změní na 'normální' ramdisk připojený pro čtení i zápis jako
       kořenový svazek. Poté je je spuštěn program /linuxrc; nato je
       připojen skutečný kořenový svazek a initrd je připojeno jako
       /initrd; nakonec je aktivována obvyklá posloupnost zavádění (tj.
       spuštění /sbin/init).

       Pro       podrobnější       informaci      viz
       /usr/src/linux/Documentation/initrd.txt.

       Parametr 'noinitrd' zakazuje použití initrd i v případě, že
       jádro bylo přeloženou s podporou initrd. Data z initrd jsou
       přístupná přes /dev/initrd. (Toto zařízení může být použito jen
       jednou: data jsou uvolněna z paměti, jakmile poslední proces
       uzavře /dev/initrd.)

Zaváděcí parametry pro zařízení SCSI

    Notace použitá v této sekci:

    iobase -- první V/V port použitý SCSI adaptérem. Jsou uváděny v
    šestnáctkové soustavě, obvykle leží v intervalu od 0x200 do 0x3ff.

    irq -- číslo přerušení, která je nastaveno při konfiguraci karty.
    Správné hodnoty závisí na typu karty, obvykle se jedná o jednu z hodnot
    5, 7, 9, 10, 11, 12 a 15. Ostatní hodnoty jsou použity jinými obvyklými
    zařízeními jako IDE disky, diskety, sériové porty aj.

    scsi-id -- ID, kterým se SCSI zařízení jednoznačně identifikuje v rámci
    jedné  SCSI sběrnice. Pouze některé karty povolují tuto hodnotu
    nastavit, ostatní ji mají permanentně nastavenou bez možnosti změny.
    Obvyklá hodnota je 7, ale například karty Seagate and Future Domain
    TMC-950 používají 6.

    parity -- zda SCSI adaptér očekává, že připojená zařízení používají
    paritu při komunikaci. Nastavení parametru na jedna kontrolu parity
    povolí, nula ji zakáže. Opět, ne všechny adaptéry povolují toto
    nastavit jako parametr.

    'max_scsi_luns=...'
       Každé  SCSI  zařízení  může  vnitřně  obsahovat  několik
       'podzařízení'. Jako příklad uveďme některou z novějších SCSI CD-
       ROM, které jsou schopny pracovat s několika disky najednou.
       Každý jednotlivý disk je pak adresován jako 'Logical Unit
       Number' (LUN - číslo logické jednotky) pro dané SCSI zařízení.
       Na druhou stranu, drtivá většina zařízení (např. pevné disky
       nebo pásky) mají jenom jeden LUN, který má hodnotu LUN 0.

       Některá špatně navržená SCSI zařízení nejsou schopna pracovat
       jako jednotky s nenulovým LUN. Jestliže není při překladu jádra
       nastaveno CONFIG_SCSI_MULTI_LUN, pak bude jádro při startu
       testovat pouze LUN=0.

       Pomocí parametru 'max_scsi_luns=n' lze při startu nastavit,
       kolik LUN se má testovat. Povolené hodnoty jsou od jedné do
       osmi. Hodnota n=1 zakazuje zkoušet jiné LUN než 0.

    Nastavení SCSI pásky
       Některé parametry pro SCSI páskový ovladač lze zadat následovně:

       st=buf_size[,write_threshold[,max_bufs]]

       První dvě čísla jsou hodnoty v kB. Implicitní hodnota buf_size
       je 32kB, přičemž maximální hodnota, kterou lze zadat je až
       16384kB.   write_threshold  je  prahová  hodnota  obsazení
       vyrovnávací paměti pro provedení zápisu na pásku, implicitně je
       nastavena na 30kB. Hodnota max_bufs určuje největší povolený
       počet vyrovnávacích pamětí pro dané zařízení (implicitní hodnota
       je dvě). Příklad:

       st=32,30,2

       Podrobnosti jsou uvedeny v souboru Documentation/scsi/st.txt
       (nebo v případě starších jader drivers/scsi/README.st)  ve
       zdrojovém kódu jádra.

    Nastavení Adaptecu aha151x, aha152x, aic6260, aic6360, SB16-SCSI
       Čísla za aha odpovídají kartám, kdežto aic určují typ SCSI čipu
       (včetně SoundBlaster-16 SCSI).

       Testovací kód pro tyto adaptéry hledá nainstalovaný BIOS, a
       není-li nalezen, pak není nalezena ani karta. Zaváděcí parametry
       mají tuto formu:

       aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect[,parity]]]]

       Jestliže je ovladač přeložen s povoleným laděním, šestý parametr
       určuje úroveň výpisu hlášení (debug_level).

       Všechny tyto parametry jsou popsány na začátku této sekce, navíc
       parametr  reconnect  povoluje  použít   SCSI   příkazy
       disconnect/reconnect, má-li tento parametr nenulovou hodnotu.
       Příklad použití:

       aha152x=0x340,11,7,1

       Pořadí parametrů je závazné, chcete-li nastavit paritu, musíte
       také nastavit iobase, irq, scsi-id a reconnect.

    Nastavení Adaptecu aha154x
       Série aha1542 obsahují na desce disketový řadič i82077, zatímco
       aha1540 nikoli. Toto jsou karty jsou tzv. busmastering (řízení
       přístupu ke sběrnici) a jejich parametry jsou určeny k zadaní
       pravidel pro používání sběrnice. Parametry:

       aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]

       Povolené hodnoty iobase jsou: 0x130, 0x134, 0x230, 0x234, 0x330,
       0x334. Klony mohou používat i jiné hodnoty.

       Hodnoty buson, busoff určují dobu v mikrosekundách, po kterou
       karta ovládá sběrnici ISA. Implicitně je nastaveno buson 11us a
       busof 4us, takže i jiné karty (např. ISA LANCE Ethernet card)
       mají možnost k ISA sběrnici přistupovat.

       Hodnota dmaspeed určuje rychlost (v MB/s), kterou smí DMA
       (Direct Memory Access - přímý přístup do paměti bez použití CPU)
       přistupovat do paměti. Implicitně je to 5MB/s. Novější varianty
       lze nastavit softwarově, starší mají jumpery. Povoleny jsou
       hodnoty až do 10MB/s (předpokládejme, že jej váš motherboard
       zvládne), nicméně s hodnotami nad 5 MB/s experimentujte opatrně.

    Nastavení Adaptecu aha274x, aha284x, aic7xxx
       Tyto karty akceptují parametry v následující formě:

       aic7xxx=extended,no_reset

       Nenulová hodnota extended indikuje, že je povolen rozšířený
       překlad  adres pro větší disky. Nenulová hodnota no_reset
       signalizuje adaptéru, aby neresetoval SCSI sběrnici při startu
       systému.

    Nastavení AdvanSys SCSI ('advansys=')
       Ovladač AdvanSys akceptuje nejvýše čtyři v/v adresy, na kterých
       bude hledat kartu AdvanSys. Tyto hodnoty se použijí  pro
       vyhledávání na sběrnicích ISA a VLB, nemají tedy žádný vliv na
       hledání na sběrnicích EISA nebo PCI.  Jestliže byl ovladač
       přeložen pro ladění, lze zadat ještě další parametr ve tvaru
       0xdeb, kde deb je z intervalu 0-f a nastavuje úroveň (množství
       zpráv).

    AM53C974

       AM53C974=host-scsi-id,target-scsi-id,max-rate,max-offset

    Nastavení BusLogic SCSI ('BusLogic=')

       BusLogic=N1,N2,N3,N4,N5,S1,S2,...

       Pro  vyčerpávající  popis  nastavení  karty  BusLogic  viz
       /usr/src/linux/drivers/scsi/BusLogic.c. Níže uvedený text je
       jen jeho velmi zkrácený výtah.

       Parametry N1 - N5 jsou celá čísle, S1, ... jsou řetězce. N1 je
       V/V adresa, na které se karta nachází.  N2 je 'Tagged Queue
       Depth' pro zařízení, které tuto funkci podporují. N3 je 'bus
       settle time' ve vteřinách. (doba, kterou má adaptér čekat po
       resetování sběrnice před vysláním prvního příkazu.)  N4 je
       lokální nastavení (pro tento adaptér). N5 je globální nastavení
       (pro všechny adaptéry).

       Řetězcové parametry jsou použity pro řízení Tagged Queuing
       (TQ:Default, TQ:Enable, TQ:Disable, TQ:<Per-Target-Spec>), pro
       Error Recovery (ER:Default, ER:HardReset, ER:BusDeviceReset,
       ER:None, ER:<Per-Target-Spec>), a  pro  způsob  vyhledávání
       adaptéru (NoProbe, NoProbeISA, NoSortPCI).

    Nastavení EATA/DMA
       Implicitní seznam v/v portů pro hledání lze změnit pomocí

       eata=iobase,iobase,....

    Nastavení Future Domain TMC-16x0

       fdomain=iobase,irq[,adapter_id]

    Nastavení Great Valley Products (GVP) SCSI controller

       gvp11=dma_transfer_bitmask

    Nastavení Future Domain TMC-8xx, TMC-950

       tmc8xx=mem_base,irq

       Hodnota mem_base je adresou, kam se mapuje v/v oblast, kterou
       tento adaptér používá.  Obvykle jedna z hodnot:  0xc8000,
       0xca000, 0xcc000, 0xce000, 0xdc000, 0xde000.

    Nastavení IN2000

       in2000=S

       kde   S  je  čárkou  oddělovaný  seznam  ve  tvaru
       klíčové_slovo[:hodnota]. Rozpoznávaná slova jsou ioport:addr,
       noreset, nosync:x, period:ns, disconnect:x, debug:x, proc:x. Pro
       vysvětlení viz /usr/src/linux/drivers/scsi/in2000.c.

    Nastavení NCR5380 and NCR53C400
       Parametry mají tvar:

       ncr5380=iobase,irq,dma

       nebo

       ncr53c400=iobase,irq

       Jestliže adaptér nepoužívá přerušení, pak hodnota IRQ 255 (0xff)
       zakáže přerušení. Hodnota 254 znamená automatickou detekci.
       Podrobnosti    jsou    uvedeny     v     souboru
       Documentation/scsi/g_NCR5380.txt (nebo v případě starších jader
       drivers/scsi/README.g_NCR5380) ve zdrojovém kódu jádra.

    Nastavení NCR53C8xx

       ncr53c8xx=S

       kde  S  je  čárkou  oddělovaný  seznam  ve   tvaru
       klíčové_slovo[:hodnota].   Rozpoznávaná  slova  jsou:  mpar
       (master_parity), spar (scsi_parity), disc (disconnection), specf
       (special_features), ultra (ultra_scsi), fsn (force_sync_nego),
       tags (default_tags), sync (default_sync), verb (verbose), debug
       (debug),    burst    (burst_max).    Blíže    viz
       /usr/src/linux/drivers/scsi/ncr53c8xx.c.

    Nastavení NCR53c406a

       ncr53c406a=iobase[,irq[,fastpio]]

       Irq = 0 pro režim bez použití přerušení. Fastpio = 1 pro rychlý
       pio režim, 0 pro pomalý.

    Nastavení Pro Audio Spectrum
       PAS16 používá čip NC5380 SCSI, přičemž novější modely podporují
       softwarové nastavení. Parametry mají tvar:

       pas16=iobase,irq

       Jediným neobvyklým nastavením může být hodnota IRQ 255, což
       zakáže adaptéru používat přerušení (s pochopitelnou ztrátou
       výkonnosti). Hodnota iobase je obvykle 0x388.

    Nastavení Seagate ST-0x
       Jestliže není adaptér automaticky rozpoznán při startu, je třeba
       zadat parametry ve tvaru:

       st0x=mem_base,irq

       mem_base je adresou, kam se mapuje v/v oblast, kterou tento
       adaptér používá. Obvykle jedna z hodnot: 0xc8000, 0xca000,
       0xcc000, 0xce000, 0xdc000, 0xde000.

    Nastavení Trantor T128
       Tento adaptér je založen na čipu NCR5380 a akceptuje tyto
       parametry:

       t128=mem_base,irq

       Povolené hodnoty pro mem_base jsou: 0xcc000, 0xc8000, 0xdc000,
       0xd8000.

  Nastavení UltraStor 14F/34F
    Implicitní seznam v/v portů pro hledání lze změnit pomocí:

       eata=iobase,iobase,....

    Nastavení WD7000

       wd7000=irq,dma,iobase

  Nastavení řadiče Commodore Amiga A2091/590
       wd33c93=S

       kde S je seznam parametrů oddělených čárkami. Rozpoznávané
       hodnoty jsou: nosync:bitmask, nodma:x, period:ns, disconnect:x,
       debug:x,     clock:x,     next.     Viz     také
       /usr/src/linux/drivers/scsi/wd33c93.c.

  Pevné disky
    Parametry pro IDE Disky/CD-ROM
       Ovladač IDE akceptuje řadu parametrů, od geometrie disku až po
       obcházení chyb specifických zařízení. Specifické parametry jsou
       zadány pomocí

       Parametry společné několika zařízením mají  prefix  'hd='.
       Kombinace  obou  způsobů zadávání funguje podle očekávání;
       poznamenejme, že parametr (a, ..., h). Podrobnosti jsou uvedeny
       v souboru Documentation/ide.txt (nebo v případě starších jader
       drivers/block/README.ide) ve zdrojovém kódu jádra.

    Parametry 'hd=cyls,heads,sects[,wpcom[,irq]]'
       Specifikace fyzické geometrie disku. Pouze první tři parametry
       jsou povinné. Stopa/hlava/sektory jsou ty, které používá program
       fdisk. Hodnota wcomp (předkompenzace pro zápis) se pro IDE
       disky nevyužívá. IRQ je hodnota přerušení pro ovladač, na nějž
       je zařízení připojeno. (Toto není parametr specifický pro disk.)

    Parametr 'hd=serialize'
       Dvojité IDE rozhraní CMD-640 obsahuje chybu, která může za
       určitých okolností (na obě rozhraní se používají v tutéž chvíli)
       může zničit vaše data. Tento parametr říká, že požadavky na obě
       rozhraní se budou řadit do fronty, a tedy nikdy nebudou oslovena
       najednou obě rozhraní.

    Parametr 'hd=dtc2278'
       Tento parametr říká jádru, že máte rozhraní DTC-2278D. Ovladač
       se poté pokusí použít specifické příkazy pro povolení druhého
       IDE rozhraní a rychlejšího modu přenosu dat.

    Parametr 'hd=noprobe'
       Netestuj dané zařízení. Např.

       hdb=noprobe hdb=1166,7,17

       zakáže testování, ale nastaví geometrii, a tak je toto zařízení
       stane použitelné pro operační systém.

    Parametr 'hd=nowerr'
       Některá zařízení mají chybně stále nastavený příznak WRERR_STAT.
       Tento parametr povoluje obejití této chyby.

    Parametr 'hd=cdrom'
       Tento parametr říká, že namísto disku je připojena ATAPI CD-ROM.
       Obvykle je CD-ROM detekována a rozpoznána automaticky, ale v
       případě že se tak nestalo, toto je možná pomoc.

    Standardní parametry pro ST-506 Disk Driver ('hd=')
       Standardní ovladač akceptuje geometrii podobně jako IDE driver;
       očekává však přesně tři hodnoty (Stopa/Hlava/Sektory), v případě
       jiného počtu vás potichu ignoruje. Navíc rozumí pouze 'hd='
       jako parametru, tedy 'hda=' není povolený zápis. Formát:

       hd=cyls,heads,sects

       Jestliže máte instalovány dva disky, opakujte parametry pro
       druhý disk.

    Parametry pro XT Disk Driver ('xd=')
       Jste-li jeden z těch nešťastníků, který používá tuto starou
       8-bitovou kartu, která přenáší data 125kB/s, toto je příběh pro
       vás. Pokud není vaše karta rozpoznána automaticky, je třeba
       zadat tyto parametry:

       xd=type,irq,iobase,dma_chan

       Hodnota type je specifická pro výrobce, překrývající autodetekci
       (viz zdrojový kód jádra drivers/block/xd.c). Hodnota type je
       index seznamu xd_sigs a v průběhu času byly typy přidávány a
       ubírány, takže se všechna čísla měnila. Dnes (Linux 2.5.0) jsou
       typy 0=generic; 1=DTC 5150cx; 22,3=DTC 5150x;  4,5=Western
       Digital; 6,7,8=Seagate; 9=Omti; 10=XEBEC.

       Funkce xd_setup() tyto hodnoty nekontroluje a navíc předpokládá,
       že jste zadali všechny čtyři. Zde je příklad pro řadič WD1002 se
       zakázaným BIOSem a s implicitními parametry:

       xd=2,5,0x320,3

    Výměnné disky Syquest's EZ*

       ez=iobase[,irq[,rep[,nybble]]]

  ZAŘÍZENÍ IBM MCA BUS
    Viz /usr/src/linux/Documentation/mca.txt.

    Pevné disky PS/2 ESDI
       V době startování je možné zadat geometrii:

       ed=cyls,heads,sectors.

       Pro Think-Pad, přidejte parametr

       tp720=1.

    Nastavení IBM Microchannel SCSI Subsystem

       ibmmcascsi=N

       kde N je pun (SCSI ID) daného subsystému.

    Rozhraní Aztech
       Syntaxe pro tento adaptér je:

       aztcd=iobase[,magic_number]

       Jestliže nastavíte magic_number na 0x79, pak ovladač vyzkouší a
       spustí se i v případě, že nepozná verzi firmware. Jiné hodnoty
       jsou ignorovány.

    CD-ROMy přes paralelní port
       Syntaxe:

       pcd.driveN=prt,pro,uni,mod,slv,dly
       pcd.nice=nice

       kde 'port' je základní adresou, 'pro' je číslo protokolu, 'uni'
       slouží k výběru jednotky (pro zřetězená zařízení), 'mod' je mód
       (nebo -1 pro automatický výběr nejlepšího), 'slv' je 1 pokud má
       být slave, a 'dly' je small integer pro zpomalení přístupu na
       porty. Parametr

    CDU-31A and CDU-33A Sony Interface
       Toto rozhraní je na některých zvukových kartách Pro Audio
       Spectrum a na ostatních rozhraních formy Sony. Syntaxe:

       cdu31a=iobase,[irq[,is_pas_card]]

       Zadáním hodnoty IRQ 0 zakazujete použití přerušení (některé PAS
       karty je nepodporují). Jestliže vaše karta přerušení podporuje,
       měli byste jej využívat, protože snižuje zatížení CPU ovladačem.

       Hodnota is_pas_card má být pouze 'PAS', jestliže používáte kartu
       Pro Audio Spectrum, jinak nesmí být zadáno nic.

    CDU-535 Sony Interface
       Syntaxe pro toto CD-ROM rozhraní je:

       sonycd535=iobase[,irq]

       Je možno použít 0 jako implicitní hodnotu pro iobase, jestliže
       chcete zadat pouze IRQ.

    Rozhraní GoldStar
       Syntaxe pro toto CD-ROM rozhraní je:

       gscd=iobase

    Rozhraní ISP16 CD-ROM
       Syntaxe pro toto CD-ROM rozhraní je:

       isp16=[iobase[,irq[,dma[,type]]]]

       (tři čísla a řetězec). Je-li zadán jako 'noisp16', rozhraní
       nebude konfigurováno. Ostatní povolené  hodnoty":  'Sanyo",
       'Sony', 'Panasonic' a 'Mitsumi'.

    Rozhraní Mitsumi
       Syntaxe pro toto CD-ROM rozhraní je:

       mcd=iobase,[irq[,wait_value]]

       Hodnota wait_value je použita jako interní timeout pro ty, kteří
       mají problémy s jejich jednotkou (její použití lze povolit i
       zakázat při překladu jádra). Mitsumi FX-400 je IDE/ATAPI CD-
       ROM, který nepoužívá ovladač mcd.

    Rozhraní Mitsumi XA/MultiSession
       Toto je tentýž hardware jako výše, ale ovladač má některá
       rozšíření. Syntaxe:

       mcdx=iobase[,irq]

    Rozhraní Optics Storage
       Syntaxe pro tento typ adaptérů je:

       optcd=iobase

    Rozhraní Phillips CM206
       Syntaxe pro tento typ adaptérů je:

       cm206=[iobase][,irq]

       Ovladač předpokládá hodnoty mezi 3 a11 jako hodnoty IRQ a čísla
       mezi 0x300 a 0x370 jako adresy v/v portů, takže lze zadat jednu
       či obě hodnoty v jakémkoli pořadí. Také lze napsat 'cm206=auto'
       pro autoprobe.

    Rozhraní Sanyo
       Syntaxe pro tento typ adaptérů je:

       sjcd=iobase[,irq[,dma_channel]]

    Rozhraní SoundBlaster Pro
       Syntaxe pro tento typ adaptérů je:

       sbpcd=iobase,type

       kde typ je jeden z následujících (rozlišují se velká a malá
       písmena): patří k rozhraní, nikoli ta pro zvukovou kartu.

  Ethernet
    Různé ovladače mají různé parametry, ale obecně mají všechny IRQ, V/V
    adresu a jméno. Takže základní forma parametrů je:

       ether=irq,iobase[,param_1[,...param_8]],name

       První nečíselný parametr je chápán jako jméno. Hodnoty param_n
       (jsou-li použity) mají různý význam pro různé adaptéry. Typicky
       určují adresu sdílené paměti, výběr rozhraní, kanál DMA aj.

       Obvykle se používá tento parametr pro autoprobe druhé síťově
       karty (implicitně se hledá jen první):

       ether=0,0,eth1

       Poznamenejme, že hodnoty 0 pro IRQ a iobase nutí ovladače k
       autodetekci.

       Dokument Ethernet-HOWTO poskytuje dokumentaci a informace o tom,
       jak používat více síťových karet a také popis jednotlivých
       param_n pro různé adaptéry.

  Ovladač pro řadič disketové jednotky
    Ovladač pro diskety má mnoho parametrů, všechny jsou zmíněny v
    Documentation/floppy.txt   (nebo  v  případě  starších  jader
    drivers/block/README.fd) ve zdrojovém kódu jádra.  Tato informace
    pochází přímo odtud.

    floppy=mask,allowed_drive_mask
       Nastavuje bitovou masku povolených jednotek. Implicitně jsou
       povoleny jednotky 0 a 1 na každém ovladači. Důvodem je, že
       některé nestandardní motherboardy (ASUS PCI) posílají signály
       chybně do klávesnice jestliže se přistupuje na jednotky 2 a 3.
       Tento parametr je částečně překryt parametrem cmos.

    floppy=all_drives
       Povoluje hledání všech jednotek. Použijte, máte-li více než dvě
       floppy jednotky.

    floppy=asus_pci
       Nastavuje prohledávání na jednotky 0 a 1 (implicitní nastavení).

    floppy=daring
       Říká ovladači, že máte kvalitní řadič, což dovoluje efektivnější
       a plynulejší činnost, ale na některých řadičích může havarovat.
       Může zrychlit funkci jednotky.

    floppy=0,daring
       Říká ovladači, že nemáte 'daring' řadič (viz výše).

    floppy=one_fdc
       Sděluje ovladači, že máte jen jeden floppy řadič (implicitní
       nastavení).

    floppy=two_fdc"nebofloppy=adresa,two_fdc
       Sděluje ovladači, že máte dva řadiče. O druhém se předpokládá,
       že je na adrese adresa, není-li zadána, vezme se 0x370.

    floppy=thinkpad
       Sděluje ovladači, že máte Thinkpad (ten používá obrácenou
       konvenci pro signál diskchange).

    floppy=0,thinkpad
       Sděluje ovladači, že nemáte Thinkpad.

    floppy=drive,type,cmos
       Nastavuje cmos typ jednotky. Navíc povolí tuto jednotku v masce.
       To je výhodné, máte-li více než dvě jednotky (do cmos lze napsat
       pouze dvě) nebo používá-li váš BIOS nestandardní CMOS typ.
       Zadáte-li hodnotu cmos jako 0, pak se skutečná hodnota přečte z
       CMOS.

    floppy=unexpected_interrupts
       Vypiš  varování,  je-li  zachyceno  neočekávané  přerušení
       (implicitně).

    floppy=no_unexpected_interrupts"nebofloppy=L40SX
       Nevypisuje nic při neočekávaném přerušení. Toto je požadováno
       např. pro laptop IBM L40SX v některých videomódech (vypadá to
       jako interakce mezi řadičem video a řadičem disket). Tato
       přerušení lze ignorovat, mají vliv pouze na rychlost.

  Ovladač zvukových karet
    I ovladač zvukové karty akceptuje startovací parametry pro překrytí
    implicitních hodnot. Není to však doporučováno, protože se jedná o
    nastavení poměrně komplexní a složité. Popis lze najít v souboru
    Documentation/sound/oss/README.OSS   ve  zdrojovém  kódu  jádra
    (drivers/sound/Readme.linux ve starších verzích). Akceptuje parametry
    ve tvaru:

       sound=device1[,device2[,device3...[,device10]]]

       kde každá hodnota deviceN má tvar 0xTaaaId"

       T - typ zařízení: 1=FM, 2=SB, 3=PAS, 4=GUS, 5=MPU401, 6=SB16,
       7=SB16-MPU401

       aaa - V/V adresa (šestnáctkově).

       I - IRQ šestnáctkově (tj. 10=a, 11=b, ...)

       d - kanál DMA.

       Jak vidíte, je to poměrně zmatečné, takže lepší přeložit jádro s
       konkrétními  hodnotami. Parametr ve tvaru 'sound=0' zakáže
       použití zvukové karty.

  Ovladače ISDN
    Ovladač ICN ISDN
       Syntaxe:

       icn=iobase,membase,icn_id1,icn_id2

       kde icn_id1 a icn_id2 jsou dva řetězce, které budou kartu
       identifikovat v hlášeních jádra.

    Ovladač PCBIT ISDN
       Syntaxe:

       pcbit=membase1,irq1[,membase2,irq2]

       kde membaseN je sdílená paměť N-té karty a irqN je její IRQ
       nastavení. Implicitně je IRQ 5 a membase 0xD0000.

    Ovladač Teles ISDN
       Syntaxe:

       teles=iobase,irq,membase,protocol,teles_id

       kde iobase je v/v adresa karty, membase adresa její sdílené
       paměti, irq číslo přerušení a teles_id je jednoznačný ASCII
       identifikátor.

  Ovladač sériového portu
    Ovladač RISCom/8 Multiport Serial ('riscom8=')
       Syntaxe:

       riscom=iobase1[,iobase2[,iobase3[,iobase4]]]

       Detaily lze najít v /usr/src/linux/Documentation/riscom8.txt.

    Ovladač DigiBoard ('digi=')
       Je-li tento parametr zadán, musí mít přesně šest hodnot.
       Syntaxe:

       digi=status,type,altpin,numports,iobase,membase

       Parametry je možno zadat jako čísla nebo řetězce. Jsou-li
       použity řetězce, pak iobase a membase  musí  být  zadány
       šestnáctkově.  Číselné parametry jsou (nemusí se zadat vždy
       všechny) v pořadí: status (povol(1) nebo zakaž(0) tuto kartu),
       type  (PC/Xi(0),  PC/Xe(1),  PC/Xeve(2), PC/Xem(3)), altpin
       (povol(1) nebo zakaž(0) alternativní uspořádání pinů), numports
       (počet portů na této kartě), iobase (V/V port, na který je karta
       nastavena), membase (adresa sdílené paměti).  Tedy, následují
       nastavení jsou ekvivalentní:

       digi=E,PC/Xi,D,16,200,D0000
       digi=1,0,0,16,0x200,851968

       Detaily lze nejít v /usr/src/linux/Documentation/digiboard.txt.

    Baycom Serial/Parallel Radio Modem
       Syntaxe:

       baycom=iobase,irq,modem

       Jsou zde přesně tři parametry; pro více adaptérů, zadejte více
       parametrů ser12*, par96, par96*. Zde * znamená softwarové DCD a
       ser12/par96 přepíná mezi podporovanými typy modemů. Podrobnosti
       jsou uvedeny v souboru Documentation/networking/baycom.txt (nebo
       v případě starších jader drivers/net/README.baycom) ve zdrojovém
       kódu jádra.

    Ovladač Soundcard radio modem
       Syntaxe:

       soundmodem=iobase,irq,dma[,dma2[,serio[,pario]]],0,mode

       Všechny  parametry  až  na poslední jsou přirozená čísla;
       nevýznamná 0 je vyžadována kvůli chybě v nastavovacím kódu.
       Parametr mod je řetězec ve formě hw:modem, kde hw je jeden z
       sbc, wss, wssfdx a modem je jeden z afsk1200, fsk9600.

  Ovladač tiskárny
    'lp=' Syntaxe:

       lp=0
       lp=auto
       lp=reset
       lp=port[,port...]

       Můžete říct ovladači tiskárny, které porty má používat a které
       ne. Druhá možnost se hodí, pokud nechcete, aby ovladač tiskárny
       zabral všechny dostupné paralelní porty, takže je mohou využívat
       jiné ovladače (např. PLIP, PPA).

       Formát  parametru  je  vícero  jmen  portů.  Například
       lp=none,parport0 použije první paralelní port pro lp1 a zakáže
       lp0. Pro úplný zákaz ovladače tiskárny je možno použít lp=0.

    Ovladač WDT500/501
       Syntaxe:

       wdt=io,irq

  Ovladače myši
    'bmouse=irq'
       Ovladač busmouse očekává jeden parametr, a to číslo přerušení.

    'msmouse=irq'
       Totéž platí pro ovladač msmouse.

    Nastavení myši ATARI

       atamouse=threshold[,y-threshold]

       Je-li zadán jen jeden parametr, je použit jak pro x-threshold,
       tak pro y-threshold. Jinak je první hodnota x-threshold, a druhá
       y-threshold. Povolené hodnoty jsou od 1 do 20, implicitně 2.

  Video hardware
    'no-scroll'
       Tento parametr říká ovladači konzole aby neinstaloval hardwarový
       posun (kdy je posun řešen posouváním adresy začátku obrazovky
       místo posuvu dat). Vyžadováno některými Braillovými konzolami.

VIZ TÉŽ

    lilo.conf(5), klogd(8), lilo(8), mount(8), rdev(8)

    Významné části této manuálové stránky jsou odvozeny z Boot Parameter
    HOWTO (verze 1.0.1) napsaného Paulem Gortmakerem.  V tomto  (či
    novějším) HOWTO můžete najít více informací. Aktuální zdroj informací
    je /usr/src/linux/Documentation/kernel-parameters.txt.

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages.  Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.