Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    man - makra pro formátování manuálových stránek.

SYNTAXE

    groff -Tascii -man file ...

    groff -Tps -man file ...

    man [sekce] nzev

POPIS

    Tato manuálová stránka popisuje makro balík groff an.tmac (často
    nazývaný jako makro balík man). Tento balík maker by měli používat
    vývojáři při psaní nebo přenosu manuálových stránek pro Linux. Je
    celkem kompatibilní s ostatními verzemi tohoto makro balíku, a proto by
    přenos manuálových stránek z jiných systémů neměl být problémem
    (výjimkou je NET-2 BSD, který používá úplně jiný makro balík zvaný
    mdoc; viz mdoc(7)).

    NET-2 BSD manuálové stránky mohou být používány programem groff
    jednoduše, pokud použijeme volbu -mdoc místo standardní volby -man.
    Doporučujeme  ale používat volbu -mandoc, protože ta automaticky
    rozezná, který makro balík má použít.

PREAMBULE

    Konvence, které by měly být použity při psaní manuálových stránek v
    balíku man-pages, jsou uvedeny v man-pages(7).

  Titulní řádka
    První  příkaz  manuálové  stránky  (po komentářích, tj.  řádcích
    začínajících na .\") by měl být

       .TH titulek sekce datum zdroj manul

    Více informací o parametrech, které mohou být předány příkazu TH, je
    uvedeno v man-pages(7).

    Pozor, BSD manuálové stránky formátované mdoc začínají příkazem Dd,
    nikoliv příkazem TH.

  Sekce
    Sekce začínají příkazem .SH následovaným názvem dané sekce.  Jediná
    povinná sekce je JMÉNO, měla by být první a za ní by měl následovat
    jednořádkový popis programu:

       .SH JMÉNO

    Je velmi důležité dodržet tento formát, zejména uvádění zpětného
    lomítka před pomlčkou, za níž je uvedeno jméno příkazu, protože tato
    syntaxe je použita programem makewhatis(8) k vytvoření  databáze
    zkrácených popisů příkazů pro příkazy whatis(1) a apropos(1).

    Seznam dalších sekcí, které se mohou v manuálové stránce vyskytnout, je
    uveden v man-pages(7).

  Fonty
    Příkazy pro nastavení řezu písma:

    .B Tučné

    .BI Tučné střídající se s kurzívou (zvláště užitečné pro specifikace
      funkcí)

    .BR Tučné střídající se s normálním (zvláště užitečné pro odkazy na
      ostatní manuálové stránky)

    .I Kurzíva

    .IB Italika střídající se s tučným

    .IR Italika střídající se s normálním

    .RB Normální střídající se s tučným

    .RI Normální střídající se s kurzívou

    .SB Malé střídající se s tučným

    .SM Malé (užitečné pro zkratky)

    Tradicí bylo, že každý příkaz mohl mít až šest argumentů, ale GNU verze
    odstranila toto omezení. Argumenty jsou odděleny mezerami. Uvozovky
    použijeme chceme-li specifikovat argument, který obsahuje mezery.
    Všechny argumenty budou vytištěny bez mezer hned za sebe, a proto může
    být příkaz .BR použit pro vytištění tučného slova následovaného
    interpunkční značkou v normálním písmu.  Pokud není uveden žádný
    argument, aplikuje se příkaz na následující řádek textu.

  Další makra a řetězce
    Níže jsou uvedena další související makra a předdefinované řetězce.
    Pokud není uvedeno jinak, všechna makra způsobují zlom (konec aktuální
    rádky textu). Mnoho z těchto maker nastavuje nebo užívá "obecné
    odsazení".  Hodnota "obecné odsazení" je nastavena makrem s parametrem
    i níže; makro může i vypustit, v tom případě bude užito aktuální obecné
    odsazení.  Výsledkem je, že po sobě jdoucí odsazené odstavce mohou
    používat stejné odsazení bez  nutnosti  jeho  hodnotu  opakovaně
    nastavovat.  Obyčejný (neodsazený) odstavec obnoví hodnotu obecného
    odsazení na výchozí hodnotu (0.5 palce) Jako výchozí jednotka odsazení
    je použito en; jako jednotky používejte nejlépe en nebo em, protože se
    automaticky přizpůsobují změně velikosti fontu. Další základní makra
    jsou:

  Normální odstavce
    .LP   Stejné jako .PP (začni odstavec).

    .P    Stejné jako .PP (začni odstavec).

    .PP   Začni odstavec a obnov obecné odsazení.

  Relativní hranice odsazení
    .RS i  Začátek relativní hranice odsazení: posune levý okraj i
        doprava (pokud je i vynecháno, použije se hodnota obecného
        odsazení).  Nové obecné odsazení je nastaveno na 0.5 palce.
        Výsledkem je, že všechny následující odstavce budou odsazeny
        až do odpovídajícího .RE.

    .RE   Ukončí relativní hranici odsazení a obnoví předchozí hodnotu
        obecného odsazení.

  Makra pro odsazené odstavce
    .HP i  Začne odstavec s visícím odsazením (první řádek začíná vlevo
        stejně jako normální odstavce, ostatní řádky jsou odsazeny).

    .IP x i Odsazený odstavec s volitelnou visící značkou.  Pokud je
        značka x vynechána, je celý následující odstavec odsazen o i.
        Pokud je značka x přítomna, je pověšena na levém okraji před
        následujícím odsazeným odstavcem (je to stejné jako .TP,
        akorát je značka uvedena s příkazem, místo aby byla na
        následující řádce). Pokud je značka příliš dlouhá, je text,
        který po ní následuje, posunut dolů na další řádku (text
        nezmizí ani se nezkomolí). Pro seznamy s odrážkami se toto
        makro používá se značkami \(bu (bullet) nebo \(em (em dash),
        pro číslované seznamy je pak značkou číslo nebo písmeno
        následované tečkou; to zjednodušuje převod do jiných formátů.

    .TP i  Začne odstavec s visící značkou. Značka je uvedena  na
        následující řádce, ale výsledek je stejný jako u příkazu .IP.

  Makra hypertextových odkazů
    (Vlastnost podporovaná pouze programem groff.) Aby bylo možné používat
    makra hypertextových odkazů, je nutné nahrát balíček maker www.tmac.
    Použijte k tomu volání .mso www.tmac

    .URL url odkaz trailer
        Vloží hypertextový odkaz na URI (URL) url, s odkazem jako
        textem odkazu.  Bezprostředně za ním bude vytištěn trailer.
        Při tvorbě HTML by se to mělo přeložit do HTML příkazu <A
        HREF="url">odkaz</A>trailer.

        Toto a další makra jsou nové a mnoho nástrojů je neumí použít,
        ale protože nedefinovaná makra většinou ignorují (nebo je
        přinejhorším vloží jako text), je možné jej bezpečně použít.

        Může být užitečné definovat vlastní makro URL v manuálových
        stránkách pro blaho těch, kde je prohlížejí jiným prohlížečem
        roff, než je groff.  Tak budou URL, text odkazu a text
        traileru (pokud je) stále viditelné.

        Příklad:
           .de URL
           \\$2 \(laURL: \\$1 \(ra\\$3
           ..
           .if \n[.g] .mso www.tmac
           .TH ...
           (later in the page)
           This software comes from the
           .URL "http://www.gnu.org/" "GNU Project" " of the"
           .URL "http://www.fsf.org/" "Free Software Foundation" .

        V uvedeném příkladu, pokud je použit groff, nahradí definice
        makra URL z balíčku www.tmac definici definovanou lokálně.

    K dispozici jsou i další makra pro odkazy. Viz groff_www(7) pro další
    podrobnosti.

  Různá makra
    .DT   Obnoví původní hodnoty tabulátorů (0.5 palce); nepůsobí zlom.

    .PD d  Nastaví vertikální vzdálenost mezi odstavci na d (pokud je
        vynecháno, pak d=0.4v); nepůsobí zlom.

    .SS t  Podkapitola t (jako .SH, ale užívá se pro podsekci uvnitř
        sekce).

  Předdefinované řetězce
    Balíček man obsahuje následující předdefinované řetězce:

    \*R  Symbol registrace: (R)

    \*S  Změna výchozí velikosti fontu

    \*(Tm Ochranná známka: tm

    \*(lq Dvojité uvozovky směřující vlevo: "

    \*(rq Dvojité uvozovky směřující vpravo: "

  Bezpečná sada
    Ačkoliv technicky je man makro balíčkem programu troff, ve skutečnosti
    zpracovává manuálové stránky velké množství dalších nástrojů, které
    neimplementují všechny možnosti programu troff. Proto je nejlepší
    vyhýbat se některým exotičtějším možnostem, aby mohly tyto nástroje
    pracovat správně.  Vyhněte se použití různých preprocesorů troffu
    (pokud ale musíte, klidně použijte tbl(1), ale pro dvousloupcové
    tabulky zkuste raději příkazy IP a TP). Vyhnětě se výpočtům; většina
    ostatních nástrojů je neumí zpracovat. Používejte jednoduché příkazy,
    které se snadno převádějí do jiných formátů. Následující makra jsou
    obecně  považována za bezpečná (i když v mnoha případech budou
    překladači ignorována): \", ., ad, bp, br, ce, de, ds, el, ie, if, fi,
    ft, hy, ig, in, na, ne, nf, nh, ps, so, sp, ti, tr.

    také můžete používat mnohé escape sekvence troffu (začínající na \).
    Pokud potřebujete uvést v textu zpětné lomítko, použijte \e.  Další
    sekvence, které je možné použít zahrnují (x je jakýkoliv znak a N je
    jakákoliv číslice): \', \`, \-, \., \", \%, \*x, \*(xx, \(xx, \$N, \nx,
    \n(xx, \fx, and \f(xx. Vyhněte se escape sekvencím pro kreslení.

    Nepoužívejte volitelný parametr pro bp (break page). Používejte pouze
    kladné hodnoty pro sp (vertical space).  Nedefinujte makro (de) se
    stejným jménem jako makro v tomto balíčku nebo v balíčku mdoc s jiným
    významem; je pravděpodobné, že takové redefinování bude ignorováno.
    Každé kladné odszení (in) by mělo mít odpovídající záporné odsazení
    (ačkoliv by měla být raději používána makra RS a RE). Testy (if,ie) by
    měly mít jako podmínku jen 't' nebo 'n'. Měly by být použity pouze
    překlady (tr) které je možné ignorovat.  Změny fontů (ft a escape
    sekvence \f ) by měly mít pouze hodnoty 1, 2, 3, 4, R, I, B, P nebo CW
    (příkaz ft nemusí mít žádný parametr).

    Pokud využíváte pokročilejší možnosti, pečlivě vyzkoušejte výsledek s
    několika nástroji. Jestliže zjistíte, že tato pokročilejší možnost je
    bezpečná, dejte vědět udržovateli tohoto dokumentu, aby ji mohl přidat
    do seznamu.

SOUBORY

    /usr/share/groff/[*/]tmac/an.tmac
    /usr/man/whatis

POZNÁMKY

    Vždy uvádějte celé URL (nebo URI); některé nástroje, jako třeba
    man2html(1) je mohou automaticky převézt na hypertextové odkazy.  Také
    je možné použítnové makro URL k označení odkazů na související
    informace. Pokud uvádíte URL, použijte jejich úplný tvar (např.
    <http://www.kernelnotes.org>), aby mohly být nalezeny automaticky.

    Nástroje  zpracovávající  tyto soubory by měly otevřít soubor a
    prozkoumat první znam, který není prázdným místem. Tečka (.) nebo
    jednoduchá uvozovka(') na začátku řádku označují soubor troffu (jako
    man nebo mdoc). levá ostrá závorka (<) označuje soubor SGML/XML (jako
    HTML nebo Docbook).  Cokoliv jiného je prostý ASCII text (např.
    "catman").

    Mnoho manuálových stránek začíná s '\" následovaným mezerou a řadou
    znaků, které určují, jak má být stránka zpracována. Pro zachování
    přenositelnosti doporučujeme vyhnout se všemu, s výjimkou tbl(1), který
    Linux umí detekovat automaticky. Nicméně můžete tuto informaci uvést,
    takže méně schopné systémy mohou vaši manuálovou stránku zpracovat.
    Následují definice preprocesorů volaných těmito znaky:

    e eqn(1)

    g grap(1)

    p pic(1)

    r refer(1)

    t tbl(1)

    v vgrind(1)

CHYBY

    Většina maker popisuje formátování (např. druh fontu a rozteč) namísto
    značení sémantického obsahu (např. tento text je odkazem na jinou
    stránku), na rozdíl od formátů jako mdoc a DocBook (i HTML má
    sémantičtější značení). Proto není jednoduché převést formát man na
    jiná média, udržet jeho konzistentnost a automaticky vkládat křížové
    odkazy. Pokud se budete držet výše uvedené bezpečné sady, měl by být v
    budoucnu automatický převod do jiného formátu jednodušší.

    Makro TX Sunu není implementováno.

DALŠÍ INFORMACE

    apropos(1), groff(1), man(1), man2html(1), whatis(1), groff_man(7),
    groff_www(7), man-pages(7), mdoc(7), mdoc.samples(7)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages.  Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.