Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    signal - seznam signálů

POPIS

    V Linuxu jsou podporovány jak POSIX reliable signály (dále jen
    "standardní signály"), tak POSIX real-time signály.

  Dispozice signálů
    Každý signál má dispozici, která určuje, jak se proces zachová při jeho
    přijetí.

    Údaje ve sloupci "Akce" níže uvedených tabulek určují výchozí dipozici
    každého signálu následujícně:

    Term  Výchozí akcí je ukončení procesu.

    Ign  Výchozí akcí je ignorování signálu.

    Core  Výchozí akcí je ukončení procesu a výpis paměti (core dump) (viz
       core(5)).

    Stop  Výchozí akcí je zastavení procesu.

    Cont  Výchozí  akcí je pokračování procesu, pokud je momentálně
       zastavený.

    Proces může změnit dispozici signálu pomocí sigaction(2) nebo (méně
    přenositelně) signal(2). Pomocí těchto systémových volání může proces
    vybrat jedno z následujících chování, které má nastat po přijetí
    signálu: provést výchozí akci; ignorovat signál; nebo zachytit signál
    pomocí signal handler, programátorem definovanou funkcí, která je
    automaticky volána při přijetí signálu.

    Dispozice signálu je atribut procesu: v mnohovláknových aplikacích je
    dispozice určitého signálu stejná pro všechna vlákna.

  Maska signálu a nevyřízené signály
    Signál může být blokovn, tj. nebude přijat, dokud nebude odblokován.
    V mezidobí mezi vygenerovánim signálu a jeho přijetím je signál tzv.
    nevyzen.

    Každé vlákno procesu má nezávislou masku signlu, která určuje sadu
    signálů, kterou vlákno právě blokuje. Vlákno může manipulovat svou
    maskou signálu pomocí pthread_sigmask(3).  V klasické jednovláknové
    aplikaci může být k manipulaci maskou signálu použito sigprocmask(2).

    Signál může být vygenerován (a tedy nevyřízený) pro proces jako celek
    (např. posláním pomocí kill(2)) nebo pro určité vlákno (např. některé
    signály jako SIGSEGV a SIGFPE, vygenerované jako důsledek spuštění
    určité instrukce strojového jazyka, jsou vláknově orientovány, stejně
    jako signály zaměřené na určité vlákno pomocí pthread_kill(3)). Signál
    zaměřený na vlákno může být doručen jakémukoliv vláknu, které jej právě
    neblokuje. Pokud signál neblokuje více vláken, vybere příjemce signálu
    jádro.

    Vlákno může získat sadu signálů, které jsou momentálně nevyřízené,
    pomocí  sigpending(2).  Tato  sada  se skládá ze sloučení sady
    nevyřízených signálů zaměřených na proces a sady signálů zaměřených na
    volající vlákno.

  Standardní Signály
    Linux podporuje níže uvedené standardní signály. Některá čísla signálů
    jsou závislá na architektuře, jak je uvedeno ve sloupci "Hodnota".
    (Kde jsou uvedeny tři hodnoty, první obvykle platí pro alpha a sparc,
    prostřední pro i386, ppc a sh a poslední pro mips. Znak - znamená, že
    signál v odpovídající architektuře chybí.)

    Nejprve jsou uvedeny signály popsané v normě POSIX.1-1990.

    Signál  Hodnota  Akce  Poznámka
    --------------------------------------------------------------------------
    SIGHUP    1   Term  "Hangup" - při zavěšení na řídícím terminálu
                  nebo ukončení řídícího procesu.
    SIGINT    2   Term  "Interrupt" - přerušení z klávesnice.
    SIGQUIT    3   Core  "Quit" - ukončení z klávesnice.
    SIGILL    4   Core  "Illegal Instruction" - neplatná instrukce.
    SIGABRT    6   Core  "Abort" - ukončení funkcí abort(3)
    SIGFPE    8   Core  "Floating point exception" - přetečení
                  v pohyblivé řádové čárce.
    SIGKILL    9   Term  "Kill" - signál pro nepodmíněné ukončení
                  procesu.
    SIGSEGV   11   Core  Odkaz na nepřípustnou adresu v paměti.
    SIGPIPE   13   Term  "Broken pipe" - pokus o zápis do roury,
                  kterou nemá žádný proces otevřenou pro čtení.
    SIGALRM   14   Term  Signál od časovače, nastaveného funkcí
                  alarm(1)
    SIGTERM   15   Term  "Termination" - signál ukončení
    SIGUSR1  30,10,16  Term  Signál 1 definovaný uživatelem
    SIGUSR2  31,12,17  Term  Signál 2 definovaný uživatelem
    SIGCHLD  20,17,18  Ign  Zastavení nebo ukončení dětského procesu
    SIGCONT  19,18,25  Cont  Pokračování po zastavení
    SIGSTOP  17,19,23  Stop  Zastavení procesu
    SIGTSTP  18,20,24  Stop  Zastavení znakem "Stop" z terminálu
    SIGTTIN  21,21,26  Stop  čtení z terminálu v procesu běžícím na pozadí
    SIGTTOU  22,22,27  Stop  zápis na terminál v procesu běžícím na pozadí

    Signály  SIGKILL a SIGSTOP nemohou být zachyceny, blokovány ani
    ignorovány.

    Následují signály na rámec standardu POSIX.1-1990, které jsou popsány v
    SUSv2 a POSIX.1-2001.

    Signál   Hodnota  Akce  Poznámka
    ---------------------------------------------------------------------------------
    SIGBUS   10,7,10  Core  "Bus error" - pokus o přístup mimo mapovanou paměť
    SIGPOLL        Term  Pollable event (Sys V). Synonymum SIGIO
    SIGPROF   27,27,29  Term  Časovač používaný při profilování
    SIGSYS   12,-,12  Core  Nepřípustný parametr syst. volání (SVr4)
    SIGTRAP    5    Core  Přerušení při ladění (trasování,breakpoint)
    SIGURG   16,23,21  Ign  Soket přijal data s příznakem Urgent (4.2 BSD)
    SIGVTALRM  26,26,28  Term  Virtuální časovač (4.2 BSD)
    SIGXCPU   24,24,30  Core  Překročen limit času CPU (4.2 BSD)
    SIGXFSZ   25,25,31  Core  Překročen limit velikosti souboru (4.2 BSD)

    Až po Linux 2.2 včetně bylo výchozí chování pro SIGSYS, SIGXCPU,
    SIGXFSZ, a (na architekturách jiných než SPARC a MIPS) SIGBUS ukončit
    proces (bez core dump). (Na některých jiných Unixových systémech bylo
    výchozí akcí pro SIGXCPU a SIGXFSZ ukončení procesu bez core dump.)
    Linux 2.4 splňuje požadavky POSIX.1-2001 pro tyto signály, ukončuje
    procesy s core dump.

    Další různé signály.

    Signál   Hodnota  Akce  Poznámka
    -------------------------------------------------------------------------
    SIGIOT     6    Core  IOT - synonymum signálu SIGABRT
    SIGEMT    7,-,7   Term
    SIGSTKFLT  -,16,-  Term  Chyba zásobníku koprocesoru (nepoužívá se)
    SIGIO    23,29,22  Term  Lze pokračovat ve vstupu/výstupu (4.2 BSD)

    SIGCLD    -,-,18  Ign  Synonymum SIGCHLD
    SIGPWR   29,30,19  Term  Výpadek napájení (Systém V)
    SIGINFO   29,-,-      Synonymum SIGPWR
    SIGLOST   -,-,-   Term  Zámek souboru byl ztracen
    SIGWINCH  28,28,20  Ign  Změna velikosti okna (4.3 BSD, Sun)
    SIGUNUSED  -,31,-  Term  Nepoužívaný signál (bude SIGSYS)

    Signál č. 29 na procesorech Alpha znamená SIGINFO / SIGPWE, ale na
    Sparcu SIGLOST.)

    SIGEMT není specifikován v POSIX.1-2001, ale stejně je přítomen na
    většině ostatních Unixových systémů, kde je výchozí akcí obvykle
    ukončení procesu s core dump.

    SIGPWR  (není  specifikován v POSIX.1-2001) na většině ostatních
    Unixových systémů, kde se objevuje, je obvykle ignorován.

    SIGIO (není specifikován v POSIX.1-2001) na některých dalších Unixech
    je jako výchozí ignorován.

  Real-time signály
    Linux podporuje real-time signály tak, jak jsou definovány v POSIX.1b
    real-time extensions (a nyní zahrnuty v  POSIX.1-2001).  Rozsah
    podporovaných real-time signálů je definován makry SIGRTMIN a SIGRTMAX.
    POSIX.1-2001  vyžaduje,  aby  implementace  podporovale  alespoň
    _POSIX_RTSIG_MAX (8) real-time signálů.

    Linux podporuje 32 různých real-time signálů očíslovaných 33 až 64.
    Nicméně implementace POSIX threads v glibc používá interně dva (pro
    NPTL) nebo tři (pro LinuxThreads) real-time signály (viz pthreads(7)),
    a podle toho upravuje hodnotu SIGRTMIN (na 34 nebo 35). protože rozsah
    dostupných real-time signálů se liší v závislosti na implementaci
    vláken v glibc (může se měnit za běhu v závislosti na jádře a glibc) a
    navíc rozsah real-time signálů se mezi Unixovými systémy liší, programy
    by nikdy nemly odkazovat na real-time signly pevn danmi sly,
    místo toho by měly používat notaci SIGRTMIN+n, a za běhu kontrolovat,
    zda SIGRTMIN+n nepřesahuje SIGRTMAX.

    Na rozdíl od standardních signálů nemají real-time signály stanovený
    význam: Celá sada real-time signálů může být použita pro účely
    definované aplikací.  (Nicméně pozor, první tři real-time signály
    používá implementace LinuxThreads.)

    Výchozí akcí pro nezpracovaný real-time signál je ukončení procesu,
    který jej přijal.

    Real-time signály se liší následujícně:

    1. Vícero instancí real-time signálů může být zařazeno do fronty.
      Naopak pokud je doručeno vícero instancí standardního signálu,
      zatímco je signál blokován, je do fronty zařazen jen jeden.

    2. Pokud je signál poslán pomocí sigqueue(2), může s ním být poslána
      doprovodná hodnota (integer nebo pointer). Pokud přijímací proces
      vytvoří pro tento signál handler pomocí vlajky SA_SIGINFO pro
      sigaction(2), tak může tato data získat v poli si_value struktury
      siginfo_t předané jako druhý argument handleru.  Navíc mohou být
      pole si_pid a si_uid této struktury použita k získání PID a real
      user ID procesu, který signál poslal.

    3. Real-time signály jsou doručeny v zaručeném pořadí.  Vícero real-
      time signálů stejného typu je doručeno v pořadí, v jakém byly
      vyslány. Pokud jsou procesu poslány různé real-time signály, jsou
      doručeny v pořadí podle čísla, začínajíc nejnižším. (tj. signály s
      nízkým číslem mají vyšší prioritu)

    Pokud má proces nevyřízené zároveň real-time a standardní signály,
    POSIX neurčuje, které mají být doručeny jako první. Linux, stejně jako
    mnoho jiných implementací, v takovém případě upřednostňí standardní
    signály.

    Podle POSIX by měla implementace pro frontu procesu povolit alespoň
    _POSIX_SIGQUEUE_MAX (32) real-time signálů. Linux ale pracuje jinak.
    V jádrech do 2.6.7 včetně stanovuje Linux celosystémový limit na počet
    real-time signálů ve frontách všech procesů.  tento limit je možné
    zjistit   a  (s  patřičnými  právy)  změnit  přes  soubor
    /proc/sys/kernel/rtsig-max. Další soubor, /proc/sys/kernel/rtsig-nr,
    může být použit ke zjištění, kolik real-time signálů je momentálně ve
    frontách. V Linuxu 2.6.8 byla tato /proc rozhraní nahrazena limitem
    zdrojů RLIMIT_SIGPENDING, který určuje uživatelský limit na počet
    signálů ve frontách; více viz setrlimit(2).

  Async-signal-safe functions
    Rutina zpracovávající signál, kterou vytvořil  sigaction(2)  nebo
    signal(2), musí být velmi opatrná, neboť její zpracování může být v
    určitých místech programu přerušeno.  POSIX má koncept "bezpečné
    funkce". Pokud signál přeruší vykonávání ne-bezpečné funkce a handler
    zavolá ne-bezpečnou funkci, potom je chování programu nedefinováno.
    POSIX.1-2003 vyžaduje, aby implementace zaručovala bezpečné volání
    následujících funkcí v rámci "signal handleru":

      _Exit()
      _exit()
      abort()
      accept()
      access()
      aio_error()
      aio_return()
      aio_suspend()
      alarm()
      bind()
      cfgetispeed()
      cfgetospeed()
      cfsetispeed()
      cfsetospeed()
      chdir()
      chmod()
      chown()
      clock_gettime()
      close()
      connect()
      creat()
      dup()
      dup2()
      execle()
      execve()
      fchmod()
      fchown()
      fcntl()
      fdatasync()
      fork()
      fpathconf()
      fstat()
      fsync()
      ftruncate()
      getegid()
      geteuid()
      getgid()
      getgroups()
      getpeername()
      getpgrp()
      getpid()
      getppid()
      getsockname()
      getsockopt()
      getuid()
      kill()
      link()
      listen()
      lseek()
      lstat()
      mkdir()
      mkfifo()
      open()
      pathconf()
      pause()
      pipe()
      poll()
      posix_trace_event()
      pselect()
      raise()
      read()
      readlink()
      recv()
      recvfrom()
      recvmsg()
      rename()
      rmdir()
      select()
      sem_post()
      send()
      sendmsg()
      sendto()
      setgid()
      setpgid()
      setsid()
      setsockopt()
      setuid()
      shutdown()
      sigaction()
      sigaddset()
      sigdelset()
      sigemptyset()
      sigfillset()
      sigismember()
      signal()
      sigpause()
      sigpending()
      sigprocmask()
      sigqueue()
      sigset()
      sigsuspend()
      sleep()
      socket()
      socketpair()
      stat()
      symlink()
      sysconf()
      tcdrain()
      tcflow()
      tcflush()
      tcgetattr()
      tcgetpgrp()
      tcsendbreak()
      tcsetattr()
      tcsetpgrp()
      time()
      timer_getoverrun()
      timer_gettime()
      timer_settime()
      times()
      umask()
      uname()
      unlink()
      utime()
      wait()
      waitpid()
      write()

POZNÁMKA K PŘEKLADU

    U často se vyskytujících signálů byly ponechány ve sloupci "Poznámka" i
    původní termíny. Snáze se pak z hlášení shellu o ukončení procesu
    lokalizuje, kterým signálem byl proces přerušen.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.1

CHYBY

    Signály SIGIO a SIGLOST mají stejnou hodnotu. SIGLOST se ve zdrojových
    textech jádra již nepoužívá, ale při překladu určitých balíků software
    se stále předpokládá, že signál č.29 znamená SIGLOST.

DALŠÍ INFORMACE

    kill(1), kill(2), killpg(2), setitimer(2), setrlimit(2), sgetmask(2),
    sigaction(2), signal(2), sigpending(2), sigprocmask(2), sigqueue(2),
    sigsuspend(2), sigwaitinfo(2), bsd_signal(3), raise(3), sigvec(3), sig-
    set(3), strsignal(3), sysv_signal(3), core(5), proc(5), pthreads(7)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.