Provided by: manpages-ko_20050219-2_all bug

BASH BUILTIN        bash(1), sh(1)

       배성훈 <plodder@kldp.org>, 2000-08-20