Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    diff - zoek verschillen tussen twee bestanden
 

OVERZICHT

    diff [OPTIES] VAN-BESTAND NAAR-BESTAND
 

BESCHRIJVING

    In het eenvoudigste geval vergelijkt diff de inhoud van twee bestanden
    VAN-BESTAND NAAR-BESTAND. De bestandnaam - staat voor het lezen van
    tekst van de standaard invoer. Een speciaal geval is diff - - waarmee
    een kopie van de standaard invoer met zichzelf wordt vergeleken.
 
    Als VAN-BESTAND een directorie is en NAAR-BESTAND niet, dan vergelijkt
    diff het bestand in VAN-BESTAND wiens naam NAAR-BESTAND is, en ander‐
    som. Het niet-directorie bestand mag dan niet - zijn.
 
    Als beide VAN-BESTAND en NAAR-BESTAND directories zijn dan vergelijkt
    diff overeenkomende bestanden in beide directories in alphabetische
    volgorde; deze vergelijking is niet recursief, tenzij de -r of --recur   
    sive optie is gegeven. diff Vergelijkt nooit de feitelijke inhoud van
    een directorie alsof het een bestand was. Het bestand dat volledig
    gespecificeerd is mag niet de standaard invoer zijn, omdat standaard
    invoer naamloos is en het begrip ‘‘bestand met dezelfde naam’’ dan niet
    opgaat.
 
    diff opties beginnen met -, dus gewoonlijk mogen VAN-BESTAND en NAAR-
    BESTAND nooit met - beginnen. Echter, -- als een argument op zichzelf
    behandeld de overige argumenten als bestandsnamen, zelfs als ze met -
    beginnen.
 
  Opties
    Onder is een samenvatting van alle opties die GNU diff accepteert.  De
    meeste opties hebben twee namen, de ene is een enkele letter voorafge‐
    gaan door -, en de andere is een lange naam voorafgegaan door --.
    Meerdere enkele letter opties (tenzij ze een argument nemen) kunnen
    gecombineerd worden in een enkel opdrachtregel-woord: -ac is gelijk aan
    -a -c.  Lange naam opties kunnen afgekort worden tot elk uniek begin
    van hun naam. Haakjes ([ en ]) geven aan dat een optie een optioneel
    argument accepteert.
 
    -REGELS
        Toon REGELS (een geheel getal) regels context. Deze optie
        bepaalt geen uitvoer-vorm op zichzelf; het heeft geen effect
        tenzij het gecombineerd wordt met -c of -u. Deze optie is ver‐
        ouderd. Voor juiste uitvoering heeft patch typisch tenminste
        twee regels context nodig.
 
    -a   Behandel alle bestanden als tekst en vergelijk ze regel-per-
        regel, zelfs als ze geen tekst lijken te zijn.
 
    -b   Negeer veranderingen in hoeveelheid witruimte.
 
    -B   Negeer veranderingen die alleen lege regels invoegen of schrap‐
        pen.
 
    --brief
        {--kort} Rapporteer alleen of de bestanden verschillen, niet de
        details van wat er verschilt.
 
    -c   Gebruik de context uitvoer-vorm.
 
    -C REGELS
    --context[=REGELS]
        {--omgeving[=]} Gebruik de context uitvoervorm, toon REGELS (een
        geheel getal) regels context, of drie als REGELS niet gegeven
        is. Voor juiste uitvoering heeft patch typisch tenminste twee
        regels context nodig.
 
    --changed-group-format=VORM
        {--veranderde-groep-vorm=} Gebruik VORM om een regel-groep die
        verschillen bevat uit te voeren van beide bestanden in als-dan-
        anders {if-then-else} vorm.
 
    -d   Verander het algoritme om wellicht een kleinere set veranderin‐
        gen te vinden. Dit maakt diff langzamer (soms veel langzamer).
 
    -D NAAM
        Maak een samengebrachte als-dan-anders {if-then-else}  vorm
        uitvoer, conditioneel op de preprocessor macro NAAM.
 
    -e
    --ed  {--ed} Maak uitvoer die een geldig ed script is.
 
    --exclude=PATROON
        {--buitensluiten=} Wanneer directories worden vergeleken, negeer
        bestanden en subdirectories wiens basisnaam PATROON past.
 
    --exclude-from=BESTAND
        {--buitensluiten=} Wanneer directories worden vergeleken, negeer
        bestanden en subdirectories wiens basisnaam enig patroon in het
        bestand BESTAND past.
 
    --expand-tabs
        {--expandeer-tabulaties} Expandeer tabulaties naar spaties in de
        uitvoer, om de oplijning van tabulaties in de uitvoer bestanden
        te behouden.
 
    -f   Maak uitvoer die vaagjes op een ed script lijkt maar veranderin‐
        gen heeft in de volgorde waarin ze in het bestand optreden.
 
    -F REGEXP
        In context en samengenomen vorm, voor elk brok veranderingen,
        toon wat van de laatste voorgaande regel die REGEXP past.
 
    --forward-ed
        Maak uitvoer die vaagjes op een ed script lijkt maar veranderin‐
        gen heeft in de volgorde waarin ze in het bestand optreden.
 
    -h   Deze optie heeft momenteel geen effect; het is aanwezig voor
        Unix compatibiliteit.
 
    -H   Gebruik heuristiek om behandeling van grote bestanden met veel
        kleine veranderingen her-en-der te versnellen.
 
    --horizon-lines=REGELS
        {--horizon-regels=} Verwerp de laatste REGELS regels van de
        gelijke voorvoegsel regels en de eerste REGELS regels van het
        gelijke achtervoegsel.
 
    -i   Negeer veranderingen van/naar hoofd/kleine-letters; beschouw
        hoofd- en kleine- letters als gelijk.
 
    -I REGEXP
        Negeer veranderingen die alleen maar regels invoegen of schrap‐
        pen die REGEXP passen.
 
    --ifdef=NAAM
        {--als-gedefinieerd=} Maak samengenomen als-dan-anders {if-then-
        else} vorm uitvoer, conditioneel op de preprocessor macro NAAM.
 
    --ignore-all-space
        {--negeer-alle-witruimte} Negeer witruimte bij vergelijken van
        regels.
 
    --ignore-blank-lines
        {--negeer-witte-regels} Negeer veranderingen die alleen maar
        lege regels invoegen of schrappen.
 
    --ignore-case
        {--negeer-hoofd/kleine-letters} Negeer veranderingen van/naar
        hoofd/kleine-letters; beschouw hoofd- en kleine- letters als
        gelijk.
 
    --ignore-matching-lines=REGEXP
        {--negeer-overeenkomende-regels=}  Negeer  veranderingen  die
        alleen maar regels invoegen of schrappen die REGEXP passen.
 
    --ignore-space-change
        {--negeer-witruimte-verandering}  Negeer  veranderingen  in
        hoeveelheid witruimte.
 
    --initial-tab
        {--eerst-tabulatie} Voer een tabulatie uit in plaats van een
        spatie vóór de tekst op een regel in normale of context vorm.
        Dit zorgt dat de oplijning van tabulaties op de regel er normaal
        uitziet.
 
    -l   Geef de uitvoer door aan pr om het te pagineren.
 
    -L LABEL
    --label=LABEL
        {--etiket=} Gebruik LABEL in plaats van de bestandnaam in de
        context vorm en samengenomen vorm titels {headers}.
 
    --left-column
        {--linker-kolom} Druk alleen de linker kolom af van twee gelijke
        regels in naast elkaar vorm.
 
    --line-format=VORM
        {--regel-vorm=} Gebruik VORM om alle invoer regels in als-dan-
        anders (if-then-else} vorm af te drukken.
 
    --minimal
        {--minimaal} Verander het algoritme om wellicht een kleinere set
        veranderingen te vinden. Dit maakt diff langzamer (soms veel
        langzamer).
 
    -n   Voer RCS-vorm verschillen uit; zoals -f behalve dat elke
        opdracht het aantal beïnvloeden regels opgeeft.
 
    -N
    --new-file
        {--nieuw-bestand} In directorie vergelijking, als een bestand is
        gevonden in alleen één directorie, behandel het als aanwezig
        maar leeg in de andere directorie.
 
    --new-group-format=VORM
        {--nieuw-groep-vorm=} Gebruik VORM om een groep regels uit te
        voeren die genomen zijn van het tweede bestand in als-dan-anders
        {if-then-else} vorm.
 
    --new-line-format=VORM
        {--nieuwe-regels-vorm=} Gebruik VORM om een regel uit te voeren,
        alleen genomen van het tweede bestand in als-dan-anders {if-
        then-else} vorm.
 
    --old-group-format=VORM
        {--oude-groep-vorm=} Gebruik VORM om een groep regels uit te
        voeren, alleen genomen het eerste bestand in als-dan-anders {if-
        then-else} vorm.
 
    --old-line-format=VORM
        {--oude-regels-vorm=} Gebruik VORM om een regel uit te voeren,
        alleen genomen van het eerste bestand in als-dan-anders {if-
        then-else} vorm.
 
    -p   Toon in welke C functie elke verandering is.
 
    -P   Bij vergelijken van directories, als een bestand alleen in de
        tweede directorie optreedt van de twee, behandel het als aan‐
        wezig maar leeg in de andere.
 
    --paginate
        {--pagineer} Geef de uitvoer door aan pr om het te pagineren.
 
    -q   Rapporteer alleen of de bestanden verschillen, niet de details
        van wat er verschilt.
 
    -r   Bij vergelijken van directories, vergelijk subdirectories recur‐
        sief.
 
    --rcs {--rcs} Voer RCS-vorm verschillen uit; zoals -f behalve dat elke
        opdracht het aantal beïnvloedde regels opgeeft.
 
    --recursive
        {--recursief} Bij vergelijken van directories, vergelijk subdi‐
        rectories recursief.
 
    --report-identical-files
    -s   {--rapporteer-gelijke-bestanden}  Rapporteer  wanneer  twee
        bestanden gelijk zijn.
 
    -S BESTAND
        Bij vergelijken van directories, start met het bestand BESTAND.
        Dit wordt gebruikt om verder te gaan met een afgebroken vergeli‐
        jking.
 
    --sdiff-merge-assist
        {--sdiff-samenvoeg-hulp} Druk extra informatie af om sdiff te
        helpen. sdiff gebruikt deze optie wanneer het diff draait.
        Deze optie is niet bedoeld voor gebruikers om direct te
        gebruiken.
 
    --show-c-function
        {--toon-c-functie} Toon in welke C functie elke verandering is.
 
    --show-function-line=REGEXP
        {--toon-functie-regel=} In context en samengenomen vorm, toon
        voor elk brok verschillen wat van de laatste voorgaande regel
        die REGEXP paste.
 
    --side-by-side
        {--schouder-aan-schouder} Gebruik de naast elkaar uitvoer vorm.
 
    --speed-large-files
        {--snel-grote-bestanden} Gebruik heuristiek om behandeling van
        grote bestanden met veel kleine veranderingen her-en-der te ver‐
        snellen.
 
    --starting-file=BESTAND
        {--start-bestand=} Bij vergelijken van directories, start met
        het bestand BESTAND. Dit wordt gebruikt om verder te gaan met
        een afgebroken vergelijking.
 
    --suppress-common-lines
        {--onderdruk-gelijke-regels} Druk geen gelijke regels af in
        naast-elkaar vorm.
 
    -t   Expandeer tabulaties naar spaties in de uitvoer, om de oplijning
        van tabulaties in de invoer bestanden te behouden.
 
    -T   Voer een tabulatie uit in plaats van een spatie vóór de tekst op
        een regel in normale of context vorm. Dit zorgt dat de oplijning
        van tabulaties op de regel er normaal uitziet.
 
    --text {--tekst} Behandel alle bestanden als tekst en vergelijk ze
        regel-per-regel, zelfs als ze geen tekst lijken te zijn.
 
    -u   Gebruik de samengenomen uitvoer vorm.
 
    --unchanged-group-format=VORM
        {--onveranderde-groep-vorm=} Gebruik VORM om een groep van geli‐
        jke regels uit te voeren, genomen van beide bestanden in als-
        dan-anders {if-then-else} vorm.
 
    --unchanged-line-format=VORM
        {--onveranderde-regel-vorm=} Gebruik VORM om een regel die het‐
        zelfde is in beide bestanden in als-dan-anders {if-then-else}
        uit te voeren.
 
    --unidirectional-new-file
        {--alle-richtingen-nieuw-bestand} Bij vergelijken van directo‐
        ries, als een bestand alleen in één voorkomt van de twee, behan‐
        del het als aanwezig maar leeg in de andere.
 
    -U REGELS
    --unified[=REGELS]
        {--samengenomen[=]} Gebruik de samengenomen uitvoer vorm, toon
        REGELS (een geheel getal) regels context, of drie als REGELS
        niet is gegeven.  Voor juiste uitvoering heeft patch typisch
        tenminste twee regels context nodig.
 
    -v
    --version
        {--versie} Geef het versie nummer van diff.
 
    -w   Negeer witte ruimte bij vergelijken van regels.
 
    -W KOLOMMEN
    --width=KOLOMMEN
        {--breedte=} Gebruik een uitvoer breedte van kolommen in naast-
        elkaar vorm.
 
    -x PATROON
        Bij vergelijken van directories, negeer bestanden en subdirecto‐
        ries wiens basisnaam PATROON past.
 
    -X BESTAND
        Wanneer directories worden vergeleken, negeer bestanden en sub‐
        directories wiens basisnaam enig patroon in het bestand BESTAND
        past.
 
    -y   gebruik naast-elkaar uitvoer vorm.
    cmp(1), comm(1), diff3(1), ed(1), patch(1), pr(1), sdiff(1).
 

DIAGNOSE

    Een eindwaarde van 0 betekend geen verschillen werden gevonden, 1
    betekend verschillen werden gevonden, en 2 betekend problemen.
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van diff 2.7. Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is
    aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding.
    Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: diff.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $