Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    file - bepaal bestand soort
 

SYNOPSIS

    bestand [ -bcnsvzL ] [ -f naambestand ] [ -m magischbestand ] bestand
    ...
 

BESCHRIJVING

    Deze handleiding beschrijft versie 3.27 van de file opdracht.  File
    test elk argument in een poging het te klassificeren. Er zijn drie
    testen, afgewerkt in deze volgorde: bestandsysteem testen, magische
    nummer testen en taal testen. De eerste test die slaagt zorgt dat de
    bestandsoort wordt afgedrukt.
 
    De soort die afgedrukt wordt zal gewoonlijk één van de woorden text
    (het bestand bevat alleen ASCII karakters en is waarschijnlijk veilig
    om te lezen op een ASCII terminal), executable (het bestand bevat het
    resultaat van het compileren van een programma in een vorm die begri‐
    jpelijk is voor een of andere UNIX kernel), of data betekenend al het
    andere (data is gewoonlijk ‘binair’ of niet-afdrukbaar). Uitzonderin‐
    gen zijn algemeen bekende bestandsvormen  (core  bestanden,  tar
    archieven) waarvan bekend is dat ze binaire data bevatten. Bij toevoe‐
    gen van locale definities aan /etc/magic, behoudt deze sleutelwoorden.
    Mensen vertrouwen op het feit dat bij alle leesbare bestanden in een
    directorie het woord ‘‘text’’ afgedrukt wordt. Doe niet zoals Berkeley
    deed - veranderen van ‘‘shell commands text’’ in ‘‘shell script’’.
 
    De bestandsysteem tests zijn gebaseerd op het onderzoeken van de eind‐
    waarde van een stat(2) systeem aanroep. Het programma test om te zien
    of een bestand leeg is, of dat het een soort speciaal bestand is. Elke
    bekende bestand soort die toepasselijk is op het systeem waar u op
    draait (sockets, symbolische koppelingen, benoemde pijpen (FIFOs) op
    systemen die dat implementeren) worden opgemerkt als ze zijn ged‐
    ifinieerd in het systeem header bestand sys/stat.h.
 
    De magische nummer tests worden gebruikt om te testen op bestanden met
    gegevens in bepaalde vaste vormen. Het meest in het oog springende
    voorbeeld hiervan is een binair uitvoerbaar bestand (gecompileerd pro‐
    gramma) a.out bestand, wiens vorm gedefinieerd is in a.out.h en
    mogelijk exec.h in de standaard ‘include’ directorie. Deze bestanden
    hebben een ‘magisch nummer’ opgeslagen op een vaste plaats vlakbij het
    begin van het bestand, dat het UNIX besturingssysteem verteld dat het
    bestand een binair executeerbare is en welke van verschillende soorten
    daarvan. Het ‘magisch nummer’ concept wordt ook als uitbreiding hierop
    toegepast op data bestanden. Elk bestand met een onveranderlijke iden‐
    tificeerder op een kleine vaste afstand van het begin van het bestand
    kan gewoonlijk beschreven worden op deze manier. De informatie in deze
    bestanden wordt standaard gelezen van het magische bestanden bestand
    /etc/magic en /usr/share/misc/magic.
 
    Als een argument een ASCII bestand blijkt te zijn dan probeert file om
    de taal te raden.  De taal tests zoeken naar bepaalde strings (cf
    names.h) die ergens in de eerste paar blokken van het bestand kunnen
    voorkomen.  Bijvoorbeeld het sleutelwoord .br betekend hoogstwaarschi‐
    jnlijk dat het bestand een troff(1) invoer bestand is, net zoals het
    sleutelwoord struct een C programma aangeeft. Deze tests zijn minder
    betrouwbaar dan de eerdere twee groepen, dus worden ze als laatste uit‐
    gevoerd.  De taal routines testen ook wat andere dingen (zoals tar(1)
    archieven) en bepalen of een onbekend bestand ‘ascii text’ of ‘data’
    genoemd moet worden).
 

OPTIES

    -b, --brief
        {--kort} Zet geen bestandsnamen vóór uitvoerregels.
 
    -c, --checking-printout
        {--test-afdrukken} Zorgt dat een afdruk gegeven wordt van de
        verwerkte vorm van het magische bestand. Dit wordt gewoonlijk
        gebruikt in samenwerking met -m om een nieuw magisch bestand te
        debuggen voordat het geïnstalleerd wordt.
 
    -f, --files-from NAMENBESTAND
        {--bestanden-van} Lees de namen van de te onderzoeken bestanden
        van NAMENBESTAND (één per regel) vóór de argumenten lijst.
        NAMENBESTAND Of tenminste één bestandnaam argument moet aan‐
        wezig zijn; om de standaard invoer te testen, gebruik ‘‘-’’ als
        een bestandnaam argument.
 
    -m, --magic-file LIJST
        {--magisch-bestand} Geef een alternatieve lijst van bestandsna‐
        men op die magische nummers bevat. Dit kan een enkel bestand
        zijn, of een dubbelepunten gescheiden lijst van bestanden.
 
    -n, --no-buffer
        {--geen-buffer} Dwing doorspoelen van standaarduitvoer na het
        onderzoeken van een bestand.  Dit is alleen zinvol als een
        lijst bestanden wordt onderzocht. Het is bedoeld om door pro‐
        gramma’s gebruikt te worden wanneer ze de bestands-soort
        uitvoer van een pijp willen.
 
    -z, --uncompress
        {--decomprimeer} Probeer in gecomprimeerde bestanden te kijken.
 
    -L, --dereference
        {--verwijzing} Deze optie zorgt dat symbolische koppelingen
        worden gevolgd, net als dezelfde optie voor ls(1).
 
    -s, --special-files
        {--speciale-bestanden}  Gewoonlijk  probeert  file  alleen
        bestanden te lezen om het soort te bepalen voor bestanden die
        stat(2) als gewone bestanden raporteerd. Dit voorkomt proble‐
        men omdat lezen van speciale bestanden vreemde concequenties
        kan hebben. Opgeven van de -s optie zorgt dat file ook de
        argumentbestanden  leest  die  blok-  of karakter-speciale
        bestanden zijn. Dit is zinvol om het bestandsysteemsoort van de
        gegevens in rauwe schijf partities te bepalen, die blok-spe‐
        ciale bestanden zijn. Deze optie zorgt dat file de bestandsg‐
        rootte zoals gegeven door stat(2) negeert omdat dat op sommige
        systemen nul raporteert voor rauwe schijf partities.
 
    --help {--hulp} Geef een hulp bericht en eindig.
 
    --version
        {--versie} Geef versie inlichtingen en eindig.
 

BESTANDEN

    /usr/share/misc/magic
        Standaard lijst magische nummers.
 
    /etc/magic
        Locale toevoegingen aan magische wijsheid.
 

OMGEVING

    De omgevingsvariabele MAGIC kan gebruikt worden om het standaard magis‐
    che nummers bestand te zetten.
    magic(5) - beschrijving van magische bestandsvormen.
    strings(1), od(1), hexdump(1) - gereedschappen voor het onderzoeken van
    niet-tekstbestanden.
    Men denkt dat dit programma de System V Interface Definitie van
    FILE(CMD) overstijgt, voor zover dat te bepalen is uit de vage taal
    daarin. Zijn gedrag is voor het grootste gedeelte overeenkomstig met
    het System V programma met dezelfde naam. Deze versie kent echter meer
    magie, dus zal het vaak andere (hoewel preciesere) uitvoer produceren
    in veel gevallen.
 
    Het enige echte verschil tussen deze versie en System V is dat deze
    versie witruimte als een begrenzer behandeld, zodat spaties in patroon-
    strings geëscape’t moeten worden. Bijvoorbeeld:
    >10 string  language impress  (imPRESS data)
    in een bestaand magisch bestand zal veranderd moeten worden in
    >10 string  language\ impress  (imPRESS data)
    In aanvulling hierop (in deze versie), als een patroonstring een back‐
    slash bevat moet het geëscape’t worden. Bijvoorbeeld:
    0  string     \begindata   Andrew Toolkit document
    in een bestaand magisch bestand zal veranderd moeten worden in
    0  string     \\begindata  Andrew Toolkit document
 
    SunOS uitgave 3.2 en later van Sun Microsystems heeft een file(1)
    opdracht afgeleidt van die van System V, maar met enige uitbreidingen.
    Mijn versie verschilt weinig van die van Sun. Het heeft de ‘&’ opera‐
    tor uitbreiding, gebruikt als in bijvoorbeeld:
    >16 long&0x7fffffff   >0    not stripped
    De magische bestand-ingangen zijn verzameld van verschillende bronnen,
    vooral USENET, en aangereikt door verschillende auteurs.  Christos
    Zoulas (adres onder) ontvangt aanvullingen of bijgewerkte magische
    bestand-ingangen. Een consolidatie van magische bestand-ingangen zal
    periodiek verspreidt worden.
 
    De volgorde van ingangen in het magische bestand is belangrijk.
    Afhankelijk van welk systeem u gebruikt kan de volgorde waarin ze bij
    elkaar gezet zijn verkeerd zijn.
 

VOORBEELDEN

    $ file bestand.c bestand /dev/hda
    bestand.c:  C program text
    bestand:   ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1,
         dynamically linked, not stripped
    /dev/hda: block special
 
    $ file -s /dev/hda{,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
    /dev/hda:  x86 boot sector
    /dev/hda1: Linux/i386 ext2 filesystem
    /dev/hda2: x86 boot sector
    /dev/hda3: x86 boot sector, extended partition table
    /dev/hda4: Linux/i386 ext2 filesystem
    /dev/hda5: Linux/i386 swap file
    /dev/hda6: Linux/i386 swap file
    /dev/hda7: Linux/i386 swap file
    /dev/hda8: Linux/i386 swap file
    /dev/hda9: empty
    /dev/hda10: empty
 

GESCHIEDENIS

    Er was een file opdracht in elke UNIX sinds tenminste "Research Version
    6" (handleiding dateerd van Januarie 1975). De System V versie intro‐
    duceerde één belangrijke grote verandering: de externe lijst met magis‐
    che nummer soorten. Dit remde het programma een beetje af maar maakte
    het veel flexibeler.
 
    Dit op System V versie gebaseerde programma werd geschreven door Ian
    Darwin zonder naar iemands anders broncode te kijken.
 
    John Gilmore bewerkte de code uitgebreidt en maakte het beter dan de
    eerste versie.  Geoff Collyer vond verschillende onhandigheden en
    leverde enkele magische bestand-ingangen.  Het programma heeft zich
    sindsdien continue ontwikkeld.
 

AUTEUR

    Geschreven door Ian F. Darwin, UUCP adres {utzoo | ihnp4}!darwin!ian,
    Internet adres ian@sq.com, post adres: P.O. Box 603, Station F,
    Toronto, Ontario, CANADA M4Y 2L8.
 
    Veranderd door Rob McMahon, cudcv@warwick.ac.uk, 1989, om de ‘&’ opera‐
    tor uit te breiden van eenvoudig ‘x&y != 0’ tot ‘x&y op z’.
 
    Aangepast door Guy Harris, guy@netapp.com, 1993, om
 
        de ‘‘oude-stijl’’ ‘&’ operator terug te veranderen naar hoe het
        was, omdat 1) Rob McMahon’s verandering eerdere stijl van
        gebruik brak, 2) de SunOS ‘‘new-style’’ ‘&’ operator die deze
        versie van file ondersteund, ook ‘x&y op z’ aankan, en 3) Rob’s
        verandering was in elk geval niet gedocumenteerd;
 
        zet erbij meerdere niveau’s van ‘>’;
 
        zet erbij ‘‘beshort’’, ‘‘leshort’’, enz. sleutelwoorden om naar
        getallen in het bestand te kijken in een bepaalde byte volgorde,
        inplaats van in de natuurlijke byte volgorde van het proces dat
        file draait.
 
    Veranderingen door Ian Darwin en verschillende auteurs waaronder Chris‐
    tos Zoulas (christos@astron.com), 1990-1999.
    Copyright (c) Ian F. Darwin, Toronto, Canada, 1986, 1987, 1988, 1989,
    1990, 1991, 1992, 1993.
 
    This software is not subject to and may not be made subject to any
    license of the American Telephone and Telegraph Company, Sun Microsys‐
    tems Inc., Digital Equipment Inc., Lotus Development Inc., the Regents
    of the University of California, The X Consortium or MIT, or The Free
    Software Foundation.
 
    This software is not subject to any export provision of the United
    States Department of Commerce, and may be exported to any country or
    planet.
 
    Permission is granted to anyone to use this software for any purpose on
    any computer system, and to alter it and redistribute it freely, sub‐
    ject to the following restrictions:
 
    1. The author is not responsible for the consequences of use of this
    software, no matter how awful, even if they arise from flaws in it.
 
    2. The origin of this software must not be misrepresented, either by
    explicit claim or by omission.  Since few users ever read sources,
    credits must appear in the documentation.
 
    3. Altered versions must be plainly marked as such, and must not be
    misrepresented as being the original software. Since few users ever
    read sources, credits must appear in the documentation.
 
    4. This notice may not be removed or altered.
 
    A few support files (getopt, strtok) distributed with this package are
    by Henry Spencer and are subject to the same terms as above.
 
    A few simple support files (strtol, strchr) distributed with this pack‐
    age are in the public domain; they are so marked.
 
    The files tar.h and is_tar.c were written by John Gilmore from his pub‐
    lic-domain tar program, and are not covered by the above restrictions.
 

BUGS

    There must be a better way to automate the construction of the Magic
    file from all the glop in Magdir. What is it? Better yet, the magic
    file should be compiled into binary (say, ndbm(3) or, better yet,
    fixed-length ASCII strings for use in heterogenous network environ‐
    ments) for faster startup. Then the program would run as fast as the
    Version 7 program of the same name, with the flexibility of the System
    V version.
 
    File uses several algorithms that favor speed over accuracy, thus it
    can be misled about the contents of ASCII files.
 
    The support for ASCII files (primarily for programming languages) is
    simplistic, inefficient and requires recompilation to update.
 
    There should be an ‘‘else’’ clause to follow a series of continuation
    lines.
 
    The magic file and keywords should have regular expression support.
    Their use of ASCII TAB as a field delimiter is ugly and makes it hard
    to edit the files, but is entrenched.
 
    It might be advisable to allow upper-case letters in keywords for e.g.,
    troff(1) commands vs man page macros. Regular expression support would
    make this easy.
 
    The program doesn’t grok FORTRAN. It should be able to figure FORTRAN
    by seeing some keywords which appear indented at the start of line.
    Regular expression support would make this easy.
 
    The list of keywords in ascmagic probably belongs in the Magic file.
    This could be done by using some keyword like ‘*’ for the offset value.
 
    Another optimisation would be to sort the magic file so that we can
    just run down all the tests for the first byte, first word, first long,
    etc, once we have fetched it. Complain about conflicts in the magic
    file entries. Make a rule that the magic entries sort based on file
    offset rather than position within the magic file?
 
    The program should provide a way to give an estimate of ‘‘how good’’ a
    guess is. We end up removing guesses (e.g. ‘‘From ’’ as first 5 chars
    of file) because they are not as good as other guesses (e.g. ‘‘News‐
    groups:’’ versus "Return-Path:"). Still, if the others don’t pan out,
    it should be possible to use the first guess.
 
    This program is slower than some vendors’ file commands.
 
    This manual page, and particularly this section, is too long.
 

BESCHIKBAARHEID

    U kunt de laatste versie van de originele auteur verkrijgen via anony‐
    mous FTP op ftp.astron.com in de directorie /pub/file/file-X.YY.tar.gz
 
    Deze Debian versie voegt lange opties toe en corrigeert enkele bugs.
    Het  kan verkregen worden van elke site met een Debian distro
    (ftp.debian.org en mirrors).
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van file 3.28. Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat
    is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding.
    Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: file.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $