Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    find - zoek bestanden in een directorie hiërarchie
 

OVERZICHT

    find [pad...] [expressie]
 

BESCHRIJVING

    Deze handleiding beschrijft de GNU versie van find. find Zoekt door de
    directorieboom geworteld bij elke gegeven bestandnaam, door de gegeven
    expressie te evalueren van links naar rechts, volgens de wetten van
    voorrang (zie sectie OPERATOREN), tot de uitkomst bekend is (de linker
    zijde is onwaar voor and {en} operaties, waar voor or {of}), op dat
    moment gaat find verder naar de volgende bestandnaam.
 
    Het eerste argument dat begint met ‘-’, ‘(’, ‘)’, ‘,’, of ‘!’ wordt als
    het begin van de expressie genomen; alle argumenten ervoor zijn paden
    om te doorzoeken, en mogelijke argumenten erachter zijn de rest van de
    expressie. Als geen paden gegeven zijn wordt de huidige directorie
    gebruikt. Als geen expressie is gegeven wordt de expressie ‘-print’
    gebruikt.
 
    find Eindigt met status 0 als alle bestanden geslaagd zijn verwerkt,
    groter dan 0 als een fout optrad.
 

UITDRUKKINGEN

    De expressie bestaat uit opties (die meer de algemene uitvoering
    beïnvloeden dan het verwerken van een bepaald bestand, en altijd ‘waar’
    teruggeven), testen (die een waarde ‘waar’ of ‘fout’ teruggeven), en
    acties (die randverschijnselen hebben en ‘waar’ of ‘fout’ teruggeven),
    allemaal gescheiden door operatoren. ‘-and’ {en} Wordt aangenomen waar
    de operator is weggelaten. Als de expressie geen acties bevat anders
    dan -prune {snoei}, dan wordt -print {afdrukken} uitgevoerd op alle
    bestanden waarvoor de expressie ‘waar’ is.
 
  OPTIES
    Alle opties geven ‘waar’ terug. Ze hebben altijd gevolgen en worden
    niet alleen verwerkt als hun positie in de expressie bereikt wordt.
    Daarom, voor de duidelijkheid, is het het beste om ze aan het begin van
    de expressie te plaatsen.
 
    -daystart
        {-dagstart} Meet tijden (voor -amin {acces minutes}, -atime
        {acces time}, -cmin {change minutes}, -ctime {change time},
        -mmin {modification minutes}, en -mtime {modification time}) van
        het begin van vandaag in plaats van 24 uur geleden.
 
    -depth {-diepte} Verwerk de inhoud van elke directorie vóór de directo‐
        rie zelf.
 
    -follow
        {-volgen} Volg symbolische koppelingen. Impliceert -noleaf {geen
        vertakking}.
 
    -help, --help
        {--hulp} Geef een samenvatting van opdracht regel gebruik van
        find en eindig.
 
    -maxdepth niveaus
        {-max-diepte} Daal maximaal niveaus (een niet-negatief heel
        getal) directorie niveaus af onder de opdracht regel argumenten.
        ‘-maxdepth 0’ betekend de testen en daden alleen op de opdracht
        regel argumenten toepassen.
 
    -mindepth niveaus
        {-minimale-diepte} Pas geen testen of daden toe op niveaus min‐
        der dan niveaus (een niet negatief heel getal). ‘-mindepth 1’
        Betekend verwerk alle bestanden behalve de opdracht regel argu‐
        menten.
 
    -mount {-mount} Daal niet af in directories op andere bestandsystemen.
        Een alternatief voor -xdev, voor overdraagbaarheid met andere
        versies van find.
 
    -noleaf
        {-geen-vertakking} Maak uitvoering niet sneller door aan te
        nemen dat directories 2 minder subdirectories bevatten dan hun
        harde koppelingen aantal. Deze optie is nodig bij zoeken door
        bestandsystemen die de Unix directorie-koppelingen gewoontes
        niet volgen zoals CD-ROM of MS-DOS bestandsystemen, of AFS vol‐
        ume  mount  punten.  Elke directorie op een normaal Unix
        bestandsysteem heeft tenminste 2 harde koppelingen: zijn naam en
        zijn ‘.’ ingang. Daar bovenop hebben zijn subdirectories (als
        aanwezig) elk een ‘..’ ingang verbonden naar die directorie.
        Wanneer find een directorie onderzoekt, nadat het 2 minder sub‐
        directories rekent dan het koppelingen aantal van de directorie,
        weet het dat de rest van de ingangen in de directorie niet-
        directories zijn (‘blad’ bestanden in de directorie boom). Als
        alleen de bestandsnamen onderzocht dienen te worden is het niet
        nodig ze te beoordelen; dit geeft een belangrijke toename van
        zoek snelheid.
 
    -version, --version
        {--versie} Druk het find versie nummer af en eindig.
 
    -xdev {-x-apparaat} Daal niet af in directories op andere bestandsys‐
        temen.
 
  TESTEN
    Numerieke argumenten kunnen opgegeven worden als
 
    +n   voor groter dan n,
 
    -n   voor minder dan n,
 
    n   voor precies n.
 
    -amin n
        {-toegang-minuten} Laatste bestandstoegang n minuten geleden.
 
    -anewer bestand
        {-toegang-nieuwer} Laatste bestandstoegang recenter dan bestand
        werd veranderd.  -anewer Wordt alleen beïnvloed door -follow
        {-volgen} als -follow eerder dan -anewer in de opdrachtregel
        status.
 
    -atime n
        {-toegangs-tijd} Laatste bestandstoegang n*24 uren geleden.
 
    -cmin n
        {-verander-minuten}  Bestand-status werd laatst veranderd n
        minuten geleden.
 
    -cnewer bestand
        {-verander-nieuwer} Bestand status werd recenter laatst veran‐
        derd dan bestand werd veranderd. -cnewer wordt alleen beïnvloed
        door -follow {-volg} als -follow eerder dan -cnewer in de
        opdrachtregel komt.
 
    -ctime n
        {-verander-tijd} Bestand-status werd laatst veranderd n*24 uren
        geleden.
 
    -empty {-leeg} Bestand is leeg en is of een normaal bestand, of een
        directorie.
 
    -false {-fout} Altijd fout {onwaar}.
 
    -fstype soort
        {-bestandsysteem-soort} Bestand zit op een bestandsysteem van
        soort soort. De geldige bestandsysteem soorten verschillen
        tussen verschillende versies van Unix; een onvolledige lijst van
        bestandsysteem soorten die geaccepteerd worden op een of andere
        versie van Unix is: ufs, 4.2, 4.3, nfs, tmp, mfs, S51K, S52K. U
        kunt -printf met de %F richtlijn gebruiken om de soorten van uw
        bestandsysteem te zien.
 
    -gid n {-groep-id} Numerieke groep ID van bestand is n.
 
    -group gnaam
        {-groep} Bestand hoort bij groep gnaam (numeriek groep ID
        toegestaan).
 
    -ilname patroon
        {-ongevoelige-koppeling-naam}  Net  als  -lname,  maar  de
        overeenkomst is ongevoelig voor het verschil tussen hoofd- en
        kleine- letters.
 
    -iname patroon
        {-ongevoelige-naam} Net als -name, maar de overeenkomst is
        ongevoelig voor het verschil tussen hoofd- en kleine- letters.
        Bijvoorbeeld, de patronen ‘fl*’ en ‘F???’ komen overeen met de
        namen ‘Flip’, ‘FLIP’, ‘flip’, ‘fLIp’, enz.
 
    -inum n
        {-inode-num} Bestand heeft inode nummer n.
 
    -ipath patroon
        {-ongevoelig-pad}  Net als -path, maar de overeenkomst is
        ongevoelig voor het verschil tussen hoofd- en kleine- letters.
 
    -iregex patroon
        {-ongevoelige-reguliere-expressie} Net als -regex, maar  de
        overeenkomst is ongevoelig voor het verschil tussen hoofd- en
        kleine- letters.
 
    -links n
        {-koppelingen} Bestand heeft n koppelingen.
 
    -lname patroon
        {-koppeling-naam} Bestand is een symbolische koppeling wiens
        inhoud overeenkomt met shell patroon patroon. De metakarakters
        behandelen ‘/’ en ‘.’ niet speciaal.
 
    -mmin n
        {-aanpassings-minuten} Bestandsgegevens werden het laatst n
        minuten geleden aangepast.
 
    -mtime n
        {-aanpassings-tijd} Bestand gegevens werden het laatst n*24 uur
        geleden aangepast.
 
    -name patroon
        {-naam} Basis van de bestandnaam (het pad met de voorlopende
        directories verwijderd) komt overeen met shell patroon patroon.
        De metakarakters (‘*’, ‘?’, en ‘[]’) komen niet overeen met ‘.’
        aan het begin van de basis naam. Om een directorie en de
        bestanden eronder te negeren, gebruik -prune; zie een voorbeeld
        in de beschrijving van -path.
 
    -newer bestand
        {-nieuwer} Bestand werd recenter aangepast dan bestand. -newer
        wordt alleen beïnvloed door -follow {-volgen} als -follow eerder
        dan -newer in de opdrachtregel komt.
 
    -nouser
        {-geen-gebruiker} Geen gebruiker hoort bij het bestand numerieke
        ID.
 
    -nogroup
        {-geen-groep} Geen groep hoort bij het numerieke groep ID van
        bestand.
 
    -path patroon
        {-pad} Bestandnaam komt overeen met shell patroon patroon. De
        metakarakters behandelen ‘/’ en ‘.’ niet speciaal; dus, bijvoor‐
        beeld,
             find . -path ’./sr*sc’
        zal een ingang voor een directorie genaamd ’./src/misc’ (als die
        bestaat) afdrukken. Om een hele directorie boom te negeren,
        gebruik -prune in plaats van elk bestand in de boom te testen.
        Bijvoorbeeld, om de directorie ‘scr/emacs’ en alle bestanden
        eronder over te slaan, en de namen van de andere gevonden
        bestanden af te drukken, doe iets als dit:
             find . -path ’./src/emacs’ -prune -o -print
 
    -perm mode
        {-toestemmingen} bestandspermissie-bits  zijn  precies  mode
        (octaal of symbolisch).  Symbolische modes gebruiken 0 als
        vertrekpunt.
 
    -perm -mode
        Alle permissiebits mode zijn gezet voor het bestand.
 
    -perm +mode
        Eén of meer van de permissiebits mode zijn gezet voor het
        bestand.
 
    -regex patroon
        {-reguliere-expressie} Bestandnaam komt overeen met reguliere
        expressie patroon. Dit is een overeenkomst met het hele pad, er
        wordt niet in gezocht. Bijvoorbeeld, om met een bestand genaamd
        ‘./flopje3’ overeen te komen, kunt u de reguliere expressie
        ‘.*opje.’ of ‘.*o.*3’, maar niet ‘o.*e3’ gebruiken.
 
    -size n[bckw]
        {-grootte} Bestand gebruikt n eenheden ruimte. De eenheden zijn
        normaal 512-byte blokken of als ‘b’ op n volgt, bytes als ‘c’ op
        ‘n, kilobytes als ‘k’ volgt op n, of 2-byte woorden als ‘w’ op n
        volgt. De grootte telt indirecte blokken niet, maar het telt wel
        blokken in magere bestanden die niet daadwerkelijk toegewezen
        zijn.
 
    -true {-waar} Altijd waar.
 
    -type c
        {-soort} Bestand is van soort c:
 
        b   blok (gebufferd) speciaal
 
        c   karakter (ongebufferd) speciaal
 
        d   directorie
 
        p   benoemde pijp (FIFO)
 
        f   normaal bestand
 
        l   symbolische koppeling
 
        s   socket
 
    -uid n {-gebruiker-id} numerieke gebruiker ID van bestand is n.
 
    -used n
        {-gebruikt} Laatste toegang tot bestand was n dagen nadat zijn
        status het laatst werd veranderd.
 
    -user gnaam
        {-gebruiker} Bestand is eigendom van gebruiker gnaam (numeriek
        gebruiker ID toegestaan).
 
    -xtype c
        {-xsoort} Het zelfde als -type tenzij het bestand een symbolis‐
        che koppeling is.  Voor symbolische koppelingen: als -follow
        niet gegeven werd, ‘waar’ als het bestand een koppeling is naar
        een bestand van soort c; als -follow wel werd gegeven, ‘waar’
        als c gelijk is aan ‘l’. Met andere woorden, voor symbolische
        koppelingen test -xtype het type bestand dat -type niet test.
 
  ACTIES
    -exec opdracht ;
        {-uitvoeren} Voer opdracht uit; ‘waar’ als 0 status teruggegeven
        is. Alle volgende argumenten voor find worden als argumenten
        voor de opdracht genomen totdat een argument bestaande uit ‘;’
        wordt tegengekomen. De string ‘{}’ wordt vervangen door de
        huidige bestandnaam die wordt verwerkt, overal waar het opduikt
        in de argumenten voor de opdracht, niet alleen in argumenten
        waar het alleen is, zoals in sommige versies van find. Allebei
        deze constructies moeten misschien ge-escape’t (met een ‘\’) of
        geciteerd worden om ze te beschermen tegen interpretatie door de
        shell. De opdracht wordt uitgevoerd in de start directorie.
 
    -fls bestand
        {-bestand-ls} Waar; net als -ls maar schrijf naar bestand zoals
        -fprint.
 
    -fprint bestand
        {-bestand-afdrukken} Waar; schrijf de volle bestandnaam naar
        bestand bestand. Als bestand niet bestaat als find draait, wordt
        het gemaakt; als het bestaat, wordt het afgehakt. De bestandsna‐
        men ‘‘/dev/stdout’’ en ‘‘/dev/stderr’’ worden speciaal behan‐
        deld; zij verwijzen naar de standaard uitvoer en standaard fout
        uitvoer, respectievelijk.
 
    -fprint0 bestand
        {-bestand-afdrukken0} Waar; zoals -print0 maar schrijf naar
        bestand zoals -fprint.
 
    -fprintf bestand vorm
        {-bestand-afdrukken} Waar; zoals -printf maar schrijf naar
        bestand zoals -fprint.
 
    -ok opdracht ;
        {-goedkeuring} Zoals -exec maar vraag de gebruiker eerst (op de
        standaard invoer); als het antwoord niet begint met ‘y’ of ‘Y’,
        draai de opdracht niet, en geef ‘fout’ terug.
 
    -print {-afdrukken} Waar; druk de volle bestandnaam af op de standaard
        uitvoer, gevolgd door een nieuwe regel.
 
    -print0
        {-afdrukken0} Waar; druk de volle bestandnaam af op de standaard
        uitvoer, gevolgd door een nul karakter. Dit laat bestandsnamen
        die nieuwe regels bevatten toe om goed geïnterpreteerd te kunnen
        worden door programma’s die de find uitvoer verwerken.
 
    -printf vorm
        {-afdrukken-gevormd} Waar; druk vorm af op de standaard uitvoer,
        ‘\’ uitvluchten en ‘%’ richtlijnen interpreterend. Veld breedte
        en precisie kunnen opgegeven worden zoals met de ‘printf’ C
        functie. Niet zoals -print, voegt -printf geen nieuwe regel toe
        aan het einde van het string. De escapes en richtlijnen zijn:
 
        \a   Alarm bel.
 
        \b   ‘backspace’
 
        \c   Stop afdrukken van deze vorm onmiddellijk en spoel
           {flush} de uitvoer uit.
 
        \f   Geef bladzijde {form}.
 
        \n   Nieuwe regel.
 
        \r   Regel overhaal.
 
        \t   Horizontale tabulatie.
 
        \v   Verticale tabulatie.
 
        \\   Een letterlijke backslash (‘\’).
 
        Een ‘\’ karakter gevolgd door een ander karakter wordt behandeld
        als een normaal karakter, zodat ze allebei afgedrukt worden.
 
        %%   Een letterlijk procent teken.
 
        %a   Bestands’ laatste toegangstijd in de vorm teruggegeven
           door de C ‘ctime’ functie.
 
        %Ak  Bestands’ laatste toegangstijd in de vorm opgegeven door
           k, die of ‘@’ is of een richtlijn voor de C ‘strftime’
           functie.  De mogelijke waardes voor k worden onder
           gegeven; sommige ervan zijn misschien niet beschikbaar op
           alle systemen, ten gevolge van verschillen in ‘strftime’
           tussen systemen.
 
            @   seconden sinds 1 Jan. 1970, 00:00 GMT.
 
           Tijd velden:
 
            H   uur (00..23)
 
            I   uur (01..12)
 
            k   uur ( 0..23)
 
            l   uur ( 1..12)
 
            M   minuten (00..59)
 
            p   locale AM of PM
 
            r   tijd, 12-uur (hh:mm:ss [AP]M)
 
            S   seconden (00..61)
 
            T   tijd, 24-uur (hh:mm:ss)
 
            X   locale tijd voorstelling (H:M:S)
 
            Z   tijd zone (o.a. CET), of niets als geen tijd zone
               te bepalen is
 
           Datum velden:
 
            a   locale afgekorte weekdag naam (Sun..Sat)
 
            A   locale volle weekdag naam, variabele lengte (Sun‐
               day..Saturday)
 
            b   locale afgekorte maand naam (Jan..Dec)
 
            B   locale volle maand naam, variabele lengte (Jan‐
               uary..December)
 
            c   locale datum en tijd (Sat Nov 04 12:02:33 CET
               1989)
 
            d   dag van de maand (01..31)
 
            D   datum (mm/dd/jj)
 
            h   zelfde als b
 
            j   dag van jaar (001..366)
 
            m   maand (01..12)
 
            U   week nummer van jaar met Zondag als eerste dag
               van de week (00..53)
 
            w   dag van de week (0..6)
 
            W   week nummer van jaar met Maandag als eerste dag
               van de week (00..53)
 
            x   locale datum voorstelling (mm/dd/jj)
 
            y   laatste twee cijfers van jaar (00..99)
 
            Y   jaar (1970...)
 
        %b   Bestandsgrootte in 512-byte blokken (omhoog afgerond).
 
        %c   Bestand laatste status veranderingstijd in de  vorm
           teruggegeven door de C functie ‘ctime’.
 
        %Ck  Bestand  laatste status veranderingstijd in de vorm
           opgegeven door k, wat hetzelfde is als voor %A.
 
        %d   Bestand diepte in de directorie boom; 0 betekend het
           bestand is een opdracht regel argument.
 
        %f   Bestand  naam met voorlopende directories verwijderd
           (alleen het laatste deel).
 
        %F   Soort bestandsysteem waar het bestand op staat; deze
           waarde kan gebruikt worden voor -fstype.
 
        %g   Groep naam van bestand, of numerieke groep ID als de
           groep geen naam heeft.
 
        %G   Numerieke groep ID van bestand.
 
        %h   Voorlopende directories van bestandnaam (alles behalve
           het laatste deel).
 
        %H   Opdrachtregel-argument waaronder het bestand gevonden
           werd.
 
        %i   Inode nummer van bestand (in decimalen).
 
        %k   Grootte van bestand in 1K blokken (omhoog afgerond).
 
        %l   Voorwerp van symbolische koppeling (lege string als
           bestand geen symbolische koppeling is).
 
        %m   Bestands’ permissiebits (in octaal).
 
        %n   Aantal harde koppelingen voor bestand.
 
        %p   Naam van bestand.
 
        %P   Naam van bestand met de naam van het opdracht regel argu‐
           ment waaronder het gevonden werd verwijderd.
 
        %s   Grootte van bestand in bytes.
 
        %t   Laatste aanpassings tijd van bestand  in  de  vorm
           teruggegeven door de C functie ‘ctime’.
 
        %Tk  Laatste aanpassings tijd van bestand in de vorm opgegeven
           door k, wat hetzelfde is als voor %A.
 
        %u   Gebruiker naam van bestand, of numerieke gebruiker ID als
           de gebruiker geen naam heeft.
 
        %U   Numerieke gebruiker ID van bestand.
 
        Een ‘%’ karakter gevolgd door elk ander karakter wordt genegeerd
        (maar het andere karakter wordt afgedrukt).
 
    -prune {-snoei} Als -depth {-diepte} niet is gegeven, ‘waar’; daal niet
        af in de huidige directorie.
        Als -depth gegeven is, ‘fout’; geen gevolgen.
 
    -ls  Waar; geef het huidige bestand in ‘ls -dils’ vorm op standaard
        uitvoer. De blok aantallen zijn in 1K blokken, tenzij de omgev‐
        ingsvariabele POSIXLY_CORRECT gezet is, in welk geval 512-byte
        blokken worden gebruikt.
 
  OPERATOREN
    Gegeven in volgorde van aflopende voorrang:
 
    ( expr )
        Dwing voorrang af.
 
    ! expr Waar als expr ‘fout’ is.
 
    -not expr
        {-niet} Zelfde als ! expr.
 
    expr1 expr2
 
        ‘En’ (impliciet); expr2 wordt niet beoordeeld als expr1 ‘fout’
        is.
 
    expr1 -a expr2
        Zelfde als expr1 expr2.
 
    expr1 -and expr2
        {-en} Zelfde als expr1 expr2.
 
    expr1 -o expr2
        Of; expr2 wordt niet beoordeeld als expr1 ‘waar’ is.
 
    expr1 -or expr2
        {-of} Zelfde als expr1 -o expr2.
 
    expr1 , expr2
        Geef-lijst; beide expr1 en expr2 worden altijd beoordeeld. De
        waarde van expr1 wordt genegeerd; de waarde van de lijst is de
        waarde van expr2.
    locate(1L), locatedb(5L), updatedb(1L), xargs(1L) Finding Files (elec‐
    tronisch in Info, of gedrukt)
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van find 4.1.
 
    Bijna alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en
    hoort niet bij de originele handleiding. Behalve: ‘{}’ als argument
    voor -exec (zie -exec). Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: find.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $
 
                                    FIND(1L)