Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    grep, egrep, fgrep - druk regels af, die een patroon passen
 

OVERZICHT

    grep [opties] PATROON [BESTAND...]
    grep [opties] [-e PATROON | -f BESTAND] [BESTAND...]
 

BESCHRIJVING

    Grep zoekt de genoemde invoer BESTANDen (of ‘standaardinvoer’ als geen
    bestanden genoemd zijn, of als de bestandnaam - werd gegeven) op regels
    die overeenkomen met het gegeven PATROON.  Normaal drukt grep de
    passende regels af.
 
    In aanvulling hierop zijn de twee andere programma’s egrep en fgrep
    beschikbaar.  Egrep is gelijk aan grep -E.  Fgrep is gelijk aan
    grep -F.
 

OPTIES

    -A NUM, --after-context=NUM
        {--nakomende-omgeving} Druk NUM regels nakomende omgeving af
        achter de passende regels.
 
    -a, --text
        {--text} Verwerk een binair bestand alsof het tekst was; dit is
        hetzelfde als de --binary-files=text optie.
 
    -B NUM, --before-context=NUM
        {--voorgaande-omgeving} Druk NUM regels voorgaande omgeving vóór
        de passende regels.
 
    -C [NUM], -NUM, --context[=NUM]
        {--omgeving[=]} Druk NUM regels (standaard 2) af van de uitvoer
        omgeving.
 
    -b, --byte-offset
        {--byte-positie} Druk de byte positie binnen het invoerbestand,
        voorafgaand aan elke regel uitvoer.
 
    --binary-files=SOORT
        {--binaire-bestanden=} Als de eerste paar bytes van een bestand
        aangeven dat een bestand binaire gegevens bevat, neem dan aan
        dat het bestand van de soort SOORT is. Normaal is SOORT binair,
        en grep geeft gewoonlijk of een één-regelig bericht dat een
        binair bestand past, of geen bericht als er geen overeenkomst
        is. Als SOORT without-match {zonder-overeenkomst} is, dan neemt
        grep aan dat een binair bestand niet past; dit is gelijk aan de
        -I optie. Als SOORT text is, dan verwerkt grep een binaire
        bestand alsof het tekst was; dit is gelijk aan de -a optie.
        Waarschuwing: grep --binary-files=text kan rotzooi uitvoeren,
        wat een vervelend gevolg kan hebben als de uitvoer naar een ter‐
        minal gaat en als de terminal driver er iets van uitlegt als een
        opdracht.
 
    -c, --count
        {--tel} Onderdruk normale uitvoer; druk in plaats daarvan een
        optelling van de passende regels af voor elk invoer bestand.
        Met de -v, --invert-match {--omkeren-overeenkomst} optie (zie
        onder), tel niet-overeenkomende regels.
 
    -d ACTIE, --directories=ACTIE
        {--directories=} Als een invoer bestand een directorie is,
        gebruik ACTIE om het te verwerken. Normaal is ACTIE read {lees},
        wat betekend dat directories gelezen worden alsof het gewonde
        bestanden waren. Als ACTIE skip {overslaan} is, worden directo‐
        ries in stilte overgeslagen. Als ACTIE recurse {herhaal} is,
        leest grep alle bestanden onder elke directorie, steeds dieper
        in de directorie boom; dit is gelijk aan de -r optie.
 
    -E, --extended-regexp
        {--uitgebreide-reguliere-expressie} Leg PATROON uit als een uit‐
        gebreide reguliere expressie (zie onder).
 
    -e PATROON, --regexp=PATROON
        {--reguliere-expressie=} Gebruik PATROON als een patroon; bruik‐
        baar voor patronen beginnend met -.
 
    -F, --fixed-strings
        {--vaste-string} Leg PATROON uit als een lijst vaste strings,
        verdeeld door nieuweregels, waarvan er maar één hoeft te passen
        voor een overeenkomst.
 
    -f BESTAND, --file=BESTAND
        {--bestand=} Verkrijg patronen van BESTAND, één per regel.  Het
        lege bestand bevat nul patronen, en past daarom niets.
 
    -G, --basic-regexp
        {--basis-reguliere-expressie} Leg PATROON uit als een basis reg‐
        uliere expressie (zie onder). Dit is de gewone gang van zaken.
 
    -H, --with-filename
        {--met-bestandnaam} Druk de bestandnaam af voor elke passende
        regel.
 
    -h, --no-filename
        {--geen-bestandnaam} Onderdruk het voorvoegen van bestandsnamen
        in de uitvoer wanneer meerdere bestanden worden doorzocht.
 
    --help {--hulp} Geef een kort hulp bericht.
 
    -I   Verwerk een binair bestand als of het geen passende gegevens
        bevatte; dit is gelijk aan de --binary-files=without-match
        optie.
 
    -i, --ignore-case
        {--negeer-hoofd/kleine-letters} Negeer het  verschil  tussen
        hoofd- en kleine letters in het PATROON en in de invoer
        bestanden.
 
    -L, --files-without-match
        {--bestanden-zonder-overeenkomst} Onderdruk gewone uitvoer; druk
        in plaats daarvan de naam van elk invoer bestand af waar normaal
        geen uitvoer van zou zijn worden afgedrukt. Het zoeken zal stop‐
        pen bij de eerste overeenkomst.
 
    -l, --files-with-matches
        {--bestanden-met-overeenkomst} Onderdruk gewone uitvoer; druk in
        plaats daarvan de naam van elk invoer bestand af waar normaal
        uitvoer van zou zijn worden afgedrukt. Het zoeken zal stoppen
        bij de eerste overeenkomst.
 
    --mmap {--mmap} Als mogelijk, gebruik de mmap(2) systeem aanroep om
        invoer te lezen, in plaats van de standaard read(2) systeem aan‐
        roep. In sommige gevallen geeft --mmap betere resultaten.
        Echter, --mmap kan onbepaald gedrag veroorzaken (ook coredumpen)
        als het invoerbestand krimpt tijdens het lopen van grep, of als
        een In/Uit fout optreedt.
 
    -n, --line-number
        {--regel-nummer} Voeg voor elke regel uitvoer het regelnummer
        binnen zijn invoer bestand.
 
    -q, --quiet, --silent
        {--stil},{--zachtjes} Stil; onderdruk normale uitvoer.  Het
        zoeken zal stoppen bij de eerste overeenkomst. Zie ook de -s of
        --no-messages {--geen-berichten} optie onder.
 
    -r, --recursive
        {--herhaaldelijk} Lees alle bestanden onder elke directorie,
        steeds dieper in de directorie boom; dit is gelijk aan de -d
        recurse {herhaaldelijk} optie.
 
    -s, --no-messages
        {--geen-berichten} Onderdruk fout berichten over niet-bestaande
        of  onleesbare bestanden.  Overdraagbaarheids opmerking: in
        tegenstelling tot GNU grep, voldeed traditionele grep niet aan
        POSIX.2, omdat de traditionele grep een -q ontbeerde en zijn -s
        optie zich gedroeg zoals GNU grep’s -q optie. Shell scripts die
        overdraagbaar bedoeld zijn naar traditionele grep zouden beide
        -q en -s moeten vermijden en in plaats daarvan uitvoer naar
        /dev/null omleiden.
 
    -U, --binary
        {--binair} Behandel de bestand(en) als binair. Standaard, onder
        MS-DOS en MS-win, gokt grep de bestand soort door te kijken naar
        de inhoudt van de eerst gelezen 32KB van het bestand. Als grep
        besluit dat het bestand een tekst bestand is haalt het de CR
        {regel-overhaal} karakters uit de originele bestand inhoudt (om
        reguliere expressies met ^ en $ goed te laten werken). Het
        opgeven van -U zet dit gokken opzij, en veroorzaakt dat alle
        bestanden gelezen worden en doorgegeven worden aan het passen-
        mechanisme. Hoe dan ook, als een bestand een tekst bestand met
        CR/LF paren aan het einde van elke regel is, zal dat ervoor zor‐
        gen dat sommige reguliere expressies zullen falen. Deze optie
        heeft geen zin op andere platformen anders dan MS-DOS en MS-win.
 
    -u, --unix-byte-offsets
        {--unix-byte-positie} Rapporteer Unix-stijl byte posities. Deze
        optie veroorzaakt dat grep byte posities rapporteert alsof het
        bestand een Unix-stijl tekst bestand was, o.a. met CR karakters
        eruit gehaald. Dit zal dezelfde uitkomsten opleveren als het
        laten lopen van grep op een Unix machine. Deze optie heeft geen
        gevolg tenzij de -b optie ook wordt gebruikt; het heeft geen
        gevolg op andere platformen dan MS-DOS en MS-win.
 
    -V, --version
        {--versie} Druk het versie nummer van grep af op de standaard
        uitvoer. Dit versie nummer zou bij alle bugrapporten gevoegd
        moeten worden (zie onder).
 
    -v, --invert-match
        {--omkeren-overeenkomst} Keer de manier van passen om, door
        niet-passende regels te kiezen.
 
    -w, --word-regexp
        {--woord-reguliere-expressie} Kies alleen regels met overeenkom‐
        sten die hele woorden vormen. Er wordt getest zodat de passende
        sub-string aan het begin van de regel zit, of voorafgegaan wordt
        door een niet-woord karakter. Ook moet het aan het einde van de
        regel zitten, of gevolgd worden door een niet-woord karakter.
        Bij woorden behorende karakters zijn letters, cijfers en de
        onderstreep {_}.
 
    -x, --line-regexp
        {--regel-reguliere-expressie} Kies alleen die overeenkomsten die
        precies met een hele regel overeenkomen.
 
    -y   Verouderd synoniem voor -i.
 
    -Z, --null
        {--nul} Voer een nul byte (het ASCII NULL karakter) uit, in
        plaats van het karakter dat gewoonlijk volgt op een bestandnaam.
        Bijvoorbeeld, grep -lZ voert een nul byte uit na elke bestand‐
        naam, in plaats van de gewone nieuweregel. Deze optie maakt de
        uitvoer eenduidig, zelfs bij het voorkomen van bestandsnamen die
        ongewone karakters zoals nieuweregels bevatten. Deze optie kan
        worden gebruikt met opdrachten zoals find -print0, perl -0, sort
        -z, en xargs -0 om willekeurige bestandsnamen te verwerken,
        zelfs als die nieuweregel-karakters bevatten.
    Een reguliere expressie is een patroon dat een set strings beschrijft.
    Reguliere expressies worden op dezelfde manier gebouwd als rekenkundige
    expressies: door met gebruik van verschillende operatoren kleinere
    delen samen te binden.
 
    Grep begrijpt twee verschillende versies van reguliere-expressies
    spelling: “basis” and “uitgebreid.” In GNU grep, is er geen verschil
    in bruikbaarheid tussen beide spellingen.  In andere implementaties
    zijn basis reguliere expressies minder krachtig. De volgende beschrijv‐
    ing gaat op voor uitgebreide reguliere expressies; verschillen met de
    basis reguliere expressies worden naderhand samengevat.
 
    De fundamentele bouwstenen zijn de reguliere expressies, die passen op
    een enkel karakter. De meeste karakters, ook alle letters en cijfers,
    zijn reguliere expressies die op zichzelf passen. Elk metakarakter met
    speciale betekenis kan geciteerd worden door het vooraf te laten gaan
    door een backslash ’\’.
 
    Een lijst van karakters omsloten door [ en ] past elk enkel karakter in
    die lijst; als het eerste karakter van de lijst het dakje ^ is, dan
    past het elk enkel karakter niet in die lijst. Bijvoorbeeld, de reg‐
    uliere expressie [0123456789] past elk enkel cijfer. Een interval van
    karakters mag opgegeven worden door het geven van het eerste en laatste
    karakter, met een streepje ertussen.  Tenslotte, bepaalde benoemde
    classes van karakters zijn voorgedefinieerd. Hun namen spreken voor
    zichzelf, en het zijn [:alnum:] {alpha numeriek}, [:alpha:] {alpha‐
    betisch}, [:cntrl:] {controle tekens}, [:digit:] {cijfers}, [:graph:]
    {grafische tekens}, [:lower:] {kleine letters}, [:print:] {afdrukbare
    tekens}, [:punct:] {interpunctie}, [:space:] {witruimte}, [:upper:]
    {hoofd letters}, en [:xdigit:] {hexadecimale cijfers}.  Bijvoorbeeld
    [[:alnum:]] betekend [0-9A-Za-z], behalve dat de laatste vorm afhanke‐
    lijk is van de POSIX localiteit en de ASCII karakter codering, terwijl
    de eerste onafhankelijk is van localiteit en karakterset. (Merk op dat
    de rechte haakjes in deze klasse namen onderdeel zijn van de symbolis‐
    che namen, en ook gegeven moeten worden bij de ook al rechte haakjes
    die de rechte-haakjes-lijst omsluiten.) De meeste metakarakters ver‐
    liezen hun speciale betekenis binnen een lijst. Om een letterlijke ] op
    te geven, plaats het als eerste in de lijst. Hetzelfde idee voor een
    letterlijke ^, plaats het overal behalve als eerste. Tenslotte, om een
    letterlijke - bij te voegen, plaats het als laatste.
 
    De punt . past elk enkel karakter. Het symbool \w is een synoniem
    voor [[:alnum:]] en \W is een synoniem voor [^[:alnum]].
 
    Het dakje ^ en het dollar teken $, zijn metakarakters die respec‐
    tievelijk de lege string aan het begin, en aan het einde van een regel
    passen.  De symbolen \< en \>, passen respectievelijk de lege string
    aan het begin, en aan het einde van een woord. Het symbool \b past de
    lege string aan de rand van een woord, en \B past de lege string als
    het niet de rand van een woord is.
 
    Een reguliere expressie mag gevolgd worden door een of meerdere herhaal
    operatoren:
    ?   Het voorgaande item is niet vereist en past ten hoogste één
        maal.
    *   Het voorgaande item zal nul of meer keer gepast worden.
    +   Het voorgaande item zal één of meer keer gepast worden.
    {n}  Het voorgaande item zal precies n keer gepast worden.
    {n,}  Het voorgaande item zal n of meer keer gepast worden.
    {n,m} Het voorgaande item zal minstens n keer, maar niet meer dan m
        keer gepast worden.
 
    Twee reguliere expressies kunnen achter elkaar aan worden gezet; de
    reguliere expressie die dat oplevert past elk string die bestaat uit
    het achter elkaar aan zetten van twee sub-strings die de twee sub-
    expressies, respectievelijk, passen.
 
    Twee reguliere expressies kunnen samengevoegd worden door de invoeg
    operator |; de reguliere expressie die dat oplevert past elke string
    die of de ene, of de andere sub-expressie past.
 
    Herhaling heeft voorrang boven achter elkaar aanzetten, wat weer voor‐
    rang heeft boven wisselen. Een hele sub-expressie kan omgeven worden
    door haakjes om deze voorrangsregels te omzeilen.
 
    De terugverwijzing \n, waar n een enkel cijfer is, past de sub-string
    daarvóór gepast door de nde met haakjes omsloten sub-string in de reg‐
    uliere expressie.
 
    in basis reguliere expressies verliezen de metakarakters ?, +, {, |, (,
    en ) hun speciale betekenis; in plaats daarvan gebruik de ge-back‐
    slashte {\} versies \?, \+, \{, \|, \(, en \).
 
    De traditionele egrep had geen ondersteuning voor het { metakarakter,
    en sommige egrep implementaties ondersteunen in plaats daarvan \{,
    overdraagbare scripts zouden { in egrep patronen moeten ontwijken, en
    zullen [{] moeten nemen om een letterlijke { te passen.
 
    GNU egrep probeert het traditionele gebruik te ondersteunen, door aan
    te nemen dat { niet speciaal is als het het begin zou zijn van een
    ongeldige interval opgave. Bijvoorbeeld, de shell opdracht egrep   {1   
    zoekt voor de twee-karakter string {1 in plaats van het melden van een
    spellings fout in de reguliere expressie. POSIX.2 laat dit gedrag toe
    als een uitbreiding, maar overdraagbare scripts zouden het moeten ver‐
    mijden.
    GREP_OPTIONS
        Deze variabele bepaalt standaard opties, die vóór alle explici‐
        ete opties  geplaatst  zullen  worden.  Bijvoorbeeld,  als
        GREP_OPTIONS    --binary-files=without-match --directories=skip   
        is, dan gedraagt grep zich alsof het de twee opties --binary-
        files=without-match en --directories=skip had gekregen vóór alle
        expliciete opties. Optie opgaves worden gescheiden door witru‐
        imte. Een backslash {\} escape’t {bevrijdt} het volgende karak‐
        ter, zodat het gebruikt kan worden om een optie te geven die
        witruimte, of een backslash {\} bevat.
 
    LC_ALL {lc alles}, LC_MESSAGES {lc bericht}, LANG {taal}
        Deze variabelen geven de LC_MESSAGES localiteit op, die de taal
        bepaalt die grep gebruikt voor berichten. De localiteit wordt
        bepaald door de eerste van deze variabelen die gezet is.
        Amerikaans Engels wordt gebruikt als geen van deze omgev‐
        ingsvariabelen zijn gezet, of als de berichten verzameling niet
        is geïnstalleerd, of als grep niet was gecompileerd met talen
        ondersteuning (NLS).
 
    LC_ALL {lc alles}, LC_CTYPE {c_c soort}, LANG {taal}
        Deze variabelen geven de LC_CTYPE localiteit op, die het soort
        karakters bepaalt, o.a. welke karakters witruimte zijn.  De
        localiteit wordt bepaald door de eerste van deze variabelen die
        is gezet. De POSIX localiteit wordt gebruikt als geen van deze
        omgevingsvariabelen zijn gezet, of als de localiteit verzameling
        niet is geïnstalleerd, of als grep niet was gecompileerd met
        talen ondersteuning (NLS)
 
    POSIXLY_CORRECT
        Als gezet gedraagt grep zich zoals POSIX.2 eist; anders gedraagt
        grep zich meer zoals andere GNU programma’s.  POSIX.2 vereist
        dat de opties die volgen op bestandsnamen, behandeld moeten wor‐
        den als bestandsnamen; standaard worden dergelijke opties ver‐
        plaatst naar het begin van de operanden lijst en worden behan‐
        deld als opties. Ook eist POSIX.2 dat de niet herkende opties
        als “onwettig” worden aangemerkt, maar omdat ze niet echt tegen
        de wet zijn worden ze normaal aangemerkt als “ongeldig”.
        POSIXLY_CORRECT  zet  ook  _N_GNU_nonoption_argv_flags_ uit,
        hieronder beschreven.
 
    _N_GNU_nonoption_argv_flags_
        {_n_gnu niet-optie argument-wijzer vlaggen_} (Hier is N grep’s
        numerieke proces ID.) Als het ide karakter van deze omgev‐
        ingsvariabele’s waarde, 1 is, beschouw het ide operand voor grep
        niet als een optie, zelfs als het er een lijkt te zijn. de
        shell kan deze variabele in de omgeving plaatsen voor elke
        opdracht die het start, daarmee opgevend welke operanden het
        resultaat zijn van wildcard expandering en daarom niet behandeld
        zou moeten worden als een optie. Dit gedrag is alleen beschik‐
        baar met de GNU C bibliotheek, en alleen wanneer POSIXLY_CORRECT
        ongezet is.
 

DIAGNOSE

    Normaal is de eindwaarde 0 als er overeenkomsten werden gevonden, en 1
    als geen overeenkomsten werden gevonden. (De -v optie keert de beteke‐
    nis van de eindstaat om.)  Eindwaarde is 2 als er spellings fouten
    waren in het patroon, niet toegankelijke invoer bestanden, of andere
    systeem fouten.
 

BUGS

    Email bugrapporten naar bug-gnu-utils@gnu.org. Wees er zeker van dat
    het woord “grep” ergens in het “Subject:” veld staat.
 
    Grote herhalingsaantallen voor de {m,n} bouwsteen kunnen zorgen dat
    grep veel geheugen gebruikt. Daar bovenop kunnen sommige obscure reg‐
    uliere expressies exponentieel meer tijd en ruimte vragen, en kunnen
    zorgen dat het geheugen voor grep opraakt.
 
    Terugverwijzingen zijn heel langzaam, en kunnen exponentieel meer tijd
    vragen.
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van grep 2.4.2. Bijna alles wat tussen ‘{’..‘}’
    staat is aanvullende vertaling, behalve de tekst over een bepaalt aan‐
    tal keren herhalen in reguliere expressies, en hoort niet bij de orig‐
    inele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.