Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    %man% - een programma om de online naslag-handleidingen te bekijken
 

OVERZICHT

    %man%  [-c|-w|-tZHT  apparaat]  [-adhu7V]  [-m systeem[,...]] [-L
    localiteit] [-p string] [-M pad] [-P pager] [-r prompt] [-S lijst] [-e
    uitbreiding] [[sectie] pagina ...] ...
    %man% -l [-7] [-tZHT apparaat] [-p string] [-P pager] [-r prompt]
    bestand ...
    %man% -k [apropos opties] regexp ...
    %man% -f [iswat opties] pagina ...
 

BESCHRIJVING

    %man% Is de handleiding pager (pagineerder) van het systeem. Het pagina
    argument dat gegeven wordt aan %man% is gewoonlijk de naam van een pro‐
    gramma, utility of functie. De manpage (handleiding) voor elk van deze
    argumenten wordt gevonden en zichtbaar gemaakt. Wanneer een sectie, is
    gegeven, zal %man% alleen in die sectie van de handleidingen te kijken.
    Het is standaard om alle beschikbare secties te doorzoeken in een
    bepaalde volgorde, en om alleen de eerst gevonden manpage te laten
    zien, zelfs als de pagina in meerdere secties voorkomt.
 
    De tabel hieronder laat de sectie nummers van de handleidingen zien,
    gevolgd door het soort handleiding dat ze bevatten.
 
    1  Uitvoerbare programma’s en shell opdrachten
    2  Systeem aanroepen (functies geleverd door de kernel)
    3  Bibliotheek functies (functies binnen systeem bibliotheken)
    4  Speciale bestanden (gewoonlijk te vinden in /dev)
    5  Bestandsvormen en conventies b.v. /etc/passwd
    6  Spelletjes
    7  Macro pakketten en conventies b.v. man(7), groff(7).
    8  Systeem administratie commando’s (gewoonlijk alleen voor root)
    9  Kernel routines [Niet standaard]
 
    Een handleiding bestaat uit verschillende onderdelen.
 
    De verschillende onderdelen heten gewoonlijk NAAM, OVERZICHT, BESCHRI   
    JVING, KEUZES, BESTANDEN, ZIE OOK, BUGS, en AUTEUR.
 
    De volgende conventies gelden voor de OVERZICHT sectie; dit kan
    gebruikt worden als een blauwdruk voor de andere secties.
 
    vette tekst    geef precies zoals hier.
    cursieve tekst  vervang door het passende argument.
    [-abc]      de argumenten binnen [ ] zijn niet verplicht.
    -a|-b       slechts een van de opties begrensd door | kan gebruikt worden.
    argument ...   argument kan meer dan eens gegeven worden.
    [expressie] ...  de hele expressie binnen [ ] kan meer dan eens gegeven worden.
 
    De beschrijving van de opdracht of functie is een patroon dat alle
    mogelijke aanroepen zou moeten dekken. In sommige gevallen is het aan
    te raden om een paar elkaar uitsluitende aanroepen te beschrijven zoals
    in de OVERZICHT sectie van deze handleiding is gedaan.
 

VOORBEELDEN

    %man% ls
       Laat de handleiding voor het programma ls zien.
 
    %man% -a intro
       Laat, opeenvolgend, alle beschikbare intro handleidingen zien.
       Het is mogelijk om voortijdig te stoppen, en om handleidingen
       over te slaan.
 
    %man% -t alias | lpr -Pps
       Geef de handleiding waar door ‘alias’, naar verwezen wordt
       (gewoonlijk een shell handleiding) in de standaard troff of groff
       vorm en voer deze uitvoer via een pijp naar de printer genaamd
       ps. De standaard uitvoer voor groff is gewoonlijk PostScript.
       %man% --help Zou info moeten geven over welke processor verbonden
       is met de -t optie.
 
    %man% -l -Tdvi ./aap.1x.gz > ./aap.1x.dvi
       Deze opdracht  decomprest  de  nroff  broncode  handleiding
       ./aap.1x.gz en maakt er een apparaat onafhankelijk (dvi) bestand
       van. Het omleiden {redirection} is nodig omdat de -T vlag zorgt
       dat de uitvoer richting stdout gaat zonder pagineerder. De
       uitvoer kan bekeken worden met een programma zoals xdvi of verder
       behandeld worden tot PostScript met gebruik van een programma als
       dvips.
 
    %man% -k printf
       Zoekt een korte beschrijving en handleiding-naam voor de reg‐
       uliere expressie printf.  Alle passende namen worden gegeven.
       Hetzelfde als %apropos% -r printf.
 
    %man% -f smail
       Zoekt alle handleidingen op waar naar verwezen wordt door smail
       en drukt een korte beschrijving af van elke handleiding. Gelijk
       aan %whatis% -r smail.
 

OVERZICHT

    Vele opties zijn voor %man% beschikbaar, zodat de gebruiker zoveel
    mogelijk flexibiliteit wordt geboden. Het zoekpad, de sectie volgorde,
    de uitvoer processor en ander gedrag kan veranderd worden.
 
    De mogelijk gezette waarde van verscheidene omgevingsvariabelen word
    geïnspecteerd om de gewenste uitvoering van %man% te bepalen. Het is
    mogelijk om de ‘vang alles’ variabele $MANOPT te zetten naar elke
    string in opdracht-regel-vorm met de uitzondering dat spaties gebruikt
    als onderdeel van een optie moeten worden ge-escape’t (voorafgegaan
    door een backslash {\}). %man% Zal $MANOPT verwerken vóór zijn eigen
    opdrachtregel. De opties die om een argument vragen zullen over‐
    schreven worden door dezelfde opties op de opdracht regel. Om alle
    opties te resetten die gezet zijn in $MANOPT kan, -D worden opgegeven
    als eerste opdrachtregeloptie. Dit zorgt ervoor dat man de opgegeven
    opties in $MANOPT ‘vergeet’ alhoewel ze nog steeds geldig geweest had‐
    den moeten zijn.
 
    De handleiding pagineer gereedschappen van het man_db pakket maken uit‐
    gebreid gebruik van index database caches. Deze caches bevatten infor‐
    matie  zoals  waar elke handleiding gevonden kan worden in het
    bestandsysteem en wat zijn iswat (korte éénregelige beschrijving van de
    handleiding)  bevat.  Dit maakt een snellere executie van %man%
    mogelijk, dan wanneer iedere keer het bestandsysteem doorzocht zou
    moeten worden om de gevraagde pagina te vinden. Als de -u optie
    meegegeven is, verzekert %man% dat de cache consistent blijft; dit
    maakt het handmatig draaien van software om de traditionele iswat
    database te bij te werken overbodig.
 
    Als %man% een door mandb geïnitialiseerde index database voor een
    bepaalde handleiding hiërarchie niet kan vinden, zal het nog steeds
    zoeken naar de gevraagde handleiding, alhoewel bestand klontering
    {globbing} nodig zal zijn om te zoeken binnen die hiërarchie. Als
    %whatis% of %apropos% falen in het vinden van een index dan zal het in
    plaats daarvan proberen de informatie van een traditionele iswat
    database te halen.
 
    Deze utilities ondersteunen gecomprimeerde nroff broncode bestanden,
    met standaard de extensies: .Z, .z en .gz. Het is mogelijk om elke
    compres-extensie te gebruiken; deze informatie moet echter bekend zijn
    op het moment van compileren. Verder worden standaard alle gemaakte
    ‘cat’ handleidingen gecomprimeerd met gebruik van gzip. Elke ‘globale’
    handleidingen hiërarchie zoals /usr/share/man of /usr/X11R6/man kan
    elke directory als zijn ‘cat’ handleidingen hiërarchie hebben.  Tradi‐
    tioneel worden de ‘cat’ handleidingen onder dezelfde hiërarchie opges‐
    lagen als de handleidingen, maar om redenen zoals opgegeven in de File
    hi  rarchie Standard (FHS) {bestand hiërarchie standaard}, zou het beter
    zijn om ze ergens anders op te slaan. Voor details over hoe dit te
    doen, lees alstublieft manpath(5).  Voor details over waarom dit te
    doen, lees de Standaard.
 
    Internationale ondersteuning is voorhanden bij dit pakket. Moedertaal
    handleidingen zijn toegankelijk (mits beschikbaar op uw systeem) met
    gebruik van de localiteit functies.  Om deze ondersteuning aan te
    zetten is het nodig om of $LC_MESSAGES of, $LANG of een andere systeem
    afhankelijke omgevingsvariabele te zetten naar je taal localiteit,
    gewoonlijk opgegeven in de op POSIX 1003.1 gebaseerde vorm:
 
    <taal>[_<land>[.<karakterset>[,<versie>]]]
 
    Als de gewenste handleiding voorhanden is in uw localiteit, zal die
    getoond worden in plaats van de standaard handleiding (meestal is die
    in Amerikaans Engels).
 
    Ondersteuning voor internationale berichten catalogi is ook bijgevoegd
    in dit pakket en kan, mits beschikbaar, geactiveerd worden op dezelfde
    manier.  Als u ontdekt dat de handleidingen en berichten catalogi
    geleverd met dit pakket niet in uw moedertaal beschikbaar zijn, en u
    zou ze graag leveren, neem dan alstublieft contact op met de beheerder
    die dergelijke activiteiten zal regelen.
 
    Lees voor informatie betreffende andere toevoegingen en uitbreidingen
    beschikbaar in deze handleiding pagineerder alstublieft de documenten
    geleverd met dit pakket.
    %man% Zal naar de gewenste handleiding zoeken in de index database
    caches.  Als de -u optie gegeven is, zal een cache consistentie check
    uitgevoerd worden, om er zeker van te zijn dat de databases accuraat
    zijn in het weergeven van het bestandssysteem. Tenzij de cache gecor‐
    rumpeerd raakt, is het in het algemeen niet nodig om %mandb% uit te
    voeren nadat de databases initieel gecreeerd zijn als de -u optie
    altijd gegeven wordt. Echter, de cache consistentie check kan erg
    traag zijn op systemen waar veel manpages geïnstalleerd zijn; daarom
    wordt deze standaard niet uitgevoerd. Systeem beheerders zouden dus
    (bijvoorbeeld wekelijks) %mandb% kunnen draaien teneinde de caches bij
    de tijd te houden. Om problemen met verouderde caches vóór te zijn zal
    %man% terugvallen op bestands klontering {globbing} indien het opzoeken
    in een cache faalt, net zoals het zou doen bij afwezigheid van een
    cache.
 
    Als de handleiding gevonden is, wordt getest of een bijbehorend
    (voorgevormd) ‘cat’ bestand al bestaat en nieuwer is dan het nroff
    bestand. Als dat zo is wordt dit voorgevormde bestand (gewoonlijk)
    gedecomprimeerd en dan zichtbaar gemaakt met behulp van een pagi‐
    neerder. De pagineerder kan opgegeven worden op een aantal manieren of
    de standaard wordt gebruikt (zie optie -P voor details). Als geen cat
    bestand gevonden wordt, of het is ouder dan het nroff bestand dan wordt
    het nroff bestand gefilterd door verschillende programma’s en onmiddel‐
    lijk zichtbaar gemaakt.
 
    Als een cat bestand gemaakt kan worden (een bijbehorende cat directorie
    bestaat en heeft passende permissies), dan zal %man% het cat bestand in
    een achtergrondprocess comprimeren en opslaan.
 
    Verschillende criteria worden gebruikt om te bepalen welke filter moet
    worden gebruikt. Eerst wordt de opdrachtregeloptie -p of de omgev‐
    ingsvariabele $MANROFFSEQ geïnspecteerd. Als -p niet werd gezet en ook
    de omgevingsvariabele niet was gezet, dan wordt de eerste regel van het
    nroff bestand gelezen. Er wordt gekeken of in deze regel naar een pre‐
    processor wordt verwezen, doordat die regel op
 
       \" <string>
 
    lijkt, waar string elke combinatie van letters kan zijn, beschreven
    voor de optie -p (zie onder).
 
    Als geen van de bovenstaande methoden filter-informatie oplevert wordt
    een standaard set gebruikt.
 
    Een opmaak pijplijn wordt gemaakt van de filters en de primaire opmaker
    (nroff of [tg]roff met -t). Deze pijplijn wordt uitgevoerd. In plaats
    hiervan kan, als het uitvoerbare bestand mandb_nfmt (of mandb_tfmt met
    -t) bestaat in de handleiding-boom root, dat worden uitgevoerd. Het
    krijgt de handleiding broncode aangereikt, met de preprocessor string,
    en eventueel het apparaat opgegeven met -T als argumenten.
 

OPTIES

    Het meer dan eens op de opdrachtregel, in $MANOPT, of in allebei
    meegeven van opties zonder argument is niet schadelijk. Voor opties die
    een argument behoeven zal elke duplicatie de voorgaande argumentwaarde
    overschrijven.
 
    -l, --local-file
        {--locaal-bestand} Activeer ‘localiteit’ mode. Formatter en geef
        locale handleidingen weer in plaats van te zoeken in de handlei‐
        dingverzameling op het systeem. Elk handleiding argument zal
        geïnterpreteerd worden als een nroff broncode bestand in de
        juiste vorm. Er wordt geen cat bestand gemaakt.  Als ’-’
        opgegeven wordt als één van de argumenten, dan wordt invoer van
        ‘stdin’ genomen. Wanneer deze optie niet wordt gebruikt, en
        ‘man‘ faalt in het vinden van de gezochte handleiding, dan zal
        het proberen zich te gedragen alsof deze optie was gegeven,
        voordat een foutmelding gegeven wordt, waarbij het argument als
        een bestandnaam geïnterpreteerd wordt; er wordt dan gezocht naar
        een bestand met exact die naam.
 
    -L localiteit, --locale=localiteit
        {--locaal=} %man% Zal normaliter uw huidige localiteit bepalen
        met een aanroep naar de C functie setlocale(3) die verschillende
        omgevingsvariabelen inspecteert, mogelijk ook $LC_MESSAGES en
        $LANG. Gebruik deze optie om tijdelijk de gevonden waarde te
        vervangen, door een locale string direct aan %man% te leveren.
        Merk op dat dit geen gevolg zal hebben totdat het zoeken naar de
        handleiding daadwerkelijk begint. Uitvoer zoals de help meldin‐
        gen zullen altijd zichtbaar worden in de eerst  bepaalde
        localiteit.
 
    -D, --default
        {--standaard}  Deze optie wordt gewoonlijk gegeven als de
        allereerste optie en zet %man%   s gedrag terug naar zijn stan‐
        daard. De zin ervan is om de opties die gezet kunnen zijn in
        $MANOPT te ontkrachten. Alle opties die volgen na -D zullen hun
        gebruikelijke effect hebben.
 
    -M pad, --manpath=pad
        {--handleidingpad=} Geef een alternatief handleiding-pad op.
        Standaard gebruikt %man% van manpath afgeleidde code om het te
        zoeken pad te bepalen. Deze optie vervangt de $MANPATH omgev‐
        ingsvariabele en maakt dat de optie -m genegeerd wordt.
 
        Een pad dat hier opgegeven wordt moet de wortel zijn van een
        handleidingen pagina hiërarchie, onderverdeeld in secties zoals
        beschreven in de man_db handleiding (onder "Het handleidingen
        pagina systeem"). Zie de -l optie voor informatie over hoe pag‐
        inas buiten zulke hiërarchiën te bekijken.
 
    -P pagineerder, --pager=pagineerder
        {--pagineerder=} Geef op welke uitvoer pagineerder te gebruiken.
        Standaard gebruikt %man% exec /usr/bin/pager -s. Deze optie
        vervangt de $PAGER omgevingsvariabele en wordt niet gebruikt
        samen met -f en -k.
 
    -r prompt, --prompt=prompt
        {--prompt=} Als een moderne versie van less wordt gebruikt als
        pagineerder, dan zal %man% proberen zijn prompt te zetten en
        enige andere zinnige opties. De standaard prompt ziet er uit
        als
 
        Handleiding naam(sectie) regel x
 
        waar naam de handleiding-naam is, sectie de sectie waaronder de
        pagina gevonden werd, en x het huidige regelnummer. Dit wordt
        bereikt door de $LESS omgevingsvariabele te gebruiken.
 
        Meegeven van -r met een string zal deze standaard vervangen. De
        string kan de tekst $MAN_PN bevatten, die zal expanderen naar de
        naam van de huidige handleiding en zijn sectie-naam tussen ‘(’
        en ‘)’. De string die gebruikt wordt om de standaard prompt te
        maken kan uitgedrukt worden als
 
        \ Manual\ page\ \$MAN_PN\ ?ltline\ %lt?L/%L.:
        byte\ %bB?s/%s..?\ (END):?pB %pB\\%..
 
        Voor de leesbaarheid is de string hier opgedeeld in twee regels.
        Voor de betekenis hiervan zie de less(1) handleiding. De prompt
        string wordt eerst verwerkt door de shell. Alle dubbele aanhal‐
        ingstekens, openende aanhalingstekens en backslashes in de
        prompt moeten ge-escape’t worden met een voorafgaande backslash.
        De prompt string mag eindigen in een ge-escape’te $ die gevolgd
        mag worden door verdere opties voor less. %man% Zet standaard
        de -ix8 opties.
 
    -7, --ascii
        {--ascii} Wanneer u een pure ascii(7) handleiding bekijkt op een
        7 bit terminal of terminal emulator zullen sommige karakters
        niet goed getoond worden bij gebruik van de latin1(7) appa‐
        raatbeschrijving met GNU nroff. Deze optie maakt dat pure ascii
        handleidingen getoond worden in ascii op het latin1 apparaat.
        Dit zal geen enkele latin1 tekst vertalen. De volgende tabel
        laat de uitgevoerde vertalingen zien.
 
        Beschrijving       Octaal  latin1  ascii
        --------------------------------------------------
        verbindingsstreepje    255        -
        kogel (middel punt)    267    ·    o
        accent aigu        264    ´    ’
        vermenigvuldigingsteken  327    ×    x
 
        Als de latin1 kolom goed getoond wordt, dan is uw terminal cor‐
        rect opgezet voor latin1 karakters en is deze optie onnodig.
        Als de latin1 en ascii kolommen hetzelfde zijn, dan leest u deze
        handleiding met gebruik van deze optie òf %man% formatteerde
        deze handleiding niet met gebruik van de latin1 apparaatbeschri‐
        jving. Als de latin1 kolom ontbreekt, of gecorrumpeerd is,
        dient u wellicht deze optie te gebruiken om handleidingen te
        bekijken.
 
        Deze optie wordt genegeerd bij gebruik van de opties -t, -H, -T
        , of -Z en is mogelijk zinloos voor andere nroff’s dan die van
        GNU.
 
    -S lijst, --sections=lijst
        {--secties=} Lijst is een door dubbele punten onderverdeelde
        lijst van ‘volgorde specifieke’ handleidingen secties die door‐
        zocht zullen worden. Deze optie vervangt de $MANSECT omgev‐
        ingsvariabele.
 
    -a, --all
        {--alles} Standaard zal %man% eindigen na het laten zien van de
        meest passende handleiding die het vindt. Gebruik van deze optie
        maakt dat %man% alle handleidingen laat zien met de namen die
        met de zoekopdracht overeenkomen.
 
    -c, --catman
        {--catman} Deze optie is niet voor algemeen gebruik en moet
        alleen gebruikt worden door het %catman% programma.
 
    -d, --debug
        {--debug} Laat niet daadwerkelijk een handleiding zien, maar
        druk grote hoeveelheden debug informatie af.
 
    -e sub-extensie, --extension=sub-extensie
        {--extensie=} Sommige systemen zetten grote pakketten handlei‐
        dingen, zoals die van het Tcl pakket, in de hoofd handleidingen
        hiërarchie. Om het probleem van twee handleidingen met dezelfde
        naam te omzeilen, zoals exit(3), worden de Tcl handleidingen
        gewoonlijk allemaal aan de sectie l toegeschreven.  Omdat dit
        lastig is, is het nu mogelijk om de handleidingen in de juiste
        sectie te zetten, en ze een bepaalde extensie toe te kennen; in
        dit geval, exit(3tcl). Normaliter zal %man% de voorkeur geven
        aan het tonen van exit(3) in plaats van exit(3tcl).  Om soepel
        met deze situatie om te gaan en om niet afhankelijk te zijn van
        kennis omtrent de specifieke sectie van handleidingen, is het nu
        mogelijk om %man% een string te geven, waarmee aangegeven wordt
        bij welk pakket de gezochte handleiding hoort. Gebruik makend
        van het bovenstaande voorbeeld, zorgt het leveren van de optie
        -e tcl aan %man% dat het zoeken zich zal beperken tot de han‐
        dleidingen met een extensie *tcl.
 
    -f, --whatis
        {--iswat} Gelijk aan %whatis%. Laat, indien beschikbaar, een
        korte beschrijving zien van de handleiding.  Zie %whatis%(1)
        voor details.
 
    -h, --help
        {--hulp} Geef een hulp bericht en sluit af.
 
    -k, --apropos
        {--betreft} Gelijk aan %apropos%. Zoekt in de korte handleiding
        beschrijvingen voor het trefwoorden en laat alle overeenkomsten
        zien. Zie %apropos%(1) voor details.
 
    -m systeem[,...], --systems=systeem[,...]
        {--systemen=} Als dit systeem toegang heeft tot andere bestur‐
        ingssysteem handleidingen, dan kunnen die toegankelijk gemaakt
        worden met deze optie. Om te zoeken naar een handleiding van de
        NewOS’s handleidingen verzameling, gebruik de optie -m NewOS.
 
        Het opgegeven systeem kan een combinatie zijn van komma-
        begrensde besturingssysteem namen. Om ook te zoeken in de oor‐
        spronkelijke besturingssysteem handleidingen, voeg de systeem
        naam man bij de argument string. Deze optie zal de $SYSTEM
        omgevingsvariabele vervangen.
 
    -p string, --preprocessor=string
        {--preprocessor=} Geef de volgorde van preprocessors op die
        gedraaid worden vóór nroff of troff/groff. Niet alle instal‐
        laties zullen een volledige set preprocessors hebben.  Sommige
        van de preprocessors, en de letters die gebruikt worden om ze te
        onderscheiden zijn: eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind
        (v), refer (r).  Deze optie vervangt de $MANROFFSEQ omgev‐
        ingsvariabele. %zsoelim% Wordt altijd gedraaid als de allereer‐
        ste preprocessor.
 
    -u, --update
        {--breng-bij-de-tijd} Deze optie maakt dat %man% een consisten‐
        tie check op ‘inode niveau’ uitvoert op zijn database caches om
        te verzekeren dat die een accurate representatie van het
        bestandssysteem geven. Dit zal slechts een bruikbaar effect
        hebben wanneer %man% geïnstalleerd is met een aangezet setuid
        bit.
 
    -t, --troff
        {--troff} Gebruik %troff% om de handleiding naar ‘stdout’ te
        formatteren.  Deze optie is niet nodig wanneer -H, -T, of -Z
        gebruikt worden.
 
    -T apparaat, --troff-device [=apparaat]
        {--troff-apparaat[=]} Deze optie wordt gebruikt om groff (en
        mogelijk troff   s) uitvoer aan te passen teneinde die geschikt te
        maken voor een ander dan het standaard apparaat. Het impliceert
        -t. Voorbeelden (geleverd met Groff-1.09) bevatten dvi, latin1,
        X75 en X100.
 
    -Z, --ditroff
        {--ditroff} groff zal troff draaien en daarna een passende post-
        processor gebruiken om uitvoer te maken die passend is voor het
        gekozen apparaat. Als %troff% groff is, dan wordt deze optie
        doorgegeven naar groff en wordt het gebruik van een post-proces‐
        sor onderdrukt. Het impliceert -t.
 
    -H, --html
        Deze optie maakt dat groff HTML uitvoer produceert; de uitvoer
        zal getoond worden in een webbrowser. De keuze voor een browser
        word gemaakt met de $BROWSER omgevingsvariabele, of, wanneer
        deze variabele niet gezet is, met een standaard die tijdens com‐
        pile-tijd gezet is (gewoonlijk lynx). Deze optie impliceert -t,
        en werkt alleen met GNU troff.
 
    -w, --where, --location
        {--waar},{--locatie} Laat geen handleiding zien, maar druk de
        plaats(en) van de bestanden af die zouden worden geformateerd of
        afgedrukt. Als het bestand een cat bestand is, laat dan ook de
        plaats van het bijbehorende nroff broncode bestand zien.
 
    -V, --version
        {--versie} Laat versie informatie zien.
    0   Geslaagde programma uitvoering.
 
    1   Gebruik-, syntax- of configuratiebestand fout.
 
    2   Operationele fout.
 
    3   Een kind proces keerde terug met een niet-nul eind waarde.
 
    16   Tenminste één van de handleidingen/bestanden/trefwoorden bestond
        niet of was niet gevonden.
 

OMGEVING

    MANPATH
        Als $MANPATH gezet is, dan wordt zijn waarde gebruikt als het
        pad om handleidingen in te zoeken.
 
    MANROFFSEQ
        Als $MANROFFSEQ gezet is, dan wordt zijn waarde gebruikt om de
        set van preprocessors te bepalen waaraan elke handleiding
        doorgegeven wordt. De standaard lijst van preprocessors is sys‐
        teemafhankelijk.
 
    MANSECT
        Als $MANSECT gezet is, dan is zijn waarde een met dubbele-punten
        verdeelde lijst van secties; deze wordt gebruikt om te bepalen
        welke handleiding secties te doorzoeken en in welke volgorde.
 
    PAGER Als $PAGER gezet is, dan wordt zijn waarde gebruikt als de naam
        van het programma dat gebruikt wordt om de handleiding te laten
        zien. Standaard wordt %pager% gebruikt.
 
    BROWSER
        Als $BROWSER gezet is, dan is zijn waarde een met dubbele-punten
        verdeelde lijst van commandos; elk van die commandos wordt
        geprobeerd om een webbrowser op te starten voor man --html. In
        ieder commando wordt %s vervangen door een bestandsnaam die de
        HTML uitvoer van groff bevat, %% wordt vervangen door een enkel
        procents teken (%), en %c word vervangen door een dubbele punt
        (:).
 
    SYSTEM Als $SYSTEM gezet is, dan zal het hetzelfde gevolg hebben als de
        optie -m string waar string genomen zal worden als $SYSTEM’s
        inhoud.
 
    MANOPT Als $MANOPT gezet is, zal het verwerkt worden vóór %man%   s
        opdrachtregel. De waarde hiervan moet in eenzelfde vorm zijn.
        Omdat alle andere %man% -eigen omgevingsvariabelen uitgedrukt
        kunnen worden als opdrachtregel opties, en dus kandidaten zijn
        om bij $MANOPT gevoegd te worden, is het te verwachten dat zij
        verouderd zullen raken. N.B. Alle spaties die geïnterpreteerd
        zouden moeten worden als onderdeel van een argument van een
        optie moeten ge-escape’t worden.
 
    MANWIDTH
        Als $MANWIDTH gezet is, dan wordt zijn waarde gebruikt als de
        regellengte waarvoor paginas geformatteerd moeten worden. Als
        het niet gezet is, dan worden paginas geformatteerd met een
        regellengte, passend voor de huidige terminal (met gebruikmaking
        van een ioctl(2) indien beschikbaar, of terugvallend op 80
        karakters, als geen van beide beschikbaar is). Cat paginas wor‐
        den alleen bewaard wanneer de standaard formatering gebruikt kan
        worden, dat wil zeggen wanneer de terminal regellengte tussen de
        66 en 80 karakters is.
 
    LANG, LC_MESSAGES
        Afhankelijk van systeem en implementatie zullen één of beide van
        $LANG en $LC_MESSAGES geïnspecteerd worden voor de huidige
        berichten localiteit. %man% Zal zijn berichten laten zien in
        die ’localiteit’ (mits voorhanden). Zie setlocale(3) voor pre‐
        cieze details.
 

BESTANDEN

    %manpath_config_file%
        man_db configuratie bestand.
 
    /usr/share/man
        Een globale handleiding hiërarchie.
 
    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
        Een traditionele globale index database cache.
 
    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
        Een alternatieve of voldoend aan FHS globale index database
        cache.
    %mandb%(8), %manpath%(1), manpath(5), %apropos%(1), %whatis%(1), %cat   
    man%(8), less(1), nroff(1), troff(1), groff(1), %zsoelim%(1), setlo   
    cale(3), man(7), ascii(7), latin1(7), de man_db pakket handleiding,
    FSSTND.
 

GESCHIEDENIS

    1990,  1991  -  Origineel  geschreven  door  John  W.  Eaten
    (jwe@che.utexas.edu).
 
    Dec 23 1992: Rik Faith (faith@cs.unc.edu) paste bugfixes toe, geleverd
    door Willem Kasdorp <wkasdo@nikhefk.nikef.nl>.
 
    30 April 1994 - 23 Februari 2000: Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk) is
    bezig geweest met het ontwikkelen en onderhouden van dit pakket met de
    hulp van een paar toegewijde mensen.
 
    30 Oktober 1996 - 30 Maart 2001: Fabrizio Polacco <fpolacco@debian.org>
    verrichte onderhoud en verbeteringen aan dit pakket voor het Debian
    project, met de hulp van de hele gemeenschap.
 
    31 Maart 2001 - %date%: Colin Watson <cjwatson@debian.org> is nu de
    ontwikkeling en het onderhoud van man-db aan het verzorgen.