Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    ex, vi, view - tekstverwerkers
 

OVERZICHT

    ex [-eFRrSsv] [-c opdr] [-t tag] [-w grootte] [bestand ...]
    vi [-eFlRrSv] [-c opdr] [-t tag] [-w grootte] [bestand ...]
    view [-eFRrSv] [-c opdr] [-t tag] [-w grootte] [bestand ...]
 

LICENTIE

    Het vi programma is vrijelijk distribueerbaar. U bent uitgenodigd om
    het te kopiëren, aan te passen en delen met anderen, onder de voorwaar‐
    den gegeven in het ‘LICENSE’ bestand. Als enig bedrijf (niet individu!)
    ‘vi’ voldoende bruikbaar acht, dat u het zou hebben gekocht, of als
    enig bedrijf wenst om het te her-distribueren, worden donaties aan de
    auteurs gewaardeerd.
 

BESCHRIJVING

    Vi is een scherm-georiënteerde tekstverwerker.  Ex is een regel-
    georiënteerde tekstverwerker.  Ex en vi zijn verschillende interfaces
    voor hetzelfde programma, en het is mogelijk om tussen beide heen en
    weer te schakelen tijdens het tekstverwerken. View is hetzelfde als de
    -R (alleen-lezen) optie voor vi.
 
    Deze handleiding is de handleiding die met de nex/nvi versies van de
    ex/vi tekstverwerkers wordt geleverd. nex/nvi Zijn bedoeld als bug-
    voor-bug gelijke vervangingen voor de originele Vierde Berkeley Soft‐
    ware Distributie (4BSD) ex en vi programma’s. Voor de rest van deze
    handleiding wordt nex/nvi alleen gebruikt als dat nodig is om onder‐
    scheid te maken tussen de historische implementaties van ex/vi.
 
    Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers die al bekend zijn met
    ex/vi. De rest zal hoogstwaarschijnlijk een goede stap-voor-stap
    inleiding over deze tekstverwerker moeten lezen vóór deze handleiding.
    Als u in een onbekende omgeving bent, en absoluut onmiddellijk werk
    klaar moet krijgen, lees de sectie na de opties beschrijvingen getiteld
    ‘‘Snel Starten’’. Dat is waarschijnlijk genoeg om u op weg te helpen.
 
    De volgende opties zijn beschikbaar:
 
    -c   Voer opdr onmiddellijk uit na starten van de sessie. Vooral
        handig om naar een startpositie binnen het bestand te gaan, maar
        opdr is niet begrensd tot positionerings opdrachten. Dit is de
        POSIX 1003.2 interface voor de historische ‘‘+opdr’’ spelling.
        nex/nvi Ondersteunt de oude en de nieuwe spelling.
 
    -e   Start tekstverwerken in ex mode, alsof het programma als ex werd
        aangeroepen.
 
    -F   Maak tijdens starten geen kopie van het hele bestand. (De stan‐
        daard is om een kopie te maken voor het geval iemand anders het
        bestand veranderd tijdens uw sessie.)
 
    -l   Start verwerken met de ‘lisp’ en ‘showmatch’ opties gezet.
 
    -R   Start verwerken in alleen-lezen mode, alsof het programma werd
        aangeroepen met de naam view, of de readonly optie gezet was.
 
    -r   Herstel de opgegeven bestanden, of, als geen bestanden werden
        gegeven, geef de bestanden die hersteld kunnen worden. Als geen
        herstelbare bestanden met de opgegeven naam bestaan wordt het
        bestand voor verwerken aangeboden, alsof de -r optie niet werd
        gegeven.
 
    -S   Draai met de secure {veilig} verwerken optie gezet: staat toe‐
        gang tot externe programma’s niet toe.
 
    -s   Ga naar ‘batch’ mode; alleen toepasselijk voor ex verwerkings-
        sessies.  Batch mode is bruikbaar voor het draaien van ex
        scripts. Prompts, informerende berichten en andere gebruiker
        georiënteerde berichten worden uitgezet, en geen opstartbe‐
        standen of omgevingsvariabelen worden gelezen. Dit is de POSIX
        1003.2 interface voor het historische ‘‘-’’ argument. nex/nvi
        Ondersteunt de oude en nieuwe spelling.
 
    -t   Start verwerken bij de opgegeven tag  {markering}.  (Zie
        ctags(1)).
 
    -w   Zet de initiële venster grootte naar het opgegeven aantal
        regels.
 
    -v   Start verwerken in vi mode, alsof de opdrachtnaam vi of view
        was.
 
    Opdracht invoer voor ex/vi wordt van de standaard invoer gelezen. In
    de vi interface is het fout als de standaard invoer geen terminal is.
    In de ex interface worden opdrachten altijd gelezen, ook als de stan‐
    daard invoer geen terminal is, maar de sessie zal in ‘batch’ mode wor‐
    den uitgevoerd, alsof de -s optie werd gegeven.
 
    Ex/vi Eindigt met 0 bij slagen, en groter dan 0 als een fout optreedt.
    Deze sectie vertelt wat u minimaal nodig heeft voor simpele tekstverw‐
    erking met vi.  Als u nooit eerder een scherm tekstverwerker hebt
    gebruikt heeft u waarschijnlijk zelfs moeite met deze eenvoudige intro‐
    ductie.  In dat geval zou u iemand moeten proberen te vinden die vi al
    kent, en die met u door deze sectie kan lopen.
 
    Vi is een scherm-tekstverwerker. Dat betekend dat het gehele scherm
    wordt gebruikt, een deel van het bestand tonend op elke scherm-regel,
    behalve op de laatst regel van het scherm. De laatste regel op het
    scherm wordt gebruikt door u om opdrachten aan vi te geven, en door vi
    om informatie aan u te geven.
 
    Het andere feit dat u moet begrijpen is dat vi een mode-tekstverwerker
    is, dat is: u bent óf tekst aan het invoeren, óf u bent opdrachten aan
    het uitvoeren, en u moet in de juiste mode zijn om het ene of het
    andere te doen.  Als u een bestand begint te bewerken bent u in
    opdracht mode. Er zijn opdrachten die u naar invoer mode brengen. Er
    is maar één toets die u  uit de invoer mode haalt, en dat is de
    <escape> toets. (Toets namen worden geschreven tussen kleiner dan {<}
    en groter-dan {>} tekens, dat is: <escape> betekend ‘‘escape’’ toets,
    gewoonlijk ‘‘esc’’ genaamd op uw terminal’s toetsenbord.) Als u ooit
    in de war raakt over in welke mode u bent, blijf dan net zo lang op de
    <escape> toets drukken tot vi naar u piept. (In het algemeen zal vi
    naar u piepen als u iets probeert dat niet is toegestaan. Het zal ook
    fout berichten weergeven.)
 
    Geef voor het  bewerken  van  een  bestand  de  opdracht  ‘‘vi
    bestand_naam<regel_overhalen>’’. De opdracht die u zo spoedig mogelijk
    zou moeten geven is ‘‘:set verbose showmode<regel-overhalen>’’.  {nl:
    zet praatgraag toon_mode<regel-overhalen> {gebruik Engels, zie onder}}
    Dit zal zorgen dat de tekstverwerker praatgrage foutberichten gaat
    geven en de huidige mode wordt zichtbaar gemaakt onderaan het scherm.
 
    De opdrachten om binnen het bestand te bewegen zijn:
 
    h   Verplaats de cursor één karakter naar links.
 
    j   Verplaats de cursor één regel naar beneden.
 
    k   Verplaats de cursor één regel naar boven.
 
    l   Verplaats de cursor één karakter naar rechts.
 
    <cursor-pijlen>
        De cursor pijl-toetsen zouden ook moeten werken.
 
    /flopke<regel-overhalen>
        Zoek naar de string {nl: karaktersnoer} ‘‘flopke’’ in het
        bestand, en verplaats de cursor naar het eerste karakter ervan.
 
    De opdrachten om nieuwe tekst in te voeren zijn:
 
    a   Toevoegen nieuwe tekst, achter de cursor.
 
    i   Invoegen nieuwe tekst, vóór de cursor.
 
    o   Open een nieuwe regel onder de regel waar de cursor zich op
        bevindt, en start tekst-invoeren.
 
    O   Open een nieuwe regel boven de regel waar de cursor zich op
        bevindt, en start tekst-invoeren.
 
    <escape>
        Als u eenmaal invoer mode bent binnengegaan met één van de vol‐
        gende opdrachten: a, i, O of o, gebruik dan <escape> om te stop‐
        pen met het invoeren van tekst en terug te keren naar opdrachten
        mode.
 
    De opdrachten om tekst te kopiëren zijn:
 
    yy   Kopieer de regel waar de cursor zich op bevindt.
 
    p   Voeg de gekopieerde regel onder de regel waar de cursor zich op
        bevind.
 
    De opdrachten om tekst te schrappen zijn:
 
    dd   Schrap de regel waar de cursor zich op bevindt.
 
    x   Schrap het karakter waar de cursor op staat.
 
    De opdrachten om een bestand weg te schrijven zijn:
 
    :w<regel-overhalen>
        Schrijf het bestand terug naar het bestand met de naam die u
        origineel gebruikte als een argument voor de vi opdracht.
 
    :w bestand_naam<regel-overhalen>
        Schrijf het bestand weg naar het bestand  met  de  naam
        ‘‘bestand_naam’’.
 
    De opdrachten om het verwerken te stoppen en uit de tekstverwerker te
    gaan zijn:
 
    :q<regel-overhalen>
        Stop bewerken en ga uit vi (als u het bestand heeft aangepast,
        maar de veranderingen niet hebt bewaard zal vi weigeren te stop‐
        pen).
 
    :q!<regel-overhalen>
        Stop, vernietigt mogelijke aanpassingen die u hebt gemaakt.
 
    Een laatste waarschuwing. Ongebruikelijke karakters kunnen meer dan
    één karakter op het scherm innemen, en lange regels kunnen meer dan een
    enkele schermregel nodig hebben. De bovenstaande opdracht werkt op
    ‘‘fysieke’’ karakters en regels, dat is, ze werken op de hele regel
    hoeveel schermregels die ook inneemt, en op het hele karakter, hoeveel
    kolommen het ook verbruikt.
    De volgende sectie beschrijft de opdrachten voorhanden in de opdracht
    mode van de vi tekstverwerker. In elke onderstaande alinea geeft de
    titel-regel het gebruik voor die opdracht weer.
 
    [tel] <controle-A>
        Zoek voorwaarts naar de tel-de verschijning van het huidige
        woord.
 
    [tel] <controle-B>
        Pagineer terugwaarts tel schermen.
 
    [tel] <controle-D>
        Schuif het scherm tel regels voorwaarts.
 
    [tel] <controle-E>
        Schuif het scherm tel regels voorwaarts, de huidige kolom en
        regel zo latend als mogelijk.
 
    [tel] <controle-F>
        Pagineer tel schermen voorwaarts.
 
    <controle-G>
        Toon bestand informatie.
 
    <controle-H>
 
    [tel] h
        Verplaats de cursor tel karakters terug op de huidige regel.
 
    [tel] <controle-J>
 
    [tel] <controle-N>
 
    [tel] j
        Verplaats de cursor tel regels naar beneden zonder de huidige
        kolom te veranderen.
 
    <controle-L>
 
    <controle-R>
        Herschilder het scherm.
 
    [tel] <controle-M>
 
    [tel] +
        Verplaats de cursor tel regels naar beneden naar het eerste
        niet-witruimte karakter op die regel.
 
    [tel] <controle-P>
 
    [tel] k
        Verplaats de cursor tel regels omhoog, zonder de huidige kolom
        te veranderen.
 
    <controle-T>
        Keer terug naar de meest recente ‘tag’ context.
 
    <controle-U>
        Schuif het scherm tel regels terugwaarts.
 
    <controle-W>
        Schakel één venster naar beneden op het scherm, of naar het
        eerste venster als er geen lagere zijn.
 
    <controle-Y>
        Schuif het scherm tel regels naar terugwaarts en laat de huidige
        regel en kolom gelijk als mogelijk.
 
    <controle-Z>
        Zet de huidige tekstverwerkingssessie in de achtergrond.
 
    <escape>
        Voer ex opdrachten uit of breek  gedeeltelijk  ingevoerde
        opdrachten af.
 
    <controle-]>
        Druk een ‘tag’ verwijzing op de ‘tag’ stapel.
 
    <controle-^>
        Schakel naar het meest recent bewerkte bestand.
 
    [tel] <spatie>
 
    [tel] l
        Verplaats de cursor tel karakters voorwaarts zonder de huidige
        regel te veranderen.
 
    [tel] ! verplaatsing shell-argument(en)
        Vervang tekst met de resultaten van een shell opdracht.
 
    [tel] # #|+|-
        Verhoog of verlaag het cursor nummer.
 
    [tel] $
        Verplaats de cursor naar het einde van een regel.
 
    %   Ga naar het overeenkomende karakter.
 
    &   Herhaal de eerdere vervangings opdracht op de huidige regel.
 
       <karakter>
 
       <karakter>
        Keer terug naar de context gemarkeerd door het karakter <karak‐
        ter>.
 
    [tel] (
        Ga tel zinnen terug.
 
    [tel] )
        Ga tel zinnen voorwaarts.
 
    [tel] ,
        Omgekeerd tel keer naar karakter zoeken.
 
    [tel] -
        Ga naar het eerste niet-witruimte karakter op de vorige regel,
        tel keer.
 
    [tel] .
        Herhaal de laatste vi tekst veranderende opdracht.
 
    /RE<regel-overhalen>
 
    /RE/ [verschil]<regel-overhalen>
 
    ?RE<regel-overhalen>
 
    ?RE? [verschil]<regel-overhalen>
 
    N
 
    n   Zoek voorwaarts of terugwaarts naar een reguliere expressie.
 
    0   Ga naar het eerste karakter op de huidige regel.
 
    :   Voer een ex opdracht uit.
 
    [tel] ;
        herhaal het laatste karakter-zoeken tel keren.
 
    [tel] < verplaatsing
 
    [tel] > verplaatsing
        Schuif regels naar links of rechts.
 
    @ buffer-karakter
        Voer een benoemde buffer uit.
 
    [tel] A
        Ga naar invoer mode, voeg tekst toe na het einde van de regel.
 
    [tel] B
        Ga tel grote-woorden terugwaarts.
 
    [buffer-karakter] [tel] C
        Kopieer de tekst vanaf de huidige positie tot aan het einde van
        de regel naar de buffer buffer-karakter, en start veranderen (in
        invoer mode).
 
    [buffer-karakter] D
        Schrap de tekst vanaf de huidige positie tot aan einde van de
        regel.
 
    [tel] E
        Ga tel einde-van-grote-woorden voorwaarts.
 
    [tel] F <karakter>
        Zoek in de huidige regel tel keren naar <karakter>.
 
    [regel] G
        Ga naar regel tel, of naar de laatste regel van het bestand als
        tel niet werd gespecificeerd.
 
    [tel] H
        Ga naar scherm-regel tel - 1 regels onder de bovenkant van het
        scherm.
 
    [tel] I
        Schakel naar invoer mode, tekst invoegend aan het begin van de
        regel.
 
    [tel] J
        Voeg regels samen.
 
    [tel] L
        Ga naar de scherm-regel tel - 1 regels boven de onderkant van
        het scherm.
 
     M   Ga naar de scherm-regel in het midden van het scherm.
 
    [tel] O
        Ga naar invoer mode, voeg tekst toe in een nieuwe regel boven de
        huidige.
 
    [buffer-karakter] P
        Invoegen van tekst vanuit een buffer.
 
    Q   Eindig vi (of visuele) interface en schakel naar ex interface.
 
    [tel] R
        Ga naar invoer mode, vervang de karakters in de huidige regel.
 
    [buffer-karakter] [tel] S
        Substitueer tel regels.
 
    [tel] T <karakters>
        Zoek terugwaarts tel keren door de huidige regel voor het karak‐
        ter achter het opgegeven <karakter>.
 
    U   Herstel de huidige regel naar de staat waarin hij was vóór de
        cursor er zich het laatst naar verplaatste.
 
    [tel] W
        Ga voorwaarts tel grote-woorden.
 
    [buffer-karakter] [tel] X
        Schrap tel karakters vóór de cursor.
 
    [buffer-karakter] [tel] Y
        Kopieer (of ‘‘yank’’) tel regels naar de opgegeven buffer.
 
    ZZ   Schrijf het bestand en eindig vi.
 
    [tel] [[
        Ga tel sectie grenzen terug.
 
    [tel] ]]
        Ga tel sectie grenzen voorwaarts.
 
    ^   Ga naar het eerste niet-witruimte karakter op de huidige regel.
 
    [tel] _
        Ga tel - 1 regels naar het eerste niet-witruimte karakter.
 
    [tel] a
        Schakel naar invoer mode, voeg tekst achter de cursor toe.
 
    [tel] b
        Ga tel woorden terugwaarts.
 
    [buffer-karakter] [tel] c verplaatsing
        Verander het stuk tekst waar ‘verplaatsing’ overheen zou bewe‐
        gen.
 
    [buffer-karakter] [tel] d verplaatsing
        Schrap een stuk tekst waar ‘verplaatsing’ overheen zou bewegen.
 
    [tel] e
        Ga tel einde-van-woorden voorwaarts.
 
    [tel] f<karakter>
        Zoek tel keren voorwaarts in de rest van de huidige regel naar
        <karakter>.
 
    [tel] i
        Schakel naar invoer mode, tekst invoegend vóór de cursor.
 
    m <karakter>
        Bewaar de huidige context (regel en kolom) in <karakter> om
        later (o.a.) te gebruiken om naar toe te springen.
 
    [tel] o
        Schakel naar invoer mode, voeg tekst toe in een nieuwe regel
        onder de huidige regel.
 
    [buffer-karakter] p
        Voeg tekst toe vanuit een buffer.
 
    [tel] r <karakter>
        Vervang tel karakters door <karakter>.
 
    [buffer-karakter] [tel] s
        Substitueer tel karakters op de huidige regel startend met het
        huidige karakter.
 
    [tel] t <karakter>
        Zoek tel keren voorwaarts in de huidige regel naar het karakter
        onmiddellijk vóór het karakter <karakter>.
 
    u   Maak de laatste verandering ongedaan.
 
    [tel] w
        Ga tel woorden voorwaarts.
 
    [buffer-karakter] [tel] x
        Schrap tel karakters.
 
    [buffer-karakter] [tel] y verplaatsing
        Kopieer (of ‘‘yank’’) een stuk tekst, opgegeven door de tel en
        verplaatsing naar een buffer
 
    [tel1] z [tel2] -|.|+|^|<regel-overhalen>
        Herschilder het scherm, optioneel herpositionerend en de grootte
        aanpassend.
 
    [tel] {
        Ga tel alinea’s terugwaarts.
 
    [tel] |
        Ga naar een bepaalde kolom tel op de huidige regel.
 
    [tel] }
        Ga tel alinea’s voorwaarts.
 
    [tel] ~
        maakt van de volgende tel hoofd-, kleine-letters en van de
        kleine-, hoofd-letters, als de ‘tildeop’ optie ongezet is.
 
    [tel] ~ verplaatsing
        maakt van de tel en verplaatsing karakters, van hoofd-, kleine-
        letters en van kleine-, hoofd-letters, als de ‘tildeop’ optie
        gezet is.
 
    [tel] ~ verplaatsing
 
    <interrupt>
        Onderbreek de huidige operatie.
    De volgende sectie beschrijft de opdrachten die beschikbaar zijn in de
    tekst invoer mode van de vi tekstverwerker.
 
    <nul> Geef de vorige invoer nog een keer.
 
    <controle-D>
        Wis de vorige shiftwidth kolom grens.
 
    ^<controle-D>
        Wis alle autoindent karakters, en herzet het autoindent niveau.
 
    0<controle-D>
        Wis alle autoindent karakters.
 
    <controle-T>
        Voeg voldoende <tabulatie> en <spatie> karakters in om bij de
        volgende shiftwidth kolom grens te komen.
 
    <delete>
 
    <controle-H>
        Wis het laatste karakter.
 
    <literal next>
        Citeer het volgende karakter.
 
    <escape>
        Zet alle ingevoerde tekst in het bestand, en keer terug naar
        opdracht mode.
 
    <line erase>
        Wis de huidige regel.
 
    <controle-W>
 
    <word erase>
        Wis het laatste woord. De definitie van ‘woord’ is afhankelijk
        van de altwerase en ttywerase opties.
 
    <controle-X>[0-9A-Fa-f]+
        Zet een karakter met de opgegeven hexadecimale waarde in de
        tekst.
 
    <interrupt>
        Interrupt tekst invoer mode, terugkerend naar de opdrachten
        mode.
    De volgende sectie beschrijft de opdrachten die beschikbaar zijn in de
    ex tekstverwerker (interface).  In elke onderstaande alinea is de
    titel-regel de spelling van de opdracht.
 
    <einde-van-bestand>
        Het bestand over het scherm schuiven {scrollen}.
 
    ! argument(en)
 
    [interval]! argument(en)
        Voer een shell opdracht uit, of filter regels door een shell
        opdracht.
 
    "   Commentaar {eng: comment}.
 
    [interval] nu[mber] [tel] [vlaggen]
 
    [interval] # [tel] [vlaggen]
        Toon de geselecteerde regels, elk voorafgegaan door zijn/haar
        regelnummer.
 
    @ buffer
 
    * buffer
        Voer een buffer uit.
 
    [regel] a[ppend][!]
        {toevoegen} De ingevoerde tekst wordt na de opgegeven regel
        toegevoegd.
 
    [interval] c[hange][!] [tel]
        {verander} De ingevoerde tekst vervangt de tekst in het inter‐
        val.
 
    cs[cope] add | find | help | kill | reset
        {c-gebied toevoegen vinden help vermoorden herzetten} Voer een
        ‘Cscope’ opdracht uit.
 
    [interval] d[elete] [buffer] [tel] [vlaggen]
        Schrap de regels uit het bestand.
 
    di[splay] b[uffers] | c[onnections] | s[creens] | t[ags]
        {toon  buffers verbindingen schermen ‘tags’} Toon buffers,
        Cscope-verbindingen, schermen of ‘tags’.
 
    [Ee][dit][!] [+opdr] [bestand]
 
    [Ee]x[!] [+opdr] [bestand]
        Bewerk een ander bestand.
 
    exu[sage] [opdracht]
        {ex-gebruik} Toon de spelling van een ex opdracht.
 
    f[ile] [bestand]
        {bestand ...} Toon, en optioneel verander, de bestandnaam.
 
    [Ff]g [naam]
        Alleen in Vi interface. Zet het opgegeven scherm op de voor‐
        grond.
 
    [interval] g[lobal] /patroon/ [opdrachten]
 
    [interval] v /patroon/ [opdrachten]
        Pas opdrachten toe op regels die het patroon passen (of niet
        passen).
 
    he[lp] Toon een help bericht.
 
    [regel] i[nsert][!]
        {invoegen} De ingevoerde tekst wordt vóór de opgegeven regel
        ingevoegd.
 
    [interval] j[oin][!] [tel] [vlaggen]
        {samenvoegen} Voeg regels tekst samen.
 
    [interval] l[ist] [tel] [vlaggen]
        {toon} Toon de regels ondubbelzinnig.
 
    map[!] [lhs rhs]
        {toetsenbord-kaart} Bepaal of toon toetsenbord-kaart (alleen
        voor vi).
 
    [regel] ma[rk] <karakter>
 
    [regel] k <karakter>
        {marKeer} Markeer de regel met de markering <karakter>.
 
    [interval] m[ove] regel
        {verplaats} Verplaats de opgegeven regels naar  onder  de
        opgegeven doel regel.
 
    mk[exrc][!] bestand
        {maak exrc} Schrijf de afkortingen, tekstverwerker opties en
        toetsen-kaarten naar het opgegeven bestand.
 
    [Nn][ext][!] [bestand ...]
        {volgende} Bewerk het volgende bestand uit de argumenten lijst.
 
    [regel] o[pen] /patroon/ [vlaggen]
        {openen} Ga naar openen mode.
 
    pre[serve]
        {behouden} Sla het bestand op in een vorm die later hersteld kan
        worden met de ex -r optie.
 
    [Pp]rev[ious][!]
        {vorige} Bewerk het vorige bestand uit de argumenten lijst.
 
    [interval] p[rint] [tel] [vlaggen]
        {afdrukken} Toon de opgegeven regels.
 
    [regel] pu[t] [buffer]
        {plaats} Voeg de buffer-inhoud toe aan de huidige regel.
 
    q[uit][!]
        {stop} Beëindig de tekstverwerken sessie.
 
    [regel] r[ead][!] [bestand]
        {lees} Lees een bestand.
 
    rec[over] bestand
        {herstellen} Herstel het bestand als het eerder bewaard was.
 
    res[ize] [+|-]size
        {pas grootte aan} Alleen Vi.  Vergroot of krimp het huidige
        scherm.
 
    rew[ind][!]
        {terugdraaien} Draai de argumenten lijst terug.
 
    se[t] [option[=[value]] ...] [nooption ...] [option? ...] [all]
        {zet} Toon of zet tekstverwerker opties.
 
    sh[ell]
        {shell} Draai een shell programma.
 
    so[urce] bestand
        {bron} Lees en voer ex opdrachten uit van een bestand.
 
    [interval] s[ubstituteer] [/patroon/replace/] [opties] [tel] [vlaggen]
 
    [interval] & [opties] [tel] [vlaggen]
 
    [interval] ~ [opties] [tel] [vlaggen]
        Maak substituties.
 
    su[spend][!]
 
    st[op][!]
 
    <suspend>
        {opschorten} {stop} Schort de tekstverwerkings-sessie op.
 
    [Tt]a[g][!] tagstring
        {‘tag’} Bewerk het bestand dat het opgegeven ‘tag’ bevat.
 
    tagn[ext][!]
        {‘tag’n} Bewerk het bestand dat de volgende context voor de
        huidige ‘tag’ bevat.
 
    tagp[op][!] [bestand | nummer]
        {‘tag’ springen} Spring naar de opgegeven ‘tag’ in de ‘tags’
        stapel.
 
    tagp[rev][!]
        Bewerk het bestand dat de vorige context voor de huidige ‘tag’
        bevat.
 
    unm[ap][!] lhs
        {‘unmap’} ‘unmap’ een in kaart gebrachte string.
 
    ve[rsion]
        {versie} Toon de versie van de ex/vi tekstverwerker.
 
    [regel] vi[sual] [type] [tel] [vlaggen]
        {visueel} Alleen Ex. Schakel naar vi.
 
    [Vi]i[sual][!] [+opdr] [bestand]
        {visueel} Alleen Vi. Bewerk een nieuw bestand.
 
    viu[sage] [command]
        {vi gebruik} Toon gebruik van een vi opdracht.
 
    [interval] w[rite][!] [>>] [bestand]
 
    [interval] w[rite] [!] [bestand]
 
    [interval] wn[!] [>>] [bestand]
 
    [interval] wq[!] [>>] [bestand]
        {schrijf} Schrijf een bestand weg.
 
    [interval] x[it][!] [bestand]
        Schrijf het bestand weg alsof het werd veranderd.
 
    [interval] ya[nk] [buffer] [tel]
        {kopieer} Kopieer de opgegeven regels naar een buffer.
 
    [regel] z [type] [tel] [vlaggen]
        Pas het venster aan.
    Er is een groot aantal opties die gezet (en ge-on-zet) kunnen worden om
    het gedrag van de tekstverwerker te veranderen. Deze sectie beschrijft
    de opties, hun afkortingen en hun standaard waardes.
 
    In elke alinea onder is het eerste deel van de titel-regel de volle
    naam van de optie, gevolgd door gelijkwaardige afkortingen. Het deel
    in rechte haakjes is de standaard waarde voor de optie.  De meeste
    opties zijn boolean, dat is: ze zijn "aan" of "uit", en hebben geen
    bijbehorende waarde.
 
    Opties gaan op voor zowel ex en vi interfaces, tenzij anders opgegeven.
 
    altwerase [uit]
        {alt.w.wissen} Alleen Vi.  Kies een alternatief woord-wissen
        algoritme
 
    autoindent, ai [uit]
        {auto inspringen} Spring nieuwe regels automatisch in.
 
    autoprint, ap [uit]
        {auto tonen} Alleen Ex. Toon de huidige regel automatisch.
 
    autowrite, aw [uit]
        {auto schrijven} Schrijf aangepaste bestanden automatisch weg
        bij het wisselen tussen bestanden.
 
    backup [""]
        {backup} Backup bestanden voordat ze worden overschreven.
 
    beautify, bf [uit]
        {mooimaken} Vernietig controle karakters.
 
    cdpath [omgevingsvariabele CDPATH, of huidige directorie]
        Het directorie pad gebruikt voor pad voorvoegsels voor de cd
        opdracht.
 
    cedit [geen standaard]
        {‘:’ bewerken} Zet het karakter om de dubbele-punt opdracht-
        regel-geschiedenis te bewerken.
 
    columns, co [80]
        {kolommen} Zet het aantal kolommen op het scherm.
 
    comment [uit]
        {commentaar} Alleen Vi. Sla voorafgaand commentaar in shell, C
        en C++ broncode bestanden over.
 
    directory, dir [omgevingsvariabele TMPDIR, of /tmp]
        {directorie} De directorie waar tijdelijk bestanden worden
        gemaakt.
 
    edcompatible, ed [uit]
        {ed gelijk} Onthoudt de waardes van de ‘‘c’’ en ‘‘g’’ achter‐
        voegsels van de substitute opdrachten, inplaats van ze te ini‐
        tialiseren als ongezet voor elke nieuwe opdracht.
 
    errorbells, eb [uit]
        {fout bel} Alleen Ex. Kondig foutberichten aan met een bel.
 
    exrc, ex [uit]
        {exrc} Lees de opstart bestanden in de huidige directorie.
 
    extended [uit]
        {uitgebreid} Reguliere expressies zijn uitgebreide expressies
        {eng: extended}, dat is: egrep(1)-stijl).
 
    filec [geen standaard]
        {bestand ‘:’} Zet het karakter om bestandnaam-pad completeren op
        de dubbele-punt opdrachtregel uit te voeren.
 
    flash [aan]
        {knipperen} Knipper het scherm inplaats van het piepen van het
        toetsenbord bij een fout.
 
    hardtabs, ht [8]
        {harde tabulaties} Zet de ruimte tussen hardware tabulatie
        instellingen.
 
    iclower [uit]
        {negeer h/k-letters voor k.} Maakt alle Reguliere Expressies
        ongevoelig voor het verschil tussen hoofd en kleine letters,
        zolang er geen hoofdletters in de zoekstring voorkomen.
 
    ignorecase, ic [uit]
        {negeer h/k-letters} Negeer het verschil tussen hoofd- en
        kleine-letters in reguliere expressies.
 
    keytime [6]
        {toetstijd} De tienden van seconden dat ex/vi wacht voor de vol‐
        gende toets om een toets in de toetsen-kaart op te zoeken.
 
    leftright [uit]
        {links-rechts} Alleen Vi.  Doe links-rechts schuiven van het
        scherm
 
    lines, li [24]
        {regels} Alleen Vi. Zet het aantal regels voor op het scherm.
 
    lisp [uit]
        {‘lisp’} Alleen Vi. Verander verschillende zoekopdrachten en
        opties om te werken met Lisp. Deze optie is nog niet geïmple‐
        menteerd
 
    list [uit]
        {toon} Toon regels op een ondubbelzinnige manier.
 
    lock [aan]
        {grendel} Probeer een exclusieve grendel op elk te bewerken
        bestand te krijgen, lezen of schrijven.
 
    magic [aan]
        {magie}  Behandel bepaalde karakters speciaal in reguliere
        expressies.
 
    matchtime [7]
        {pas tijd} Alleen Vi.  De tienden van seconden dat ex/vi
        pauzeert om op een overeenkomend karakter te wachten wanneer de
        showmatch optie is gezet.
 
    mesg [aan]
        {berichten} Laat berichten van andere gebruikers toe.
 
    modelines, modeline [uit]
        {mode regels} Lees de eerste en laatste paar regels van elk
        bestand voor ex opdrachten Deze optie zal nooit worden geïmple‐
        menteerd
 
    noprint [""]
        {niet afdrukbaar} Karakters die nooit als afdrukbare karakters
        worden behandeld.
 
    number, nu [uit]
        {nummer} Laat elke getoonde regel voorafgaan door zijn regelnum‐
        mer.
 
    octal [uit]
        {octaal} Toon onbekende karakters als octale nummers, inplaats
        van de standaard hexadecimale nummers.
 
    open [aan]
        {openen} Alleen Ex. Als deze optie niet is gezet zijn de open
        en visual opdrachten niet toegestaan.
 
    optimize, opt [aan]
        {optimaliseren} Alleen Vi.  Optimaliseer tekst doorvoer naar
        domme terminals. Deze optie is nog niet geïmplementeerd
 
    paragraphs, para [IPLPPPQPP LIpplpipbp]
        {alinea’s} Alleen Vi. Definieer extra alinea grenzen voor de {
        en } opdrachten
 
    path []
        {pad} Definieer extra directories om te  doorzoeken  voor
        bestanden die bewerkt worden.
 
    print [""]
        {afdrukbaar} Karakters die altijd als afdrukbare karakters wor‐
        den behandeld.
 
    prompt [aan]
        {prompt} Alleen Ex. Geef een opdracht prompt weer.
 
    readonly, ro [uit]
        {alleen-lezen} Markeer het bestand en de sessie als alleen-
        lezen.
 
    recdir [/var/tmp/vi.recover]
        {herstel dir} De directorie waar herstel-bestanden worden opges‐
        lagen.
 
    redraw, re [uit]
        {herschilder} Alleen Vi. Simuleer een intelligente terminal op
        een domme. Deze optie is nog niet geïmplementeerd
 
    remap [aan]
        {her-inkaartbrengen} Her-cartograferen toetsen tot opgelost.
 
    report [5]
        {rapporteer} Zet het aantal regels waarover de tekstverwerker
        veranderingen of ‘yanks’ rapporteert.
 
    ruler [uit]
        {heerser} Alleen Vi.  Geef een regel/kolom heerser op de
        dubbele-punt opdracht regel.
 
    scroll, scr [window / 2]
        {schuiven} Zet het aantal te schuiven regels.
 
    searchincr [uit]
        {zoek optellend} Maak de / en ? opdrachten optellend {eng:
        ‘incremental’}.
 
    sections, sect [NHSHH HUnhsh]
        {secties} Alleen Vi. Definieer extra sectie grenzen voor de [[
        en ]] opdrachten.
 
    secure [uit]
        Zet alle toegang tot externe programma’s uit.
 
    shell, sh [environment variabele SHELL, of /bin/sh]
        {shell} Kies de shell die gebruikt wordt door een tekstverw‐
        erker.
 
    shellmeta [~{[*?$     "\]
        {shell meta} Zet de ‘meta’ karakters waarop getest wordt om te
        zien of bestandnaam-expandering nodig is.
 
    shiftwidth, sw [8]
        {schuif breedte} Zet de autoindent en shift opdracht inspring
        breedte.
 
    showmatch, sm [uit]
        {toon overeenkomst} Alleen Vi. Bemerk overeenkomende ‘‘{’’ en
        ‘‘(’’ voor ‘‘}’’ en ‘‘)’’ karakters.
 
    showmode, smd [uit]
        {toon mode} Alleen Vi. Toon de huidige mode van de tekstverw‐
        erker en een ‘‘modified’’ {nl: aangepast} vlag.
 
    sidescroll [16]
        {zijwaarts schuiven} Alleen Vi.  Zet de hoeveelheid dat een
        links-rechts schuiven-van-het-scherm zal schuiven.
 
    slowopen, slow [uit]
        {langzaam openen} Vertraag het bijwerken van tekst tijdens tekst
        invoer. Deze optie is nog niet geïmplementeerd
 
    sourceany [uit]
        {bron elke} Lees opstartbestanden die niet het eigendom de
        huidige gebruiker zijn. Deze optie is nog niet geïmplementeerd
 
    tabstop, ts [8]
        {tabulatie stop} Deze optie zet tabulatie breedte voor de tek‐
        stverwerker weergave.
 
    taglength, tl [0]
        {‘tag’ lengte} Zet het aantal significante karakters in een
        ‘tag’ naam.
 
    tags, tag [tags /var/db/libc.tags /sys/kern/tags]
        {‘tags’} Zet de ‘tags’ bestanden lijst.
 
    term, ttytype, tty [omgevingsvariabele TERM]
        {terminal} Zet de terminal soort.
 
    terse [uit]
        {kortaf} Deze optie maakte vroeger de tekstverwerker-berichten
        minder langdradig. Het heeft geen invloed binnen deze implemen‐
        tatie.
 
    tildeop [uit]
        {tilde optie} Pas de ~ opdracht aan om een bijbehorende ver‐
        plaatsing als argument te nemen.
 
    timeout, to [aan]
        {pauze} Pauzeer voor toetsen die in kaart gebracht kunnen wor‐
        den.
 
    ttywerase [uit]
        {tty wissen} Alleen Vi. Kies een alternatief wis algoritme.
 
    verbose [uit]
        {praatgraag} Alleen Vi. Toon een fout-melding voor elke fout.
 
    w300 [geen standaardwaarde]
        {w300} Alleen Vi.  Zet de venster grootte als de verbinding-
        snelheid minder dan 1200 baud is.
 
    w1200 [geen standaardwaarde]
        {w1200} Alleen Vi. Zet de venster grootte als de verbinding-
        snelheid gelijk is aan 1200 baud.
 
    w9600 [geen standaardwaarde]
        {w9600} Alleen Vi.  Zet de venster grootte als de verbinding-
        snelheid groter is dan 1200 baud.
 
    warn [aan]
        {waarschuw} Alleen Ex. Deze optie zorgt voor een waarschuwing
        naar de terminal als het bestand werd veranderd sinds het de
        laatste keer werd weggeschreven vóór een ! opdracht.
 
    window, w, wi [omgevingsvariabele REGELS]
        {venster} Zet de grootte voor het scherm.
 
    windowname [uit]
        {venster naam} Verander de icoon/venster naam naar het huidige
        bestand, zelfs als het niet herstelt kan worden bij afsluiten
        van de tekstverwerker.
 
    wraplen, wl [0]
        {omvouw-lengte} Alleen Vi. Breek regels automatisch af na het
        opgegeven aantal kolommen vanaf de linker marge. Als de wraplen
        en wrapmargin opties allebei gezet zijn, dan wordt de wrapmargin
        waarde gebruikt.
 
    wrapmargin, wm [0]
        {omvouw-marge} Alleen Vi.  Breek regels automatisch af na het
        opgegeven aantal kolommen van de rechter marge. Als de wraplen
        en wrapmargin opties allebei gezet zijn, dan wordt de wrapmargin
        waarde gebruikt.
 
    wrapscan, ws [aan]
        {omvouwen zoeken} Zet dat zoeken aan het einde van het bestand
        naar het begin omvouwt en andersom.
 
    writeany, wa [uit]
        {schrijf altijd} Zet bestand-overschrijven-testen uit.
 

OMGEVINGSVARIABELEN

    COLUMNS
        {kolommen} Het aantal kolommen op het scherm. Deze waarde zet
        mogelijke systeem- of terminal-specifieke waardes opzij. Als de
        COLUMNS omgevingsvariabele niet is gezet als ex/vi draait, of de
        columns optie is expliciet herzet door de gebruiker, dan zet
        ex/vi de waarde in de omgeving.
 
    EXINIT {ex init} Een lijst met ex opstart opdrachten, lees als de vari‐
        abele NEXINIT niet is gezet.
 
    HOME  {thuis} De thuis directorie, gebruikt als het initiële directo‐
        rie-pad  naar  de  opstartbestanden  ‘‘$HOME/.nexrc’’  en
        ‘‘$HOME/.exrc’’ bestanden. Deze waarde wordt ook gebruikt als
        de standaard directorie voor de vi cd opdracht.
 
    LINES {regels} Het aantal regels op het scherm. Deze waarde heeft
        voorrang boven mogelijke  systeem-  of  terminal-specifieke
        waardes. Als de LINES omgevingsvariabele niet is gezet als ex/vi
        draait, of de lines optie is expliciet herzet door de gebruiker,
        dan zet ex/vi de waarde in de omgeving.
 
    NEXINIT
        {ex init} Een lijst met ex opstart opdrachten.
 
    SHELL {shell} De gebruikers’ voorkeur shell (zie ook de shell optie).
 
    TERM  {terminal} De gebruikers’ terminal soort. De standaard soort is
        ‘‘unknown’’ {onbekend}. Als de TERM omgevingsvariabele niet is
        gezet als ex/vi draait, of de term optie is expliciet herzet
        door de gebruiker, dan zet ex/vi de waarde in de omgeving.
 
    TMPDIR {tijdelijke dir} De locatie om tijdelijke bestanden in op te
        slaan (zie ook de directory optie).
    SIGALRM
        {alarm} Vi/ex Gebruikt dit signaal voor periodieke backups van
        bestand aanpassingen en om ‘‘busy’’ {bezig} berichten weer te
        geven wanneer operaties waarschijnlijk een lange tijd nodig
        hebben.
 
    SIGHUP {ophangen}
 
    SIGTERM
        {eindig} Als de huidige buffer veranderd werd sinds het voor het
        laatst werd weggeschreven in zijn geheel, dan probeert de tek‐
        stverwerker om het aangepaste bestand te bewaren zodat het later
        hersteld kan worden. Zie de vi/ex "Reference manual" sectie
        getiteld ‘‘Recovery’’ voor meer informatie.
 
    SIGINT {onderbreek} Wanneer een onderbreking optreedt, wordt de huidige
        operatie gestopt en de tekstverwerker keert terug naar de
        opdracht mode. Als onderbroken tijdens tekstinvoer wordt de al
        ingevoerde tekst in het bestand gezet alsof de tekstinvoer nor‐
        maal eindigde.
 
    SIGWINCH
        {venster verandering} Het scherm wordt van grootte veranderd.
        Zie de vi/ex "Reference manual" sectie getiteld ‘‘Sizing the
        Screen’’ voor meer informatie.
 
    SIGCONT
        {doorgaan}
 
    SIGQUIT
        {stop}
 
    SIGTSTP
        {?} Vi/ex negeert deze signalen.
 

BESTANDEN

    /bin/sh
        De standaard gebruiker shell.
 
    /etc/vi.exrc
        Systeem-wijd vi opstart bestand.
 
    /tmp  Tijdelijke bestanden directorie.
 
    /var/tmp/vi.recover
        De standaard herstel bestanden directorie
 
    $HOME/.nexrc
        Éérste keuze voor het gebruikers’ thuis directorie opstart
        bestand.
 
    $HOME/.exrc
        Tweede keuze voor het gebruikers’ thuis directorie opstart
        bestand.
 
    .nexrc Éérste keuze voor het locale directorie opstart bestand.
 
    .exrc Tweede keuze voor het locale directorie opstart bestand.
    ctags(1), more(3), curses(3), dbopen(3)
 
    De ‘‘Vi Quick Reference’’ kaart.
 
    ‘‘An Introduction to Display Editing with Vi’’, te vinden in de ‘‘UNIX
    User’s Manual Supplementary Documents’’ sectie van de 4.3BSD en 4.4BSD
    handleiding sets. Dit beschikbare document komt momenteel het dichtste
    bij een introductie in de vi scherm tekstverwerker
 
    ‘‘Ex Reference Manual (Version 3.7)’’, te vinden in de ‘‘UNIX User’s
    Manual Supplementary Documents’’ sectie van de 4.3BSD en 4.4BSD han‐
    dleiding sets. Dit document is de uiteindelijke referentie voor de ex
    tekstverwerker, zoals gedistribueerd in meeste historische 4BSD en Sys‐
    tem V systemen.
 
    ‘‘Edit: A tutorial’’, te vinden in de ‘‘UNIX User’s Manual Supplemen‐
    tary Documents’’ sectie van de 4.3BSD handleiding set. Dit document is
    een introductie in een simpele versie van de ex scherm tekstverwerker.
 
    ‘‘Ex/Vi Reference Manual’’, te vinden in de ‘‘UNIX User’s Manual Sup‐
    plementary Documents’’ sectie van de 4.4BSD handleiding sets. Dit doc‐
    ument is de uiteindelijke referentie voor de nex/nvi tekstverwerkers,
    zoals gedistribueerd in 4.4BSD en 4.4BSD-Lite.
 
    Roff bronnen voor al deze documenten wordt gedistribueerd met nex/nvi
    in de nvi/USD.doc directorie van de nex/nvi broncode.
 
    De bestanden ‘‘autowrite’’, ‘‘input’’, ‘‘quoting’’ en ‘‘structures’’ in
    de nvi/docs/internals directorie van de nex/nvi broncode.
 

GESCHIEDENIS

    De nex/nvi vervangingen voor de ex/vi tekstverwerker verschenen voor
    het eerst in 4.4BSD.
 

STANDAARDEN

    nex/nvi Zit dichtbij de IEEE Std1003.2 (‘‘POSIX’’). Dat document ver‐
    schilt van de historische ex/vi praktijk op meerdere plaatsen; er
    moeten veranderingen aan beide kanten gemaakt worden.
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van nvi/nex 1.79.  Bijna alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Alleen waar het om de opdrachten { en } gaat niet, dit
    blijkt  (hopenlijk)  uit  de  context.  Email  naar  <manpages-
    nl@nl.linux.org>.
 
    Opmerking: sinds deze handleiding werd geschreven zijn er vele intro‐
    ducties en handleidingen voor (verschillende implementaties van) vi
    verschenen.
 
    $Id: nvi.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $