Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    ps - rapporteer proces status
 

OVERZICHT

    ps [opties]
 

BESCHRIJVING

    ps geeft een momentopname van de huidige processen. Als u een zich her‐
    halende bijwerking van deze status wilt, gebruik dan top. Deze handlei‐
    ding beschrijft de /proc-gebaseerde versie van ps, of doet een poging
    daartoe.
 

OPTIES

    Deze versie van ps accepteert meerdere soorten opties.
 
    Unix opties mogen samengenomen worden, en moeten voorafgegaan worden
    door een streepje (-). BSD opties mogen samengenomen worden en moeten
    niet gebruikt worden met een streepje. Gnu lange opties worden
    voorafgegaan door twee streepjes.
 
    Opties van verschillende soorten mogen vrijelijk door elkaar worden
    gebruikt.
 
    Zet de I_WANT_A_BROKEN_PS (ik wil een kapotte ps) omgevingsvariabele om
    BSD syntax af te dwingen, zelfs als opties voorafgegaan worden door een
    streepje. De PS_PERSONALITY (ps persoonlijkheid) omgevingsvariabele
    (beschreven onder) levert fijnere controle over ps gedrag.
 
    EENVOUDIGE PROCES SELECTIE
 
    -A      selecteer alle processen
    -N      keer selectie om
    -a      selecteer alles met een tty, behalve sessieleiders
    -d      selecteer alles, maar laat sessieleiders weg
    -e      selecteer alle processen
    T      selecteer alle processen op deze terminal
    a      selecteer alle processen op een terminal, ook die van andere
           gebruikers
    g      echt alles, zelfs groepsleiders (doet niets zonder SunOS
           instellingen)
    r      beperk uitvoer tot lopende processen
    x      selecteer processen zonder controlerende tty   s
    --deselect  (--kies-niet) keer selectie om
 
    PROCES SELECTIE DOOR LIJST
 
    -C      selecteer op opdracht naam
    -G      selecteer op RGID (echte groep id) (ondersteund namen)
    -U      selecteer op RUID (echte user id) (ondersteund namen)
    -g      selecteer op sessie leider OF groep naam
    -p      selecteer op PID
    -s      selecteer processen die bij de gegeven sessies horen
    -t      selecteer op tty
    -u      selecteer op geldige gebruiker ID (ondersteund namen)
    U      selecteer processen voor opgegeven gebruikers
    p      selecteer op proces ID
 
    t      selecteer op tty
    --Group   (--Groep) selecteer op echte groep naam of ID
    --User    (--Gebruiker) selecteer op echte gebruiker naam of ID
    --group   (--groep) selecteer op geldige groep naam of ID
    --pid    selecteer op proces ID
    --sid    selecteer op sessie ID
    --tty    selecteer op terminal
    --user    (--gebruiker) selecteer op geldige gebruiker naam of ID
    -123     impliceert --sid
    123     impliceert --pid
 
    UITVOER OPMAAK CONTROLE
 
    -O      is voorgeladen "-o"
    -c      andere planner (scheduler) informatie voor -l optie
    -f      geeft volledige informatie
    -j      taken (jobs) opmaak
    -l      lange opmaak
    -o      gebruikerbepaalde opmaak
    -y      laat vlaggen niet zien; geef   rss   in plaats van   addr   
    O      is voorgeladen "o" (overladen)
    X      oude Linux i386 register opmaak
    j      taken controle opmaak
    l      geef lange opmaak
    o      geef gebruiker-bepaalde opmaak op
    s      geef signaal opmaak
    u      geef op gebruiker geori  nteerde opmaak
    v      geef virtueel geheugen opmaak
    --format   (--opmaak) gebruiker-bepaalde opmaak
 
    UITVOER AANPASSINGEN
 
    -H      geef proces hi  rarchie (bos)
    -m      laat threads zien
    -n      zet naamlijst bestand
    -w      brede uitvoer
    C      gebruik ruwe CPU tijd voor %CPU in plaats van een vervallend
           gemiddelde
    N      opgeven naamlijst bestand
    O      sorteer volgorde (overladen)
    S,
    --cumulative (--cumulatief) geef ook enige gegevens over dode kinderen (als som met de ouder)
    c      echte opdracht naam
    e      geef omgeving na opdracht
    f, --forest (--bos) ASCII-kunst proces hi  rarchie (bos)
    h      geen titels-regel (of, 1 titels-regel per scherm in de BSD persoonlijkheid)
    m      alle threads
    n      numerieke uitvoer voor WCHAN en USER
    --cols,
    --columns,
    --width   (--kolommen, --breedte) zet scherm breedte
    --headers  (--titels) herhaal titelregels,    n per pagina uitvoer
    --no-headers (--geen-titels) druk helemaal geen titels regels af.
    --lines,
    --rows    (--regels, --rijen) zet scherm hoogte
    --sort    (--sorteer) geef sorteer volgorde
 
    INLICHTINGEN
 
    -V, V,
    --version  (--versie) geef versie
    L      geef alle opmaak vlaggen
    --help   (--hulp) geef hulp bericht
    --info   geef debug informatie
 
    VEROUDERD
 
    lfB l.
    A      verhoog de argument ruimte (DecUnix)
    M      gebruik andere core (kern) (probeer -n of N in plaats daarvan)
    W      haal swap (uitwissel) informatie van ... niet /dev/drum
           (probeer -n of N in plaats daarvan)
    k      gebruik /vmcore als c-dumpbestand (probeer -n of N in plaats
           daarvan)
 

OPMERKINGEN

    De -g optie kan selecteren op sessie leider OF op groep naam. Selectie
    op sessie leider is bepaald door vele standaarden, maar selectie op
    groep is het logische gedrag dat verschillende andere besturingssyste‐
    men gebruiken. Deze ps zal selecteren op sessie leider wanneer de lijst
    helemaal numeriek is (wat sessies zijn). Groep ID nummers zullen alleen
    werken wanneer sommige groep namen ook opgegeven zijn.
 
    De m optie zou niet gebruikt moeten worden. Gebruik -m of -o met een
    lijst. (m geeft geheugen informatie, laat threads zien, of sorteert op
    geheugen gebruik.)
 
    De h optie is problematisch. Standaard BSD ps gebruikt deze optie om
    een titel-regel op elke bladzijde uitvoer te zetten, maar oudere Linux
    ps gebruikt deze optie om de titel-regel totaal uit te zetten.  Deze
    versie van ps volgt het Linux gebruik om de titel-regel niet af te
    drukken tenzij de BSD persoonlijkheid is gekozen, in welk geval het een
    titel-regel afdrukt op elke bladzijde uitvoer. Onafhankelijk van de
    huidige persoonlijkheid kunt u de lange opties --headers en --no-head‐
    ers gebruiken voor het respectievelijk afdrukken van titels-regel per
    bladzijde en het helemaal uitzetten van titel-regels.
 
    Terminals (tty’s, of schermen voor tekstuitvoer) kunnen opgegeven wor‐
    den in verschillende vormen: /dev/ttyS1, ttyS1, S1. Verouderde ps t
    (uw eigen terminal) en ps t? (processen zonder een terminal) syntax
    zijn ondersteund, maar moderne opties (T, -t met lijst, x, t met lijst)
    zouden in plaats daarvan moeten worden gebruikt.
 
    De BSD O optie kan als -O werken (gebruikers-bepaalde uitvoer vorm met
    sommige algemene velden voorbepaald) of kan gebruikt worden om een sor‐
    teervolgorde op te geven. Heuristiek wordt gebruikt om het gedrag van
    deze optie te bepalen. Geef de andere optie (sorteren of formateren)
    op een andere manier om er zeker van te zijn dat het gewenste gedrag
    verkregen wordt.
 
    Voor sorteren is O[+|-]k1[,[+|-]k2[,...]] de BSD O optie syntax. Sor‐
    teer de proceslijst volgens de meerdere-niveau’s sortering opgegeven
    door met de opeenvolging van korte steekwoorden van SORTEER SLEUTELS
    k1, k2, ... De ‘+’ is nogal optioneel, en onderstreept alleen maar de
    normale sorteer richting. ‘-’ Keert de richting alleen om voor het
    steekwoord waar het aan voorafgaat. De O optie moet de laatste optie in
    een enkel opdracht argument zijn, maar opgaves in volgende argumenten
    worden achter elkaar aan gezet.
 
    Gnu sorterings syntaz is --sortX[+|-]key[,[+|-]key[,...]]  Kies een
    meerdere-letters steekwoord van het SORTEER SLEUTELS deel. X mag elk
    handig scheidingskarakter zijn. Gebruik ‘=’ om GNU-achtig te zijn. De
    ‘+’ is echt optioneel omdat de normale richting oplopende numerieke- of
    lexicografische volgorde is. Bijvoorbeeld: ps jax --sort=uid,-ppid,+pid
 
    Deze ps werkt door het lezen van de virtuele bestanden in /proc. Deze
    ps hoeft niet suid kmem te zijn, of enige privileges te hebben om te
    draaien. Geef deze ps geen speciale permissies.
 
    Deze ps heeft toegang nodig tot een naamlijst bestand om juiste WCHAN
    informatie te laten zien. Het naamlijst  bestand  moet  precies
    overeenkomen met de huidige Linux kernel voor juiste uitvoer.
 
    Om het WCHAN veld te maken moet ps het System.map bestand lezen, dat
    gemaakt werd toen de kernel werd gecompileerd. Het zoekpad is:
 
    $PS_SYSTEM_MAP
    /boot/System.map-‘uname -r‘
    /boot/System.map
    /lib/modules/‘uname -r‘/System.map
    /usr/src/linux/System.map
 
    Het lid used_math van task_struct wordt niet gegeven, omdat crt0.s test
    om te zien of ‘math’ aanwezig is. Dit zorgt ervoor dat de ‘math’ vlag
    gezet is voor alle processen, en daarmee dus waardeloos is. (Kan iemand
    a.u.b. libc of de kernel repareren?)
 
    Programma’s die uitgeswapt zijn naar schijf zullen gegeven worden zon‐
    der opdrachtregel argumenten, en, tenzij de c optie gegeven is, in
    rechte haakjes.
 
    %CPU laat het cputijd/echtetijd percentage zien. Het zal samen niet
    100% zijn tenzij u geluk hebt. Het is verbruikte tijd gedeeld door de
    tijd tijdens welke het proces liep.
 
    De SIZE en RSS velden rekenen de pagina tabellen en de task_struct niet
    mee van een proc; dit is tenminste 12k geheugen dat altijd aanwezig is.
    SIZE is de schijnbare grootte van het proces (code+gegevens+stapel).
 
    Processen die als <defunct> gemerkt zijn, zijn dode processen (zoge‐
    naamde "zombies") die overblijven omdat hun ouder ze niet goed verni‐
    etigd heeft. Deze processen zullen vernietigd worden door init(8) als
    het ouder proces eindigt.
 
    PROCES VLAGGEN
 
    ALIGNWARN  001  (uitlijn waarschuwing) geef uitlijning waarschuwingsbericht
    STARTING   002  (startend) wordt gemaakt
    EXITING   004  (eindigend) wordt afgesloten
    PTRACED   010  gezet als ptrace(0) werd aangeroepen
    TRACESYS   020  opsporen (tracing) systeem aanroepen
    FORKNOEXEC  040  gesplitst (forked) maar maar geen uitvoering (exec)
    SUPERPRIV  100  gebruikt super-gebruiker privileges
    DUMPCORE   200  dumpte kern (core)
    SIGNALED   400  vermoord door een signaal
 
    PROCES STATUS CODES
 
    D niet onderbreekbare slaap (gewoonlijk In/Uit)
    R draaibaar (in draai (run) wachtrij)
    S slapend
    T gevolgd (traced) of gestopt
    Z een dood ("zombie") proces
 
    Voor BSD opmaak en wanneer het "stat" steekwoord gebruikt is kunnen
    aanvullende letters gegeven worden.
 
    W heeft geen aanwezige bladzijden
    < hoge-prioriteits proces
    N lage-prioriteits proces
    L heeft bladzijden vergrendelt in geheugen (voor echte-tijd en aangepaste
      In/Uit)
    Merk op dat de gebruikte waardes voor sorteren de interne waardes zijn
    die ps gebruikt, en niet de ‘voorgekookte’ waardes gebruikt in sommige
    uitvoer velden. Pijp ps uitvoer door de sort(1) opdracht als u de
    voorgekookte versies wilt sorteren.
 
    SLEUTEL LANG    BESCHRIJVING
    c    cmd    {opdracht} simpele naam van uitvoerbaar bestand
    C    cmdline  {opdracht regel} volle opdracht regel
    f    flags   {vlaggen} vlaggen zoals in lange F veld vorm
    g    pgrp    proces groep ID
    G    tpgid   controlerende tty proces groep ID
    j    cutime   opgetelde gebruiker tijd
    J    cstime   opgetelde systeem tijd
    k    utime   gebruiker tijd
    K    stime   systeem tijd
    m    min_flt  {kleine fout} nummer van kleine pagina fout
    M    maj_flt  {grote fout} nummer van grote pagina fout
    n    cmin_flt  opgetelde kleine pagina fout
    N    cmaj_flt  opgetelde grote pagina fout
    o    session  sessie ID
    p    pid    proces ID
    P    ppid    ouder proces ID
    r    rss    achterblijvende gezette grootte {resident set size}
    R    resident  achterblijvende pagina’s
    s    size    {grootte} geheugen grootte in kilobytes
    S    share   {delen} hoeveelheid gedeelde pagina’s
    t    tty    het kleine apparaat nummer van tty
    T    start_time {start tijd} tijd waarop proces werd gestart
    U    uid    gebruiker ID nummer
    u    user    gebruiker naam
    v    vsize   totale VM grootte in bytes
    y    priority  kernel planning prioriteit
    Deze ps ondersteunt AIX opmaak beschrijvers, die ongeveer werken als de
    opmaak codes van printf(1) en printf(3). Bijvoorbeeld: de normale stan‐
    daard uitvoer kan geleverd worden met dit: ps -eo "%p %y %x %c"
 
    CODE NORMAAL  TITEL   {VERTALING}
    %C  pcpu   %CPU   {centrale verwerkings eenheid}
    %G  group   GROUP   {groep}
    %P  ppid   PPID   {ouder proces ID}
    %U  user   USER   {gebruiker}
    %a  args   COMMAND  {argumenten}
    %c  comm   COMMAND  {opdracht}
    %g  rgroup  RGROUP  {echte groep}
    %n  nice   NI    {aardig}
    %p  pid    PID    {proces ID}
    %r  pgid   PGID   {proces groep ID}
    %t  etime   ELAPSED  {verstreken tijd}
    %u  ruser   RUSER   {echte gebruiker}
    %x  time   TIME   {tijd}
    %y  tty    TTY    {tty}
    %z  vsz    VSZ    {schijnbare grootte}
    Deze mogen gebruikt worden om de uitvoer vorm en het sorteren te
    bepalen. Bijvoorbeeld: ps -eo pid,user,args --sort user
 
    CODE     TITEL   {VERTALING}
    %cpu     %CPU   {centrale verwerkings eenheid}
    %mem     %MEM   {geheugen}
    alarm    ALARM   {alarm}
    args     COMMAND  {argumenten}
    blocked   BLOCKED  {geblokt}
    bsdstart   START   {BSD start}
    bsdtime   TIME   {BSD tijd}
    c      C     {?}
    caught    CAUGHT  {gevangen}
    cmd     CMD    {opdracht}
    comm     COMMAND  {opdracht}
    command   COMMAND  {opdracht}
    cputime   TIME   {centrale verwerkings eenheid tijd}
    drs     DRS    {?}
    dsiz     DSIZ   {?}
    egid     EGID   {geldende groep ID}
    egroup    EGROUP  {geldende groep}
    eip     EIP    {uitgebreide instructie wijzer{?}}
    esp     ESP    {uitgebreide stapel wijzer{?}}
    etime    ELAPSED  {verstreken tijd}
    euid     EUID   {geldende gebruiker ID}
    euser    EUSER   {geldende gebruiker}
    f      F     {?}
    fgid     FGID   {? groep ID}
    fgroup    FGROUP  {? groep}
    flag     F     {vlag}
    flags    F     {vlaggen}
    fname    COMMAND  {? naam}
    fsgid    FSGID   {?? groep ID}
    fsgroup   FSGROUP  {?? groep}
    fsuid    FSUID   {?? gebruiker ID}
    fsuser    FSUSER  {?? gebruiker}
    fuid     FUID   {gebruiker ID}
    fuser    FUSER   {? gebruiker}
    gid     GID    {groep ID}
    group    GROUP   {groep}
    ignored   IGNORED  {genegeerd}
    intpri    PRI    {?}
    lim     LIM    {?}
    longtname  TTY    {tty}
    lstart    STARTED  {? start}
    m_drs    DRS    {?}
    m_trs    TRS    {?}
    maj_flt   MAJFL   {grote fout}
    majflt    MAJFLT  {grote fout}
    min_flt   MINFL   {kleine fout}
    minflt    MINFLT  {kleine fout}
    ni      NI    {?}
    nice     NI    {aardig}
    nwchan    WCHAN   {?"kernel functie"}
    opri     PRI    {?}
    pagein    PAGEIN  {pagina in}
    pcpu     %CPU   {? cpu}
    pending   PENDING  {in afwachting}
    pgid     PGID   {proces groep ID}
    pgrp     PGRP   {proces groep}
    pid     PID    {proces ID}
    pmem     %MEM   {? geheugen}
    ppid     PPID   {ouder proces ID}
    pri     PRI    {prioriteit{?}}
    priority   PRI    {prioriteit}
    rgid     RGID   {echte groep ID}
    rgroup    RGROUP  {echte groep}
    rss     RSS    {?}
 
    rssize    RSS    {?}
    rsz     RSZ    {?}
    ruid     RUID   {echte gebruiker ID}
    ruser    RUSER   {echte gebruiker}
    s      S     {?}
    sess     SESS   {sessie}
    session   SESS   {sessie}
    sgi_p    P     {?}
    sgi_rss   RSS    {?}
    sgid     SGID   {?gezette groep ID}
    sgroup    SGROUP  {?gezette groep}
    sid     SID    {?gezette ID}
    sig     PENDING  {signaal in afwachting}
    sig_block  BLOCKED  {signaal geblokt}
    sig_catch  CATCHED  {signaal gevangen}
    sig_ignore  IGNORED  {signaal genegeerd}
    sig_pend   SIGNAL  {signaal in afwachting}
    sigcatch   CAUGHT  {signaal gevangen}
    sigignore  IGNORED  {signaal genegeerd}
    sigmask   BLOCKED  {signaal geblokt}
    stackp    STACKP  {stapel ?wijzer}
    start    STARTED  {start}
    start_stack STACKP  {start stapel}
    start_time  START   {start tijd}
    stat     STAT   {?staat}
    state    S     {staat}
    stime    STIME   {? tijd}
    suid     SUID   {zet gebruiker ID}
    suser    SUSER   {zet gebruiker}
    svgid    SVGID   {?? groep ID}
    svgroup   SVGROUP  {?? groep}
    svuid    SVUID   {?? gebruiker ID}
    svuser    SVUSER  {?? gebruiker}
    sz      SZ    {?grootte}
    time     TIME   {tijd}
    timeout   TMOUT   {stop tijd}
    tmout    TMOUT   {stop tijd}
    tname    TTY    {tty naam}
    tpgid    TPGID   {?? groep ID}
    trs     TRS    {??}
    trss     TRSS   {??}
    tsiz     TSIZ   {? grootte}
    tt      TT    {??}
    tty     TT    {??}
    tty4     TTY    {tty4}
    tty8     TTY    {tty8}
    ucmd     CMD    {? opdracht}
    ucomm    COMMAND  {? opdracht}
    uid     UID    {gebruiker ID}
    uid_hack   UID    {gebruiker ID hak}
    uname    USER   {gebruiker naam}
    user     USER   {gebruiker}
    vsize    VSZ    {?schijnbare grootte}
    vsz     VSZ    {?schijnbare grootte}
    wchan    WCHAN   {?"kernel functie"}
 

OMGEVINGSVARIABELEN

    De volgende omgeving variabelen kunnen ps beïnvloeden:
 
    COLUMNS    {kolommen} Zet normale weergave breedte opzij.
    LINES     {regels} Zet normale weergave hoogte opzij.
    PS_PERSONALITY {ps persoonlijkheid} Zet naar naar een van: posix,old,linux,bsd,sun,digital...
    CMD_ENV    {opdracht omgeving} Zet naar een van: posix,old,linux,bsd,sun,digital...
    I_WANT_A_BROKEN_PS {ik wil een kapotte ps} Dwing verouderde opdracht regel uitleg.
 
    LC_TIME    {LC tijd} Datum vorm.
    PS_COLORS   {ps kleuren} Momenteel niet ondersteunt.
    PS_FORMAT   {ps vorm} Normale uitvoer vorm opzij zetter.
    PS_SYSDIRECTORIE   {ps systeem kaart} Normale namenlijst ("System.directorie") plaats.
    PS_SYSTEM_DIRECTORIE {ps systeem kaart} Normale namenlijst ("System.directorie") plaats.
    POSIXLY_CORRECT   {POSIX goed} Vind geen smoesjes om slechte eigenschappen te negeren.
    UNIX95     {"UNIX95"} Vind geen smoesjes om slechte eigenschappen te negeren.
    _XPG      Zet CMD_ENV=irix niet-normaal gedrag uit.
 
    In het algemeen is het een slecht idee om deze variabelen te zetten. De
    enige uitzondering is CMD_ENV of PS_PERSONALITY, die naar Linux gezet
    kunnen worden voor normale systemen. Zonder dat gezet volgt ps de
    waardeloze en slechte delen van de Unix98 standaard.
 
    PERSOONLIJKHEID
 
    aix   zoals AIX ps
    bsd   zoals FreeBSD ps (compleet niet-standaard)
    compaq  zoals Digital Unix ps
    debian  zoals de oude Debian ps
    digital zoals Digital Unix ps
    gnu   zoals de oude Debian ps
    hp    zoals HP-UX ps
    hpux   zoals HP-UX ps
    irix   zoals Irix ps
    linux  ***** AANGERADEN *****
    old   zoals de originele Linux ps (totaal niet-standaard)
    posix  standaard
    sco   zoals SCO ps
    sgi   zoals Irix ps
    sun   zoals SunOS 4 ps (totaal niet-standaard)
    sunos  zoals SunOS 4 ps (totaal niet-standaard)
    sysv   standaard
    unix   standaard
    unix95  standaard
    unix98  standaard
 

VOORBEELDEN

    Om elk proces op het systeem te zien met standaard syntax:
      ps -e
    Om elk proces op het systeem te zien in BSD syntax:
      ps ax
    Om elk proces te zien behalve die als root lopen (echte & geldende ID)
      ps -U root -u root -N
    Om elk proces te zien in een gebruiker-bepaalde vorm:
      ps -eo pid,tt,user,fname,tmout,f,wchan
    Vreemde weergave met AIX veld beschrijvers:
      ps -o "%u : %U : %p : %a"
    Druk alleen de proces IDs van syslogd af:
      ps -C syslogd -o pid=
 

STANDAARDEN

    Deze ps voldoet aan versie 2 van de "Single Unix Specification."
 

AUTEUR

    ps  werd  oorspronkelijk  geschreven  door  Branko  Lankester
    <lankeste@fwi.uva.nl>.  Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com> her‐
    schreef het behoorlijk om het proc bestandsysteem te gebruiken, en
    veranderde  een  paar  dingen  ondertussen.  Michael  Shields
    <mjshield@nyx.cs.du.edu> voegde de pid-lijst eigenschap toe.  Charles
    Blake  <cblake@bbn.com> voegde meerdere-niveau’s sorteren toe, de
    "dirent"-stijl bibliotheek, de apparaat naam-naar-nummer  "mmap’t"
    database, het ongeveer binaire zoeken direct in System.map, en vele
    code en documentatie opschoningen. David Mossberger-Tang schreef de
    algemene BFD ondersteuning voor "psupdate". Albert Cahalan <acaha‐
    lan@cs.uml.edu> herschreef ps voor volledige Unix98 en BSD ondersteun‐
    ing, met enkele lelijke hacks voor verouderde en vreemde syntax.
 
    Zend bug rapporten alstublieft naar <acahalan@cs.uml.edu> of gebruik
    het Debian Bug Tracking Systeem.
    top(1), pstree(1), proc(5)