Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    ls, dir, vdir - geef directorie inhoud weer
 

OVERZICHT

    ls [OPTIE]... [BESTAND]...
    dir [OPTIE]... [BESTAND]...
    vdir [OPTIE]... [BESTAND]...
 
    POSIX opties: [-CFRacdilqrtu1] [--]
 
    GNU opties (kortste vorm): [-1abcdfghiklmnopqrstuvwxABCDFGHLNQRSUX] [-w
    KOLOMMEN] [-T  KOLOMMEN] [-I  PATROON] [--full-time] [--show-con‐
    trol-chars]   [--block-size=GROOTTE]   [--format=[long|verbose|com‐
    mas|across|vertical|single-column]] [--sort=[none|time|size|extension]]
    [--time=[atime|access|use|ctime|status]] [--color[=[none|auto|always]]]
    [--help] [--version] [--]
 

BESCHRIJVING

    Het ls programma geeft bestands-status-informatie over de bestanden die
    als argumenten aan het programma worden gegeven. Directories en hun
    inhoud worden als laatste gegeven, ook als de directorie-argumenten
    eerder op de opdrachtregel staan. Opties en bestand-argumenten kunnen
    gemengd worden.
 
    Voor directories geeft ls standaard de inhoud van de directorie, maar
    niet recursief en bestanden beginnend met ‘.’ weglatend. Voor andere
    niet-optie argumenten geeft ls standaard alleen de bestandnaam. Als
    alleen optie argumenten worden gespecificeerd, geeft ls de inhoud van
    de huidige directorie.
 
    Standaard wordt de inhoud alphabetisch geordend. Als de uitvoer naar
    een terminal gaat is de uitvoer in kolommen (verticaal gesorteerd) en
    worden controle-karakters uitgevoerd als vraagtekens; anders wordt de
    uitvoer één per regel gegeven, en controle-karakters worden als
    zichzelf uitgevoerd.
 
    dir (soms ook geïnstalleerd als d ) is een verkorte ls; het is equiva‐
    lent met ls -C -b ; dat wil zeggen, bestanden worden weergegeven in
    verticaal gesorteerde kolommen, en speciale tekens worden gerepresen‐
    teerd door escape codes.
 
    vdir (soms ook geïnstalleerd als v ) is een verbose ls; het is equiva‐
    lent met ls -l -b ; dat wil zeggen, bestanden worden weergegeven in
    lang formaat en speciale tekens worden gerepresenteerd door escape
    codes.
 
    Omdat ‘ls’ zo’n fundamenteel programma, is heeft het door de jaren heen
    vele opties verzameld. Deze worden onder beschreven; binnen elk deel
    worden de opties alphabetisch gegeven (verschil hoofd/kleine-letters
    negerend).  Het onderscheid in delen is niet absoluut, omdat sommige
    opties meer dan één aspect van ‘ls’’s uitvoering beïnvloeden.
 
  Welke bestanden
    Deze opties bepalen over welke bestanden ‘ls’ informatie geeft. Stan‐
    daard worden alle bestanden, en de inhoud van alle directories op de
    opdrachtregel getoond.
 
    -a, --all
        {--alles} Geef alle bestanden in directories, ook ingangen star‐
        tend met ‘.’
 
    -A, --almost-all
        {--bijna-alles} Geef alle bestanden in directories, behalve ‘.’
        en ‘..’
 
    -B, --ignore-backups
        {--negeer-backups} Geef geen bestanden die eindigen op ‘~’, ten‐
        zij ze op de opdrachtregel worden gegeven.
 
    -d, --directory
        {--directorie} Geef alleen de namen van directories zoals bij
        andere soorten bestanden, in plaats van het geven van hun
        inhoud.
 
    -I PATROON, --ignore=PATROON
        {--negeer=} Geef geen bestanden wiens naam het shellpatroon
        PATROON past (dit is niet een reguliere expressie), tenzij ze
        gegeven worden op de opdrachtregel. Zoals in de shell komt een
        ‘.’ als eerste in een bestandnaam niet overeen met een wildcard
        {nl: joker} aan het begin van het patroon. Soms is het nuttig
        deze optie meerdere keren te geven, bijvoorbeeld:
 
        $ ls --ignore=’.??*’ --ignore=’.[^.]’ --ignore=’#*’
 
        De eerste optie negeert namen met een lengte van drie of meer
        die starten met een ‘.’, het tweede argument negeert alle twee-
        karakter namen startend met ‘.’, behalve ‘..’, en het derde
        argument negeert namen die starten met #.
 
    -L, --dereference
        {--verwijzing} Geef in een uitgebreide opgave, informatie (dat
        is, tijden en toestemmingen) over waar symbolische koppelingen
        naar verwijzen, in plaats van over de symbolische koppelingen
        zelf.
 
    -R, --recursive
        {--herhaaldelijk} Geef de inhoud van directories recursief.
 
  Welke informatie
    Deze opties beïnvloeden de informatie die ‘ls’ geeft. Standaard worden
    alleen bestandnamen gegeven.
 
    -D, --dired
        {--gedirt} Geef in de uitgebreide opgave (‘-l’) vorm een extra
        regel na de hoofd uitvoer.
 
        //DIRED// BEG1 EIND1 BEG2 EIND2 ...
 
        De BEGN en EINDN zijn unsigned integers {nl: hele positieve
        getallen} die de byte positie van elk begin en eind van alle
        bestandnamen in de uitvoer bevatten. Dit maakt het makkelijk
        voor Emacs om de bestandnamen te vinden zonder fantasievolle
        zoekmethoden, ook als ze vreemde karakters zoals spaties of
        nieuweregels bevatten.
 
        Als directories recursief worden gegeven (‘-R’) voer dan een
        soortgelijke regel uit na elke subdirectorie:
        //SUBDIRED// FORMAT BEG1 EIND1 ...
 
        Geef uiteindelijk een regel in de vorm:
        //DIRED-OPTIONS// --quoting-style=WOORD
        Waar WOORD de quoting stijl is (zie "Opmaken bestandnamen",
        onder).
 
    -G, --no-group
        {--geen-groep} Voorkom afdrukken van groep informatie in de uit‐
        gebreide opgave. (Dit is standaard op sommige niet-GNU  versies
        van ‘ls’, dus voor overdraagbaarheid hebben we in deze optie
        voorzien.)
 
    -h, --human-readable
        {--menselijk-leesbaar} Voeg een grootheid-letter toe, zoals ‘M’
        voor megabytes, voor elke grootte. Eenheden van 1024 worden
        gebruikt, niet 1000; ‘M’ staat voor 1.048.567 bytes. Gebruik de
        ‘-H’ of de ‘--si’ optie als eenheden van 1000 gewenst zijn.
 
    -H, --si
        Voeg een grootheid-letter toe, zoals ‘M’ voor megabytes, voor
        elke grootte. (SI is het internationale systeem voor eenheden,
        die deze letters als voorvoegsels definieert). Eenheden van 1000
        worden gebruikt, niet 1024; ‘M’ staat voor 1.000.000 bytes.
        Gebruik de ‘-h’ of ‘--human-readable’ optie als eenheden van
        1024 gewenst zijn.
 
    -i, --inode
        {--inode} Druk het inode-nummer af (ook wel het bestand serie-
        nummer genoemd, of -index nummer), van elk bestand, links van de
        bestandnaam (dit is een uniek identificatienummer voor elk
        bestand op een bepaald bestandsysteem).
 
    -l, --format=long, --format=verbose
        {--vorm={lang, praatgraag}} Druk in aanvulling op de naam van
        elk bestand: de bestandsoort, toestemmingen, aantal harde kop‐
        pelingen, naam van de eigenaar, groep naam, grootte in bytes, en
        tijdstempel (standaard, de aanpassingstijd) af. Voor bestanden
        met een meer dan een half jaar oude tijd, of een tijd van meer
        dan een uur in de toekomst, bevat de tijdstempel het jaar, in
        plaats van de tijd op de dag.
 
        Voor elke directorie wordt het aantal blokken dat door de
        bestanden in die directorie wordt ingenomen op harde schijf
        gegeven vóór de bestanden zelf, in een regel met de vorm ‘totaal
        BLOKKEN’. De standaard blokgrootte is momenteel 1024 bytes,
        maar dat kan opzij gezet worden (zie optie --block-size, onder).
        Het berekende BLOK aantal telt elke harde koppeling apart, maar
        er zijn argumenten te verzinnen waarom dit geen goede eigenschap
        is.
 
        De gegeven toestemmingen lijken op de symbolische mode specifi‐
        catie, maar ‘ls’ combineert meerdere bits in het derde karakter
        in elke set permissies als volgt:
 
        ‘s’  Als het ‘setuid’ of ‘setgid’ bit en de bijbehorende
           uitvoerbaarheid beiden zijn gezet.
 
        ‘S’  Als het ‘setuid’ of ‘setgid’ bit is gezet, maar de bijbe‐
           horende uitvoerbaarheid is niet gezet.
 
        ‘t’  Als het sticky {nl: plakkerige} bit en het "andere"
           uitvoerbare bit beide zijn gezet.
 
        ‘T’  Als het sticky bit is gezet, maar het "andere" uitvoer‐
           bare bit niet is gezet.
 
        ‘x’  Als het uitvoerbaar bit is gezet, en niets van het boven‐
           staande opgaat.
 
        ‘-’  Anders.
 
        Volgend op de toestemmings-bits is een enkel karakter dat
        aangeeft of er een alternatieve toegangsmethode opgaat voor het
        bestand. Wanneer dat karakter een spatie is, is er geen alter‐
        natieve toegangsmethode. Wanneer het een afdrukbaar karakter is
        (dat is, ‘+’), dan is er zo’n methode.
 
    -o   Produceer uitgebreide vorm directorie opgave, maar geef geen
        groep informatie. Dit is gelijk aan  ‘--format=long’  met
        ‘--no-group’. In deze optie werd voorzien voor gelijkvormigheid
        met andere versies van ‘ls’.
 
    -s, --size
        {--grootte} Druk de ruimte die elk bestand toegewezen is op de
        harde schijf links van de bestandnaam af. Dit is de schijfruimte
        verbruikt door het bestand, wat gewoonlijk een beetje meer is
        dan de grootte van het bestand, maar het kan minder zijn als het
        bestand gaten heeft.
 
        Normaal wordt de schijf-toewijzing afgedrukt in eenheden van
        1024 bytes, maar dat kan opzij gezet worden (zie --block-size).
 
        Voor bestanden die met NFS zijn gemount vanaf een HP-UX systeem,
        naar een BSD systeem, rapporteert deze optie groottes die de
        helft van de correcte waardes zijn. Op HP-UX systemen rappor‐
        teert het groottes die tweemaal groter zijn dan de correcte
        waardes voor bestanden die met NFS zijn gemount vanaf BSD syste‐
        men. Dit komt door een fout in HP-UX; het beïnvloedt het HP-UX
        ‘ls’ programma ook.
 
  Uitvoer sorteren
    Deze opties veranderen de volgorde waarin ‘ls’ de informatie sorteert
    die het uitvoert. Standaard wordt gesorteerd op karakter code (dat is,
    ASCII volgorde).
 
    -c, --time=ctime, --time=status, --time=use
        {--tijd={verander tijd, status, gebruik}} Als de uitgebreide
        opgave wordt gebruikt (dat is, ‘-l’, ‘-o’, druk de tijd af
        waarop de status veranderde (‘ctime’ in de inode), in plaats van
        de modificatie tijd. Wanneer de uitgebreide vorm niet wordt
        gebruikt, of expliciet op tijd wordt gesorteerd (‘--sort=time’
        of ‘-t’), sorteer op status veranderingstijd.
 
    -f   Hoofdzakelijk zoals ‘-U’: niet sorteren; geef de bestanden in de
        volgorde waarin ze zijn opgeslagen in de directorie. Maar ook:
        zet ‘-a’ aan (geef alle bestanden), en zet ‘-l’, ‘--color’, en
        ‘-s’ uit (als ze vóór ‘-f’ werden opgegeven).
 
    -r, --reverse
        {--omkeren} Keer de volgorde van sorteren om, wat de sorteer‐
        methode ook is: geef bestanden in omgekeerde alfabetische volgo‐
        rde, jongste eerst, kleinste eerst, of wat dan ook.
 
    -S, --sort=size
        Sorteer op bestand grootte, grootste eerst.
 
    -t, --sort=time
        {--sorteer=tijd} Sorteer op modificatie-tijd, (de ‘mtime’ in de
        inode), nieuwste eerst.
 
    -u, --time=atime, --time=access
        Als een uitgebreide opgavevorm (dat is, ‘--format=long’) wordt
        gebruikt, druk de laatste toegangstijd (de ‘atime’ in de inode)
        af. Sorteer volgens toegangstijd wanneer expliciet gesorteerd
        wordt op tijd (‘--sort=time’ of ‘-t’), of bij het niet gebruiken
        van een uitgebreide opgavevorm.
 
    -U, --sort=none
        {--sorteer=niet} Sorteer niet; geef de bestanden in de volgorde
        waarin ze in de directorie staan (doe geen van de ongerelateerde
        zaken die ‘-f’ doet). Dit is vooral handig voor de uitvoer van
        hele grote directories, omdat niet sorteren merkbaar sneller kan
        zijn.
 
    -v, --sort=version
        {--sorteer=versie} Sorteer op versie naam en nummer, laagste
        eerst. Het gedraagt zich als een standaard sorteer, behalve dat
        elke rij decimale cijfers numeriek wordt behandeld zoals in
        index/versie nummer (zie voor meer details "Versie sorteer
        details" onder).
 
    -X, --sort=extension
        {--sorteer=extensie} Sorteer de inhoud van een directorie op
        extensie (karakters na de laatste ‘.’); bestanden zonder exten‐
        sie worden eerst gegeven
 
  Versie sorteer details
    Het versie-sorteren houdt rekening met het feit dat bestandnamen vaak
    indexen en/of versienummers bevatten. Standaard sorteren produceert
    vaak niet het soort volgorde dat mensen verwachten, omdat vergelijkin‐
    gen karakter voor karakter worden gedaan. De versie-sorteer lost dat
    probleem op, en is vooral nuttig voor het surfen door directories die
    veel bestanden met indexen en/of versienummers bevatten.
 
      % ls -1       % ls -1v
      foo-zml-1.gz    foo-zml-1.gz
      foo-zml-100.gz   foo-zml-2.gz
      foo-zml-12.gz    foo-zml-6.gz
      foo-zml-13.gz    foo-zml-12.gz
      foo-zml-2.gz    foo-zml-13.gz
      foo-zml-25.gz    foo-zml-25.gz
      foo-zml-6.gz    foo-zml-100.gz
 
    Merk ook op dat numerieke delen met voorlopende nullen als fracties
    worden opgevat:
 
      % ls -1       % ls -1v
      abc-1.007.tgz    abc-1.007.tgz
      abc-1.012b.tgz   abc-1.01a.tgz
      abc-1.01a.tgz    abc-1.012b.tgz
 
  Algemeen uitvoer opmaken
    Deze opties beïnvloeden de verschijning van de algemene uitvoer.
 
    -1, --format=single-column
        {--vorm=enkele-kolom} Geef één bestand per regel. Dit is de
        standaard voor ‘ls’ wanneer de standaarduitvoer geen terminal
        is.
 
    -C, --format=vertical
        {--vorm=verticaal} Geef bestanden in kolommen, verticaal gesor‐
        teerd. Dit is de standaard voor ‘ls’ wanneer de standaarduitvoer
        geen terminal is. Dit is altijd de standaard voor de ‘dir’ en
        ‘d’ programma’s. GNU ‘ls’ gebruikt variabele breedte kolommen om
        zoveel mogelijk bestanden in zo weinig mogelijk regels te laten
        zien.
 
    --color[=WANNEER]
        {--kleur[=]} Bepaal of kleur gebruikt wordt om bestandsoorten te
        onderscheiden.  WANNEER Kan weggelaten worden of, één van de
        volgende zijn:
 
        never {nooit} gebruik nooit kleur
 
        always {altijd} gebruik altijd kleur
 
        auto  {automatisch} gebruik alleen kleur als de standaar‐
           duitvoer een terminal is
 
        Opgeven  van  ‘--color’  zonder  WANNEER  is  gelijk  aan
        ‘--color=always’.
 
    -F, --classify, --indicator-style=classify
        {--classificeer} {--aanmerken-stijl=classificeren}  Voeg  een
        karakter toe (een van */=@|) aan elk bestand dat zijn soort
        aangeeft. Geef reguliere bestanden die uitvoerbaar zijn een
        ‘*’.  De bestandsoort-tekens zijn: ‘/’ voor directories, ‘@’
        voor symbolische koppelingen, ‘|’ voor FIFO’s, ‘=’ voor sockets,
        en niets voor reguliere bestanden.
 
    --full-time
        {--hele-tijd} Geef volledige datum en tijd in plaats van de
        standaard afkortingslogica. De vorm is gelijk aan de standaar‐
        duitvoer van ‘date’; het is niet mogelijk om dit te veranderen,
        maar u kunt de datum string eruitknippen met ‘cut’ en het resul‐
        taat aan ‘date -d’ geven.
 
        Dit is heel bruikbaar omdat de tijdstempel de seconden bevat.
        (Unix bestandsystemen bewaren bestand-tijdstempels alleen tot de
        dichtstbijzijnde seconde, dus deze optie geeft alle informatie
        die er is). Dit kan bijvoorbeeld helpen als je een Makefile hebt
        dat bestanden niet correct genereert.
 
    --indicator-style=WOORD
        {--aanmerken-stijl=} Voeg karakter merktekens toe in de stijl
        van WOORD aan ingang namen, als volgt:
 
        none  Voeg geen karakter merktekens toe; dit is de standaard
 
        file-type
           Voeg ‘/’ toe voor directories, ‘@’ voor symbolische kop‐
           pelingen, ‘|’ voor FIFO’s, ‘=’ voor sockets, en niets
           voor reguliere bestanden. Dit is gelijk aan de ‘-p’ en
           ‘--file-type’ opties.
 
        classify
           Voeg een ‘*’ karakter toe aan uitvoerbare bestanden,
           gedraagt zich verder als ‘file-type’. Dit is gelijk aan
           de ‘-F’ en ‘--classify’ opties.
 
    --block-size=GROOTTE
        {--blok-grootte=} Gebruik GROOTTE-byte blokken. GROOTTE mag ook
        "human-readable", gelijk aan de optie ‘--human-readable’; of
        "si", gelijk aan de optie ‘--si’ en ‘-H’, zijn.
 
    -k, --kilobytes
        {--kilobytes} Gelijk aan --block-size=1024
 
    -m, --format=commas
        {--vorm=komma’s} Geef bestanden horizontaal, zoveel als maar op
        een regel passen, gescheiden door ‘, ’, (een komma en een
        spatie).
 
    -n, --numeric-uid-gid
        {--numerieke-uid-gid} Geef numerieke UIDs en GIDs in plaats van
        namen
 
    -p, --file-type, --indicator-style=file-type
        {--bestand-soort} {--aanmerken-stijl=bestand-soort} Voeg  een
        karakter aan elk bestand toe dat zijn bestandsoort aangeeft.
        Dit is gelijk aan ‘-F’, behalve dat uitvoerbaren niet worden
        gemerkt.
 
    -x, --format=across, --format=horizontal
        {--vorm=dwarsover} {--vorm=horizontaal} Geef bestanden in kolom‐
        men, horizontaal gesorteerd.
 
    -T KOLOMMEN, --tabsize=KOLOMMEN
        {--tabgrootte=} Neem elke tabulatiestop KOLOMMEN kolommen breed.
        De standaard is 8. ‘ls’ Gebruikt tabulaties in de uitvoer waar
        mogelijk voor efficiëntie. Als KOLOMMEN nul is gebruikt ‘ls’
        geen tabulaties maar spaties.
 
    -w, --width=KOLOMMEN
        {--breedte=} Neem de schermbreedte KOLOMMEN kolommen. De stan‐
        daard wordt van de terminal instellingen betrokken als mogelijk;
        anders wordt de omgevingsvariabele ‘COLUMNS’ gebruikt als die is
        gezet; anders is de standaard 80.
 
  Opmaken bestandnamen
    Deze opties veranderen hoe bestandnamen zelf afgedrukt worden.
 
    -b, --escape, --quoting-style=escape
        {--escape} {--citeerstijl=escape} Citeer niet-grafische karak‐
        ters in bestandnamen met alphabetische en octale backslash codes
        af, zoals in C {programmeertaal C}.
 
    -N, --literal
        {--letterlijk} Druk rauwe ingang namen (behandel o.a. controle
        karakters niet speciaal) af, citeer niet.
 
    -q, --hide-control-chars
        {--verstop-controle-karakters} Druk vraagtekens af in plaats van
        niet-grafische karakters in bestandnamen. Dit is de standaard
        als de uitvoer een terminal is en het programma ‘ls’ is.
 
    -Q, --quote-name, --quoting-style=c
        {--citeer-namen}  {--citeerstijl=c}  Vervat  bestandnamen in
        dubbele aanhalingstekens, en citeer niet-grafische karakters
        zoals in C.
 
    --quoting-style=WOORD
        {--citeerstijl=} gebruik citeerstijl WOORD om uitvoer namen te
        citeren. Het WOORD moet één van de volgende zijn:
 
        literal
           {letterlijk} Geef namen zoals ze zijn.
 
        shell {shell} Citeer namen voor de shell als  ze  shell
           metakarakters bevatten, of dubbelzinnige uitvoer zouden
           produceren.
 
        shell-always
           {shell-altijd} Citeer namen voor de shell, ook als ze
           normaal geen aanhalingstekens nodig hebben.
 
        c   {c} Citeer namen zoals voor ‘C’ strings; dit is hetzelfde
           als de ‘-Q’ en ‘--quote-names’ opties.
 
        escape {escape} Citeer zoals voor ‘C’, maar laat de omvattende
           dubbele-aanhalingstekens weg; dit is gelijk aan de ‘-b’
           en ‘--escape’ opties.
 
        locale {locaal} Citeer zoals voor ‘C’,  maar  gebruik  de
           citeertekens van de huidige localiteit. De citeertekens
           voor de standaard localiteit zijn ‘‘’ en ‘’’.
 
    --show-control-chars
        {--toon-controle-karakters} laat niet-grafische karakters zoals
        ze zijn. Dit is de standaard tenzij het programma ‘ls’ heet en
        uitvoer naar een terminal gaat.
 
  Overige opties
    --help {--help} Geef een lijst van alle beschikbare opties en eindig
        succesvol.
 
    --version
        {--versie} Geef versie informatie en eindig succesvol.
 
    --   Na deze optie zijn alle argumenten bestandnamen, ook (juist) als
        ze met een streepje beginnen.
 
    -g   Genegeerd, voor compatibiliteit met Unix.
 

OMGEVING

    POSIXLY_CORRECT
        Deze variabele bepaald de gebruikte eenheden.
 
    LS_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE
        Gebruikte standaard blokgrootte.  ‘LS_BLOCK_SIZE’ Heeft voor‐
        rang.  Als POSIXLY_CORRECT gezet is en nóg de ‘LS_BLOCK_SIZE’,
        nóg de ‘BLOCK_SIZE’ variabelen zijn gezet, dan wordt de stan‐
        daard blokgrootte 512. Als geen van bovenstaande omgevingsvari‐
        abelen zijn gezet wordt de standaard waarde 1024 bytes.
 
    TABSIZE
        Als POSIXLY_CORRECT niet is gezet, bepaald TABSIZE het aantal
        karakters per tabulatie.
 
    COLUMNS
        De variabele COLUMNS (wanneer het een geheel decimaal getal
        bevat) bepaald de breedte van de uitvoer-kolommen (voor gebruik
        met de -C optie). Bestandnamen moeten niet afgehakt worden om ze
        in een meerdere kolommen vorm te laten passen.
 
    LS_COLORS
        Bepaald de kleuren die ‘ls’ gebruikt, zie dircolors(1).
 
    LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_TIME
        hebben de gebruikelijke betekenis
 
    TZ   De variabele TZ geeft de tijdzone voor tijd-strings van ls.
 
    QUOTING_STYLE
        Deze variabele wordt gebruikt om de standaardwaarde voor de
        --quoting-style optie te geven. Dit ‘valt’ momenteel ‘door’ naar
        "none", maar de auteurs hebben gewaarschuwd dat dit in de
        toekomst in "shell" kan veranderen.
 

AUTEURS

    Geschreven door Richard Stallman en David MacKenzie.
    Rapporteer bugs bij <bug-fileutils@gnu.org>.
 

COPYRIGHT

    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieer voorwaarden. Er is
    GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID
    VOOR EEN BEPAALD DOEL.
    dircolors(1).
 
    De korte handleiding voor ls is beschikbaar via ‘man -e kort 1 ls‘.
    POSIX 1003.2. De volgende opties zijn POSIX opties:
    ‘-C’, ‘-F’, ‘-R’, ‘-a’, ‘-c’, ‘-d’, ‘-i’, ‘-l’, ‘-q’, ‘-r’, ‘-t’, ‘-u’,
    ‘-1’, ‘--’.
    De overige opties zijn GNU-extensies.
 

VERTALING

    Dit is een handleiding van ls als gedistribueerd met fileutils 4.01,
    inclusief informatie uit de originele manpage en info-handleiding.
    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: ls.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $