Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    execve - voer een programma uit
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    int execve (const char *bestandnaam, char *const argv [], char *const
    envp[]);
 

BESCHRIJVING

    execve() voert het programma uit waar bestandnaam naar wijst. bestand‐
    naam Moet een binair uitvoerbaar bestand zijn, of: een script dat start
    met een regel in de vorm: "#! interpreteerder [arg]" In het laatste
    geval moet de interpreteerder een geldige hele_bestandnaam zijn van een
    uitvoerbaar bestand dat niet zelf een script is, dat zal worden gestart
    als interpreteerder [arg] bestandnaam.
 
    argv Is een tabel van argument ‘string’-en {nl: karakter-snoeren} die
    aan het programma wordt gegeven. envp Is een tabel van ‘string’-en,
    volgens conventie in de vorm: trefwoord=waarde, die aan het nieuwe pro‐
    gramma wordt gegeven als omgeving. Beide argv en envp (tabellen) moeten
    afsluiten met een nul-pointer. De argument pointer en de omgeving kun‐
    nen bereikt worden door de "main" functie van het aangeroepen pro‐
    gramma, wanneer die is bepaald als int main(int argc, char *argv[],
    char *envp[]).
 
    execve() keert bij slagen niet terug en de ‘text’, ‘data’, ‘bss’, en
    ‘stapel’ {eng: stack}, van het aanroepende proces worden overschreven
    door die van het programma dat geladen wordt. Het gestarte programma
    neemt de PID en eventuele open bestandindicators die niet gezet zijn om
    bij exec te sluiten, over. Signalen die nog hangen voor het aan‐
    roepende proces worden gewist. Alle signalen die het aanroepende pro‐
    gramma zou vangen worden naar hun standaard gedrag teruggezet.
 
    Als het huidige programma ge-"ptrace"’t {ptrace: systeem aanroep}
    wordt, wordt er een SIGTRAP naar gezonden na een geslaagde execve.
 
    Als het zet-uid-bit aan staat op het programma bestand waar bestandnaam
    naar wijst, dan wordt het geldige gebruikers ID van het aanroepende
    proces veranderd naar dat van de eigenaar van dat programma bestand.
    Hetzelfde laken een pak wanneer het zet-gid-bit aan status voor het
    programma bestand, dan wordt het geldige groep ID van het aanroepende
    proces gezet naar de groep van het programma bestand.
 
    Als het uitvoerbare bestand van de vorm: a.out dynamisch-ge"link"’t
    uitvoerbaar met gedeelde-bibliotheek verwijzingen, {eng: a.out dynami‐
    cally- linked binary executable containing shared-library stubs} is,
    dan wordt de dynamische linker ld.so(8) aangeroepen bij het begin van
    het uitvoeren, om de benodigde gedeelde bibliotheken in het werkge‐
    heugen te brengen en om het uitvoerbare bestand ermee te verbinden.
 
    Als het uitvoerbare bestand een dynamisch verbonden ELF uitvoerbaar
    bestand is dan wordt de interpreteerder die genoemd wordt in het
    PT_INTERP segment gebruikt om de benodigde gedeelde-bibliotheken te
    laden. Deze interpreteerder is gewoonlijk /lib/ld-linux.so.1 voor
    binaire bestanden die verbonden zijn met libc versie 5, en /lib/ld-
    linux.so.2 voor binaire bestanden die verbonden zijn met GNU libc ver‐
    sie 2.
    Bij success keert execve niet terug, bij falen wordt -1 teruggegeven,
    en wordt errno gezet zoals dat hoort.
 

FOUTEN

    EACCES {toegang} Het bestand of de script interpreteerder is geen nor‐
        maal bestand.
 
    EACCES {toegang} Uitvoer toestemming werd geweigerd voor het bestand of
        een script interpreteerder.
 
    EACCES {toegang} Het bestandsysteem is gemount met noexec.
 
    EPERM {toestemming} Het bestandsysteem was gemount met nosuid, en de
        gebruiker is niet de supergebruiker, en het bestand heeft het
        SUID of SGID bit aan staan.
 
    EPERM {toestemming} Het proces wordt gevolgd {eng: traced},  de
        gebruiker is niet de supergebruiker en het bestand heeft een
        SUID of SGID bit aan staan.
 
    E2BIG {te groot} De argumenten-lijst was te groot.
 
    ENOEXEC
        {niet uitvoeren} Een uitvoerbaar bestand is niet in een bekende
        vorm: het is voor de verkeerde architectuur, of heeft een of
        andere vormfout waardoor het niet kan worden uitgevoerd.
 
    EFAULT {fout} bestandnaam wijst buiten door u toegankelijke adres
        ruimte.
 
    ENAMETOOLONG
        {naam te lang} bestandnaam is te lang.
 
    ENOENT {geen ingang} Het bestand bestandnaam of het script of de ELF
        interpreteerder bestaat niet.
 
    ENOMEM {geen geheugen} Te weinig besturingssysteem geheugen voorhanden.
 
    ENOTDIR
        {geen dir} Een deel van het pad-voorvoegsel van bestandnaam of
        van een script of ELF interpreteerder is geen directorie.
 
    EACCES {toegang} Zoek toestemming is geweigerd voor een deel van het
        pad-voorvoegsel van bestandnaam of de naam van een script inter‐
        preteerder.
 
    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
        het "oplossen" van bestandnaam of de naam van een script of ELF
        interpreteerder.
 
    ETXTBUSY
        {text bezig} Uitvoerbaar bestand is open voor schrijven bij een
        of meer processen.
 
    EIO  {in uit} Een In/Uit fout trad op.
 
    ENFILE {aantal bestanden} De grens aan het aantal open bestanden van
        het systeem is bereikt.
 
    EMFILE {maximum bestanden} Het proces heeft het maximale  aantal
        bestanden open.
 
    EINVAL {ongeldig}  Een ELF uitvoerbaar bestand heeft meer dan 1
        PT_INTERP segment (probeerde meer dan 1 interpreteerder te
        benoemen).
 
    EISDIR {is dir} Een ELF interpreteerder was een directorie.
 
    ELIBBAD
        {bibliotheek fout} Een ELF interpreteerder had een onbekende
        vorm.
    SVr4, SVID, X/OPEN, BSD 4.3. POSIX beschrijft het #! gedrag niet, maar
    is verder verenigbaar (eng: compatible) hiermee. SVr4 beschrijft de
    extra fouttoestanden EAGAIN, EINTR, ELIBACC, ENOLINK, EMULTIHOP; POSIX
    beschrijft de ETXTBSY, EPERM, EFAULT, ELOOP, EIO, ENFILE, EMFILE, EIN‐
    VAL, EISDIR en ELIBBAD fouttoestanden niet.
 

OPMERKINGEN

    SUID en SGID processen kunnen niet ge-ptrace()d worden SUID of SGID.
 
    Een maximale regel lengte van 127 letters is toegestaan voor de eerste
    regel in een #! uitvoerbaar shell script.
 
    Linux negeert de SUID en SGID bits op scripts.
 

ZIE

    chmod(2) {verander toestand}, fork(2) {splits}, execl(3) {uitvoeren},
    environ(5) {omgeving}, ld.so(8) {lader}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: execve.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $