Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    fcntl - manipuleer bestandindicator
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
    #include <fcntl.h>
 
    int fcntl(int bi, int opd);
    int fcntl(int bi, int opd, long arg);
    int fcntl(int bi, int opd, struct flock * grendel);
 

BESCHRIJVING

    fcntl voert 1 van verschillende opdrachten uit op bi. De betreffende
    opdracht wordt bepaald door opd:
 
    F_DUPFD {kopieer  bi}  Vind  de  laagst  genummerde  beschikbare
         bestandindicator groter of gelijk aan arg en maak het een
         kopie van bi. Dit is een andere vorm van dup2(2) die {dup2}
         precies de bestandindicator die opgegeven wordt gebruikt.
 
         De oude en nieuwe beschrijvers mogen uitwisselbaar gebruikt
         worden. Ze delen grendels, bestand positie pointers  en
         vlaggen; bijvoorbeeld: als de bestand positie veranderd wordt
         met lseek voor 1 van de beschrijvers dan is de positie ook
         veranderd voor de andere.
 
         De twee beschrijvers delen echter niet de sluit-bij-uitvoering
         vlag. De sluit-bij-uitvoering vlag van de kopie is uit, wat
         betekend dat hij niet gesloten wordt bij uitvoering.
 
         Bij success wordt de nieuwe beschrijver teruggegeven.
 
    F_GETFD {krijg  bi}  Lees de sluit-bij-uitvoering vlag. Als het
         FD_CLOEXEC {sluit-bij-uitvoeren} bit 0 is, zal het bestand
         open blijven door een exec heen, anders zal het gesloten wor‐
         den.
 
    F_SETFD {zet vlag} Zet de sluit-bij-uitvoering vlag naar de waarde
         bepaald door het FD_CLOEXEC bit van arg.
 
    F_GETFL {krijg vlaggen} Lees de beschrijvers vlaggen (alle vlaggen
         (zoals gezet door open(2)) worden teruggegeven).
 
    F_SETFL {zet vlaggen} Zet de beschrijvers vlaggen naar de waarde
         bepaald door arg.  Alleen O_APPEND {toevoegen}, O_NONBLOCK
         {niet blokkeren} en O_ASYNC {niet-gelijktijdig} mogen gezet
         worden; de andere vlaggen blijven onaangeroerd.
 
         De vlaggen worden gedeeld door kopieen (gemaakt met dup(2),
         fork(2), enz.) van dezelfde bestandindicator.
 
         De vlaggen en hun woordbetekenissen worden beschreven in
         open(2).
 
    F_GETLK {krijg grendel}, F_SETLK {zet grendel} en F_SETLKW {zet grendel
    wacht} worden gebruikt om  in-overeenstemming-bestand-grendels  te
    beheren.  Het derde argument lock is een pointer naar een "struct
    flock" {structuur f grendel}. (die kan worden overschreven door deze
    aanroep).
 
    F_GETLK
        {krijg grendel} Geef de "flock" structuur die ons weerhoudt van
        het krijgen van de grendel, of zet het l_type veld van de
        grendel naar F_UNLCK {open-grendel} als er geen beletsel is.
 
    F_SETLK
        {zet grendel} De grendel wordt gezet (als l_type, F_RDLCK {lees
        grendel} of F_WRLCK {schrijf grendel} is) of gewist (wanneer het
        F_UNLCK {open-slot} is). Als de grendel van iemand anders is,
        geeft deze aanroep -1 terug en zet errno naar EACCES {toegang}
        of EAGAIN {nogmaals}.
 
    F_SETLKW
        {zet grendel wacht} Net als F_SETLK, {zet grendel} maar in
        plaats van een fout teruggevend wachten we tot de grendel open
        gaat. Als een signaal dat afgevangen zal worden ontvangen wordt
        terwijl fcntl aan het wachten is, wordt het onderbroken en
        (nadat de signaal behandelaar terugkeerde) keert het onmiddel‐
        lijk terug (met teruggave van waarde -1 en wordt errno gezet
        naar EINTR {onderbroken}).
 
    F_GETOWN {krijg eigen}, F_SETOWN {zet eigen}, F_GETSIG {krijg signaal}
    en F_SETSIG {zet signaal} worden gebruikt om In/Uit beschikbaarheids
    signalen te beheren:
 
    F_GETOWN
        {krijg eigen} Krijg het proces ID of proces groep, momenteel
        SIGIO en SIGURG ontvangend  voor  gebeurtenissen  met  de
        bestandindicator bi.  Proces groepen worden teruggegeven als
        negatieve waardes.
 
    F_SETOWN
        {zet eigen} Zet het proces ID of de proces groep die de SIGIO en
        SIGURG  signalen zal ontvangen voor gebeurtenissen met de
        bestandindicator bi.  Proces groepen  worden  gegeven  als
        negatieve waardes. (F_SETSIG {zet sign.} kan gebruikt worden om
        een ander signaal op te geven in plaats van SIGIO.)
 
        Als je de O_ASYNC {niet-gelijktijdig} vlag op een bestandindica‐
        tor zet (of door deze vlag met de open(2) aanroep te leveren, of
        met gebruik van de F_SETFL {zet vlaggen} opdracht van fcntl),
        dan zal een SIGIO signaal gezonden worden telkens wanneer invoer
        of uitvoer mogelijk wordt voor die bestandindicator.
 
        Het proces of de proces groep die het signaal zal ontvangen kan
        gekozen worden met gebruik van de F_SETOWN opdracht van de fcntl
        functie. Als een bestandindicator een socket is, dan bepaald dit
        ook de ontvanger van SIGURG signalen die afgeleverd worden wan‐
        neer "out-of-band" {buiten band} gegevens aankomen op het
        socket. (SIGURG wordt gezonden en elke situatie waar select(2)
        zou rapporteren dat het socket in een aparte toestand verkeerd
        {"exceptional condition"}.)
 
        Als de bestandindicator overeenkomt met een terminal {"termi‐
        nal"} apparaat, dan worden SIGIO signalen naar de voorgrond pro‐
        ces groep van het terminal gezonden.
 
    F_GETSIG
        {krijg signaal} Krijg het signaal toegezonden wanneer invoer of
        uitvoer mogelijk wordt. Een waarde van nul betekend dat SIGIO
        gezonden wordt. Elke andere waarde (inclusief SIGIO) wordt in
        plaats daarvan het gezonden signaal, en in dit geval worden
        extra informatie beschikbaar voor de signaal behandelaar als die
        geïnstalleerd werd met SA_SIGINFO.
 
    F_SETSIG
        {zet signaal} Zet het verzonden signaal voor wanneer invoer of
        uitvoer mogelijk wordt. Een waarde van nul betekend het stan‐
        daard {eng: default} SIGIO signaal.  Elke  andere  waarde
        (inclusief SIGIO) wordt in plaats daarvan het verzonden signaal,
        en in dit geval worden extra informatie beschikbaar voor de sig‐
        naal behandelaar als die geïnstalleerd werd met SA_SIGINFO.
 
        Door F_SETSIG te gebruiken met een niet-nul waarde, en SA_SIG‐
        INFO voor de signaal behandelaar te zetten (zie sigaction(2)),
        worden extra informatie over In/Uit gebeurtenissen aan de behan‐
        delaar gegeven in een siginfo_t structuur. Als het si_code veld
        aangeeft dat de bron SI_SIGIO is, dan geeft het si_fd veld de
        bestandindicator die verbonden is met de gebeurtenis. Anders
        zijn er geen mogelijkheden om te achterhalen welke bestandindi‐
        cators wachten, en moet je de gebruikelijke (select(2) {kies},
        poll(2) {raadpleeg}, read(2) {lees} mechanismes gebruiken met
        O_NONBLOCK {niet blokkeer} gezet enz.) om te bepalen welke
        bestandindicators beschikbaar zijn voor In/Uit.
 
        Door het kiezen van een POSIX.1b echte-tijd signaal (waarde >=
        SIGRTMIN) kunnen meerdere In/Uit gebeurtenissen in een wachtrij
        gezet worden met gebruik van dezelfde signaal nummers. (In-een-
        wachtrij-zetten is afhankelijk van het beschikbare geheugen).
        Extra informatie zijn voorhanden als SA_SIGINFO gezet is voor de
        signaal behandelaar, net als boven.
 
    Gebruik makend van deze mechanismes kan een programma een volledig
    ongelijktijdige {"asynchronous"} In/Uit verwezijnlijken zonder meestal
    select(2) of poll(2) te gebruiken.
 
    Het gebruik van O_ASYNC, F_GETOWN, F_SETOWN is eigen aan BSD en Linux.
    F_GETSIG en F_SETSIG zijn Linux-eigen. POSIX heeft ongelijktijdige
    In/Uit en de aio_sigevent structuur om soortgelijke dingen te bereiken;
    deze zijn ook voorhanden in Linux, als onderdeel van de GNU C biblio‐
    theek (Glibc).
    Bij een geslaagde aanroep hangt de terugkeer-waarde af van de operatie:
 
    F_DUPFD De nieuwe beschrijver.
 
    F_GETFD Waarde van vlag.
 
    F_GETFL Waarde van vlaggen.
 
    F_GETOWN Waarde van beschrijver eigenaar.
 
    F_GETSIG Waarde van verzonden signaal wanneer lees of schrijf mogelijk
         wordt, of nul voor het traditionele SIGIO gedrag.
 
    Alle ander opdrachten
         Nul.
 
    Bij falen wordt -1 teruggegeven en errno wordt naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EACCES  {toegang} Opdracht wordt verboden door grendels van andere
         processen.
 
    EAGAIN  {opnieuw} Opdracht wordt verboden omdat het bestand door een
         ander proces in geheugen-kaart {"memory-directorieped"} is
         gebracht.
 
    EBADF  {slechte bi} bi is niet een open bestandindicator.
 
    EDEADLK {patstelling} Het werd bemerkt dat de opgegeven F_SETLKW
         opdracht een patstelling zou veroorzaken.
 
    EFAULT  {fout} grendel ligt buiten door u toegankelijke adres ruimte.
 
    EINTR  {onderbroken} Voor F_SETLKW, de opdracht werd onderbroken door
         een signaal.  Voor F_GETLK en F_SETLK, de opdracht werd
         onderbroken door een signaal voordat de grendel werd getest of
         verkregen. Zeer waarschijnlijk tijdens het vergrendelen van
         een op-afstand {"remote"} bestand (grendelen over NFS), maar
         kan soms ook locaal {"local"} gebeuren.
 
    EINVAL  {ongeldig} Voor F_DUPFD, arg is negatief of is groter dan de
         maximum toegestane waarde. Voor F_SETSIG, arg is niet een
         toegestaan signaal nummer.
 
    EMFILE  {max bestand} Voor F_DUPFD, het proces heeft al het maximum
         aantal bestandindicators open.
 
    ENOLCK  {geen grendel} Teveel segment grendels open, grendel tabel is
         vol, of een op-afstand protocol faalde (o.a. grendelen over
         NFS).
 
    EPERM  {toestemming} Geprobeerd om de O_APPEND vlag te wissen op een
         bestand dat de alleen-toevoegen {"append-only"} eigenschap
         gezet heeft
 

OPMERKINGEN

    De fouten teruggegeven door dup2 zijn verschillend van die teruggegeven
    door F_DUPFD.
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3.  Alleen de opdrachten F_DUPFD,
    F_GETFD, F_SETFD, F_GETFL, F_SETFL, F_GETLK, F_SETLK en F_SETLKW worden
    opgegeven door POSIX.1. F_GETOWN en F_SETOWN zijn BSD-ismes, niet
    ondersteund in SVr4; F_GETSIG en F_SETSIG zijn eigen aan Linux. De
    vlaggen legaal voor F_GETFL/F_SETFL zijn die, ondersteund door open(2)
    en ze wisselen tussen deze systemen; O_APPEND, O_NONBLOCK, O_RDONLY, en
    O_RDWR worden opgegeven door POSIX.1. SVr4 ondersteund verschillende
    andere keuzes en vlaggen niet hier beschreven.
 
    SVr4 beschrijft extra EIO, ENOLINK en EOVERFLOW fouttoestanden.
 

ZIE

    dup2(2) {verdubbel}, flock(2) {vergrendel}, open(2) {open}, socket(2)
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.
 
    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: fcntl.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $