Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    ptrace - proces volgen
 

OVERZICHT

    #include <sys/ptrace.h>
 
    long int ptrace(enum __ptrace_request verzoek, pid_t pid, void * addr,
    void * gegevens)
 

BESCHRIJVING

    De ptrace systeem aanroep levert een manier waardoor een ouder-proces
    de uitvoering van een ander proces kan volgen en manipuleren: zijn
    geheugen-beeld en registers kan bekijken en veranderen. Het wordt in de
    eerste plaats gebruikt om breekpunt-debuggen en systeem-aanroep-volgen
    te implementeren.
 
    De ouder kan het volgen beginnen door fork(2) aan te roepen en het
    opgeleverde kind een PTRACE_TRACEME {volgme}, gevolgd (gewoonlijk) door
    een exec(2) te laten doen. De ouder kan ook met volgen beginnen op een
    bestaand proces met PTRACE_ATTACH.
 
    Als het kind gevolgd wordt, zal het elke keer dat een signaal
    afgeleverd wordt stoppen, zelfs als het signaal genegeerd wordt. (De
    uitzondering is SIGKILL {*vermoord}, die het gewoonlijke gevolg heeft.)
    De ouder wordt opmerkzaam gemaakt bij zijn volgende wait(2) en kan het
    gestopte kind-proces inspecteren en veranderen. De ouder zorgt dan dat
    het kind doorgaat, met eventueel het afgeleverde signaal genegeerd (of
    zelfs een ander signaal afgevend in plaats daarvan).
 
    Als de ouder klaar is met volgen kan het het kind beëindigen met
    PTRACE_KILL of zorgen dat het doorgaat met uitvoeren in een normale
    ongevolgde toestand met PTRACE_DETACH.
 
    De waarde van verzoek bepaald wat het doet:
 
    PTRACE_TRACEME
        {*volg me} betekend dat het proces gevolgd zal gaan worden door
        zijn ouder. Elk signaal (behalve SIGKILL) dat aan het proces
        gegeven wordt maakt dat het stopt en dat zijn ouder geïnformeerd
        wordt via wait. Ook zullen alle volgende aanroepen van exec
        door dit proces, het zenden van een SIGTRAP naar het proces
        veroorzaken, ervoor zorgend dat de ouder een kans heeft om de
        macht over te nemen voordat een nieuw programma met uitvoeren
        begint. Een proces moet dit verzoek waarschijnlijk niet doen als
        zijn ouder niet verwacht om het te volgen. (pid, addr, en
        gegevens worden genegeerd.)
 
    Het bovenstaande verzoek wordt alleen door het kind proces gebruikt; de
    rest wordt alleen door de ouder gebruikt. In de volgende verzoeken
    bepaald pid het kind proces waarop gewerkt wordt. Voor andere verzoeken
    dan PTRACE_KILL moet het kind proces gestopt worden.
 
    PTRACE_PEEKTEXT, PTRACE_PEEKDATA
        {*gluur tekst} {*gluur gegevens} Leest een woord op positie addr
        in het geheugen van het kind, en geeft het terug als het resul‐
        taat van de ptrace aanroep. Linux heeft geen afzonderlijke text
        {code} en gegevens adres ruimtes, dus de twee verzoeken zijn
        momenteel gelijk. (gegevens wordt genegeerd.)
 
    PTRACE_PEEKUSER
        {*gluur gebruiker} Leest een woord op positie addr in het
        GEBRUIKER gebied van het kind, waar de registers en andere
        informatie  over  het  proces  vastgehouden  worden  (zie
        <linux/user.h> en <sys/user.h>). Het woord wordt teruggegeven
        als het resultaat van een ptrace aanroep. Meestal moet de posi‐
        tie woord-opgelijnd zijn, hoewel dat per architectuur kan wisse‐
        len. (gegevens wordt genegeerd.)
 
    PTRACE_POKETEXT, PTRACE_POKEDATA
        {*prik text} {*prik gegevens} Kopieert een woord op positie
        gegevens in het geheugen van de ouder, naar positie addr in het
        geheugen van het kind. Net als hierboven zijn de twee verzoeken
        momenteel gelijk.
 
    PTRACE_POKEUSER
        {*prik gebruiker} Kopieert een woord op positie gegevens in het
        geheugen van de ouder, naar de positie addr in het kind zijn
        GEBRUIKER gebied. Net als boven moet de positie meestal woord-
        opgelijnd zijn. Om de zuiverheid van de "kernel" te handhaven
        worden sommige veranderingen aan het GEBRUIKER gebied niet
        toegestaan.
 
    PTRACE_GETREGS, PTRACE_GETFPREGS
        Kopiëren respectievelijk de algemeen gebruik-, of de drijvende-
        komma- registers van het kind naar positie gegevens in de ouder.
        Zie <linux/user.h> voor informatie over de vorm van deze
        gegevens. (addr wordt genegeerd.)
 
    PTRACE_SETREGS, PTRACE_SETFPREGS
        {*zet registers} {*zet Fregisters} Zetten respectievelijk de
        algemeen gebruik-, of de drijvende-komma- registers van het
        kind, van positie gegevens in de ouder.  Net  als  voor
        PTRACE_POKEUSER kunnen sommige veranderingen in de algemeen-
        gebruik-registers niet worden toegestaan.
 
    PTRACE_CONT
        {*ga-door} Herstart het gestopte kind-proces. Als gegevens
        ongelijk-nul is en niet SIGSTOP, dan wordt het geïnterpreteerd
        als een signaal dat afgeleverd wordt aan het kind; anders wordt
        geen signaal afgeleverd. Dus de ouder kan bijvoorbeeld bepalen
        of een signaal dat naar het kind werd gezonden aangeboden wordt
        of niet. (addr wordt genegeerd.)
 
    PTRACE_SYSCALL, PTRACE_SINGLESTEP
        {*systeemaanr.} {*enkele stap} Herstart het gestopte kind net
        als PTRACE_CONT, maar zorgt ervoor dat het kind gestopt wordt
        bij de volgende ingang naar- of uitgang van- een systeem aan‐
        roep, of na uitvoering van een enkele instructie, respec‐
        tievelijk.  (Het kind zal ook -zoals gebruikelijk- worden
        gestopt bij ontvangst van een signaal.) Gezien vanuit de ouder
        zal het lijken of het kind gestopt is bij ontvangst van een SIG‐
        TRAP. Dus voor PTRACE_SYSCALL bijvoorbeeld is het idee om: de
        argumenten naar een systeemaanroep te onderzoeken bij de eerste
        stop, dan nog een PTRACE_SYSCALL te doen, en de teruggeef-waarde
        van de systeem aanroep te onderzoeken bij de tweede stop. (addr
        wordt genegeerd.)
 
    PTRACE_KILL
        {*vermoord} Zend het kind een SIGKILL om het te beëindigen.
        (addr en gegevens worden genegeerd.)
 
    PTRACE_ATTACH
        {*mount} mount aan een proces bepaald in pid, en maakt het een
        gevolgd "kind" van het huidige proces; het gedrag van het kind
        is alsof het een PTRACE_TRACEME had gedaan. Het huidige proces
        wordt feitelijk de ouder van het kind voor de meeste zaken
        (o.a., zal het kennis nemen van kind-gebeurtenissen en in ps(1)
        uitkomst zal als de ouder verschijnen), maar een getpid(2) door
        het kind zal nog steeds de originele ouder teruggeven. Het kind
        wordt een SIGSTOP gezonden maar zal niet noodzakelijkerwijs al
        gestopt zijn bij afronding van deze aanroep; gebruik wait om te
        wachten tot het kind stopt. (addr en gegevens worden genegeerd.)
 
    PTRACE_DETACH
        {*ontkoppel} Herstart een gestopt kind net als PTRACE_CONT, maar
        ontkoppeld eerst van het proces: het om-ouderen gevolg van
        PTRACE_ATTACH, en de gevolgen van PTRACE_TRACEME ongedaan mak‐
        end. Alhoewel misschien niet bedoeld, onder Linux kan een
        gevolgd kind ontkoppeld worden via deze weg, op welke welke
        manier het volgen ook begonnen was.
 

OPMERKINGEN

    Hoewel argumenten van ptrace worden geïnterpreteerd volgens het gegeven
    prototype, verklaard GNU libC ptrace momenteel als een variërende func‐
    tie met alleen het verzoek argument vereist. Dit betekend dat onnodige,
    achteraan hangende argumenten, weggelaten mogen worden, hoewel dat
    gebruik maakt van onbeschreven gcc(1) gedrag.
 
    init(8), het proces met pid 1 mag niet gevolgd worden.
 
    De vorm van de inhoud van het geheugen en het GEBRUIKER gebied zijn
    nogal besturingssysteem- en architectuur- eigen.
 
    De maat voor een "word" {woord} wordt bepaald door de besturingssysteem
    soort (voor 32-bit Linux is het 32 bits, enz.).
 
    Volgen veroorzaakt een paar kleine verschillen in werking van het
    gevolgde proces. Bijvoorbeeld: als aan een proces mount werd met
    PTRACE_ATTACH dan kan zijn originele ouder niet langer bericht via wait
    krijgen wanneer het stopt, en er is geen manier voor de nieuwe ouder om
    dit bericht na te bootsen.
 
    Deze pagina beschrijft de manier ptrace momenteel werkt in Linux. Zijn
    gedrag verschilt nogal van andere smaken Unix. In elk geval, gebruik
    van ptrace is zeer besturingssysteem- en architectuur- eigen.
 
    De SunOS handleiding beschrijft ptrace als "uniek en ouderwets", wat zo
    is. De proc-gebaseerde debuggings interfaces, aanwezig in in Solaris 2,
    implementeren meer dan de ptrace mogelijkheden op een sterkere en meer
    eenvormige manier.
    Bij success geven PTRACE_PEEK* verzoeken de gevraagde gegevens terug,
    andere verzoeken geven nul terug. Bij falen geven alle verzoeken -1 en
    wordt errno(3) naar behoren gezet. Omdat de waarde teruggegeven door
    een geslaagd PTRACE_PEEK* verzoek -1 kan zijn, moet de aanroeper errno
    testen na dergelijke verzoeken om te bepalen of al of niet een fout
    optrad.
 

FOUTEN

    EPERM {toestemming} Het bepaalde proces kan niet gevolgd worden. Dit
        kan zijn omdat de ouder onvoldoende rechten heeft; niet-root
        processen kunnen processen niet volgen waar ze geen signalen
        naar kunnen zenden, of processen die setuid/setgid zijn, om
        overduidelijke redenen. Het proces zou ook al gevolgd kunnen
        worden, of init (pid 1) zijn.
 
    ESRCH {zoek} Het bepaalde proces bestaat niet, wordt momenteel niet
        gevolgd door de aanroeper, of is niet gestopt (voor verzoeken
        die dat nodig hebben).
 
    EIO  {in/uit} verzoek is ongeldig, of een poging werd gedaan om te
        lezen of schrijven van/naar een ongeldig gebied in het geheugen
        van de ouder of het kind, of er was een woord-oplijning
        schending, of een ongeldig signaal werd gegeven in een herstart
        verzoek.
 
    EFAULT {fout} Er werd een poging gedaan om te lezen of schrijven
        van/naar een ongeldig gebied in het geheugen van de ouder of het
        kind, waarschijnlijk omdat het gebied niet voorhanden {eng:
        mapped} of toegankelijk was. Helaas geven onder Linux verschil‐
        lende soorten van deze fout nogal lukraak EIO of EFAULT terug.
    SVr4, SVID EXT, AT&T, X/OPEN, BSD 4.3
 

ZIE

    exec(3) {uitvoeren}, wait(2) {wacht}, signal(2) {signaal}, fork(2)
    {splits}, gdb(1) {gnu debugger}, strace(1) {volg}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: ptrace.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $