Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    reboot - heropstarten of maak klaar/onklaar Ctrl-Alt-Del
 

OVERZICHT

    Voor libc4 en libc5 waren de bibliotheek aanroep en de systeem aanroep
    hetzelfde, en sinds kernel versie 2.1.30 zijn er symbolische namen
    LINUX_REBOOT_* {linux heropstarten} voor constanten en een vierde argu‐
    ment in de aanroep:
 
    #include <unistd.h>
    #include <linux/reboot.h>
 
    int reboot (int magie, int magie2, int vlag, void *arg);
 
    Onder glibc hebben sommige van de constanten die hiermee te maken
    hebben symbolische namen RB_* gekregen, en de bibliotheek aanroep is
    een 1-argument wikkel om de 3-argument systeem aanroep: #include
    <unistd.h>
    #include <sys/reboot.h>
 
    int reboot (int vlag);
 

BESCHRIJVING

    De reboot aanroep her-opstart het systeem, of maakt klaar/onklaar de
    heropstart toetsaanslag (afgekort CAD, omdat de standaard Ctrl-Alt-
    Delete is; het kan veranderd worden met loadkeys(1)).
 
    Deze systeem aanroep zal falen (met EINVAL {ongeldig}) tenzij magie
    gelijk is aan LINUX_REBOOT_MAGIC1 {linux heropstart magie 1} (dat is:
    0xfee1dead) en magie2 gelijk is aan LINUX_REBOOT_MAGIC2 {linux herop‐
    start magie 2} (dat is: 672274793). Sinds 2.1.17 worden echter ook
    LINUX_REBOOT_MAGIC2A {* magie 2A} (dat is: 85072278) en sinds 2.1.97
    ook LINUX_REBOOT_MAGIC2B {* magie 2B} (dat is: 369367448) toegestaan
    als waarde voor magie2. (De hexadecimale waardes van deze constanten
    hebben betekenis.) Het vlag argument kan de volgende waardes hebben:
 
    LINUX_REBOOT_CMD_RESTART
        {linux heropstart opdracht herstart} (RB_AUTOBOOT {*automatisch
        opstarten}, 0x1234567). Het bericht ’Restarting system.’ {Her‐
        starten systeem} wordt afgedrukt, en een standaard herstart
        wordt on-Middelijk uitgevoerd. Als niet voorafgegaan door een
        sync(2), zullen gegevens verloren gaan.
 
    LINUX_REBOOT_CMD_HALT
        {linux heropstart opdracht stop} (RB_HALT_SYSTEM {*stop sys‐
        teem}, 0xcdef0123; sinds 1.1.76). Het bericht ‘System halted.’
        {systeem gestuit} wordt afgedrukt, en het systeem wordt gestopt.
        Als niet voorafgegaan door een sync(2), zullen gegevens verloren
        gaan.
 
    LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF
        {linux heropstart opdracht voeding uit} (0x4321fedc; sinds
        2.1.30).  Het bericht ‘Power down.’ {Voeding uit} wordt afge‐
        drukt, het systeem wordt gestopt en alle voeding wordt losgekop‐
        peld van het systeem als dat mogelijk is. Als niet voorafgegaan
        door sync(2), zullen gegevens verloren gaan.
 
    LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2
        {linux heropstart opdracht herstart 2} (0xa1b2c3d4;  sinds
        2.1.30).  Het bericht ‘Restarting system with command ’%s’’
        wordt afgedrukt, en een herstart (met gebruik van het opdracht-
        string gegeven met arg) wordt onmiddellijk uitgevoerd. Als niet
        voorafgegaan door een sync(2), zullen gegevens verloren gaan.
 
    LINUX_REBOOT_CMD_CAD_ON
        {linux heropstart opdracht Cntrl-Alt-Del aan} (RB_ENABLE_CAD
        {*zet aan CAD}, 0x89abcdef). CAD wordt gebruiksklaar gemaakt.
        Dit betekend dat de CAD toetsaanslag onmiddellijk de actie
        behorend bij LINUX_REBOOT_CMD_RESTART zal veroorzaken.
 
    LINUX_REBOOT_CMD_CAD_OFF
        {linux heropstart opdracht CAD uit} (RB_DISABLE_CAD {*maak
        onklaar CAD}, 0). CAD wordt uitgezet. Dit betekend dat de CAD
        toetsaanslag een SIGINT signaal zal veroorzaken dat gezonden zal
        worden naar init {"begin"} (proces 1), waarop dit proces kan
        beslissen wat een juiste actie is (wellicht: vermoord alle pro‐
        cessen, harmonizeer {"sync"}, en heropstart).
 
    Alleen de super-gebruiker mag deze functie gebruiken.
 
    Het exacte gevolg van de bovenstaande acties hangt af van de architec‐
    tuur. Voor de i386 architectuur doet het extra argument helemaal niets
    momenteel (2.1.122), maar het soort heropstart kan bepaald worden met
    een kernel opdracht-regel argument (‘reboot=...’ {heropstart=...}), het
    kan warm of koud zijn, en hard of door de BIOS.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    errno wordt naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EINVAL {ongeldig} Slechte magische nummers of vlag.
 
    EPERM {toestemming} Een niet-root {"root"} gebruiker probeert om
        reboot aan te roepen.
    reboot is Linux-eigen, en zou niet gebruikt moeten worden in pro‐
    gramma’s die bedoeld zijn om draagbaar te zijn.
    sync(2)  {harmonizeer  (werk/vast  geheugen)}, bootparam(7) {start
    grootheden}, ctrlaltdel(8), halt(8) {stop/stuit}, reboot(8)  {her-
    opstarten}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: reboot.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $