Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    rename - verander de naam of plaats van een bestand
 

OVERZICHT

    #include <stdio.h>
 
    int rename(const char *oudpad, const char *nieuwpad);
 

BESCHRIJVING

    rename hernoemd een bestand, het naar andere directories verplaatsend
    als nodig.
 
    Elke andere harde koppeling naar het bestand (gemaakt met link(2)) bli‐
    jft onaangetast.
 
    Als nieuwpad al bestaat wordt het automatisch vervangen (afhankelijk
    van een paar voorwaarden - zie FOUTEN onder), zodat er geen moment is
    waarop een ander proces dat toegang tot nieuwpad probeert te krijgen
    het zal missen.
 
    Als nieuwpad bestaat maar de handeling faalt om een of andere reden,
    dan garandeert rename , nieuwpad op zijn plaats te laten.
 
    Maar: bij het overschrijven zal er waarschijnlijk een interval zijn
    waarin oudpad en nieuwpad allebei naar het bestand dat hernoemd wordt
    wijzen.
 
    Als oudpad naar een symbolische link wijst, wordt de koppeling her‐
    noemd; als nieuwpad naar een symbolische link wijst wordt de koppeling
    overschreven.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    wordt errno naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EISDIR {is dir} nieuwpad is een bestaande dir, maar oudpad is geen dir.
 
    EXDEV {? apparaat} oudpad en nieuwpad zitten niet op hetzelfde
        bestandsysteem.
 
    ENOTEMPTY of EEXIST
        {niet leeg} {bestaat} nieuwpad is een niet-lege dir, het bevat
        andere ingangen dan "." en "..".
 
    EBUSY {bezig} Het hernoemen faalde omdat oudpad of nieuwpad een dir is
        die in gebruik is door een of ander proces (misschien als
        huidige werk-directorie, of als root {eng: root} dir, of omdat
        het voor schrijven open was) of het is in gebruik door het sys‐
        teem (bijvoorbeeld als mount {eng: mount} punt), en het systeem
        beschouwd dit als een fout. (Merk op dat er geen vereiste is om
        EBUSY terug te geven is in deze gevallen - er is niets mis met
        het hoe-dan-ook doen van de hernoeming - maar het wordt toeges‐
        taan om EBUSY terug te geven als het systeem dergelijke situ‐
        aties niet anders kan afhandelen.
 
    EINVAL {ongeldig} De nieuwe padnaam bevat een voorvoegsel van de oude,
        of, algemener, een poging werd gedaan om een dir een onderdir
        van zichzelf te maken.
 
    EMLINK {max verbind} oudpad heeft al het maximum aantal koppelingen
        naar zich toe, of het was een dir en de dir die nieuwpad bevat
        heeft al het maximum aantal koppelingen.
 
    ENOTDIR
        {geen dir} Een deel gebruikt als een dir in oudpad of nieuwpad
        is in feite geen dir.  Of, oudpad is een dir, en nieuwpad
        bestaat maar is geen dir.
 
    EFAULT {fout} oudpad of nieuwpad wijzen buiten door u toegankelijke
        adres ruimte.
 
    EACCES {toegang} Schrijf toegang in de dir die oudpad of nieuwpad bevat
        is niet toegestaan voor het proces zijn geldende uid, of een van
        de directories in oudpad of nieuwpad liet geen zoek (uitvoer)
        toestemming toe, of oudpad was een dir maar liet geen schri‐
        jftoestemming toe (benodigd om de .. ingang bij te werken).
 
    EPERM of EACCES
        {toestemming} {toegang} De dir die oudpad bevat heeft het sticky
        bit gezet en het proces zijn geldige uid is niet dat van root,
        nog het uid van het bestand dat geschrapt zal worden, nog dat
        van de dir die het bevat, of nieuwpad is een bestaand bestand en
        de dir die het bevat heeft het sticky bit gezet maar het geldige
        uid van het proces is niet dat van root nog het uid van het
        bestand dat verplaatst zal worden nog dat van de dir die het
        bevat, of het bestandsysteem waar padnaam op zit ondersteund de
        gevraagde hernoem-soort niet.
 
    ENAMETOOLONG
        {naam te lang} oudpad of nieuwpad is te lang.
 
    ENOENT {geen ingang} Een dir deel van oudpad of nieuwpad bestaat niet
        of is een loshangende symbolische koppeling.
 
    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen voorhan‐
        den.
 
    EROFS {alleen-lezen  b.s.}  Het  bestand is op een alleen-lezen
        bestandsysteem.
 
    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
        het "oplossen" van oudpad of nieuwpad.
 
    ENOSPC {geen ruimte} Het apparaat dat het bestand bevat heeft geen
        ruimte voor een nieuwe dir ingang.
    POSIX, 4.3BSD, ANSI C
 

BUGS

    Op NFS bestandsystemen kun je niet aannemen dat als een handeling mis‐
    lukte, het bestand niet hernoemd werd. Als de server de hernoem-handel‐
    ing doet en gecrasht {eng: crashes} dan zal de herverstuurde RPC die
    afgehandeld zal worden als de server het weer doet, een fout veroorza‐
    ken. Van toepassing wordt verwacht hiermee om te gaan.  Zie link(2)
    voor gelijksoortige problemen.
 

ZIE

    link(2) {verbind}, unlink(2) {maak-los}, symlink(2) {symbolische kop‐
    peling}, mv(1) {verplaats}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: rename.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $