Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    select, FD_CLR, FD_ISSET, FD_SET, FD_ZERO - gelijktijdige In/Uit
    verdeling
 

BESCHRIJVING

    #include <sys/time.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>
 
    int select(int n, fd_set *leesbi, fd_set *schrijfbi, fd_set *uitzondbi,
    struct timeval *tijduit);
 
    FD_CLR(int bi, fd_set *set);
    FD_ISSET(int bi, fd_set *set);
    FD_SET(int bi, fd_set *set);
    FD_ZERO(fd_set *set);
 

BESCHRIJVING

    select wacht tot een aantal bestandindicators van toestand veranderd.
 
    Drie onafhankelijke zetten van beschrijvers worden beloerd. Zij die
    opgenoemd worden in leesbi zullen worden beloerd om te zien of er
    karakters beschikbaar komen voor lezen (nauwkeuriger, om te zien of een
    lees-opdracht niet zal blokkeren - in het  bijzonder  zal  een
    bestandindicator ook klaar zijn bij eind-van-bestand), die in schrijfbi
    zullen worden beloerd om te zien of een schrijf-opdracht niet zal
    blokkeren, en die in uitzondbi zullen worden beloerd voor uitzonderin‐
    gen. Bij het einde worden de sets locaal aangepast om aan te geven
    welke beschrijvers feitelijk van toestand veranderd zijn.
 
    Er is voorzien in vier macro’s om de sets te manipuleren. FD_ZERO
    {*nul} zal een set wissen. FD_SET {*zet} en FD_CLR {*wis} voegt toe of
    verwijderd een gegeven beschrijver van een set. FD_ISSET {*is set}
    test om te zien of een beschrijver onderdeel is van de set; dit is
    bruikbaar nadat select terugkeert.
 
    n is de hoogst-genummerde beschrijver in de drie sets, plus 1.
 
    tijduit is een boven-grens op de hoeveelheid tijd verstreken voordat
    select terugkeert. Het mag nul zijn, wat veroorzaakt dat select on-Mid‐
    delijk terugkeert. Als tijduit NULL is (geen tijduit) dan kan select
    voor onbepaalde duur blokkeren.
    Bij success geeft select het aantal beschrijvers terug die de sets
    bevatten, wat nul kan zijn als de tijduit voorbijgaat voordat iets
    interessants gebeurd. Bij falen wordt -1 teruggegeven en errno wordt
    naar behoren gezet; de sets en tijduit worden onbepaald, dus vertrouw
    niet op hun inhoud na een fout.
 

FOUTEN

    EBADF {slechte bi} Een ongeldige bestandindicator werd gegeven in een
        van de sets.
 
    EINTR {ongeldig} Een niet geblokkeerd signaal werd gevangen.
 
    EINVAL {ongeldig} n is negatief
 
    ENOMEM {geen geheugen} select was niet in status om voldoende geheugen
        de bemachtigen voor interne tabellen.
 

OPMERKINGEN

    Sommige code roept select aan met alle drie sets leeg, n nul, en een
    niet-nul tijduit als een vrij overdraagbare manier om te slapen met
    kleiner dan een seconde precisie.
 
    Op Linux wordt tijduit veranderd om de hoeveelheid tijd niet-geslapen
    weer te geven; de meeste andere verwezijnlijkingen doen dit niet. Dit
    veroorzaakt problemen met Linux code die tijduit leest en overgedragen
    wordt naar andere besturingssystemen, en wanneer code wordt overgedra‐
    gen naar Linux die de "struct" timeval voor meerdere selects in een lus
    gebruikt zonder het opnieuw in te wijden. Beschouw tijduit als
    onbepaald nadat select terugkeert
 

VOORBEELD

    #include <stdio.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>
 
    int
    main(void)
    {
      fd_set lbesb;
      struct timeval tw;
      int terugwrd;
 
      /* Beloer stdin (bi 0) om te kijken wanneer het invoer heeft. */
      FD_ZERO(&lbesb);
      FD_SET(0, &lbesb);
      /* Wacht maximaal vijf seconden. */
      tw.tv_sec = 5;
      tw.tv_usec = 0;
 
      terugwrd = select(1, &lbesb, NULL, NULL, &tw);
      /* Vertrouw nu niet op de waarde van tw! */
 
      if (terugwrd)
        printf("Gegevens zijn nu beschikbaar.\n");
        /* FD_ISSET(0, &lbesb) zal waar zijn. */
      else
        printf("Geen gegevens binnen vijf seconden.\n");
 
      exit(0);
    }
    4.4BSD (de select functie verscheen voor het eerst in 4.2BSD). Over het
    algemeen overdraagbaar naar/van niet-BSD systemen die klonen van de BSD
    socket {"socket"} laag ondersteunen (inclusief System V soorten). Merk
    echter op dat de System V soort gewoonlijk de tijduit waarde zet voor
    eindigen, en de BSD soort doet dat niet.
 

ZIE

    accept(2) {aanvaarden}, connect(2) {aansluiten}, poll(2) {onderzoek},
    read(2) {lees}, recv(2) {ontvang}, send(2) {zend}, write(2) {schrijf}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: select.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $