Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    wait3, wait4 - wacht voor proces beëindiging, BSD stijl
 

OVERZICHT

    #define _USE_BSD
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/resource.h>
    #include <sys/wait.h>
 
    pid_t wait3(int *status, int keuzes,
       struct rusage *rusage)
 
    pid_t wait4(pid_t pid, int *status, int keuzes,
       struct rusage *rusage)
 

BESCHRIJVING

    De wait3 functie schort het uitvoeren van het huidige proces op totdat
    een kind eindigt, of totdat een signaal wordt afgeleverd welke het
    beëindigen van het huidige proces, of het aanroepen van een signaalbe‐
    handelings functie bewerkstelligd. Als een kind al beëindigd was op het
    moment van aanroepen (een zogenaamd "zombie" proces), dan keert de
    functie onmiddellijk terug. Alle systeem-middelen in gebruik door het
    kind worden vrijgemaakt.
 
    De wait4 functie schort uitvoering van het huidige proces op totdat een
    kind opgegeven door het pid argument is geëindigd, of totdat een sig‐
    naal wordt afgeleverd welke het beëindigen van het huidige proces, of
    het aanroepen van een signaalbehandeling functie bewerkstelligd.  Als
    een kind gevraagd met pid al beëindigd was op het moment van aanroepen
    (een zogenaamd "zombie" proces), dan keert de functie onmiddellijk
    terug. Alle systeem middelen in gebruik door het kind worden vrijge‐
    maakt.
 
    De waarde van pid kan zijn een van:
 
    < -1  wat betekend te wachten voor ieder kind proces waarvan het pro‐
        ces groep ID gelijk is aan de absolute waarde van pid.
 
    -1   wat betekend te wachten voor ieder kind proces; deze is gelijk
        aan het aanroepen van wait3.
 
    0   wat betekend te wachten voor ieder kind proces waarvan het pro‐
        ces groep ID gelijk is aan dat van het aanroepende proces.
 
    > 0  wat betekend te wachten vaar het kind proces waarvan het proces
        ID gelijk is aan de waarde van pid.
 
    De waarde van keuzes is een bitsgewijze OF (incl.) van nul of meer van
    de volgende constanten:
 
    WNOHANG
        {niet ophangen} wat betekend terug te keren onmiddellijk als
        geen kind daar is om op te wachten.
 
    WUNTRACED
        {niet gevolgd} wat betekend ook terug te keren voor kinderen die
        gestopt zijn, en waarvan de status niet gemeld was.
 
    Als status niet NULL is, dan bewaren wait3 en wait4 status informatie
    op de plaats naar verwezen naar door status.
 
    Deze status kan beoordeeld worden met de volgende macro’s (deze macro’s
    nemen de "stat" buffer (een int) als argument — niet een pointer naar
    de buffer!):
 
    WIFEXITED(status)
        {als beëindigd} is niet-nul als het kind normaal eindigde.
 
    WEXITSTATUS(status)
        {einde status} levert de acht minst belangrijke bits op van de
        teruggave code van het kind dat eindigde, wat gezet kan zijn als
        het argument voor een aanroep van exit() of als het argument
        voor een return opdracht in het "main" programma. Deze macro kan
        alleen beoordeeld worden als WIFEXITED {als eindigde} niet-nul
        teruggaf.
 
    WIFSIGNALED(status)
        {als gesignaleerd} geeft "waar" {true} als het kind proces
        eindigde omdat een signaal niet gevangen werd.
 
    WTERMSIG(status)
        {einde signaal} geeft het nummer van het signaal dat veroorza‐
        akte dat het kind proces eindigde. Deze macro kan alleen afgew‐
        erkt worden als WIFSIGNALED {als gesignaleerd} niet-nul terug‐
        gaf.
 
    WIFSTOPPED(status)
        {als gestopt} geeft "waar" {true} als het kind proces dat de
        terugkeer veroorzaakte momenteel gestopt is; dit is alleen
        mogelijk als de aanroep werd gedaan met WUNTRACED.
 
    WSTOPSIG(status)
        {stop signaal} geeft het nummer van het signaal dat veroorzaakte
        dat het kind stopte. Deze macro kan alleen afgewerkt worden als
        WIFSTOPPED {als gestopt} niet-nul teruggaf.
 
        Als rusage niet NULL is, dan zal de struct rusage bepaald in
        <sys/resource.h> gevuld worden met getalsmatige {"accounting"}
        informatie. Zie getrusage(2) voor details.
    Het proces ID van het kind dat eindigde, -1 bij een fout (in het bij‐
    zonder, wanneer geen niet-op-gewachte kind processen van de opgegeven
    soort bestaan) of nul als WNOHANG gebruikt werd en geen kind was nog
    voorhanden. In het laatste twee gevallen zal errno naar behoren worden
    gezet.
 

FOUTEN

    ECHILD {kind} Geen niet-op-gewacht kind proces zoals opgegeven bestaan.
 
    ERESTARTSYS
        {herstart systeem} als WNOHANG {niet hangen} niet gezet was en
        een ongeblokkeerd signaal of een SIGCHLD {signaal kind} werd
        gevangen. Deze fout wordt teruggegeven door de systeem aanroep.
        De bibliotheek interface heeft geen toestemming om ERESTARTSYS,
        terug te geven, en zal EINTR{onderbroken} teruggeven.
    SVr4, POSIX.1
    signal(2) {signaal}, getrusage(2) {krijg gebruik}, wait(2) {wacht},
    signal(7) {signaal}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: wait4.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $