Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    wait, waitpid - wacht op proces beëindiging
 

OVERZICHT

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/wait.h>
 
    pid_t wait(int *status)
    pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int opties);
 

BESCHRIJVING

    De wait systeemaanroep schort het uitvoeren van het huidige proces op
    totdat een kind {kind-proces} eindigt of totdat een signaal wordt
    afgeleverd die er voor zorgt dat: òf het huidige proces wordt
    beëindigd, òf een signaal-behandelaar wordt aangeroepen. Als een kind
    al eindigde (met uitvoeren) op het moment van de aanroep (een zogenaamd
    ‘zombie’ proces) dan keert de aanroep onmiddellijk terug. Alle systeem-
    middelen in gebruik door het kind worden vrijgemaakt. De waitpid aan‐
    roep schort de uitvoering van het huidige proces op totdat het kind dat
    bepaald werd met het pid argument is beëindigd, of totdat een signaal
    wordt afgeleverd dat ervoor zorgt dat: het huidige proces wordt
    beëindigd, of een signaal behandelaar wordt aangeroepen. Als een kind
    al eindigde (met uitvoeren) op het moment van de aanroep (een zogenaamd
    "zombie" proces) dan keert de aanroep onmiddellijk terug. Alle systeem-
    middelen in gebruik door het kind worden vrijgemaakt.
 
    De waarde van pid kan een van de volgende zijn:
 
    < -1  wat betekend dat er gewacht wordt op elk kind proces van wie de
        proces groep ID gelijk is aan de absolute waarde van pid.
 
    -1   wat betekend dat er gewacht wordt op elk kind proces; dit is
        hetzelfde gedrag als wait vertoont.
 
    0   wat betekend dat er gewacht wordt op elk kind proces van wie het
        proces groep ID gelijk is aan dat van het aanroepende proces.
 
    > 0  wat betekend dat er gewacht wordt op elk kind van wie het proces
        ID gelijk is aan de waarde van pid.
 
    De waarde van opties is een OF (incl.) van nul of meer van de volgende
    constanten
 
    WNOHANG
        {niet hangen} betekend dat er onmiddellijk wordt teruggekeerd
        als geen kind beëindigd was.
 
    WUNTRACED
        {ongevolgd} betekend dat er ook teruggekeerd wordt voor kinderen
        die zijn gestopt, en van wie de status niet gemeld is.
 
    Als status niet NULL is, dan slaan wait of waitpid status informatie
    op, op de plaats waar status naar wijst.
 
    Deze status kan beoordeeld worden met de volgende macro’s (deze macro’s
    hebben de "stat buffer" (een geheel getal ("int")) als argument — niet
    een pointer naar de buffer!):
 
    WIFEXITED(status)
        {als beëindigd} is ongelijk-nul als het kind normaal eindigde.
 
    WEXITSTATUS(status)
        {eind staat} beoordeeld de minst belangrijke acht bits van de
        terugkeer-waarde van het kind dat eindigde, die gezet zouden
        kunnen zijn met het argument van een aanroep naar exit() of als
        het argument voor een return opdracht in het ‘main’ programma.
        Deze macro kan alleen afgehandeld  worden  als  WIFEXITED
        ongelijk-nul teruggaf.
 
    WIFSIGNALED(status)
        {als sign.} geeft "waar" {ala ja/nee} terug als het proces
        eindigde door een signaal dat niet onderschept werd.
 
    WTERMSIG(status)
        {eind sign.} geeft het nummer van het signaal dat ervoor zorgde
        dat het kind proces eindigde. Deze macro kan alleen afgehandeld
        worden als WIFSIGNALED ongelijk-nul teruggaf.
 
    WIFSTOPPED(status)
        {als gestopt} geeft "waar" terug als het kind proces dat de
        terugkeer veroorzaakte momenteel gestopt is; dit is alleen
        mogelijk als de aanroep werd gedaan met WUNTRACED.
 
    WSTOPSIG(status)
        {stop sign.} geeft het nummer van het signaal dat ervoor zorgde
        dat het kind stopte. Deze macro kan alleen afgehandeld worden
        als WIFSTOPPED ongelijk-nul teruggaf.
    Het proces ID van het kind dat eindigde, -1 bij een fout of nul als
    WNOHANG gebruikt werd en geen kind voorhanden was (in welk geval errno
    naar een passende waarde wordt gezet).
 

FOUTEN

    ECHILD {kind} als het proces bepaald in pid, niet bestaat of het geen
        kind is van het aanroepende proces. (Dit kan gebeuren voor je
        eigen kind als de actie voor SIGCHLD gezet is naar SIG_IGN.)
 
    EINVAL {ongeldig} als het opties argument ongeldig was.
 
    ERESTARTSYS
        {herstart} als WNOHANG niet gezet is en een niet-geblokkeerd
        signaal  of  een  SIGCHLD gevangen werd. Deze fout wordt
        teruggegeven door de systeemaanroep. De bibliotheek interfaces
        mogen ERESTARTSYS niet teruggeven, maar zullen EINTR {onderbro‐
        ken} geven.
 

OPMERKINGEN

    De "Single Unix Specification" beschrijft een vlag SA_NOCLDWAIT (niet
    aanwezig onder Linux) waardoor, als deze vlag is gezet, of de daad voor
    SIGCHLD is gezet naar SIG_IGN (wat trouwens niet toegestaan wordt door
    POSIX), kinderen die exit aanroepen geen zombies worden, en een aanroep
    naar wait() of waitpid() zal blokkeren, totdat alle kinderen geëindigd
    zijn, en dan zal falen met errno naar ECHILD gezet.
    SVr4, POSIX.1
 

ZIE

    signal(2) {signaal}, wait4(2) {wacht}, signal(7) {signaal}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.
 
    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: waitpid.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $